Etusivu » Saga Furs Oyj:n osavuosikatsaus kaudelta 1.11.2014-31.1.2015

Saga Furs Oyj:n osavuosikatsaus kaudelta 1.11.2014-31.1.2015

Saga Furs Oyj

Osavuosikatsaus

Saga Furs Oyj:n osavuosikatsaus kaudelta 1.11.2014-31.1.2015

Saga Furs Oyj Osavuosikatsaus 26.3.2015 klo 15.10

Saga Furs Oyj:n tilikauden ensimmäisen neljänneksen tappio pieneni

  • Katsauskaudella 1.11.2014-31.1.2015 Saga Furs Oyj:n välitysmyynnin arvo kasvoi 47 prosenttia 49,9 miljoonaan euroon (33,9 MEUR edellisellä vastaavalla katsauskaudella).
  • Yhtiö välitti katsauskauden aikana 0,8 miljoonaa nahkaa (0,5 miljoonaa edellisellä vastaavalla katsauskaudella).
  • Konsernin liikevaihto kasvoi 38 prosenttia edellisestä vastaavasta katsauskaudesta ja oli 7,4 miljoonaa euroa (5,4 MEUR).
  • Konsernin liiketulos oli 7,7 miljoonaa euroa tappiollinen (-8,9 MEUR)
  • Konsernin nettorahoitustuotot olivat 1,6 miljoonaa euroa (850.000 euroa) ja tappio ennen veroja 6,1 miljoonaa euroa (-8,1 MEUR)
  • Osakekohtainen tulos oli -1,39 euroa (-1,80 euroa edellisellä vastaavalla katsauskaudella).
Konsernin avainlukuja 11/14-1/15 11/13-1/14 11/13-10/14
3 kk 3 kk 12 kk
Välitysmyynnin arvo, MEUR 49,9 33,9 505,4
Välitetty nahkamäärä, 1.000 kpl 799 496 9 797
Liikevaihto, MEUR 7,4 5,4 49,8
Liiketulos, MEUR -7,7 -8,9 -1,1
Tulos ennen veroja, MEUR -6,1 -8,1 2,1
Osakekohtainen tulos, EUR -1,39 -1,80 0,41
Oman pääoman tuotto, (ROE) % -5,7 % -7,0 % 1,6 %
Sijoitetun pääoman tuotto, (ROI) % -3,0 % -5,1 % 1,7 %

Laskentaperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 Osavuosikatsaukset – esittämis­vaatimuksia.

Tämän osavuosikatsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 31.10.2014, mutta kuitenkin siten, että tilikauden alussa on otettu käyttöön tiettyjä uusia ja uudistettuja IFRS-standardeja tilinpäätöksessä 31.10.2014 kuvatulla tavalla. Uusien ja uudistettujen standardien käyttöönotolla ei ole ollut vaikutusta katsauskaudella esitettyihin lukuihin.

Arvopaperimarkkinalakiin ei sisälly vaatimusta tulevaisuudennäkymien esittämisestä osavuosikatsauksissa. Tulevaisuudennäkymät esitetään kirjanpitolain vaatimuksen mukaisesti toimintakertomuksessa. Yhtiö on kuitenkin päättänyt jatkaa tulevaisuudennäkymien esittämistä osavuosikatsauksissaan toistaiseksi. Mahdollisesta tulevaisuudennäkymien esittämiskäytännön muutoksesta tiedotetaan erikseen.

Muilta osin katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 31.10.2014. Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Myynti katsauskaudella 1.11.2014-31.1.2015

Tilikauden 2014-2015 ensimmäinen huutokauppa järjestettiin 18.-21. joulukuuta 2014 Saga Congress Centerin peruskorjauksen johdosta Scandic Park Helsinki -hotellissa. Huutokaupassa tarjottiin 790.000 sagafurs®-minkinnahkaa (790.000), 230.000 itäeurooppalaista alkuperää olevaa minkinnahkaa (370.000), 230.000 ketunnahkaa (280.000), 23.000 suomensupinnahkaa (22.000) ja 430.000 afganistanilaista karakul-lampaannahkaa (260.000). Huutokauppa käytiin haastavassa markkinatilanteessa. Venäjän taloudellinen epävarmuus vaikutti useiden nahkatyyppien myyntituloksiin. Joulukuun kylmän sään piristävä vaikutus Kiinan markkinoihin näkyi sini- ja shadow-kettujen sekä naarasminkinnahkojen myyntituloksissa. Tarjotuista sagafurs®-minkinnahoista myytiin 60 prosenttia ja sagafurs®-ketunnahoista yli 80 prosenttia. Huutokaupan kokonaismyynnin arvoksi muodostui 49 miljoonaa euroa (34 MEUR joulukuussa 2013). Huutokauppaan osallistui yli 300 ostajaa kaikilta markkina-alueilta.

