Etusivu » Yleinen » Sivu 2

Evli Pankki ja Fellow Finance toteuttavat järjestelyn, jossa Evli Pankki jakautuu uudeksi listattavaksi varainhoitoon keskittyväksi yhtiöksi ja pankkitoimintaa jatkavaksi yhtiöksi, johon Fellow Finance sulautuu

EVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.3.2022 KLO 15.00 (EET/EEST)

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, KIINAN KANSANTASAVALLAN HONGKONGIN ERITYISHALLINTOALUEELLA, JAPANISSA, KANADASSA, SINGAPORESSA, UUDESSA-SEELANNISSA JA YHDYSVALLOISSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA SELLAISELLA ALUEELLA TAI SELLAISELLE ALUEELLE, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI SOVELTUVIEN LAKIEN TAI SÄÄNNÖSTEN VASTAISTA TAI EDELLYTTÄISI MUIDEN ASIAKIRJOJEN LAATIMISTA TAI REKISTERÖINTIÄ TAI MUITA KUIN SUOMEN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISIA TOIMENPITEITÄ. LISÄTIETOJA ON ESITETTY ALLA KOHDASSA ”TÄRKEITÄ TIETOJA”.

Evli Pankki Oyj (”Evli Pankki”) ja Fellow Finance Oyj (”Fellow Finance”) ilmoittivat 14.7.2021 sopineensa yhdistymissopimuksella (”Yhdistymissopimus”) järjestelystä (”Järjestely”), jolla Evli Pankki jakautuu osittaisjakautumisen kautta uudeksi varainhoitoon keskittyväksi ja listattavaksi konserniksi Evli Oyj:ksi (”Evli”) (”Jakautuminen”) ja Evli Pankin pankkitoimintaa jatkavaksi yhtiöksi, johon Fellow Finance sulautuu (”Sulautuminen”). Evli Pankin pankkiliiketoimintaa jatkavan yhtiön ja Fellow Financen Sulautumisen jälkeen Evli Pankista tulee Fellow Pankki Oyj (”Fellow Pankki”). Kuten 23.3.2022 tiedotettiin, ovat kaikki Järjestelyn osapuolet saaneet Yhdistymissopimuksessa sovitut Järjestelyn täytäntöönpanon edellyttämät lakisääteiset hyväksynnät ja luvat. Evli Pankin ja Fellow Financen hallitukset ovat tänään päättäneet Järjestelyn täytäntöönpanosta Yhdistymissopimuksen ja Evli Pankin yhtiökokouksen hyväksymän jakautumissuunnitelman ja Evli Pankin ja Fellow Financen ylimääräisten yhtiökokousten hyväksymän sulautumissuunnitelman mukaisesti. Sekä Jakautumisen että Sulautumisen täytäntöönpano on tarkoitus rekisteröidä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin 2.4.2022.

Evli on tänään jättänyt hakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle (”Nasdaq Helsinki”) Evlin B-osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle ja Evli Pankki on tänään jättänyt hakemuksen Nasdaq Helsingille sulautumisvastikkeena annettavien Fellow Pankin uusien osakkeiden, osakesarjojen yhdistämiseksi annettavien Fellow Pankin uusien osakkeiden sekä Järjestelyn yhteydessä toteutettavassa suunnatussa osakeannissa annettavien Fellow Pankin uusien osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle. Kaupankäynnin Jakautumisessa muodostuvan Evlin B-osakkeilla Nasdaq Helsingin pörssilistalla odotetaan alkavan arviolta 4.4.2022. Evlin B-osakkeet tulevat olemaan kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingissä kaupankäyntitunnuksella EVLI (ISIN-koodi: FI4000513437). Kaupankäynnin sulautumisvastikkeena annettavilla Fellow Pankin uusilla osakkeilla, osakesarjojen yhdistämiseksi annettavilla Fellow Pankin uusilla osakkeilla sekä Järjestelyn yhteydessä toteutettavassa suunnatussa osakeannissa annettavilla Fellow Pankin uusilla osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin pörssilistalla arviolta 4.4.2022. Fellow Pankin osakkeet tulevat olemaan kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingissä kaupankäyntitunnuksella FELLOW (ISIN-koodi: FI4000170915).

Evlin uusien osakkeiden antaminen jakautumisvastikkeena Evli Pankin osakkeenomistajille

Jakautumisessa Evli Pankin osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena yhden (1) Evlin A-sarjan osakkeen jokaista omistamaansa Evli Pankin A-sarjan osaketta kohden ja yhden (1) Evlin B-sarjan osakkeen jokaista omistamaansa Evli Pankin B-sarjan osaketta kohden (”Jakautumisvastikeosakkeet”), eli Jakautumisvastikeosakkeita annetaan Evli Pankin osakkeenomistajille heidän omistustensa mukaisessa suhteessa 1:1. Evli Pankin A-sarjan osakkeenomistajille annetaan jakautumisvastikkeena yhteensä 14 493 148 Evlin A-sarjan osaketta ja Evli Pankin B-sarjan osakkeenomistajille annetaan jakautumisvastikkeena yhteensä 9 364 289 Evlin B-Sarjan osaketta perustuen heidän arvo-osuustilillensä rekisteröityyn osakeomistukseen Evli Pankissa 2.4.2022.

