SIILI SOLUTIONS OYJ:N VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS ON JULKAISTU

Siili Solutions Oyj

Vuosikertomuksen julkaisu

SIILI SOLUTIONS OYJ:N VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS ON JULKAISTU

Siili Solutions Oyj Vuosikertomuksen julkaisu 6.3.2015 kello 12.00

Siili jatkoi kannattavaa kasvuaan jo neljännen perättäisen vuoden. Vuoden 2014 liikevaihtomme kasvoi yli 50 % edellisvuodesta, käyttökatteen parantuessa 70 %. Siilien lukumäärä kasvoi vuoden 2014 aikana 153 uudella osaajalla, joista noin kaksi kolmasosaa tuli yrityskauppojen myötä ja yksi kolmasosa orgaanisesti rekrytoiden. Tämän myötä Siilistä tuli osaajamäärältään Suomen johtava teknologiariippumaton digitaalisten palveluiden kehittäjä. Vuoteen 2015 olemme lähteneet hyvistä asemista, vuotta vanhempana, aikaisempaa vahvempana ja edellisvuotta suurempana.

Tänään julkaistu vuosikertomuksemme sisältää tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. Vuosikertomuksemme kiteyttää vuoden 2014 keskeiset tapahtumat ja kertoo numeroiden valossa aikaansaannoksistamme.

Vuosikertomuksemme on luettavissa tämän tiedotteen liitteenä olevasta pdf-tiedostosta ja se on saatavilla myös osoitteessa www.siili.fi/sijoittajat.

Siili Solutions Oyj

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Seppo Kuula

puhelin: 040 370 0032

Talousjohtaja Samuli Siljamäki

puhelin: 040 709 2848

Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy

puhelin: 09 6129 670

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.siili.fi

Siili Solutions lyhyesti:

Siili Solutions Oyj on suomalainen moderni ohjelmistointegraattori ja digitaalisten palveluiden kehittäjä, joka tuottaa koko tietojärjestelmän kattavia IT-asiantuntijapalveluita julkishallinnolle, pankeille, mediatoimialalle ja teollisuudelle. Yhtiön ensisijaisina kohdeasiakkaina ovat Suomen 500 suurinta yritystä sekä valtion- ja kunnallishallinto. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingin ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla. Siili on kasvanut nopeasti ja kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.fi

Taaleritehdas Oyj:n vuosikertomus 2014 julkaistu

Taaleritehdas Oyj

Vuosikertomuksen julkaisu

Taaleritehdas Oyj:n vuosikertomus 2014 julkaistu

Helsinki, 2015-02-27 11:13 CET (GLOBE NEWSWIRE) —


Taaleritehdas Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2014 on julkaistu. Vuosikertomus on saatavana osoitteessa www.taaleritehdas.fi/vuosikertomus2014

Liiketoimintaan ja strategiaan liittyvien tietojen lisäksi vuosikertomus sisältää tilinpäätöksen tilikaudelta 2014. Vuosikertomus sisältää myös tietoa Taaleritehtaan vuoden kohokohdista sekä Tehtailijoista. Taaleritehdas Oyj on listattu Nasdaq OMX Helsingin ylläpitämälle First North-markkinapaikalle, jonka sääntöjen mukaan yhtiön ei tarvitse laatia vuosikertomusta. Taaleritehdas Oyj on kuitenkin omasta toiveestaan laatinut vuosikertomuksen.


Vuosikertomusta ei ole saatavilla painettuna versiona. Vuosikertomus on julkaistu suomeksi.

Taaleritehdas Oyj

Juhani Elomaa

toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Eeva-Kaisa Tarkkonen

viestintäpäällikkö

Taaleritehdas Oyj

puh. 046-8787666

eeva-kaisa.tarkkonen@taaleritehdas.fi

Taaleritehdas lyhyesti

Taaleritehdas on finanssiryhmä, joka on listattu First North Finland- markkinapaikalle NASDAQ OMX:n ylläpitämään Helsingin pörssiin. Taaleritehdas keskittyy yksityishenkilöiden kokonaisvaltaiseen yksityispankkiiripalveluun ja instituutioasiakkaiden omaisuudenhoitoon. Taaleritehtaalla on lisäksi pääomarahastotoimintaa, rahoitusyhtiötoimintaa sekä omaa sijoitustoimintaa. Taaleritehdas-konserni koostuu emoyhtiö Taaleritehdas Oyj:stä sekä neljästä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Taaleritehtaan Varainhoito Oy:stä, Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:stä, Taaleritehtaan rahoitusyhtiö Lainaamo Oy:stä sekä Taaleritehtaan sijoitusyhtiö Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy:stä. Lisäksi Taaleritehtaalla on fyysistä kultaa tarjoava Kultataaleri Oy, yritysvakuutusten kilpailutusta tarjoava Vakuutusvahti Oy sekä vero- ja lainopillista neuvontaa tarjoava Taaleritehtaan Holvi Oy. Taaleritehdas on myös aloittanut varainhoitopalveluiden tarjonnan Turkissa. Ryhmässä on yli 150 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa, Istanbulissa ja Nairobissa. Taaleritehdas on yrittäjävetoinen kasvuyritys. Taaleritehtaalla on hoidettavia varoja 3,4 miljardia euroa ja asiakkaita 3000 joulukuun 2014 lopussa. Taaleritehtaan toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme: www.taaleritehdas.fi

Taaleritehdas myös Twitterissä

Eeva-Kaisa Tarkkonen, viestintäpäällikkö, Taaleritehdas Oyj, puh. 046-8787666

Taaleritehdas-konserni siirtyy noudattamaan IFRS-raportointia 1.1.2015 alkaen

Taaleritehdas Oyj

Yhtiötiedote

Taaleritehdas-konserni siirtyy noudattamaan IFRS-raportointia 1.1.2015 alkaen

Helsinki, 2015-02-26 09:35 CET (GLOBE NEWSWIRE) —


Taaleritehdas ilmoitti 12.12.2014 ostavansa Vakuutusosakeyhtiö Garantian. Mikäli Garantia kauppa toteutuu vuoden 2015 ensimmäisen kvartaalin aikana, siirtyy Taaleritehdas noudattamaan IFRS:ää 1.1.2015 alkaen.

IFRS-standardien siirtymispäivä on 1.1.2014, mistä alkaen tilinpäätös laaditaan IFRS-standardien mukaisesti laadittuna Garantian kaupan toteutuessa. Taloudellinen informaatio perustuu tästä lähtien IFRS-standardeihin. Taaleritehtaan ensimmäinen IFRS-vuositilinpäätös laaditaan vuodelta 2015 ja ensimmäinen puolivuotiskatsaus ajalta 1.1.-30.6.2015 julkaistaan elokuussa 2015.

