Etusivu » Kutsu Keskisuomalainen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Keskisuomalainen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, pörssitiedote, 25.3.2022 klo 14.30

Keskisuomalainen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 28.4.2022 klo 11.00 Keskisuomalainen Oyj:n pääkonttorissa, Aholaidantie 3, Jyväskylä.

Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain ilmoittautumalla ja äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon tämän kokouskutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun kohdasta Ohjeita kokoukseen osallistujille.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 8.5.2021 voimaan tulleen väliaikaisen lain (375/2021) nojalla. Vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous pidetään vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen tavoin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Yhtiö järjesti vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen onnistuneesti ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Väliaikainen laki mahdollistaa kokouksen järjestämisen ennakoitavalla tavalla niin, että osakkeenomistajilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua kokoukseen varmistaen samalla voimassa olevien viranomaisten asettamien rajoitusten noudattamisen. Kokouksen järjestäminen ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla rajoittaa myös koronaviruspandemian leviämistä ja varmistaa yhtiön osakkeenomistajien, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden.

Varsinaista yhtiökokousta on mahdollista seurata webcast-lähetyksenä yhtiön verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com. Webcast-lähetyksen kautta ei ole mahdollista esittää kysymyksiä tai äänestää, eikä kokousta webcast-lähetyksenä seuraavien osakkeenomistajien katsota osallistuvan varsinaiseen yhtiökokoukseen, elleivät he ole äänestäneet ennakkoon.

Yhtiö julkaisee 6.4.2022 asialistaan liittyvät ennakkomateriaalit verkkosivuillaan www.keskisuomalainen.com.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Leena Hautsalo ja toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi ovat läsnä yhtiökokouksessa.

VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
Puheenjohtajana toimii asianajaja Carl-Henrik Wallin. Mikäli Carl-Henrik Wallinilla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön. Sihteerinä toimii yhtiön hallituksen sihteeri Ida Lindroos. Mikäli Ida Lindroosilla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia sihteerinä, hallitus nimeää sihteeriksi parhaaksi katsomansa henkilön.
3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen
Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii yhtiön talousjohtaja Heikki Linnavirta. Mikäli talousjohtaja Heikki Linnavirralla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat ilmoittautuneet ja äänestäneet ennakkoon ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 §:n ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n yhtiölle toimittamien tietojen perusteella.
6. Tilikauden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
Yhtiön tilikauden 2021 tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus julkaistaan osana yhtiön vuoden 2021 vuosikertomusta, joka on saatavilla viikolla 13, joka alkaa 28.3.2022, yhtiön verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com. Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ilmoittautumalla ja äänestämällä ennakkoon, yhtiön tilikauden 2021 tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus katsotaan esitetyiksi yhtiökokoukselle.
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2021 maksetaan osinkoa 0,70 euroa osaketta kohden. Osinko, suuruudeltaan 0,70 euroa, maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon täsmäytyspäivänä 2.5.2022 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää osingon maksupäiväksi 9.5.2022.
Hallitus esittää myös, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan lisäosingonjaosta. Valtuutuksen perusteella maksettavan lisäosingon enimmäismäärä voi olla yhteensä enintään 0,30 euroa osaketta kohden. Mikäli hallitus päättää lisäosingonjaosta, päättää se samalla lisäosingon maksun täsmäytyspäivän ja lisäosingon maksupäivän. Valtuutuksen perusteella maksettava lisäosinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat lisäosingon maksun täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajiksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että valtuutus olisi voimassa 31.12.2022 asti.
9. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yleishyödyllisistä lahjoituksista
Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yleishyödyllisiin lahjoituksiin varataan 50 000,00 euroa, joiden käytöstä hallitus päättää.
10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021
11. Toimielinten palkitsemisraportin esittäminen
Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.5.2020 vahvistetun palkitsemispolitiikan mukainen toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2021 julkaistaan osana yhtiön vuoden 2021 vuosikertomusta, joka on saatavilla viikolla 13, joka alkaa 28.3.2022, yhtiön verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com. Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ilmoittautumalla ja äänestämällä ennakkoon, toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2021 katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.
12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot pidetään ennallaan ja ne olisivat siten seuraavat: hallituksen puheenjohtaja 3 500,00 euroa, hallituksen varapuheenjohtaja 1 900,00 euroa ja hallituksen jäsenet 1 750,00 euroa. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten kokouspalkkiot pidetään ennallaan ja ne olisivat siten seuraavat: hallituksen puheenjohtaja 600,00 euroa, hallituksen varapuheenjohtaja 500,00 euroa ja hallituksen jäsenet 500,00 euroa kokoukselta. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöön päätoimisessa työ- tai toimisuhteessa oleville henkilöille ei makseta palkkiota hallituksen jäsenyydestä.
13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 35 % kaikista yhtiön äänistä ja yli 30 % kaikista yhtiön osakkeista ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmäärä pidetään ennallaan seitsemässä (7) jäsenessä.
14. Hallituksen jäsenten valitseminen
Erovuorossa ovat toimitusjohtaja Leena Hautsalo ja toimitusjohtaja Mikko Paananen. Muut hallituksen jäsenet ovat metsätalousyrittäjä Pekka Haltia, toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi, toimitusjohtaja Kalle Kautto, toimitusjohtaja Jaakko Kurikka ja toimitusjohtaja Riitta Vesterinen-Virtanen. Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 35 % kaikista yhtiön äänistä ja yli 30 % kaikista yhtiön osakkeista ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen erovuoroiset jäsenet toimitusjohtaja Leena Hautsalo ja toimitusjohtaja Mikko Paananen. Hallituksen jäseninä jatkavat metsätalousyrittäjä Pekka Haltia, toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi, toimitusjohtaja Kalle Kautto, toimitusjohtaja Jaakko Kurikka ja toimitusjohtaja Riitta Vesterinen-Virtanen. Ehdotettujen hallituksen jäsenten keskeiset henkilötiedot on esitelty yhtiön verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat suostuneet tehtävään.
15. Tilintarkastajan palkkioista päättäminen
Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
16. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi yhtiöjärjestyksen mukaiselle toimikaudelle valitaan yhtiön nykyinen tilintarkastaja, tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on antanut suostumuksensa valintaan. Ernst & Young Oy on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajakseen KHT Miikka Hietalan.
17. Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta
Hallitus esittää, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 1 000 000 kappaletta ja K-sarjan osakkeita enintään 1 000 000 kappaletta, kuitenkin yhteensä enintään 1 000 000 osaketta, yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen esitetään käsittävän omien osakkeiden hankkimisen hallituksen päätöksen mukaisesti myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa eli suunnattuna hankintana laissa säädetyin ehdoin. Sekä K-sarjan että A-sarjan osakkeet hankitaan hallituksen päättämin ehdoin vastikkeen vähimmäismäärän ollen 10,00 euroa osakkeelta ja vastikkeen enimmäismäärän ollen 18,00 euroa osakkeelta. A-sarjan osakkeet hankitaan pääsääntöisesti NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutusta tarvitaan yhtiön kasvustrategian tukemiseksi ja käytettäväksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille tai käyttää yhtiön omistajien omistusarvon kasvattamiseksi mitätöimällä osakkeita hankinnan jälkeen tai A-sarjan osakkeiden likviditeetin parantamiseksi muuntamalla hankitut K-sarjan osakkeet A-sarjan osakkeiksi ja myymällä ne julkisessa kaupankäynnissä tai käytettäväksi henkilöstön kannustusjärjestelmissä. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista. Valtuutuksen esitetään olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 31.5.2023 saakka.
18. Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista luovuttamalla omia osakkeita tai antamalla uusia osakkeita
Hallitus esittää, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien A-sarjan osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien ja/tai luovutettavien A-sarjan osakkeiden määrä on yhteensä enintään 1 000 000 osaketta. Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa säädetyin edellytyksin. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kasvustrategian tukemiseksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, myydä julkisessa kaupankäynnissä tai käyttää henkilöstön kannustusjärjestelmissä. Valtuutuksen esitetään olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 31.5.2023 saakka.
19. Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com. Yhtiön tilikauden 2021 tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, toimielinten palkitsemisraportti sekä yhtiökokouksessa 2020 vahvistettu palkitsemispolitiikka ovat saatavilla viikolla 13, joka alkaa 28.3.2022, yhtiön verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com. Edellä mainituista asiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Edellä sanotun lisäksi, yhtiö julkaisee 6.4.2022 asialistaan liittyvät ennakkomateriaalit verkkosivuillaan www.keskisuomalainen.com. Kutsua yhtiökokoukseen ei lähetetä osakkeenomistajille erikseen. Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla 12.5.2022 mennessä yhtiön verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com.

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Varsinainen yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet saavat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Kokousta webcast-lähetyksen kautta seuraavien osakkeenomistajien ei katsota osallistuvan varsinaiseen yhtiökokoukseen, elleivät he ole ilmoittautuneet ja äänestäneet ennakkoon.

1. Osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on rekisteröity 14.4.2022 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain ilmoittautumalla ja äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä jäljempänä kuvatulla tavalla.