Jakautumisvastikeosakkeet on tarkoitus rekisteröidä kaupparekisteriin 2.4.2022, ja Jakautumisvastikeosakkeet odotetaan rekisteröitävän Evli Pankin osakkeenomistajien arvo-osuustileille Euroclear Finland Oy:n (”Euroclear Finland”) noudattamien käytäntöjen mukaisesti arviolta 4.4.2022. Edellyttäen, että Evli Pankin Jakautumisen täytäntöönpano rekisteröidään 2.4.2022, Evli Pankin B-osakkeilla viimeistään 30.3.2022 tehty pörssikauppa oikeuttaa saamaan Jakautumisvastikeosakkeita, kun taas 31.3.2022 tai tämän jälkeen tehty kauppa Evli Pankin B-osakkeilla ei enää oikeuta saamaan Jakautumisvastikeosakkeita. 31.3.2022 tai tämän jälkeen hankitut Evli Pankin B-osakkeet oikeuttavat Järjestelyn täytäntöönpanon jälkeen ainoastaan osakeomistukseen Fellow Pankissa ja myyjä, jonka arvo-osuustilille Evli Pankin B-osakkeet olivat rekisteröity 30.3.2022, on oikeutettu Jakautumisvastikeosakkeisiin. Kaikki Evli Pankin osakkeilla viimeistään 30.3.2022 tehdyt kaupat, joita ei ole selvitetty 2.4.2022 mennessä, tullaan selvittämään normaalin selvitystoiminnan mukaisesti, ja sijoittajat, jotka ovat hankkineet Evli Pankin osakkeita tällaisilla kaupoilla, tulevat selvityksessä saamaan sekä Evlin että Fellow Pankin osakkeita. Kaupankäynnin Evlin B-sarjan osakkeilla Nasdaq Helsingin pörssilistalla odotetaan alkavan arviolta 4.4.2022.

Soveltuvat arvopaperimarkkinalait voivat vaikuttaa Jakautumisvastikeosakkeiden tarjoamiseen, myyntiin tai toimittamiseen Suomen ulkopuolella oleville Evli Pankin osakkeenomistajille. Jakautumisvastikeosakkeita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) (”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilainsäädännön mukaisesti (kuten Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S‑säännöksessä on määritelty) eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, ellei niitä ole rekisteröity, paitsi Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, joka ei ole Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksen alainen, ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden tai muita Yhdysvaltain arvopaperilakeja noudattaen. Edellä mainitun rajoituksen noudattamatta jättäminen voi johtaa Yhdysvaltain Arvopaperilain tai muun sovellettavan arvopaperilain tai sääntelyn rikkomiseen.

Evli Pankin osakesarjojen yhdistäminen, uusien osakkeiden antaminen sulautumisvastikkeena Fellow Financen osakkeenomistajille ja Fellow Pankin suunnatussa osakeannissa annettavat osakkeet

Evli Pankin Jakautumista välittömästi seuraavassa Evli Pankin pankkitoimintaa jatkavan yhtiön ja Fellow Financen Sulautumisessa Evli Pankin A-sarjan osakkeet muunnetaan B-sarjan osakkeiksi (”Muuntoosakkeet”) niin, että Evli Pankissa on vain yksi yhdistetty osakelaji (”Yhdistetty osakelaji”). Fellow Financen osakkeenomistajat saavat Sulautumisessa sulautumisvastikkeena kuusi (6) Evli Pankin Yhdistetyn osakelajin osaketta (”Sulautumisvastikeosakkeet”) kutakin omistamaansa Fellow Financen osaketta kohden. Fellow Financen osakkeenomistajille annetaan sulautumisvastikkeena yhteensä 43 041 750 uutta Evli Pankin osaketta. Evli Pankin pankkiliiketoiminnan ja Fellow Financen Sulautumisen jälkeen yhdistynyt yhtiö jatkaa toimintaansa Fellow Pankkina.

Osana Järjestelyä Taaleri Oyj sekä TN Ventures Oy ovat sitoutuneet, ja Evlin sitoumuksesta on Yhdistymissopimuksessa sovittu, peruuttamattomasti merkitsemään ja maksamaan Sulautumisessa Fellow Pankin uusia osakkeita (”Osakeantiosakkeet”, ja Sulautumisvastikeosakkeiden sekä Muunto-osakkeiden kanssa, ”Uudet Osakkeet”) suunnatussa osakeannissa (”Suunnattu Osakeanti”) siten, että Fellow Pankki saa Suunnatussa Osakeannissa yhteensä noin 11,7 miljoonan euron oman pääomanlisäyksen. Kuten 23.3.2022 tiedotettiin, ovat kukin Evli, Taaleri Oyj ja TN Ventures Oy saaneet Euroopan keskuspankin hyväksynnän omitusosuuksien muutoksille Fellow Pankissa. Suunnattu Osakeanti toteutetaan Yhdistymissopimuksen mukaisesti Sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä, jonka odotetaan tapahtuvan 2.4.2022. Osakeantiosakkeet edustavat noin 23 prosenttia Fellow Pankin kaikista osakkeista välittömästi Järjestelyn täytäntöönpanon jälkeen. Suunnatussa Osakeannissa odotetaan annetavan yhteensä 20 005 924 Osakeantiosaketta.

