Etusivu » Kutsu Taaleritehdas Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2015

Kutsu Taaleritehdas Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2015

Taaleritehdas Oyj

Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu Taaleritehdas Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2015

Helsinki, 2015-02-25 06:57 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Aika Perjantai 20.3.2015 klo 14.00

Paikka Tapahtumakeskus Telakka, Henry Fordin katu 6, 00150 HELSINKI

Taaleritehdas Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 20.3.2015 kello 14.00 alkaen Tapahtumakeskus Telakassa, osoitteessa Henry Fordin katu 6, Helsinki. Yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 13.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Muiden kuin osakkeenomistajien läsnäolo-oikeus yhtiökokouksessa

7. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,09 euroa osakkeelta, joka on kokouskutsun päivämäärän mukaisella osakemäärällä laskettuna yhteensä 2 263 555,80 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.3.2015 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 31.3.2015.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Taaleritehdas Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:

hallituksen puheenjohtaja 35.000 euroa vuodessa

hallituksen varapuheenjohtaja 25.000 euroa vuodessa

hallituksen jäsen 20.000 euroa vuodessa

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Taaleritehdas Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Taaleritehdas Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan Peter Fagernäs, Juha Laaksonen, Pertti Laine, Vesa Puttonen ja Esa Kiiskinen.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiölle valitaan yksi (1) tilintarkastaja.

16. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan Ernst & Young Oy.

Tilintarkastusyhteisön nimeämänä päävastuunalaisena tilintarkastajana toimii KHT Ulla Nykky.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta vapaalla omalla pääomalla seuraavasti:

A-osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 1.400.000 kappaletta ja B-osakkeita yhteensä enintään 600.000 kappaletta. Hankinta voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.

A-osakkeiden osakekohtainen hankintahinta on vähintään 1 euro ja enintään 30 euroa, missä rajoissa hallitus päättää hankintahinnan määrästä. B-osakkeiden osakekohtainen hankintahinta on osakkeiden hankintapäivänä First North – markkinapaikalla muodostuva hinta tai muu markkinaehtoinen hinta.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai mitätöitäväksi, mikäli se on yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta perusteltua.

Hallitukselle annettava valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, hankitaanko osakkeet suunnatusti, vai osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Hankinta voi olla suunnattu vain, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hallituksella on oikeus päättää muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Tämä valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöspäivämäärästä lukien.

Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 4.4.2014 antaman yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

18. Kokouksen päättäminen


B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tämä kokouskutsu sekä Taaleritehdas Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä 13.3.2015 alkaen Taaleritehdas Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.taaleritehdas.fi sekä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Kluuvikatu 3, 00100 Helsinki. Yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 2.4.2015.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10.3.2015 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkitty yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 17.3.2015 kello 10.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

internetsivujen kautta osoitteessa www.taaleritehdas.fi

puhelimitse: 046 714 7100, maanantai-perjantai kello 9.00–16.00; tai

kirjeitse: Taaleritehdas Oyj, Yhtiökokous, Kluuvikatu 3, 00100 Helsinki

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, henkilötunnus/y-tunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan tai hänen asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Taaleritehdas Oyj, Yhtiökokous, Kluuvikatu 3, 00100 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10.3.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 17.3.2015 kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet tullakseen merkityksi tilapäisesti osakasluetteloon sekä koskien valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Taaleritehdas Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 25.2.2015 yhteensä 16.365.416 A-sarjan osaketta, joista jokainen tuottaa yhtiökokouksessa kaksikymmentä (20) ääntä ja 8.785.204 B-sarjan osaketta, joista jokainen tuottaa yhtiökokouksessa yhden (1) äänen.


Helsingissä, 25.2.2015

Taaleritehdas Oyj:n Hallitus

Taaleritehdas Oyj:n Hyväksyttynä Neuvontantajana toimii Merasco Oy, puh. 09-6129670


Taaleritehdas lyhyesti

Taaleritehdas on finanssiryhmä, joka on listattu First North Finland- markkinapaikalle NASDAQ OMX:n ylläpitämään Helsingin pörssiin. Taaleritehdas keskittyy yksityishenkilöiden kokonaisvaltaiseen yksityispankkiiripalveluun ja instituutioasiakkaiden omaisuudenhoitoon. Taaleritehtaalla on lisäksi pääomarahastotoimintaa, rahoitusyhtiötoimintaa sekä omaa sijoitustoimintaa. Taaleritehdas konserni koostuu emoyhtiö Taaleritehdas Oyj:stä sekä neljästä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Taaleritehtaan Varainhoito Oy:stä, Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:stä, Taaleritehtaan rahoitusyhtiö Lainaamo Oy:stä sekä Taaleritehtaan sijoitusyhtiö Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy:sta. Lisäksi Taaleritehtaalla on fyysistä kultaa tarjoava Kultataaleri Oy, yritysvakuutusten kilpailutusta tarjoava Vakuutusvahti Oy sekä vero- ja lainopillista neuvontaa tarjoava Taaleritehtaan Holvi Oy. Taaleritehdas on myös aloittanut varainhoitopalveluiden tarjonnan Turkissa. Ryhmässä on yli 140 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa, Istanbulissa ja Nairobissa. Taaleritehdas on yrittäjävetoinen kasvuyritys. Taaleritehtaalla on hoidettavia varoja 3,3 miljardia euroa ja asiakkaita 2900 kesäkuun 2014 lopussa. Taaleritehtaan toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme: www.taaleritehdas.fi

Taaleritehdas nyt myös Twitterissä

Juhani Elomaa, toimitusjohtaja, Taaleritehdas oyj, puh. 040-7789020

Eeva-Kaisa Tarkkonen, viestintäpäällikkö, Taaleritehdas Oyj, puh. 046-8787666

Jätä kommentti