Tämän tiedotteen sisältämä taloudellinen informaatio perustuu laadintahetkellä voimassa oleviin IAS/IFRS-standardeihin, jotka olivat voimassa 31.12.2014. Vuonna 2015 voimaan tulevilla standardeilla ei ole merkittävää vaikutusta esitettyihin tietoihin. Standardien käyttöönoton yhteydessä Taaleritehdas-konsernissa on sovellettu seuraavia IFRS 1 -siirtymästandardin sallimia helpotuksia: kertyneet muuntoerot 0,1 miljoonaa euroa on nollattu eikä IFRS 3-standardia ole sovellettu takautuvasti.

Varat ja velat esitetään likvidiysjärjestyksessä, kuten IAS 1.63 todetaan johtavan esim. rahoituslaitoksen osalta luotettavampaan ja merkityksellisempään informaatioon kuin lyhyt- ja pitkäaikaisten erien erottaminen. Taaleritehtaan osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöksessä esitetään rahoitusvarojen ja rahoitusvelkojen tarkempi maturiteettijakauma.

TASE 1.1.2014, AVAAVA TASE 2014, milj. euroa

FAS IFRS IFRS
Lisätieto 31.12.2013 muutos 1.1.2014
Vastaavaa (tilintarkastettu) (tilintarkastamaton)
Saamiset luottolaitoksilta 11,5 11,5
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 11,0 11,0
Osakkeet ja osuudet 0,4 0,4
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 1,1 1,1
Aineettomat hyödykkeet 1,3 1,3
Konserniliikearvo 3) 0,7 0,0 0,7
Muut aineettomat hyödykkeet 0,6 0,6
Aineelliset hyödykkeet 0,3 0,3
Muut varat 1,6 1,6
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 0,8 0,8
Laskennalliset verosaamiset 9) 0,0 0,1 0,1
28,1 0,1 28,2
IFRS IFRS
Lisätieto 31.12.2013 muutos 1.1.2014
Vastattavaa (tilintarkastettu) (tilintarkastamaton)
VIERAS PÄÄOMA 5,5 0,3 5,7
Muut velat 2,3 2,3
Siirtovelat ja saadut ennakot 7) 3,2 0,3 3,4
OMA PÄÄOMA 11) 22,6 -0,2 22,4
Osakepääoma 0,1 0,1
Muut sidotut rahastot -0,1 0,1 0,0
Käyvän arvon rahasto 1) -0,1 0,1 0,0
Vapaat rahastot 14,6 14,6
Edellisten tilikausien voitto(tappio) 1), 7) 4,3 -0,2 4,1
Tilikauden tulos/emoyhtiön omistajien osuus 3, 4 3,2 0,0 3,2
Määräysvallattomien omistajien osuus pääomista 4) 0,4 0,0 0,4
28,1 0,1 28,2

TULOSLASKELMA 1-12/2014, milj. euroa

FAS IFRS IFRS
KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS Lisätieto 1-12/2014 muutos 1-12/2014
Palkkiotuotot 33,4 0,0 33,4
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 8) 1,8 14,2 16,0
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 0,0 0,0
Korkotuotot 3,3 3,3
Liiketoiminnan muut tuotot 2,9 2,9
SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT 41,5 14,2 55,7
Palkkiokulut -6,3 -6,3
Korkokulut 2), 6) -0,8 -0,5 -1,3
Hallintokulut
Henkilöstökulut 7) -16,5 -0,5 -17,0
Muut hallintokulut -5,6 0,0 -5,6
Poistot ja arvonalentumiset konserniliikearvosta 3) -0,2 0,2 0,0
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja
aineettomista hyödykkeistä -0,6 -0,6
Liiketoiminnan muut kulut 2) -3,4 -0,5 -4,0
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista -0,5 -0,5
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,0 0,0
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 7,6 12,8 20,4
Tuloverot 2), 10) -1,6 -2,6 -4,2
VARSINAISEN TOIMINNAN VOITTO (TAPPIO) VEROJEN JÄLKEEN 6,0 10,2 16,1
Vähemmistön osuus tilikauden voitosta/tappiosta 4) -1,1 1,1 0,0
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 4,8 11,3 16,1
FAS IFRS IFRS
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS Lisätieto 1-12/2014 muutos 1-12/2014
Tilikauden voitto 4,8 11,3 16,1
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot 0 0,0 0,0
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä 0 0,0 0,0
TILIKAUDEN LAAJA TULOS 4,8 11,3 16,1
Tilikauden voitosta
Emoyhtiön omistajien osuus 4,8 10,2 15,1
Määräysvallattomien osuus 4) 1,1 0,0 1,1
Tilikauden laajasta tuloksesta
Emoyhtiön omistajien osuus 0,0 0,0 0,0
Määräysvallattomien osuus 0,0 0,0 0,0
Yhteensä
Emoyhtiön omistajien osuus 4,8 10,2 15,1
Määräysvallattomien osuus 1,1 0,0 1,1

TASE 31.12.2014, milj. euroa

FAS IFRS IFRS
Lisätieto 31.12.2014 muutos 31.12.2014
Vastaavaa (tilintarkastettu) (tilintarkastamaton)
Saamiset luottolaitoksilta 31,5 0,0 31,5
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 21,7 21,7
Osakkeet ja osuudet 2) 9,0 -4,7 4,3
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 2), 8) 0,3 78,9 79,2
Aineettomat hyödykkeet 2,2 0,2 2,4
Konserniliikearvo 3) 0,5 0,2 0,7
Muut aineettomat hyödykkeet 1,7 1,7
Aineelliset hyödykkeet 0,6 0,6
Muut varat 6,9 6,9
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 5,7 -0,1 5,6
Laskennalliset verosaamiset 9) 0,1 0,1
78,1 74,2 152,3
FAS IFRS IFRS
Vastattavaa Lisätieto 31.12.2014 muutos 31.12.2014
(tilintarkastettu) (tilintarkastamaton)
VIERAS PÄÄOMA 50,8 64,2 115,0
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 2) 10,0 60,5 70,5
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 6) 30,0 -0,2 29,8
Muut velat 2,8 2,8
Siirtovelat ja saadut ennakot 7) 8,0 1,3 9,3
Laskennalliset verovelat 10) 0,0 2,6 2,6
OMA PÄÄOMA 11) 27,3 10,0 37,3
Osakepääoma 0,1 0,1
Muut sidotut rahastot 0,0 0,0 0,0
Käyvän arvon rahasto 0,0 0,0 0,0
Vapaat rahastot 14,6 0,0 14,6
Edellisten tilikausien voitto(tappio) 1), 7) 6,1 -0,1 6,0
Tilikauden tulos/emoyhtiön omistajien osuus 2, 3, 4 4,8 10,2 15,1
Määräysvallattomien omistajien osuus pääomista 4) 1,5 -0,1 1,4
78,1 74,2 152,3