Uudet Osakkeet on tarkoitus rekisteröidä kaupparekisteriin 2.4.2022, ja Uudet Osakkeet odotetaan rekisteröitävän Fellow Financen osakkeenomistajien, Evlin, Taaleri Oyj:n ja TN Ventures Oy:n arvo-osuustileille Euroclear Finlandin noudattamien käytäntöjen mukaisesti arviolta 4.4.2022. Edellyttäen, että Sulautumisen täytäntöönpano rekisteröidään 2.4.2022, oikeuttaa Fellow Financen osakkeilla viimeistään 1.4.2022 tehty kauppa Nasdaq Helsingin ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla (”First North”) saamaan Sulautumisvastikeosakkeita. Kaikki Fellow Financen osakkeilla viimeistään 1.4.2022 tehdyt kaupat, joita ei ole selvitetty 2.4.2022 mennessä, tullaan selvittämään normaalin selvitystoiminnan mukaisesti, ja sijoittajat, jotka ovat hankkineet Fellow Financen osakkeita tällaisilla kaupoilla, tulevat selvityksessä saamaan Fellow Pankin osakkeita. Kaupankäynnin Uusilla Osakkeilla Nasdaq Helsingin pörssilistalla odotetaan alkavan arviolta 4.4.2022. Kaupankäynnin Fellow Financen osakkeilla First Northissa odotetaan vastaavasti päättyvän arviolta 1.4.2022.

Soveltuvat arvopaperimarkkinalait voivat vaikuttaa Uusien Osakkeiden tarjoamiseen, myyntiin tai toimittamiseen Suomen ulkopuolella oleville Fellow Financen osakkeenomistajille ja sijoittajille. Uusia Osakkeita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain Arvopaperilain tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilainsäädännön mukaisesti (kuten Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S‑säännöksessä on määritelty) eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, ellei niitä ole rekisteröity, paitsi Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, joka ei ole Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksen alainen, ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden tai muita Yhdysvaltain arvopaperilakeja noudattaen. Edellä mainitun rajoituksen noudattamatta jättäminen voi johtaa Yhdysvaltain Arvopaperilain tai muun sovellettavan arvopaperilain tai sääntelyn rikkomiseen.

Evlin hallituksen kokoonpano ja muut jakautumiseen liittyvät Evli Pankin yhtiökokousten päätökset

Evli Pankin 22.12.2022 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen (”Ylimääräinen yhtiökokous”) päätöksen mukaisesti Henrik Andersin, Fredrik Hacklin, Sari Helander, Robert Ingman ja Teuvo Salminen valittiin Evlin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröintipäivänä ja päättyy täytäntöönpanopäivää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Evli Pankin 9.3.2022 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen (”Varsinainen yhtiökokous”) päätöksen mukaisesti Evlin hallitusta päätettiin vahvistaa vielä yhdellä jäsenellä siten, että Evlin hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6). Evlin uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Antti Kuljukka. Jakautumisen täytäntöönpanon myötä Evlin hallituksen puheenjohtajana toimii Henrik Andersin, varapuheenjohtajana Teuvo Salminen ja muina varsinaisina jäseninä Fredrik Hacklin, Sari Helander, Robert Ingman ja Antti Kuljukka. Jakautumisen täytäntöönpanosta alkaen Evli Pankin nykyinen toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki toimii Evlin toimitusjohtajana. Jakautumisen täytäntöönpanosta alkaen Evlin johtoryhmän muodostavat Evli Pankin nykyiset johtoryhmän jäsenet Juho Mikola (Talousjohtaja, toimitusjohtajan sijainen), Mari Etholén (Henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja), Panu Jousimies (Johtaja, Tuotanto ja arvopaperikauppojen toteutus), Esa Pensala (Johtaja, Yksityisasiakkuudet), Kim Pessala (Johtaja, Instituutioasiakkuudet) ja Mikael Thunved (Johtaja, Corporate Finance -liiketoiminta).

Lisäksi Evli Pankin Ylimääräisen yhtiökokouksen sekä Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset koskien Evlin perustamista ja yhtiöjärjestystä, Evlin hallituksen jäsenten lukumäärää, hallituksen jäseniä ja hallituksen jäsenille maksettavia palkkiota, Evlin palkitsemispolitikkaa ja muita jakautumissuunnitelmassa määriteltyjä asioita tulevat voimaan Jakautumisen rekisteröinnin täytäntöönpanopäivänä arviolta 2.4.2022.

