Etusivu » Osakesijoittaminen – Näin ostat osakkeita vuonna 2023 » Osakkeiden tunnusluvut – Opi sijoittamisen yleisimmät tunnusluvut

Osakkeiden tunnusluvut – Opi sijoittamisen yleisimmät tunnusluvut

EPS, P/E, P/B, ROI….. Osakesijoittamisen maailmassa käytetään lukuisia erilaisia tunnuslukuja, joilla pyritään laittamaan yritykset paremmuusjärjestykseen. Tunnuslukujen oppiminen on varsinkin aloittelevalle sijoittajalle tärkeä asia, koska tunnuslukujen avulla sijoittajan on helpompi tulkita yrityksiä sijoituskohteena. 

Osakkeiden tunnuslukujen tarkoitus on kertoa sijoittajalle onko osakkeen arvostustaso edullinen, eli onko nyt oikea aika sijoittaa. Tunnuslukuja käytettäessä, tulisi eri yrityksien lukuja verrata aina samalla toimialalla toimiviin yrityksiin.

Vastuuvapaus: Nollapalkkio tarkoittaa, että positiota avattaessa tai suljettaessa ei veloiteta välityspalkkiota. Ei koske shortattuja tai vivutettuja positioita. Muita maksuja voidaan soveltaa. Pääomasi on vaarassa. Muut maksut ovat voimassa. Lisätietoja: etoro.com/trading/fees

Sisällysluettelo

Yleisimmät sijoittamisen tunnusluvut:

sijoittamisen tunnusluvut

EPS-luku - Osakekohtainen tulos

Yksi eniten käytetyimmistä tunnusluvuista on EPS, eli Earnings Per Share. Luku kertoo yrityksen osakekohtaisen tuloksen. EPS saadaan laskettua hyvin yksinkertaisesti, yhtiön verojen ja kulujen jälkeinen nettotulos jaetaan osakkeiden lukumäärällä. Eli jos yritys tekee kaksi miljoonaa euroa tulosta ja osakkeita on miljoona euroa on EPS-luku 2 (2 miljoonaa euroa / miljoona osaketta). EPS ei kuitenkaan kerro yhtiön tuloksentekokyvystä mitään, koska yrityksillä on vaihteleva määrä osakkeita. 0,1€ EPS-luvun saavuttava yhtiö voi itse asiassa tehdä parempaa tulosta kuin esimerkin 2€ EPS, koska osakkeiden määrä voi vaihdella paljonkin.

EPS-luvun laskukaava: yrityksen nettotulos / osakkeiden lukumäärä = EPS

 

P/E -luku

Toinen todella suosittu tunnusluku on P/E, jossa lasketaan osakkeen hinta suhteessa osakekohtaiseen tulokseen. P/E-luku tulee sanoista Price ja Earnings ja se on ehkä käytetyin tunnusluku osakkeen hinnan arvioinnissa. Tämä ns. voittokerroin, kertoo siis kuinka monta vuotta kestää, että yritys tekee sijoitetun pääoman määrän takaisin voitolla. Tämä siis jos yrityksen tulos pysyy muuttumattomana.

P/E luvun kanssa kannattaa kuitenkin käyttää varovaisuutta, sillä se ei ota huomioon tulevaisuuden näkymiä. Yhtiöllä voi esimerkiksi olla Q1:llä vahva P/E luku, mutta pieni tilauskanta. Tällöin P/E luku voi olla vahva esimerkiksi siitä syystä, että osakkeen hinnassa näkyy jo sijoittajien päättelemä huono tuloskehitys seuraaville neljännesvuosille. P/E -luvulla järkevintä on vertailla saman toimialan yrityksiä. Luku ei ota huomioon yhtiön tasetta eikä velkantuneisuutta.

Korkea P/E-luku kertoo aina siitä, että sijoittajat uskovat yrityksen liikevaihdon ja tuloksen kasvavan tulevaisuudessa. Matala P/E-luku kertoo siitä, että osaketta voi ostaa halvalla suhteessa sen tekemään tulokseen, tällöin sijoittajat eivät usko yrityksen tuloksen kasvuun, päinvastoin. P/E-luku pyörii yleensä siellä 12-15 tasolla, yli 20 P/E-luku kertoo jo kasvuodotuksista. Erityisesti kasvavien teknologiayhtiöiden osakekursseissa näkyy kovat kasvuodotukset, jolloin P/E-luvut saattavat olla jopa kolminumeroisia.