Huutokauppa Välitysmyynti Arvo Välitysmyynti Arvo
1.000 kpl EUR 1.000 1.000 kpl EUR 1.000
2014/2015 2014/2015 2013/2014 2013/2014
Joulukuu 795 49 480 494 33 779
Varastomyynti 4 414 2 103
Yhteensä 799 49 894 496 33 883

Taloudellinen asema ja tulos

Konsernin liikevaihto kasvoi tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä 38 prosenttia edellisestä vastaavasta katsauskaudesta välitettyjen nahkamäärien kasvun ansiosta. Tytäryhtiö Furfix Oy myi nahkontapalveluja 26 prosenttia edellistä vastaavaa katsauskautta enemmän. Konsernin liikevaihto oli 7,4 miljoonaa euroa (5,4 MEUR). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 93.000 euroa (72.000 EUR). Liiketoiminnan kulut kasvoivat kuusi prosenttia edelliseen vastaavaan katsauskauteen verrattuna ja olivat 15,3 miljoonaa euroa (14,4 MEUR). Katsauskauden liiketulos oli 7,7 miljoonaa euroa tappiollinen (-8,9 MEUR).

Konsernin nettorahoitustuotot kasvoivat 91 prosenttia edellisestä vastaavasta katsauskaudesta ja olivat 1,6 miljoonaa euroa (850.000 euro). Sekä nettokorkotuotot että valuuttakurssivoitot kasvoivat selvästi edellisestä vastaavasta katsauskaudesta. Katsauskauden tappio ennen veroja pieneni edellisestä vastaavasta katsauskaudesta ja oli 6,1 miljoonaa euroa (-8,1 MEUR). Katsauskauden tappio oli 5,0 miljoonaa euroa (-6,5 MEUR). Oman pääoman tuotto oli katsauskaudella -5,7 prosenttia (-7,0 prosenttia) ja tulos osaketta kohden -1,39 euroa (-1,80 euroa).

Edellistilikauden nahkojen hintatason voimakkaan laskun seurauksena tapahtunut tuottajille myönnetyn ennakkorahoituksen kasvu sekä edellistilikaudella alkanut aiempaa hitaampi nahkojen lunastustahti näkyivät konsernin saamisissa. Konsernin saamiset turkistuottajilta (tuottajasaamiset) olivat katsauskauden päättyessä 123,3 miljoonaa euroa (106,4 MEUR) eli 51 prosenttia taseen loppusummasta (59 %). Konsernin ostajasaamiset olivat katsauskauden päättyessä 59,3 miljoonaa euroa (22,2 MEUR) eli 24 prosenttia taseen loppusummasta (12 %). Näistä korollisten ostajasaamisten osuus oli 45,9 miljoonaa euroa (19,9 MEUR). Konsernin maksuvalmius säilyi hyvänä koko katsauskauden.

Investoinnit ja kehitys

Konsernin bruttoinvestoinnit katsauskauden aikana olivat 3,6 miljoonaa euroa (2,4 MEUR) eli 48 prosenttia (45 prosenttia) liikevaihdosta. Investoinneista 85 prosenttia kohdistui emoyhtiön aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ja 15 prosenttia muiden konserniyhtiöiden aineellisiin hyödykkeisiin. Saga Congress Centerin peruskorjausta jatkettiin katsauskauden aikana. Lisäksi investoitiin Vantaalla lajitteluautomaatioon ja -koneisiin sekä Kaustisella nahkontakoneisiin.

Osake ja kurssikehitys

Saga Furs Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden päättyessä 7.200.000 euroa ja osakkeiden määrä 3.600.000 kappaletta, josta A-sarjan osakkeita oli 900.000 kappaletta ja C-sarjan osakkeita 2.700.000 kappaletta.

Osakkeiden vaihto katsauskaudella oli yhteensä 3,4 miljoonaa euroa ja 150.000 osaketta eli 5 prosenttia yhtiön C-osakkeista. Kauden ylin kurssi oli 25,70 euroa, alin kurssi 20,40 euroa ja keski­kurssi 23,07 euroa. Kauden päätöskurssi oli 23,15 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo 31.1.2015 oli 83,3 miljoonaa euroa.

Henkilöstö

Konsernin vakituisen henkilökunnan määrä oli katsauskauden aikana keskimäärin 161 henkilöä (edellisellä vastaavalla katsauskaudella 154 henkilöä) ja määräaikaisten työntekijöiden määrä 341 henkilöä (309 henkilöä). Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 567 henkilöä (524 henkilöä).