Fellow Pankin hallituksen kokoonpano ja muut Sulautumiseen liittyvät Evli Pankin yhtiökokousten päätökset

Evli Pankin Ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti yhtiökokous valitsi Fellow Pankin hallitukseen kuusi (6) jäsentä. Markku Pohjola, Teuvo Salminen, Lea Keinänen, Kai Myllyneva, Jorma Pirinen ja Tero Weckroth valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintipäivänä ja päättyy täytäntöönpanopäivää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Fellow Pankin hallitus on valinnut hallituksen puheenjohtajaksi Markku Pohjolan ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Teuvo Salmisen Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintipäivästä lähtien. Sulautumisen täytäntöönpanosta alkaen Fellow Financen nykyinen toimitusjohtaja Teemu Nyholm toimii Fellow Pankin toimitusjohtajana ja Juha Saari toimitusjohtajan sijaisena. Fellow Pankin hallituksen odotetaan nimittävän Fellow Pankin johtoryhmän jäseniksi Sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen Teemu Nyholmin (Toimitusjohtaja), Antoni Airikkalan (Talletus- ja sijoittaja-asiakkuuksista vastaava johtaja), Juha Saaren (Yksityisasiakkuuksista vastaava johtaja. toimitusjohtajan sijainen), Linda Magnussonin (Lakiasiainjohtaja, 13.5.2022 saakka), ja Miikka Silvosen (Yritysasiakkuuksista vastaava johtaja).

Lisäksi Evli Pankin Ylimääräisen yhtiökokouksen sekä Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset koskien Evli Pankin yhtiöjärjestyksen muuttamista sekä Evli Pankin A-osakkeiden ja B-osakkeiden yhdistämistä yhdeksi osakesarjaksi, Fellow Pankin hallituksen jäsenille maksettavia palkkioita, Sulautumisvastikeosakkeiden antamista Fellow Financen osakkeenomistajille, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamista ja muita sulautumissuunnitelmassa määriteltyjä asioita sekä Fellow Pankin hallituksen valtuutuksesta hankkia omia osakkeita ja valtuutuksesta antaa osakkeita ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia tulevat voimaan Sulautumisen rekisteröinnin täytäntöönpanopäivänä arviolta 2.4.2022.

EVLI PANKKI OYJ

Hallitus


Lisätietoja
:

Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. +358 40 717 8888, juho.mikola@evli.com
Evli Pankki ja Fellow Finance lyhyesti

Evli Pankki on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien suunnittelu- ja hallinnointipalveluja sekä yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli Pankki on Suomen parhaaksi arvioitu* ja suosituin** yhteisövarainhoitaja. Evli Pankki on myös Suomen parhaaksi arvioitu varainhoitaja vastuullisessa sijoittamisessa.***

Evli Pankin hallinnoitavana on 17,5 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 12/2021). Evli Pankki-konsernin oma pääoma on 118,1 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 15,4 prosenttia (31.12.2021). Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 290 henkilöä. Evli Pankin B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

Fellow Finance on lainamuotoinen joukkorahoitus- ja vertaislainapalvelu. Yhtiön missio on muuttaa perinteinen rahoitus ja maksaminen suoraan ihmisten ja yritysten väliseksi. Fellow Finance on välittänyt kuluttaja- ja yritysrahoitusta yli 900 miljoonalla eurolla Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa, Puolassa ja Tšekissä palvellen yli 1 000 000 asiakasta. Yhtiöllä on Suomen Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitoksen toimilupa ja yhtiö on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle.

*Kantar Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 -tutkimukset, ja Kantar Prospera Private Banking 2019, 2020 Finland -tutkimukset **Kantar Prospera External Asset Management Finland 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 -tutkimukset ***SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services Finland 2021
Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com
Tärkeitä tietoja

Tämä tiedote ei ole tarjous osakkeista Yhdysvalloissa, eikä sitä ole tarkoitettu levitettäväksi Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa tiedotteen jakelu olisi soveltuvien lakien vastaista. Evlin tai Fellow Pankin osakkeita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain Arvopaperilain tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa paitsi Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole Evli Pankin tai Fellow Financen antama tai niiden puolesta annettu tarjous tai kehotus myydä arvopapereita tai pyyntö tai kehotus saada tarjouksia ostaa arvopapereita Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jolla tällainen tarjous, kehotus tai myynti ei olisi lainmukainen. Tätä tiedotetta ei saa välittää, levittää tai lähettää, suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa tai mihinkään muuhun valtioon tai missään muussa valtiossa, jossa tämän tiedotteen levittäminen olisi minkä tahansa sovellettavan lain tai sääntelyn vastaista tai se edellyttäisi rekisteröintejä tai lupia. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa Yhdysvaltain Arvopaperilain tai muun sovellettavan arvopaperilain tai sääntelyn rikkomiseen.