PE-luvun laskukaava: osakkeen hinta / osakekohtainen tulos = P/E

 

Osinkotuotto

Osinkotuotto -%, kertoo yrityksen maksaman osingon määrän suhdetta osakkeen hintaan. Yleisesti ottaen arvoyhtiöt maksaa parempaa osinkotuottoa kuin kasvuyhtiöt. Sijoittaja tarkastelee sekä osinkotuotto -%:ia että yhtiökohtaista osingon suuruuden kehitystä. Osinkotuoton laskennassa käytetään usein yhtiön viimeksi jakamaa osinkoa sekä laskentahetken kurssia. Sijoittajan kannattaa kuitenkin pyrkiä tekemään laskelmat arvioimalla tulevaisuuden osinkoja (kasvaako vai tippuuko?).

Osinkotuotto kertoo siis sijoittajan tuoton ennen veroja, kun osakkeen arvonkehitystä ei oteta huomioon. Pitkällä aikavälillä sijoittavien osta ja pidä -tyyppisten sijoittajien kannattaa yleensä hankkia mahdollisimman hyvää osinkotuottoa maksavia pörssiyrityksiä osakesalkkuunsa. Huomioitavaa on myös osingonjakosuhde, eli kuinka suuren osuuden yhtiö maksaa tuloksestaan osinkoina ja kuinka paljon yhtiölle jää pääomaa investointeihin. Joskus osingon maksamatta jättäminen voi olla osakkeenomistajalle parempi ratkaisu jos yhtiö pystyy investoimaan saman pääoman itse paremmin. Esimerkiksi Warren Buffetin sijoitusyhtiö Berkshire Hathaway ei ole koskaan maksanut osinkoa, koska Buffett uskoo pystyvänsä sijoittajamaan tuon rahan itse paremmin ja näin luomaan osakkeenomistajille enemmän arvoa.

Helsingin pörssin keskimääräinen osinkotuotto on yleensä n. 3-4%. Parhaimmillaan osinkotuotto voi korkeita osinkoa maksavissa ”osinko-osakkeissa” olla jopa yli 10%. Katso Inderesin tekemä listaus vuoden 2019 parhaista osingonmaksajista.

Osinkotuoton laskukaava: (osinko / osakkeen hinta) * 100 = Osinkotuotto%

Opi lisää osinkotuotosta

P/B -luku

P/B luku kertoo osakkeen hinnan suhdetta osakekohtaiseen tasearvoon. P/B-luku tulee englanninkielen sanoista Price ja Book value ja sitä käytetään P/E-luvun tavoin tunnuslukuna arvioimaan osakkeen hintaan. P/B-luku kertoo siis sen kuinka korkea sen hinta on suhteessa sen taseen mukaiseen omaan pääomaan.

Nk. arvosijoittaja sijoittaa alhaisen P/B-luvun yhtiöihin. Tunnetuista sijoittajista mm. Kim Lindström sijoittaa arvo-osakkeisiin. Sijoitusstrategiasta hän kertoo kirjassaan Vaurastu arvo-osakkeilla. Lähtökohtaisesti mitä matalampi P/B-luku on niin se on sitä edullisemmin hinnoiteltu suhteessa sen tasearvoon. Tämä puoltaa toisaalta siihen, että matalan P/B-luvun osakkeisiin olisi riskiltään matalempaa sijoittaa, koska niiden arvo ei eroa paljoa niiden kirjanpitoarvosta. Jos P/B-luku on alle 1, tällöin yhtiön markkina-arvo on pienempi mitä sen kirjanpidollinen arvo.

P/B-luvun käytössä haasteellista on se, että se ei huomioi ollenkaan yrityksen tuloksentekokykyä. Lisäksi P/B-lukuun vaikuttaa paljon se, että millä toimialalla yritys toimii. Pääomavaltaisilla aloilla kuten erilaiset teollisuudenalat, P/B-luku on aina matala, mutta monilla muilla vähän pääomaa sitovilla aloilla P/B-luku on lähes aina korkea. Tämän vuoksi P/B-luku ei yksistään ole hyvä mittari osakkeen hinnan arviointiin, mutta sitä on hyvä käyttää yhdessä P/E-luvun sekä osinkotuoton kanssa.