Kausivaihtelu

Saga Furs Oyj järjestää 12 kuukauden myyntikauden aikana neljä huutokauppaa. Huutokauppojen ajankohdat ja tarjontamäärät vaihtelevat vuosittain. Kausivaihtelusta johtuen myös tilikausien välillä saattaa olla eroja siten, että vertailujaksolla on järjestetty / ei ole järjestetty vastaavaa määrää huutokauppoja. Tästä johtuen myynnin arvon, liikevaihdon ja kustannusten muutokset vertailujaksoon nähden eivät välttämättä anna oikeaa kuvaa koko tilikauden kehityksestä.

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Liiketoimintaan liittyvistä merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä on kerrottu hallituksen toimintakertomuksessa tilikaudelta 1.11.2013-31.10.2014. Rahoitusriskien hallinnasta on kerrottu konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa 25.

Olennaiset tapahtumat katsauskauden päättymisen jälkeen

Saga Furs Oyj järjesti 10.-20. maaliskuuta 2015 huutokaupan yhdessä pohjois-amerikkalaisten American Legend- ja Fur Harvesters Auction Inc.- huutokauppa-liikkeiden kanssa. Kaikki kolme yritystä lajittelivat itse omat tuotteensa ja myivät ne omilla brändeillään Saga Congress Centerin tiloissa Vantaalla. Yhtiön tilikauden tärkein huutokauppa onnistui hyvin ja sen välitysmyynnin arvoksi muodostui 308 miljoonaa euroa (238 MEUR vuosi sitten). Huutokauppaan osallistui yli 800 ostajaa kaikilta markkina-alueilta. Huutokaupassa välitettiin 3,6 miljoonaa minkinnahkaa (3,1 miljoonaa edellisen vuoden vastaavassa huutokaupassa), 780.000 ketunnahkaa (730.000), 97.000 karakul-lampaannahkaa (110.000) ja 45.000 suomensupinnahkaa (48.000). Hyvin onnistuneen huutokaupan seurauksena yhtiö antoi positiivisen tulosvaroituksen ja arvioi koko tilikauden tuloksen nousevan selvästi tilikauden 2013-2014 tulosta paremmaksi.

Katsaus lopputilikauteen

Länsimaisten minkinnahkojen tuotantomäärän kasvu jatkui vuonna 2014, sillä edellisen myyntikauden hintojen lasku ei ehtinyt vaikuttaa tuotantomääriin. Tämän seurauksena kansainvälisissä huutokaupoissa niin koko myyntikaudella 2014-2015 kuin loppukauden huutokaupoissa tarjottavat minkinnahkamäärät ovat ennätyssuuret. Alkaneen myyntikauden tulosten perusteella länsimaisen tuotannon arvioidaan jatkavan kasvuaan.

Vähittäismyyntikausi 2014-2015 oli onnistunut tärkeimmällä markkina-alueella Kiinassa. Se oli edellisvuotista pidempi kiinalaisen uuden vuoden ajoittuessa helmikuun loppupuolelle, ja kylmä talvisää jatkui yhtäjaksoisesti joulukuun alkupuolelta kauden loppuun asti. Tämä on näkynyt tammi-maaliskuun kansainvälisissä turkishuutokaupoissa. Kiinan kauppaan saattaa kuitenkin tuoda epävarmuutta kesäkuun 2015 lopussa päättyvä pukinevalmistusta varten tapahtunut muokkaamattomien turkisnahkojen tulliton väliaikainen maahantuonti. Tämän jälkeen kaikista Kiinaan muokattavaksi vietävistä länsimaisista nahoista on maksettava nahkatyypistä riippuen 10-15 prosentin tullimaksu.

Yhtiön toisen merkittävän markkina-alueen Venäjän talouden kehitys on edelleen huonontunut ja sen myötä ruplan arvo euroon nähden heikentynyt. Tämän johdosta venäläisten asiakkaiden ei odoteta merkittävästi lisäävän ostojaan, vaikka nahka- ja pukinevarastot ovatkin siellä pienet.

Länsimainen muoti suosii edelleen turkiksia, ja tärkeimpien muoti­viikkojen syksy/talvi 2015-2016 mallistoista yli 70 prosentissa on jälleen käytetty turkista. Turkispukineiden myynti Euroopassa on sujunut kohtuullisen hyvin heikosta taloustilanteesta huolimatta. Pohjois-Amerikassa vähittäismyyntikausi oli onnistunut, ja positiivisen kehityksen odotetaan jatkuvan.

Saga Furs Oyj:n tavoitteena on tarjota kesä- ja syyskuussa 2015 pidettävissä huutokaupoissa 4,7 miljoonaa minkinnahkaa ja 1,2 miljoonaa ketunnahkaa. Turkisnahkojen kansainvälinen hintataso määräytyy edelleen pitkälti Yhdysvaltain dollareissa, ja euron selvä heikentyminen viimeisten kahden kuukauden aikana vaikuttaa suotuisasti euromääräiseen hintatasoon ja yhtiön liikevaihtoon. Yhtiö arvioi koko tilikauden tuloksen nousevan selvästi tilikauden 2013-2014 tulosta paremmaksi.