Tämä tiedote sisältää ”tulevaisuutta koskevia lausumia”, jotka perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin, eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin ja oletuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Osakkeenomistajien ei pitäisi tukeutua näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Evli Pankki tai Fellow Finance tai mikään niiden lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan, vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta niissä otettaisiin huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
SSH Communications Security Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 25.3.2022 yhtiön pääkonttorilla Helsingissä. Yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Yhtiön osakkeenomistajat osallistuivat kokoukseen ja käyttivät osakkeenomistajan oikeuksiaan äänestämällä ennakkoon. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ja suurimpien osakkeenomistajien yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset.

Yhtiökokous on vahvistanut tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myöntänyt vastuuvapauden tilikauden 1.1.2021 – 31.12.2021 aikana toimineille hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti, että emoyhtiön tilinpäätöksen osoittama tilikauden tappio kirjataan voitto- ja tappiotilille, eikä osinkoa jaeta.

Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin.

Yhtiökokouksessa valittiin SSH Communications Security Oyj:n hallituksen jäseniksi Henri Österlund, Kai Tavakka, Sampo Kellomäki, Christian Fredrikson sekä uutena jäsenenä Catharina Candolin. Yhtiökokouksen päättymisen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Henri Österlund.

Hallituksen palkkiot päätettiin maksaa seuraavasti: puheenjohtajalle 28.800 euroa, muille jäsenille 24.000 euroa.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Maria Onniselkä.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 6.000.000 osakkeen antamisesta maksullisella osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia joko osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksin tai merkintäetuoikeudesta poiketen yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään maksullisesta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien (ml. optio-oikeudet) antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi niistä päättää. Hallitukselle annettava valtuutus käsittää siten muun muassa oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on maksullisen osakeannin osalta yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Edelleen valtuutus käsittää hallitukselle oikeuden päättää osakkeisiin ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisiin optio-oikeuksiin tai erityisiin oikeuksiin oikeutetuista sekä niihin liittyvistä vastikkeista, merkintä- ja maksuajoista sekä merkintähinnan merkitsemisestä osakeyhtiölain sallimissa rajoissa osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen nojalla voidaan hankkia yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla enintään 2.000.000 yhtiön omaa osaketta, mikä määrä vastaa noin 5,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Hallitus esittää omien osakkeiden hankkimista koskevaa valtuutusta käytettävän muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin yhtiöllä pidettäviksi, edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Päätöksiä omien osakkeiden hankkimisesta ei saa tehdä siten, että yhtiöllä tai sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ylittää yhden kymmenesosan kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ
Teemu Tunkelo
Toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Markku Karppi, lakiasiainjohtaja, puh. +358 50 586 0552
Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ssh.com

Sampo Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu ilmoitus (BlackRock, Inc.)

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.3.2022 klo 15.20

Sampo Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu ilmoitus (BlackRock, Inc.)

Sampo Oyj (y-tunnus 0142213-3) on saanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc.:n (USA veronro 32-0174421) ja sen rahastojen suoraan tai epäsuoraan omistamien Sammon A-osakkeiden (ISIN: FI009003305) ja niihin liittyvien äänioikeuksien osuus on 24.3.2022 noussut yli viiteen (5) prosenttiin Sampo Oyj:n kaikista osakkeista ja äänioikeuksista. Ilmoitusvelvollisuus täyttyi myös siksi, että BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen suoraan, epäsuoraan tai rahoitusvälineiden kautta omistamien Sammon A-osakkeisiin liittyvien äänioikeuksien yhteenlaskettu osuus on noussut yli viiteen (5) prosenttiin Sampo Oyj:n osakkeisiin liittyvistä äänioikeuksista.

Sampo Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 555 351 850 osakkeesta, joista A-sarjan osakkeita on 554 151 850 ja B-sarjan osakkeita 1 200 000 kappaletta. Kukin A-sarjan osake tuottaa yhden (1) äänen ja B-sarjan osake viisi (5) ääntä, joten Sammon kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 560 151 850 ääntä.

BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

SAMPO OYJ

Sami Taipalus
Sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 516 0030

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

PunaMusta Media Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

PUNAMUSTA MEDIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.3.2022 KLO 15.00

PunaMusta Media Oyj:n varsinainen yhtiökokous 25.3.2022 vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2021, käsitteli toimielinten palkitsemisraportin ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

VOITONJAKO

Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 0,18 euroa osakkeelle, yhteensä noin 2,3 miljoonaa euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 29.3.2022 ja osingon maksupäivä 5.4.2022.

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiökokous varaa hallituksen käyttöön 100 000 euroa sen tarpeelliseksi katsomaan tarkoitukseen, kuten yleishyödyllisiin kohteisiin osoitettaviin lahjoituksiin.

HALLITUS

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän (7). Hallituksen jäseniksi valittiin Harri Suutari, Reetta Laakkonen, Juha Mäkihonko, Hannu Laakkonen ja Merja Laakkonen sekä uusina jäseninä Heikki Länsisyrjä ja Ilkka Hietala.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 50 000 euroa, merkittävistä omistajista riippumattomalle hallituksen jäsenelle 40 000 euron vuosipalkkio ja merkittävistä omistajista riippuvaiselle hallituksen jäsenelle 20 000 euron vuosipalkkio.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Suutari ja varapuheenjohtajaksi Reetta Laakkonen.