IFRS-SIIRTYMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUTOKSET TAALERITEHDAS-KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEISSA

1. Laatimisperusta

Taaleritehtaan konsernitilinpäätös laaditaan kansainvälisten IFRS-standardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti. Tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan niitä IAS- ja IFRS-standardeja ja SIC- ja IFRIC-tulkintoja, jotka olivat voimassa 31.12.2014. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla viitataan niihin standardeihin ja tulkintoihin, jotka on hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti. IFRS-standardien ohella Taaleritehdas-konsernin tilinpäätöksen laadintaan sovelletaan sijoituspalveluyrityksiin sovellettavia määräyksiä ja ohjeita. Käyttöönoton yhteydessä sovellettiin IFRS 1 -standardia: Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto. Konsernissa on sovellettu IFRS 1 sallimaa ensilaatijan helpotusta (IFRS 1.D13) ja esitetty kertyneet muuntoerot nollan suuruisina. Muutoksen vaikutus konsernin omiin pääomiin oli -0,1 miljoonaa euroa. Ensilaatijan helpotuksena IFRS 3 standardia ei ole sovellettu takautuvasti.

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää johdolta arvioiden tekemistä ja harkintaa laskentaperiaatteiden soveltamisessa. Keskeiset arvioita ja harkintaa edellyttävät laskentakäytännöt tuodaan esille tilinpäätöksen laadintaperiaatteissa tai liitetiedoissa.

2. Konsolidoidut konserniyhtiöt, IFRS muutokset FASiin verrattuna

Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiön Taaleritehdas Oyj:n sekä tytäryhtiöt, joista emoyhtiö omistaa joko suoraan tai välillisesti enemmän kuin 50 prosenttia osakekannan äänimäärästä tai joissa emoyhtiöllä on muutoin määräysvalta. Määräysvallalla tarkoitetaan oikeutta määrätä toisen yhtiön talouden ja liiketoiminnan periaatteista hyödyn saamiseksi sen toiminnasta. Konsernin keskinäinen osakeomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä. Luovutettu vastike ja hankitun yhtiön yksilöitävissä olevat varat ja vastattavaksi otetut velat on arvostettu käypään arvoon hankintahetkellä. Nettovarat ylittävä osuus hankintamenosta esitetään liikearvona. Mikäli hankintameno on pienempi kuin nettovarojen käypä arvo, erotus tuloutetaan välittömästi.

IFRS 10 ”Konsernitilinpäätös” mukaan määräysvalta ratkaisee, sisällytetäänkö tietty yhteisö emoyrityksen konsernitilinpäätökseen. Sijoittajan on riippumatta siitä, millä tavoin se on osallisena yhteisössä (sijoituskohde), ratkaistava, onko se emoyritys, arvioimalla, onko sillä määräysvalta sijoituskohteessa (IFRS 10.5). Sijoittajalla on määräysvalta sijoituskohteessa, kun se olemalla osallisena sijoituskohteessa altistuu sijoituskohteen muuttuvalle tuotolle tai on oikeutettu sen muuttuvaan tuottoon ja se pystyy vaikuttamaan tähän tuottoon käyttämällä sijoituskohdetta koskevaa valtaansa (IFRS 10.6).

Taaleritehdas Oyj:llä on IFRS 10:n mukainen määräysvalta Taaleritehtaan Metsärahasto II Ky:ssä. Tämä perustuu siihen, että Taaleritehdas Oyj altistuu tällä hetkellä täysimääräisesti Taaleritehtaan Metsärahasto II Ky:stä saatavalle muuttuvalle tuotolle ja pystyy tällä hetkellä vaikuttamaan tähän tuottoon käyttämällä valtaansa Taaleritehtaan Metsärahasto II Ky:ssä. Näin ollen Taaleritehtaan Metsärahasto II Ky on IFRS 10:n mukaan Taaleritehdas Oyj:n tytäryhtiö ja yhdistellään Taaleritehdas –konsernin IFRS-tilinpäätökseen.

Taaleritehtaan Metsärahasto II Ky:llä on IAS 28:n mukainen huomattava vaikutusvalta Finsilva Oyj:ssä. Tämä perustuu siihen, että Taaleritehtaan Metsärahasto II Ky:llä on yli 20 prosenttia äänivallasta Finsilva Oyj:ssä. Koska Taaleritehtaan Metsärahasto Ky:llä ei ole äänivallan lisäksi muulla tavoin syntynyttä huomattavaa vaikutusvaltaa, Finsilva Oyj on Taaleritehtaan Metsärahasto II Ky:n osakkuusyhtiö ja yhdistellään Konsernin IFRS-tilinpäätökseen IAS 28:n periaatteiden mukaisesti.

Taaleritehtaan Metsärahasto II Ky:n konsolidoinnin vaikutus konsernin IFRS tulokseen on 10,5 miljoonaa euroa Finsilva Oyj:n käyvän arvon muutoksen jälkeen. Yhtiön kuluina on konsolidoitu rahoituskorko -0,6 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan muihin kuluihin kirjattu Finsilva Oyj:n osakkeista maksettu varainsiirtovero -0,5 miljoonaa euroa.

Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyritys erään on lisätty Finsilva Oyj:n hankintameno 64,7 miljoonaa euroa ilman varainsiirtoveroa. Käyvän arvon muutoksen vaikutus on kuvattu kohdassa 8 ja käyvän arvon muutoksesta laskettu laskennallinen verovelka on esitetty kohdassa 10.

Velat yleisölle ja julkisyhteisölle erään on lisätty Finsilva Oyj:n osakkeen rahoitusta varten otettu laina 60,5 miljoonaa euroa.

Konsolidoinnin vaikutukset rahavirtalaskelmaan;

Liiketoiminnan rahavirran oikaisuna on vähennetty Finsilva Oyj:n osakkeen käyvän arvon muutos 14,2 miljoonaa euroa.

Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäyksenä on kirjattu rahoituksen korkovelka 0,6 miljoonaa euroa.

Investointien rahavirtaan on lisätty Finsilva Oyj:n hankintameno 64,7 miljoonaa euroa. Muista sijoituksesta on eliminoitu konsernin FAS tilinpäätökseen sisältyneet Metsärahasto II Ky:n pääomat 4,7 miljoonaa euroa.

Rahoituksen rahavirtaan on lisätty Finsilva Oyj:n osakkeiden hankintaan otettu pitkäaikainen laina 60,5 miljoonaa euroa.