P/B-luvun laskukaava: osakekurssi / osakekohtainen oma pääoma = P/B-luku

Opi lisää P/B-luvusta 

Current Ratio

Current ratio on tunnusluku, joka kuvastaa yrityksen likviditeettiä eli maksuvalmiutta. Tunnusluku kertoo yrityksen nopeasti rahaksi muutettavien erien määrää suhteessa lyhytaikaisiin velkoihin. Tunnusluku on hyvä työkalu antamaan tietoa yrityksen riskitasosta maksukyvyn osalta.

Current ratio tarkastelee yrityksen maksuvalmiutta hieman isommassa perspektiivissä kuin Quick ratio. Yrityksen maksuvalmiusriski on sitä suurempi mitä pienempi on sen Current ratio. Maksuvalmius on hyvä jos se on 2 tai enemmän. Alle 1 Current ratio on taas heikko.

Tunnusluku kuvaa yrityksen rahoitusasemaa pelkästään tilinpäätöshetken mukaan. Luku saattaa siis vaihdella tarkasteluhetken mukaan. Parhaiten Current ratio sopii saman toimialan yritysten vertailuun.

Current Ration laskukaava: (vaihto-omaisuus + rahoitusomaisuus) / lyhytaikainen vieras pääoma = Current Ratio

 

Quick Ratio

Quick ratio on Current ration tavoin yhtiön maksukykyä mittaava tunnusluku. Quick ratio eli maksuvalmiussuhde on ns. happotesti yrityksen lyhyen aikavälin maksuvalmiuteen. Current ratiosta poiketen Quick ratio kuvaa yrityksen kykyä selviytyä lyhytaikaisista veloistaan pelkällä rahoitusomaisuudellaan, vaihto-omaisuutta ei siis huomioida.

Quick ratio on hyvä työkalu yrityksen kassariskien tunnistamiseen yhdessä Current ration kanssa. Suositeltu Quick ratio on 1, jolloin yrityksen kassavarat/rahoitusomaisuus olisi yksi yhteen lyhytaikaisten velkojen kanssa. Yleensä yli 1,5 Quick ratio on erinomainen ja alle 0,5 välttävä.

Tunnusluku ei kuitenkaan ole aukoton, koska se kuvaa maksuvalmiutta vain tilinpäätöshetken mukaan. Lisäksi tietyillä aloilla, kuten kaupan ala, varastoihin sitoutuu merkittävästi pääomaa, jolloin Quick ratio on automaattisesti matala. Yhtiön liiketoiminta vaikuttaa myös rahoitusomaisuuden tarpeeseen, koska vakaan ja voimakkaan tulorahoituksen omaavat yhtiöt eivät tarvitse yhtä paljon rahoituspuskuria kuin toiset yritykset. Pörssiyhtiöt saattavat myös hallita maksuvalmiuttaan valmiusluotoilla, jolloin Quick ratio saattaa antaa virheellisen kuvan yrityksen maksuvalmiudesta.

Quick Ration laskukaava: rahoitusomaisuus / lyhytaikainen vieras pääoma = Quick Ratio

 

ROI - Sijoitetun pääoman tuotto

ROI eli sijoitetun pääoman tuotto tulee sanoista Return On Investment. ROI kuvaa yrityksen tuottavuutta. Sijoitetun pääoman tuottoaste kertoo kuinka paljon yritykseen sijoitettu, tuottoa tavoitteleva pääoma on tuottanut. Sijoitettu pääoma koostuu omasta pääomasta lisättynä korollisilla veloilla.

ROI on sijoittajalle siksi erinomainen mittari mittaamaan yrityksen kannattavuutta, koska se kertoo sijoitukselle saadun tuoton ja sitä voidaan käyttää tasavertaisesti eri toimialoilla, toisin kuin joitain muita edellä mainittuja tunnuslukuja. Joskus kuitenkin erittäin pienellä sijoitetulla pääomalla operoiva yritys saattaa saada korkeita sijoitetun pääoman tuottoja vaikka euromääräinen tulos olisikin pieni tai jopa tappiollinen. Tämän saattaa selittää esim. korkeat rahoituskulut mikä voi johtua yrityksen riskistä tai heikosta rahoitusasemasta.