TILINTARKASTAJAN VALINTA

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

MUUT VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1 230 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutus koskee uusien osakkeiden antamista. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa vastikkeena yrityskaupoissa, pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavasti: Valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1 230 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankinta voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden osakekohtainen hankintahinta on Helsingin pörssin pörssilistalla muodostuva hinta tai muu markkinaehtoinen hinta. Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa vastikkeena yrityskaupoissa, pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta. Hallituksella on oikeus päättää muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

Joensuussa 25. päivänä maaliskuuta 2022

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA:

PunaMusta Media Oyj:n toimitusjohtaja Raimo Puustinen,

puh. 0500 975 873

PunaMusta Media Oyj

Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu

Puhelin 010 230 8000

Sijoittaja-yhteydet ir@punamustamedia.fi

www.punamustamedia.fi

TIEDOTTEEN JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

keskeiset tiedotusvälineet

www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media-, näkyvyys- ja painoliiketoiminnan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 630 alan osaajaa. Konsernin näkyvyys- ja painoliiketoimintaan kuuluva PunaMusta Oy palvelee asiakkaitaan mm. aikakaus- ja sanomalehtien sekä mainospainotuotteiden ja viestinnän materiaalien painamisessa sekä niiden suunnittelussa, suurkuvaratkaisuissa, brändinhallinnan ratkaisujen tarjoajana ja digitaalisen näkyvyyden palveluntarjoajana. Yhtiön medialiiketoiminta koostuu sanomalehti Karjalaisesta, kuudesta paikallislehdestä, kaupunkilehdestä sekä radiokanavasta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 106 miljoonaa euroa.

Gofore Oyj: Gofore Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset 25.3.2022

GOFORE OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.3.2022 KLO 17.00

Gofore Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset 25.3.2022

Gofore Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2022 klo 14.00 alkaen osoitteessa Itämerentori 2, 00180 Helsinki. Osakkeenomistajilla ja heidän asiamiehillään oli mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei ollut mahdollista tulla paikan päälle. Yhtiökokous järjestettiin poikkeuksellista kokousmenettelyä noudattaen eduskunnan koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi hyväksymän väliaikaisen lain nojalla.

Päätökset ovat täydellisinä luettavissa yhtiökokouksen pöytäkirjasta Goforen verkkosivuilla osoitteessa https://gofore.com/yhtiokokous2022 viimeistään 8.4.2022.

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen päättyneeltä tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.

Osakekohtainen osinko 0,28 euroa

Yhtiökokous vahvisti tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 maksettavaksi osingoksi 0,28 euroa osaketta kohden eli kokoushetken ulkona olevien osakkeiden määrällä laskettuna yhteensä on 4.303.690,16 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 29.3.2022 ja maksupäivä 5.4.2022.

Vastuuvapaudesta päättäminen

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle päättyneeltä tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.

Toimielinten palkitsemisraportti

Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemisraportin.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 3.500 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenten palkkio on 2.000 euroa kuukaudessa, minkä lisäksi hyväksyttiin, että valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan 800 euroa kustakin kokouksesta, ja muille valiokunnan jäsenille 400 euroa kokouksesta. Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti tositteita vastaan.

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi henkilöä.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: uusina jäseninä Eveliina Huurre ja Tapani Liimatta sekä vanhoina jäseninä jatkavat Mammu Kaario, Piia-Noora Kauppi, Timur Kärki ja Sami Somero.

Tilintarkastajan palkkio

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymää laskua vastaan.

Tilintarkastajan valitseminen

KPMG Oy Ab valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että sen päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lotta Nurminen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1 534 404 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa tai ottaa pantiksi omia osakkeita millään hetkellä enempää kuin 10 % yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Valtuutus annettiin käytettäväksi esimerkiksi osakkeiden luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen ja osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ja/tai pantiksi ottamisen ehdoista.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2021 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optioiden ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien optioiden ja muiden erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 2 301 606 osaketta, mikä määrä vastaa noin 15 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien optioiden tai muiden erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutus annettiin käytettäväksi vastikkeeksi yrityskauppoihin, osaksi yhtiön kannustinjärjestelmää tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa 30.6.2023 saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Gofore Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Gofore Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen nimittämä hallitus järjestäytyi välittömästi yhtiökokouksen jälkeen. Kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja valiokuntiensa jäsenet.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Timur Kärki.

Hallitus päätti hallituksen valiokuntien kokoonpanosta seuraavaa:

Palkitsemisvaliokunta

Hallituksen palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Timur Kärki (puheenjohtaja), Mammu Kaario ja Eveliina Huurre.

Tarkastusvaliokunta

Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Mammu Kaario (puheenjohtaja), Piia-Noora Kauppi ja Sami Somero.

Hallitus arvioi, että kaikki sen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Timur Kärkeä, joka on riippuvainen yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, ja Tapani Liimattaa, joka on riippuvainen yhtiöstä. Näin ollen yhtiön hallitus täyttää Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin kriteerit suosituksen 10 (Hallituksen jäsenten riippumattomuus) noudattamisen osalta.