Rahavarojen lisäys vastaa konsolidoidun Taaleritehtaan Metsärahasto II Ky:n käteisvaroja.

3. Liikearvo

1.1.2014 jälkeen tapahtuneiden liiketoimintojen yhdistämisissä syntyvä liikearvo kirjataan määrään, jolla luovutettu vastike, määräysvallattomien omistajien osuus käyvin arvoin hankinnan kohteessa ja aiemmin omistettu osuus yhteenlaskettuna ylittävät ryhmän osuuden hankitun nettovarallisuuden käyvästä arvosta.

Aiemmin tapahtuneissa hankinnoissa liikearvo vastaa sitä osaa hankintamenosta, joka ylittää ryhmän osuuden hankittujen yksilöitävissä olevien varojen, velkojen ja ehdollisten velkojen nettomääräisestä käyvästä arvosta hankinta-ajankohtana. IFRS:n mukaisesti liikearvo testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta, kun vastaavasti FAS tilinpäätösperiaatteiden mukaisesti liikearvosta tehdään suunnitelman mukaiset poistot. Arvonalentumistestausta varten liikearvo kohdistetaan rahavirtaa tuottaville yksiköille, jotka ovat joko liiketoimintasegmenttejä tai niihin kuuluvia yrityksiä. Liikearvo arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä kertyneillä arvonalentumistappioilla. Mikäli hankintameno on pienempi kuin nettovarojen käypä arvo, erotus tuloutetaan välittömästi. IFRS 3:a ei sovelleta takautuvasti.

IFRS tilinpäätöksessä on peruttu FAS tilinpäätöksessä tehdyt liikearvopoistot tilikaudelta 1.1.-31.12.2014 yhteensä 0,2 miljoonaa euroa. Poistot on palautettu osaksi liikearvoa. Jatkossa liikearvosta tehdään tilinpäätöksen yhteydessä arvonalentumistestaus.

Konsolidoinnin vaikutukset rahavirtalaskelmaan;

Liiketoiminnan rahavirran oikaisuna on eliminoitu konsernin liikearvopoistojen palautus yhteensä 0,2 miljoonaa euroa.

4. Määräysvallattomien omistajien osuudet

Tilikauden tuloksen jakautuminen emoyhtiön omistajien osuuteen ja määräysvallattomien omistajien osuuteen esitetään tuloslaskelmassa, ja laajan tuloksen jakautuminen esitetään erillisessä laajassa tuloslaskelmassa. Tilikauden tulos sekä laaja tulos kohdistetaan määräysvallattomille omistajille siinäkin tapauksessa, että sen seurauksena määräysvallattomien omistajien osuudesta tulisi negatiivinen. Määräysvallattomien omistajien osuus omasta pääomasta esitetään taseessa osana omaa pääomaa.

Määräysvallattomien omistajien osuus hankinnan kohteessa arvostetaan joko käypään arvoon tai suhteellisena osuutena hankinnan kohteen nettovarallisuudesta. Arvostamisperiaate määritetään erikseen kullekin hankinnalle.

FAS tuloslaskelman vähemmistön osuus tilikauden tuloksesta 1,1 miljoonaa euroa on siirretty osaksi konsernin laajaa tuloslaskelmaa.

Määräysvallattomille omistajille on kohdistettu aiempien vuosien kohdistamattomat osuudet syntyneistä tappioista. Näiden vaikutus konsernin omiin pääomiin on yhteensä 0,1 miljoonaa euroa.

5. Rahoitusvelkojen ja rahoitussaamisten efektiivinen korko

Rahoitusvarat ja –velat arvostetaan taseeseen merkittäessä käypään arvoon, johon lisätään kyseisen rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai rahoitusvelan hankinnasta tai liikkeeseenlaskusta välittömästi johtuvat transaktiomenot, kun kyseessä on sellainen rahoitusvaroihin kuuluva erä tai rahoitusvelka, jota ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti.

Alkuperäisen kirjaamisen jälkeen rahoitusvaroihin kuuluvat lainat ja muut saamiset ja rahoitusvelkoihin kuuluvat muut velat arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon käyttäen efektiivisen koron menetelmää.

Efektiivisen koron menetelmä on menetelmä, jota käytetään rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai rahoitusvelan jaksotetun hankintamenon laskemiseen ja korkotuoton tai -kulun kohdistamiseen asianomaiselle ajanjaksolle. Efektiivinen korko on se korkokanta, jota käyttäen rahoitusinstrumentin odotettavissa olevana juoksuaikana tai – mikäli tämä on asianmukaista – lyhyemmän ajanjakson kuluessa saatavaksi tai suoritettavaksi arvioidut vastaiset maksut tulevat diskontatuiksi täsmälleen kyseisen rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai rahoitusvelan nettokirjanpitoarvon suuruisiksi. Efektiivistä korkokantaa laskettaessa yhteisön on arvioitava rahavirrat ottamalla huomioon rahoitusinstrumentin kaikki sopimusehdot, mutta ei vastaisia luottotappioita. Laskelmaan on sisällytettävä kaikki sellaiset sopimuspuolten välillä suoritettavat tai saatavat palkkiot ja korkopisteet, jotka ovat kiinteä osa efektiivistä korkoa, transaktiomenot sekä kaikki muut yli- tai alikurssit.

IAS 39.43 mukaan rahoitusvaroihin kuuluvat erät tai rahoitusvelat tulee arvostaa käypään arvoon, johon lisätään kyseisen rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai rahoitusvelan hankinnasta tai liikkeeseenlaskusta välittömästä johtuvat transaktiomenot, kun kyseessä on sellainen rahoitusvaroihin kuuluva erä tai rahoitusvelka, jota ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti. IFRS:n mukaisesti laadittuun tilinpäätökseen on huomioitu yleiseen liikkeeseen laskettujen velkakirjojen transaktiokulut, kun FAS tilinpäätöksessä joukkovelkakirjalaina on arvostettu sen nimellisarvoon.

Oleellisin IFRSään siirtymisen vaikutus efektiivisen koron osalta on yleiseen liikkeeseen laskettujen velkakirjojen arvostus, jota on käsitelty kohdassa 6.

6. Muut rahoitusvelat

Muut rahoitusvelat -luokkaan sisällytetään muut kuin käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi luokitellut rahoitusvelat. Muita rahoitusvelkoja ovat muut velat luottolaitoksille ja asiakkaille sekä liikkeeseen lasketut velkakirjat. Muut rahoitusvelat kirjataan taseeseen selvityspäivänä ja arvostetaan alkuperäisen kirjaamisen jälkeen jaksotettuun hankintamenoon käyttäen efektiivisen koron menetelmää. Kiinteäkorkoisten joukkovelkakirjalainojen nimellisarvon ja hankintahinnan välinen erotus jaksotetaan korkokuluihin lainan juoksuajalle efektiivisen koron menetelmällä.

Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat on arvostettu IFRS taseessa jaksotettuun hankintamenoon. IFRS muutoksena on tilikauden korkoa oikaistu 0,1 miljoonaa euroa. Velkapääomista on oikaistu lainan juoksuajalle jaksotettu transaktiomeno myös 0,1 miljoonaa euroa. Joukkovelkakirjalainoista tehdyt oikaisut ovat yhteensä 0,2 miljoonaa euroa.

Konsolidoinnin vaikutukset rahavirtalaskelmaan;

Liiketoiminnan rahavirran oikaisuna on vähennetty liikkeeseen laskettujen velkakirjojen efektiivisen korkokirjauksen tulosvaikutus 0,1 miljoonaa euroa.

7. Osakeperusteiset työsuhde-etuudet (IFRS 2)

Konsernissa on käytössä henkilöstön pitkäaikainen palkitsemisjärjestelmä, jonka perusteella niihin kuuluvat henkilöt voivat saada osittain Taaleritehtaan B-osakkeina ja osittain rahana selvitettävän palkkion ns. ansainta- ja sitouttamisjakson aikana suorittamastaan työsuorituksesta. Nämä palkitsemisohjelmat kirjataan suoritustavasta riippuen joko omana pääomana tai käteisvaroina maksettavina osakeperusteisina liiketoimina.

Omana pääomana maksettavat osakeperusteiset työsuhde-etuudet arvostetaan käypään arvoon niiden myöntämishetkellä. Kuluksi kirjattava määrä jaksotetaan henkilöstökuluihin ja oman pääoman lisäykseksi oikeuden syntymisajanjakson kuluessa. Rahana maksettavat osakeperusteiset palkkiot ja niitä vastaava velka arvostetaan käypään arvoon kunkin kauden päättyessä. Kuluksi kirjattava määrä jaksotetaan henkilöstökuluihin ja siirtovelkoihin oikeuden syntymisajanjakson kuluessa.

Toteutettavien osakkeiden arvioitu lukumäärä tarkastetaan neljännesvuosittain. Alkuperäisiin arvioihin tehtävien tarkistusten mahdolliset vaikutukset kirjataan henkilöstökuluna tuloslaskelmaan, ja vastaava oikaisu tehdään omaan pääomaan ja siirtovelkoihin.

Osakeperusteisista palkitsemisjärjestelyistä on tilikauden 1.1.-31.12.2014 tulokseen kirjattu kulua -0,5 miljoonaa euroa henkilöstökulujen lisäykseksi. Siirtovelkojen lisäyksenä työsuhde-etuuksista kirjattiin yhteensä 0,7 miljoonaa euroa.

Konsolidoinnin vaikutukset rahavirtalaskelmaan;

Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäyksenä on kirjattu työsuhde-etuuksista aiheutuva siirtovelka 0,7 miljoonaa euroa.

Rahoituksen rahavirtaan on lisätty osakeperusteisista palkitsemisjärjestelyistä aiheutuva omien osakkeiden lisäys.

8. Tuloksen kautta käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat (IAS 39)

Taaleritehtaan Metsärahasto II Ky:n osalta on sovellettu IAS 28.17 mukaista vapautusta pääomaosuusmenetelmän soveltamisesta Taaleritehdas-konsernin tilinpäätöksessä. Taaleritehtaan Metsärahasto II Ky:n määräysvallan perusteet on selvitetty kappaleessa 2. Konsolidoidut konserniyhtiöt, IFRS muutokset FASiin verrattuna. Finsilva Oyj käsitellään finanssisijoituksena ja luokitellaan käypään arvoon tulosvaikutteiseksi arvostettavaksi rahoitusvaraksi. Koska Finsilva Oyj:n sijoituksen omistaja on Taaleritehtaan Metsärahasto II Ky, kyseessä on Taaleritehtaan Metsärahasto II Ky:n sijoitusomaisuus, joka konsolidoituu Taaleritehtaan tilinpäätökseen kun tytäryhtiönä konsolidoitava Taaleritehtaan Metsärahasto II yhdistellään konsernitilinpäätökseen. Käyvän arvon muutos esitetään Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot alla. Arvostus perustuu saatuun ulkopuoliseen arvostukseen.

Taaleritehtaan Metsärahasto II Ky:n omistamien Finsilva Oyj:n osakkeiden käypä arvo per 31.12.2014 on 78,9 miljoonaa euroa. Käyvän arvon muutos 14,2 miljoonaa euroa on kirjattu tulosvaikutteisesti Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuottoihin ja lisäyksenä osakkeen arvoon. Verovaikutus on esitetty kohdassa 10.

Rahavirtalaskelman vaikutukset on esitetty kohdassa 2.

9. Laskennalliset verosaamiset (IAS 12.34)

Konserni ei ollut FAS tilinpäätöksessään 31.12.2013 kirjannut laskennallisia verosaamisia. IAS 12.34 standardin mukaisesti IFRS tilinpäätöksessä kirjataan laskennallinen verosaaminen konsernin tytäryhtiön käyttämättömistä verotuksellisista tappioista. Vastaava kirjaus tehdään FAS tilinpäätökseen 31.12.2014. Laskennallinen verosaatava on kirjattu suoraan voittovaroihin.

Laskennallinen verosaaminen 1.1.2014 on laskettu yhtiöstä, jossa määräysvallattomien osuus on 30 %. Verosaamisena kirjattiin avaavaan IFRS taseen voittovarojen ja siirtosaamisen lisäyksenä 0,1 miljoonaa euroa. Veron tulosvaikutuksesta kirjattiin määräysvallattomille omistajille osuuden lisäystä 0,03 miljoonaa euroa.


10. Laskennalliset verovelat (IAS 12.5)

Laskennalliset verovelat ovat tulevilla kausilla maksettavaksi tulevia veroja, jotka perustuvat veronalaisiin väliaikaisiin eroihin. Laskennallinen verovelka on laskettu myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutoksesta ja kirjattu laajan tuloksen eriin.

Tuloslaskelman verojen ja laskennallisen verovelan lisäykseen on Finsilva Oyj:n osakkeiden käyvän arvon muutoksesta kirjattu laskennallinen verovelka yhteensä 2,6 miljoonaa euroa.

Laskennallisilla verosaamisilla/-veloilla ei ole vaikutusta rahavirtoihin.