Erinomaisena sijoitetun pääoman tuottona voidaan pitää yli 15% ROI:ta, 10% ylittävä ROI on hyvä ja alle 5% laskeva ROI on jo heikko. Miniminä sijoitetun pääoman tuotolle pidetäänkin yleensä vieraan pääoman korkoa. Yleensä kuitenkin omalle pääomalle vaaditaan korkeampaa tuottoa kuin rahamarkkinan korkotaso.

Sijoitetun pääoman tuoton (ROI) laskukaava: (liiketulos + rahoituskulut) / sijoitettu pääoma = ROI%

Opi lisää ROIsta tai tutustu  rahastosijoitusoppaaseen tai kryptovaluuttoihin.

Miten tunnuslukuja pitäisi tulkita?

Sijoittajan tulee tulkita yhtiön tunnuslukuja yhdessä osakesijoittamisen yleisimpien tunnuslukujen kanssa. Ensialkuun kannattaa arvioida yhtiön toimintaa; jos yhtiön varallisuusasema on riittävän hyvä ja toiminta kannattavaa, silloin voi siirtyä tutkimaan tämän hetken osakkeen hintaa. Jos yhtiön osakkeen hinta tuntuu olevan tutkiskelun tulosten myötä kohdillaan, voi kyseisen yhtiön osakkeiden ostaminen olla hyvä valinta. 

Joskus laatuyhtiöiden osakkeita voi saada ostettua suht edulliseen hintaan, kun yhtiöstä riippumattomat syyt vaikuttavat yhtiön osakkeiden arvoon pörssissä. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että halpa osakkeen hinta ei aina automaattisesti tarkoita hyvää sijoitusta, jos kyseisen yhtiön toiminta ei ole kannattavaa. Siksi yhtiöiden tutkiminen eri tunnuslukujen avulla voi madaltaa huonojen sijoitusten tekemisen riskiä ja analysoinnin avulla opit paremmin tulkitsemaan eri yhtiöiden kannattavuutta. 

Muista, että pelkästään yksi tunnusluku ei anna riittävästi tietoa. Monen tunnusluvun samanaikaisesti tutkiminen auttaa saamaan kattavamman kuvan tutkimastasi yhtiöstä. Eri yhtiöiden valmiiksi listattuja tunnuslukuja löytyy mm. Kauppalehden ja Pörssisäätiön sivuille. Kannattaa muistaa, että tunnusluvut voivat muuttua jatkuvasti, etenkin, jos osakkeiden kurssit heilahtelevat suuresti.

Osakesijoittaja.fi suosittelee

5/5

Vastuuvapauslauseke: eTorossa voit sijoittaa myös CFD-, eli hinnanerotussopimuksiin (viputuotteet). Ne ovat monimutkaisia sijoitustuotteita, joissa on
aina riskinä pääoman menettäminen vipuvaikutuksen vuoksi. Noin 77 % piensijoittajista menettää rahaa hinnanerotussopimuksien kanssa. Sinun tulee arvioida,
ymmärräthän sijoitustuotteiden toimintalogiikan ja onko sinulla varaa menettää rahaa.

Usein kysytyt kysymykset

Osakesijoittamisessa  sijoittaja voi tunnuslukujen avulla helpottaa sijoituspäätösten tekemistä. Osakekohtaiset tunnusluvut vaikuttavat mm. osakkeiden hinnoitteluun.

Tunnusluvut kertovat sijoittajalle, onko osakkeen arvostustaso edullinen, eli onko nyt oikea aika sijoittaa. Tunnuslukuja käytettäessä, tulisi eri yrityksien lukuja verrata aina samalla toimialalla toimiviin yrityksiin.

Sijoittajan kannalta tärkeitä tunnuslukuja ovat osinkotuotto, EPS eli osakekohtainen tulos, P/B eli hinta/tasearvo sekä P/E eli osakkeen hinta jaettuna yhtiön ennusteella.