GOFORE OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
Timur Kärki
Hallituksen puheenjohtaja, Gofore Oyj
p. 040 828 5886
timur.karki@gofore.com

Gofore Oyj on digitaalisen muutoksen asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa yli 1000 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta, koodauksesta tai testauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 104,5 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi.

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 25.3.2022

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj Pörssitiedote 25.3.2022
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 25.3.2022
NASDAQ OMX Helsinki
Päivämäärä 25.3.2022
Pörssikauppa Osto
Osakelaji OVARO
Osakemäärä 1,700 osaketta
Keskihinta/ osake 3.3121 EUR
Kokonaishinta 5,630.57 EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 25.3.2022
tehtyjen kauppojen jälkeen: 737 091 kpl.
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n puolesta
Nordea Bank Oyj
Janne Sarvikivi Sami Huttunen
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Marko Huttunen, puh. 050 329 2536
www.ovaro.fi

Nokia Oyj: Omien osakkeiden takaisinosto 25.03.2022

Nokia Oyj
Pörssitiedote
25.03.2022 klo 21.00

Nokia Oyj: Omien osakkeiden takaisinosto 25.03.2022

Espoo – Nokia Oyj (LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06) on 25.03.2022 hankkinut omia osakkeitaan (ISIN FI0009000681) omistukseensa seuraavasti:

* Kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä

Nokia ilmoitti 3. helmikuuta 2022, että yhtiön hallitus on käynnistämässä osakkeidensa takaisinosto-ohjelman Nokian varsinaisen yhtiökokouksen 8. huhtikuuta 2021 antaman valtuutuksen perusteella palauttaakseen yhtiön osakkeenomistajille enintään 600 miljoonaa euroa vaiheittain kahden vuoden kuluessa. Takaisinosto-ohjelman ensimmäinen vaihe noudattaen Euroopan parlamentin ja neuvoston antamaa markkinoiden väärinkäyttöasetusta (EU) 596/2014 (MAR) sekä Euroopan komission delegoitua asetusta (EU) 2016/1052 aloitettiin 14. helmikuuta 2022 ja se päättyy viimeistään 22. joulukuuta 2022. Ensimmäisessä vaiheessa osakkeiden hankintaan käytettävä kokonaissumma on enintään 300 miljoonaa euroa.

25.03.2022 toteutettujen hankintojen kokonaishinta on 1 351 808,16 euroa. Nokian Oyj:n omistuksessa on nyt ilmoitettujen hankintojen jälkeen 49 910 850 omaa osaketta.

Yksityiskohdat hankinnoista ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Nokia Oyj:n puolesta

BNP Paribas Exane

Nokia
Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.

Olemme luotettava kumppani kriittisissä verkoissa ja sitoutuneet jatkuvaan innovaatioon sekä teknologiajohtajuuteen matkapuhelin-, kiinteissä ja pilvipalveluverkoissa. Luomme arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla.

Sitoutumalla korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin ja turvallisuusstandardeihin olemme mukana rakentamassa tuottavampaa, vastuullisempaa ja monimuotoisempaa maailmaa.

Lisätietoja:

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 40 803 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com
David Mulholland, sijoittajasuhdejohtaja

Osakkeenomistajien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle NoHo Partners Oyj:n hallituksen jäsenmääräksi ja kokoonpanoksi

NoHo Partners Oyj

PÖRSSITIEDOTE 28.3.2022 klo 8.30

Osakkeenomistajien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle NoHo Partners Oyj:n hallituksen jäsenmääräksi ja kokoonpanoksi
Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 49,2 % kaikista NoHo Partners Oyj:n osakkeista ja äänistä, ovat tehneet ehdotuksen 27.4.2022 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenmäärästä ja kokoonpanosta.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 49,2 % kaikista NoHo Partners Oyj:n osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat lisäksi ilmoittaneet esittävänsä, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun valitaan uudelleen Timo Laine, Mika Niemi, Petri Olkinuora ja Mia Ahlström. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Tomi Terho ja Saku Tuominen ovat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Samat osakkeenomistajat ehdottavat, että uusina jäseninä hallitukseen valitaan Yrjö Närhinen ja Kai Seikku. Ehdotetut henkilöt ovat osakkeenomistajien arvion mukaan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Yrjö Närhinen (s. 1969, kauppatieteiden kandidaatti) toimii tällä hetkellä muun muassa Tukholman pörssiin listatun Ambean hallituksen puheenjohtajana sekä pääomasijoitusyhtiöiden EQT ja Norvestor senior advisorina. Aiemmin Närhinen on toiminut Terveystalo Oyj:n toimitusjohtajana, Oy Hartwall Ab:n toimitusjohtajana, Scottish & Newcastlen globaalissa johtoryhmässä sekä useissa eri johtotehtävissä Procter & Gamble -yhtiössä kansainvälisesti.
Kai Seikku (s. 1965, kauppatieteiden maisteri) työskentelee toimitusjohtajana Okmetic Oy:ssä ja varatoimitusjohtajana Shanghain pörssin STAR-markkinalle listatussa National Silicon Industry Groupissa sekä hallituksen jäsenenä muun muassa Pariisin (Euronext) pörssiin listatussa Soitec SA:ssa. Aiemmin Seikku on työskennellyt HKScan Oyj:n ja Hasan & Partnersin toimitusjohtajana sekä konsulttina The Boston Consulting Groupissa.