11. Oman pääoman muutokset

Taaleritehtaan Metsärahasto II Ky:n yhdistelyllä ja sitä kautta Finsilva Oyj:n osakkeiden käyvän arvon muutoksella on suurin vaikutus konsernin omiin pääomiin yhteensä 10,5 miljoonaa euroa. Alla olevassa taulukossa on esitetty muut muutokset IFRS standardien mukaan jaoteltuna.

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET (milj. euroa) 1.1.2014 31.12.2014
Oma pääoma FASin mukaan 22,6 27,3
IFRS 1 Ensimmäinen IFRS-standardien Muuntoerojen nollaus -0,1 -0,1
käyttöönotto
IFRS 2 Osakeperusteiset maksut Osakeperusteiset työsuhde-etuudet -0,3 -0,7
IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen Määräysvallattomien omistajien osuus
aiemmin kumuloituneista tappioista 0,0 0,1
IAS 12 Tuloverot Laskennalliset verosaamiset ja -velat 0,1 -2,6
IAS 28 Sijoitukset osakkuus- ja Osakkuusyritysyhdistely/Taaleritehtaan 13,1
yhteisyrityksiin Metsärahasto II Ky, sisältäen Finsilva Oyj
sijoituksen käyvän arvon muutoksen
IAS 36 Omaisuuserien arvonalentuminen Liikearvopoistojen palautus 0,2
IAS 39 Rahoitusinstrumentit Rahoitusvelkojen käyvän arvon arvostus/ 0,1
Joukkovelkakirjalainan arvostus
IFRS oikaisut yhteensä -0,2 10,0
Oma pääoma IFRSn mukaan 22,4 37,3

TAALERITEHDAS KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA,milj. euroa
FAS IFRS IFRS
1.1.- 1.1.-
Lisätieto 31.12.2014 muutos 31.12.2014
(Tilintarkas- (Tilintarkas-
tettu) tamaton)
Liiketoiminnan rahavirta:
Liikevoitto (tappio) Tulos 7,6 12,8 20,4
Suunnitelman mukaiset poistot 0,6 0,6
Konserniliikearvon poisto ja vähennys 3) 0,2 -0,2 0,0
Muut oikaisut
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien
sijoitusten käyvän arvon muutos 2), 8) 0,0 -14,2 -14,2
Muut oikaisut 6) 0,5 -0,1 0,4
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 8,8 -1,7 7,1
Käyttöpääoman muutos
Lainasaamisten lisäys (-)/vähennys (+) -10,6 -10,6
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-)/
vähennys(+) -10,4 -10,4
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/ 2), 7) 4,2 1,1 5,2
vähennys (-)
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -8,0 -0,6 -8,7
Maksetut välittömät verot (-) -0,6 -0,6
Liiketoiminnan rahavirta (A) -8,6 -0,6 -9,2
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1,8 -1,8
Investoinnit tytär- ja osakkuusyrityksiin hankinta-
hetken rahavaroilla vähennettynä 2) -0,5 -64,7 -65,2
Investoinnit muihin sijoituksiin 2) -7,6 4,7 -2,9
Investointien rahavirta (B) -10,0 -60,0 -69,9
Rahoituksen rahavirta:
Omien osakkeiden hankkiminen 7) -0,1 0,1 0,1
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 30,0 30,0
Lyhytaikaisten lainojen nostot 10,0 10,0
Pitkäaikaisten lainojen nostot 2) 0,0 60,5 60,5
Maksetut osingot ja muu voitonjako -1,4 -1,4
Rahoituksen rahavirta (C) 38,6 60,6 99,2
Rahavarojen lisäys/vähennys (A+B+C) 2) 20,0 0,0 20,0
Rahavarat tilikauden alussa 11,5 0,0 11,5
Rahavarat tilikauden lopussa 31,5 0,0 31,5
Rahavarojen erotus 20,0 0,0 20,0

Lisätietoja:

Minna Smedsten

talousjohtaja

Taaleritehdas Oyj

puh. 040-7001738

Taaleritehtaan Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puh. 09-6129 670

Taaleritehdas lyhyesti

Taaleritehdas on finanssiryhmä, joka on listattu First North Finland- markkinapaikalle NASDAQ OMX:n ylläpitämään Helsingin pörssiin. Taaleritehdas keskittyy yksityishenkilöiden kokonaisvaltaiseen yksityispankkiiripalveluun ja instituutioasiakkaiden omaisuudenhoitoon. Taaleritehtaalla on lisäksi pääomarahastotoimintaa, rahoitusyhtiötoimintaa sekä omaa sijoitustoimintaa. Taaleritehdas konserni koostuu emoyhtiö Taaleritehdas Oyj:stä sekä neljästä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Taaleritehtaan Varainhoito Oy:stä, Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:stä, Taaleritehtaan rahoitusyhtiö Lainaamo Oy:stä sekä Taaleritehtaan sijoitusyhtiö Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy:sta. Lisäksi Taaleritehtaalla on fyysistä kultaa tarjoava Kultataaleri Oy, yritysvakuutusten kilpailutusta tarjoava Vakuutusvahti Oy sekä vero- ja lainopillista neuvontaa tarjoava Taaleritehtaan Holvi Oy. Taaleritehdas on myös aloittanut varainhoitopalveluiden tarjonnan Turkissa. Ryhmässä on yli 150 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa, Istanbulissa ja Nairobissa. Taaleritehdas on yrittäjävetoinen kasvuyritys. Taaleritehtaalla on hoidettavia varoja 3,4 miljardia euroa ja asiakkaita 3000 joulukuun 2015 lopussa. Taaleritehtaan toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme: www.taaleritehdas.fi

Taaleritehdas nyt myös Twitterissä

Kutsu Taaleritehdas Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2015

Taaleritehdas Oyj

Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu Taaleritehdas Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2015

Helsinki, 2015-02-25 06:57 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Aika Perjantai 20.3.2015 klo 14.00

Paikka Tapahtumakeskus Telakka, Henry Fordin katu 6, 00150 HELSINKI

Taaleritehdas Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 20.3.2015 kello 14.00 alkaen Tapahtumakeskus Telakassa, osoitteessa Henry Fordin katu 6, Helsinki. Yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 13.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Muiden kuin osakkeenomistajien läsnäolo-oikeus yhtiökokouksessa

7. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,09 euroa osakkeelta, joka on kokouskutsun päivämäärän mukaisella osakemäärällä laskettuna yhteensä 2 263 555,80 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.3.2015 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 31.3.2015.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Taaleritehdas Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:

hallituksen puheenjohtaja 35.000 euroa vuodessa

hallituksen varapuheenjohtaja 25.000 euroa vuodessa

hallituksen jäsen 20.000 euroa vuodessa

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Taaleritehdas Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Taaleritehdas Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan Peter Fagernäs, Juha Laaksonen, Pertti Laine, Vesa Puttonen ja Esa Kiiskinen.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiölle valitaan yksi (1) tilintarkastaja.

16. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan Ernst & Young Oy.

Tilintarkastusyhteisön nimeämänä päävastuunalaisena tilintarkastajana toimii KHT Ulla Nykky.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta vapaalla omalla pääomalla seuraavasti:

A-osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 1.400.000 kappaletta ja B-osakkeita yhteensä enintään 600.000 kappaletta. Hankinta voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.

A-osakkeiden osakekohtainen hankintahinta on vähintään 1 euro ja enintään 30 euroa, missä rajoissa hallitus päättää hankintahinnan määrästä. B-osakkeiden osakekohtainen hankintahinta on osakkeiden hankintapäivänä First North – markkinapaikalla muodostuva hinta tai muu markkinaehtoinen hinta.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai mitätöitäväksi, mikäli se on yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta perusteltua.

Hallitukselle annettava valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, hankitaanko osakkeet suunnatusti, vai osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Hankinta voi olla suunnattu vain, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hallituksella on oikeus päättää muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Tämä valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöspäivämäärästä lukien.

Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 4.4.2014 antaman yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

18. Kokouksen päättäminen


B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tämä kokouskutsu sekä Taaleritehdas Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä 13.3.2015 alkaen Taaleritehdas Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.taaleritehdas.fi sekä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Kluuvikatu 3, 00100 Helsinki. Yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 2.4.2015.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10.3.2015 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkitty yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 17.3.2015 kello 10.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

internetsivujen kautta osoitteessa www.taaleritehdas.fi

puhelimitse: 046 714 7100, maanantai-perjantai kello 9.00–16.00; tai

kirjeitse: Taaleritehdas Oyj, Yhtiökokous, Kluuvikatu 3, 00100 Helsinki

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, henkilötunnus/y-tunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan tai hänen asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Taaleritehdas Oyj, Yhtiökokous, Kluuvikatu 3, 00100 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10.3.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 17.3.2015 kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet tullakseen merkityksi tilapäisesti osakasluetteloon sekä koskien valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Taaleritehdas Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 25.2.2015 yhteensä 16.365.416 A-sarjan osaketta, joista jokainen tuottaa yhtiökokouksessa kaksikymmentä (20) ääntä ja 8.785.204 B-sarjan osaketta, joista jokainen tuottaa yhtiökokouksessa yhden (1) äänen.


Helsingissä, 25.2.2015

Taaleritehdas Oyj:n Hallitus

Taaleritehdas Oyj:n Hyväksyttynä Neuvontantajana toimii Merasco Oy, puh. 09-6129670


Taaleritehdas lyhyesti

Taaleritehdas on finanssiryhmä, joka on listattu First North Finland- markkinapaikalle NASDAQ OMX:n ylläpitämään Helsingin pörssiin. Taaleritehdas keskittyy yksityishenkilöiden kokonaisvaltaiseen yksityispankkiiripalveluun ja instituutioasiakkaiden omaisuudenhoitoon. Taaleritehtaalla on lisäksi pääomarahastotoimintaa, rahoitusyhtiötoimintaa sekä omaa sijoitustoimintaa. Taaleritehdas konserni koostuu emoyhtiö Taaleritehdas Oyj:stä sekä neljästä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Taaleritehtaan Varainhoito Oy:stä, Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:stä, Taaleritehtaan rahoitusyhtiö Lainaamo Oy:stä sekä Taaleritehtaan sijoitusyhtiö Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy:sta. Lisäksi Taaleritehtaalla on fyysistä kultaa tarjoava Kultataaleri Oy, yritysvakuutusten kilpailutusta tarjoava Vakuutusvahti Oy sekä vero- ja lainopillista neuvontaa tarjoava Taaleritehtaan Holvi Oy. Taaleritehdas on myös aloittanut varainhoitopalveluiden tarjonnan Turkissa. Ryhmässä on yli 140 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa, Istanbulissa ja Nairobissa. Taaleritehdas on yrittäjävetoinen kasvuyritys. Taaleritehtaalla on hoidettavia varoja 3,3 miljardia euroa ja asiakkaita 2900 kesäkuun 2014 lopussa. Taaleritehtaan toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme: www.taaleritehdas.fi

Taaleritehdas nyt myös Twitterissä

Juhani Elomaa, toimitusjohtaja, Taaleritehdas oyj, puh. 040-7789020

Eeva-Kaisa Tarkkonen, viestintäpäällikkö, Taaleritehdas Oyj, puh. 046-8787666

ZEELAND OSTAA ENEMMISTÖN MEDIATOIMISTO MEDIA CONTACTS FINLAND OY:STÄ

Zeeland Oyj

Yhtiötiedote

ZEELAND OSTAA ENEMMISTÖN MEDIATOIMISTO MEDIA CONTACTS FINLAND OY:STÄ

Helsinki, 2015-02-06 09:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Zeeland Oyj on ostanut enemmistön aiemmin 30 % omistamastaan mediatoimisto Media Contacts Finland Oy:stä. Myyjinä ovat neljä koti- ja ulkomaista muuta omistajaa. Kaupan jälkeen Zeeland omistaa yhtiöstä 90 % ja loput 10 % omistaa yhtiön avainhenkilöt.

Media Contacts Finland Oy:n liikevaihto vuonna 2014 oli noin 4 miljoona euroa, myyntikate noin 0,25 miljoonaa euroa ja tulos hieman tappiollinen. Yhtiö työllistää kolme kokoaikaista ja kaksi osa-aikaista työntekijää.

Yhtiön toimitusjohtajaksi on nimitetty 1.2.2015 alkaen Perttu Hillman. Yhtiön aikaisempi toimitusjohtaja Ismo Tenkanen jatkaa yhtiön palveluksessa ja yhtiön osakkaana. Media Contacts Finland Oy:n nimi on päätetty samalla muuttaa Zeeland Media Group Oy:ksi.

Zeelandin toimitusjohtaja Tuomas Airisto:

”Media Contacts Finland Oy on täyden palvelun mediatoimisto, joka on erityisesti keskittynyt digitaalisten medioiden ostamiseen ja optimointiin. Osto tukee asemaamme monipuolisimman markkinoinnin palveluyrityksen rakentamisessa. Pystymme nyt entistä paremmin optimoimaan asiakkaidemme koko markkinointi-investoinnin tuottoa, kun suunnittelemme yhdessä asiakkaan kanssa sekä asiakaskohtaamiset että niiden luonteeseen parhaiten sopivat sisällöt. Vuonna 2015 tavoittelemme mediatoimistossa 1-2 miljoonan euron liikevaihdon kasvua ja positiivista tulosta. Samalla toivotan Perttu Hillmanin tervetulleeksi Zeeland Media Group Oy:n johtoon ja Zeelandiin.”