2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 6.4.2022 klo 12.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua ja äänestää ennakkoon viimeistään 19.4.2022 klo 12.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä. Ilmoittautumista yhtiökokoukseen ilman ennakkoäänten toimittamista ei katsota osallistumiseksi yhtiökokoukseen.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan arvo-osuustilin numero, nimi, suomalainen henkilö- tai Y-tunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen tai lakimääräisen edustajan henkilötunnus. Osakkeenomistajien ja asiamiesten Euroclear Finland Oy:lle ja Keskisuomalainen Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Lisätietoja Keskisuomalainen Oyj:n henkilötietojen käsittelystä on saatavilla Keskisuomalainen Oyj:n varsinaista yhtiökokousta koskevasta tietosuojaselosteesta, joka on saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com. Osakkeenomistajaa pyydetään huomioimaan, että sähköpostitse tehtävässä ilmoittautumisessa ja ennakkoäänestämisessä ilmoittautuja toimittaa henkilötietoja omalla vastuullaan mahdollisesti suojaamattoman yhteyden välityksellä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 6.4.2022 klo 12.00 – 19.4.2022 klo 12.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:
a. Yhtiön verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com
Sähköiseen ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan arvo-osuustilin numero, suomalainen henkilö- tai Y-tunnus sekä osakkeenomistajan tai hänen asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
b. Postitse tai sähköpostin kautta
Osakkeenomistaja voi toimittaa ennakkoäänestyslomakkeen, joka on saatavilla 6.4.2022 yhtiön verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com tai vastaavat tiedot yhtiölle postitse osoitteeseen Keskisuomalainen Oyj, Ida Lindroos, PL 159, 40101 Jyväskylä tai sähköpostitse osoitteeseen ida.lindroos@media.fi. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet postitse tai sähköpostitse yhtiölle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot ja tiedot ovat perillä ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä. Ennakkoäänestyksen ohjeet ovat saatavilla 6.4.2022 yhtiön verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää kokouksessa oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirjamalli ja äänestysohjeet ovat saatavilla 6.4.2022 yhtiön verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan postitse osoitteeseen Keskisuomalainen Oyj, Ida Lindroos, PL 159, 40101 Jyväskylä tai sähköpostitse osoitteeseen ida.lindroos@media.fi. Valtakirjojen on oltava perillä viimeistään 19.4.2022 klo 12.00 ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättyessä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on ilmoittauduttava ja äänestettävä ennakkoon. Osakkeenomistajan asiamiehellä on mahdollisuus tehdä vastaehdotuksia ja esittää kysymyksiä kutsussa kuvatulla tavalla. Valtakirjan sekä ennakkoäänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14.4.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 25.4.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta.

5. Muut ohjeet ja tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle postitse osoitteeseen Keskisuomalainen Oyj, Ida Lindroos, PL 159, 40101 Jyväskylä tai sähköpostitse osoitteeseen ida.lindroos@media.fi 4.4.2022 klo 12.00 mennessä, jolloin vastaehdotusten tulee olla perillä. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee 6.4.2022 mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista postitse osoitteeseen Keskisuomalainen Oyj, Ida Lindroos, PL 159, 40101 Jyväskylä tai sähköpostitse osoitteeseen ida.lindroos@media.fi 11.4.2022 klo 12.00 mennessä, jolloin kysymysten tulee olla perillä. Yhtiö julkaisee 14.4.2022 tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset verkkosivuillaan www.keskisuomalainen.com. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Osakeomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Varsinaista yhtiökokousta on mahdollista seurata webcast-lähetyksenä yhtiön verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com. Webcast-lähetyksen kautta ei ole mahdollista esittää kysymyksiä tai äänestää, eikä kokousta webcast-lähetyksenä seuraavien osakkeenomistajien katsota osallistuvan varsinaiseen yhtiökokoukseen, elleivät he ole äänestäneet ennakkoon.

Webcast-lähetys järjestetään vain, mikäli sen tekninen toteuttaminen on mahdollista ja se voidaan järjestää annettuja viranomaismääräyksiä ja -rajoituksia noudattaen. Yhtiö ei vastaa lähetyksen toimivuudesta tai yhteensopivuudesta erilaisten laitteiden kanssa. Lisätietoja ja ohjeita webcast-lähetyksen seuraamisesta on saatavilla ennen yhtiökokousta yhtiön verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com.

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 25.3.2022 yhteensä 5 403 682 A-sarjan osaketta, jotka tuottavat 5 403 682 ääntä ja 4 638 786 K-sarjan osaketta, jotka tuottavat 92 775 720 ääntä. Osakkeiden kokonaislukumäärä on 10 042 468 kappaletta ja kokonaisäänimäärä on 98 179 402 ääntä. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

Jyväskylässä 25.3.2022

Keskisuomalainen Oyj
Hallitus

Lisätietoja: Vesa-Pekka Kangaskorpi, toimitusjohtaja, Keskisuomalainen Oyj, p. 050 688 33

www.keskisuomalainen.com