”NoHo Partnersin strategiana on kasvaa tulevaisuudessa Pohjois-Euroopan johtavaksi ravintolayhtiöksi. Nyt ehdolla olevien hallituksen jäsenten myötä tavoitteena on vahvistaa entisestään yhtiön kokemusta ja strategista osaamista kansainvälisestä kuluttajaliiketoiminnasta. Yrjön ja Kain mukanaan tuoma kokemus kansainvälisestä palvelu- ja brandiliiketoiminnasta on yhtiön kansainvälistymistavoitteille merkittävä lisävahvistus. Samassa yhteydessä haluan kiittää Tomia ja Sakua heidän arvokkaasta panoksestaan NoHo Partnersin tarinan luomiseen ja hallitustyöhön viimeisen kolmen vuoden aikana”, sanoo hallituksen puheenjohtaja Timo Laine.

Lisäksi edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Timo Laine ja varapuheenjohtajaksi Yrjö Närhinen.

Kaikki hallitukseen ehdotetut jäsenet ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Hallitukseen ehdolla olevat jäsenet esitellään tarkemmin yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: www.noho.fi/hallitukseen-ehdotetut-jasenet-2022

Ehdotetut hallituksen jäsenet ovat saattaneet yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat valituiksi, he perustavat tarkastusvaliokunnan, jonka puheenjohtajaksi he valitsevat Kai Seikun, sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan, jonka puheenjohtajaksi he valitsevat Yrjö Närhisen. Päätös valiokuntien perustamisesta ja puheenjohtajien nimityksistä on ehdollinen yhtiökokouksen päätökselle hallituksen kokoonpanosta.

Yllä mainitut ehdotukset sisällytetään yhtiökokouskutsuun, joka julkaistaan erikseen.

Kuvat Yrjö Närhisestä ja Kai Seikusta ovat tämän pörssitiedotteen liitteinä.

Lisätietoja:
Timo Laine, hallituksen puheenjohtaja, NoHo Partners Oyj, puh. +358 40 062 6064
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.noho.fi

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi, Friends & Brgrs ja Cock's & Cows. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Yhtiö tavoittelee noin 400 miljoonan euron liikevaihtoa vuoden 2024 loppuun mennessä. Yhtiön visiona on olla Pohjois-Euroopan johtava ravintolayhtiö.

Sammon omien osakkeiden takaisinosto-ohjelma on saatu päätökseen

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.3.2022 klo 8.45


Sammon
omien osakkeiden takaisinosto-ohjelma on saatu päätökseen

Sampo Oyj on nyt saanut päätökseen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelmansa. Osakkeiden takaisinostot aloitettiin 4.10.2021 ja saatiin päätökseen 25.3.2022. Tällä ajanjaksolla Sampo osti takaisin 17 128 505 omaa osakettaan noin 43,79 euron keskihintaan. Määrä on 3,08 prosenttia Sammon osakkeiden kokonaismäärästä. Omien osakkeiden takaisinostot ovat vähentäneet yhtiön vapaata omaa pääomaa noin 750 miljoonaa euroa.

Omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman tarkoituksena on palauttaa osakkeenomistajille ylimääräistä pääomaa alentamalla Sampo Oyj:n omaa pääomaa, sillä takaisinostetut osakkeet mitätöidään.

SAMPO OYJ
Sijoittajasuhteet ja konserniviestintä

Lisätiedot:

Sami Taipalus
johtaja, sijoittajasuhteet
puh. 010 516 0030

Maria Silander
viestintäpäällikkö, mediayhteydet
puh. 010 516 0031

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot 25.3.2022

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.3.2022 klo 08:30

Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot 25.3.2022

Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) on hankkinut omia A-osakkeitaan (ISIN-koodi FI0009003305) omistukseensa 25.3.2022 seuraavasti:

*kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä

Sampo ilmoitti 1.10.2021 enintään 750 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) ja Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 4.10.2021 aloitetulla osto-ohjelmalla on Sammon varsinaisen yhtiökokouksen 19.5.2021 myöntämä valtuutus.

Sammon omistuksessa on nyt ilmoitettujen transaktioiden jälkeen 17 128 505 Sammon A-osaketta, mikä on 3,08 prosenttia Sampo Oyj:n kaikista liikkeeseen laskemista osakkeista.

Tämän tiedotteen liitteenä on lisätiedot tehdyistä transaktioista.

Sampo Oyj:n puolesta,

BNP Paribas Exane

Lisätiedot:

Sami Taipalus
johtaja, sijoittajasuhteet
puh. 010 516 0030

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com