Kaupan vaikutuksesta Zeelandin liikevaihto vuonna 2015 kasvaa huomattavasti vuodesta 2014 ja myyntikate hieman. Kaupalla ei ennusteta olevan olennaista vaikutusta Zeeland Oyj:n osakekohtaiseen tulokseen vuonna 2015.


ZEELAND OYJ

HALLITUS


Lisätietoja: Tuomas Airisto, toimitusjohtaja, puhelin +358 40 566 1331

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

Taaleritehtaalle 22. sija Suomen parhaat työpaikat-mittauksessa

Taaleritehdas Oyj

Lehdistötiedote

Taaleritehtaalle 22. sija Suomen parhaat työpaikat-mittauksessa

Helsinki, 2015-02-06 08:33 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Taaleritehdas saavutti Great Place to Work-tutkimuksessa sijan 22 Yleisessä sarjassa, johon kuuluu suurin osa tutkittavista yrityksistä. Erikseen sarjat on myös pienille yhtiöille ja suuryhtiöille.

Tutkimuksen mukaan Suomen parhaat työpaikat erottuvat tavallisesta suomalaisesta työelämästä erityisesti kyvyssään rakentaa luottamusta johdon ja henkilöstön välille. Kun johdon ja henkilöstön välillä vallitsee vahva luottamus, on johdon toiminta uskottavaa, johto kunnioittaa henkilöstöä ja toimii oikeudenmukaisesti.

Suomen parhaat työpaikat 2015 -lista on julkaistu 6.2.2015 osoitteessa www.greatplacetowork.fi ja Talouselämä-lehdessä.

Suomen parhaissa työpaikoissa keskimäärin 87 prosenttia henkilöstöstä kokee työpaikkansa positiivisesti, kun vastaava luku koko suomalaisen työelämän tilaa kartoittavassa tutkimuksessa on 54 prosenttia. Suomen parhaiden työpaikkojen taso on korkea myös eurooppalaisessa vertailussa. Jo viime vuonna Suomen parhaat työpaikat olivat tasoltaan kovempia, kuin parhaiden työpaikkojen kärki missään muussa tutkituista 18 Euroopan maasta.

”Oppimisen kannalta Suomen parhaiden työpaikkojen korkea taso tarjoaa meille edun, kun tähtäämme kansakuntana Euroopan parhaaksi työelämäksi vuoteen 2020 mennessä. Suomalaiset johtajat voivat ottaa mallia siitä, miksi ja miten johto rakentaa parhaissa työpaikoissa luottamusta johdon ja henkilöstön välille”, Great Place to Work Finlandin toimitusjohtaja Mona Rundberg sanoo.

Suomen parhaat työpaikat -tutkimusta on toteutettu vuodesta 2002 lähtien. Tutkimuksessa selvitetään osallistuvien organisaatioiden työntekijöiden kokemukset työpaikastaan sekä arvioidaan organisaatioiden keskeisimmät johtamiskäytännöt. Tutkimuksen pisteytyksestä 2/3 koostuu työntekijöiden kokemuksesta ja 1/3 johtamiskäytännöistä. Great Place to Workin tutkimukseen osallistui viime vuonna Suomessa ennätykselliset 153 organisaatiota, jotka työllistivät noin 46 000 työntekijää.


Lisätiedot:

Ann-Sofi Reims

HR-päällikkö

Taaleritehdas Oyj

puh. 050 3447400

ann-sofi.reims@taaleritehdas.fi

Mona Rundberg

toimitusjohtaja


Great Place to Work® Institute Finland

Puh. 040 592 3401

mona.rundberg@greatplacetowork.f
i

Taaleritehdas lyhyesti

Taaleritehdas on finanssiryhmä, joka on listattu First North Finland- markkinapaikalle NASDAQ OMX:n ylläpitämään Helsingin pörssiin. Taaleritehdas keskittyy yksityishenkilöiden kokonaisvaltaiseen yksityispankkiiripalveluun ja instituutioasiakkaiden omaisuudenhoitoon. Taaleritehtaalla on lisäksi pääomarahastotoimintaa, rahoitusyhtiötoimintaa sekä omaa sijoitustoimintaa. Taaleritehdas konserni koostuu emoyhtiö Taaleritehdas Oyj:stä sekä neljästä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Taaleritehtaan Varainhoito Oy:stä, Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:stä, Taaleritehtaan rahoitusyhtiö Lainaamo Oy:stä sekä Taaleritehtaan sijoitusyhtiö Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy:sta. Lisäksi Taaleritehtaalla on fyysistä kultaa tarjoava Kultataaleri Oy, yritysvakuutusten kilpailutusta tarjoava Vakuutusvahti Oy sekä vero- ja lainopillista neuvontaa tarjoava Taaleritehtaan Holvi Oy. Taaleritehdas on myös aloittanut varainhoitopalveluiden tarjonnan Turkissa. Ryhmässä on yli 140 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa, Istanbulissa ja Nairobissa. Taaleritehdas on yrittäjävetoinen kasvuyritys. Taaleritehtaalla on hoidettavia varoja 3,3 miljardia euroa ja asiakkaita 2900 kesäkuun 2014 lopussa. Taaleritehtaan toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme: www.taaleritehdas.fi

Taaleritehdas nyt myös Twitterissä

Eeva-Kaisa Tarkkonen, viestintäpäällikkö, Taaleritehdas Oyj, puh. 0468787666

ZEELAND OYJ:N TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUONNA 2015

Zeeland Oyj

Yhtiötiedote

ZEELAND OYJ:N TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUONNA 2015

Helsinki, 2014-12-22 07:53 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Zeeland Oyj:n hallitus on päättänyt, että se julkaisee vuodelta 2015 yhden osavuosikatsauksen puolivuotiskaudelta 1-6/2015 ja tämän lisäksi taloudellista informaatiota ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä.

Zeeland Oyj:n taloudellinen informaatio vuonna 2015:

Tilinpäätöstiedote 2014 29.1.2015

Neljännesvuositulostiedote 1-3/2015 29.4.2015

Puolivuotiskatsaus 1-6/2015 27.8.2015

Neljännesvuositulostiedote 1-9/2015 29.10.2015

Zeeland Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen arvioitu kokouspäivä on 1.4.2015. Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin erillisenä kutsuna.

ZEELAND OYJ

HALLITUS

Lisätietoja: Tuomas Airisto, toimitusjohtaja, puhelin +358 40 566 1331

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670