Etusivu » Saga Furs Oyj:n yhtiökokouskutsu

Saga Furs Oyj:n yhtiökokouskutsu

Saga Furs Oyj

Yhtiökokouskutsu

Saga Furs Oyj:n yhtiökokouskutsu

Saga Furs Oyj Yhtiökokouskutsu 26.3.2015 klo 15.40

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Saga Furs Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 22.4.2015 alkaen klo 12.30 hotelli Rantasipi Tropiclandian tiloissa osoitteessa Kesäpolku 1, Vaasa. Lounastarjoilu alkaa klo 11.00 ja kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.00.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Tilikauden 1.11.2013-31.10.2014 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.11.2013-31.10.2014 maksetaan osinkona 0,70 euroa A-osakkeelta ja 0,70 euroa C-osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.4.2015 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 4.5.2015.

Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaisesti, että tilikauden voitosta siirretään 10 prosenttia eli 150.000 euroa vapaaseen omaan pääomaan kuuluvaan suhdannerahastoon.

Lisäksi hallitus ehdottaa että se valtuutetaan osakeyhtiölain 13 luvun 6 pykälän 2 momentin mukaisesti päättämään enintään 0,30 euron lisäosingosta osaketta kohden. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön palkitsemisvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot:

  • hallituksen puheenjohtajalle 2 800 euroa kuukaudessa,
  • hallituksen varapuheenjohtajalle 1 400 euroa kuukaudessa,
  • muille hallituksen jäsenille kullekin 750 euroa kuukaudessa.

Kuukausipalkkioiden lisäksi maksetaan hallituksen kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota 200 euroa alle 2 tunnin kokoukselta ja 350 euroa yli 2 tunnin kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, yhtiön toimitusjohtajan tai johtavan virkamiehen kutsuessa luottamushenkilön hoitamaan tiettyä tehtävää, tälle luottamushenkilölle maksetaan 250 euroa menetetyn työpäivän korvauksena, mikäli ko. tehtävän osalta ei makseta kokouspalkkiota.

Saga Furs Oyj:n tai Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:n työsuhteessa olevalle henkilölle ei makseta kuukausipalkkiota eikä virka-aikana pidetystä kokouksesta kokouspalkkiota.

Maksetuista palkkioista maksetaan TyEL-eläkevakuutusmaksut.

Hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan sekä päivärahat maksetaan verohallituksen päättämien verovapaiden korvausmäärien mukaisina ja hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle korvataan tähän toimeen liittyvät puhelin- ja postikulut. Matka-ajalta ei makseta kokouspalkkiota tai menetetyn työajan korvausta.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiön nimitysvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kahdeksan.

12. Hallituksen jäsenten ja heidän varamiestensä valitseminen

Yhtiön nimitysvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin uudelleen kaikki hallituksen nykyiset jäsenet Kenneth Ingman, Lasse Joensuu, Jorma Kauppila, Mirja-Leena (Mirkku) Kullberg, Pentti Lipsanen, Krister Nordmyr, Hannu, Sillanpää ja Rainer Sjöholm.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

14. Tilintarkastajan valitseminen

15. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset, tämä yhtiökokouskutsu sekä Saga Furs Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ovat saatavilla viimeistään 26.3.2015 yhtiön pääkonttorissa sekä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.sagafurs.com. Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja jäljennökset mainituista asiakirjoista toimitetaan niitä pyytävälle osakkeenomistajalle. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 6.5.2015 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä perjantaina 10.4.2015 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava viimeistään perjantaina 17.4.2015 kello 10.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) puhelimitse numeroon (09) 84 981/Anna Saloranta;

b) sähköpostitse osoitteeseen anna.saloranta@sagafurs.com; tai

c) kirjallisesti osoitteeseen Saga Furs Oyj/Anna Saloranta, PL 4, 01601 Vantaa.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Saga Furs Oyj:lle luovuttamia tietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Jos osakkeenomistajalla on osakkeita eri arvo-osuustileillä, osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen useamman kuin yhden asiamiehen välityksellä siten, että asiamiehet edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla. Tällöin ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä yhtiölle.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen, jos hänellä on osakeomistuksensa perusteella oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10.4.2015. Tilapäistä merkintää koskeva ilmoitus on tehtävä viimeistään 17.4.2015 ennen klo 10.00. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan ilmoittautumista yhtiön osakasluetteloon tilapäistä merkintää varten pidetään ilmoittautumisena yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

4. Muut tiedot

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 26. maaliskuuta 2015 yhteensä 900.000 A-osaketta, jotka tuottavat yhtiö­kokouksessa yhteensä 10.800.000 ääntä, sekä yhteensä 2.700.000 C-osaketta, jotka tuottavat yhtiökokouksessa yhteensä 2.700.000 ääntä. Yhteensä yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 3.600.000 osaketta, jotka tuottavat yhteensä 13.500.000 ääntä.

Vaasassa maaliskuun 26. päivänä 2015

SAGA FURS OYJ

Hallitus

Jätä kommentti