Konsernitase IFRS
EUR 1.000
VARAT 31.1.2015 31.1.2014 31.10.2014
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 40 050 30 152 37 463
Aineettomat hyödykkeet 4 250 4 111 4 314
Myytävissä olevat sijoitukset 720 634 684
Pitkäaikaiset tarhaajasaamiset 4 060 6 885 4 405
Pitkäaikaiset varat yhteensä 49 080 41 782 46 866
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1 730 2 219 2 547
Korolliset ostajasaamiset 45 854 19 921 58 256
Korolliset tarhaajasaamiset 119 261 99 496 85 371
Korottomat saamiset 19 583 9 556 21 930
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat
verosaamiset 1 311 1 451
Rahavarat 6 377 5 691 4 059
Lyhytaikaiset varat yhteensä 194 116 138 335 172 162
Varat yhteensä 243 195 180 117 219 028
OMA PÄÄOMA JA VELAT 31.1.2015 31.1.2014 31.10.2014
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 7 200 7 200 7 200
Ylikurssirahasto 254 254 254
Muut rahastot 19 590 17 370 19 590
Muuntoero 59 55 60
Arvonmuutosrahasto 284 211 262
Kertyneet voittovarat 57 554 63 857 62 565
Oma pääoma yhteensä 84 941 88 948 89 931
Pakolliset varaukset
266 0 266
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 945 1 002 2 168
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 118 673 71 704 99 367
Ostovelat ja muut velat 37 807 16 786 26 751
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat
verovelat 563 1 678 546
Lyhytaikaiset velat yhteensä 157 044 90 168 126 664
Velat yhteensä 157 989 91 169 128 832
Oma pääoma ja velat yhteensä 243 195 180 117 219 028
Konsernin laaja tuloslaskelma
EUR 1.000 1.11.2014- 1.11.2013- 1.11.2013-
31.1.2015 31.1.2014 31.10.2014
3 kk 3 kk 12 kk
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 7 433 5 377 49 783
Liiketoiminnan muut tuotot 93 72 416
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -1 537 -1 297 -4 525
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -6 665 -6 348 -19 239
Poistot ja arvonalentumiset -1 060 -886 -3 893
Liiketoiminnan muut kulut -6 009 -5 851 -23 596
Liiketulos -7 744 -8 933 -1 054
Rahoitustuotot 1 952 1 032 4 821
Rahoituskulut -335 -187 -1 682
Tulos ennen veroja -6 128 -8 088 2 085
Tuloverot 1 116 1 617 -612
Katsauskauden tulos -5 012 -6 471 1 473
Muut laajan tuloksen erät
Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Myytävissä olevat sijoitukset 28 10 70
Muuntoerot 0 0 5
Tuloverot liittyen eriin, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi -6 -2 -12
Katsauskauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 22 8 63
Katsauskauden laaja tulos yhteensä -4 990 -6 462 1 536
Tulos/osake, laimentamaton (EUR) *) -1,39 -1,80 0,41
*) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole
Konsernin rahavirtalaskelma
EUR 1.000 1.11.2014- 1.11.2013- 1.11.2013-
31.1.2015 31.1.2014 31.10.2014
3 kk 3 kk 12 kk
Liiketoiminnan rahavirta
Välitysmyynnistä saadut maksut ostajilta 63 602 50 643 487 583
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 68 70 337
Maksut liiketoiminnan kuluista -84 257 -98 836 -545 324
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä
ja veroja -20 587 -48 123 -57 404
Maksetut korot liiketoiminnan rahoituskuluista -212 -68 -731
Maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -54 -76 -970
Saadut korot liiketoiminnasta 1 613 1 638 4 535
Muut rahoitustuotot liiketoiminnasta 224 16 285
Saadut osingot liiketoiminnasta 0 0 21
Maksetut välittömät verot -127 158 -1 890
Liiketoiminnan rahavirta (A) -19 142 -46 455 -56 154
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
hyödykkeisiin -3 583 -2 328 -12 859
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden
luovutustuotot 2 37 88
Investoinnit muihin sijoituksiin -8 -88 -87
Investointien rahavirta (B) -3 589 -2 379 -12 858
Rahoituksen rahavirta
Lyhytaikaisten lainojen nosto 25 049 29 453 55 250
Maksetut osingot 0 0 -7 250
Rahoituksen rahavirta (C) 25 049 29 453 48 000
Rahavirtojen muutos (A+B+C) lisäys (+) /
vähennys (-) 2 318 -19 380 -21 012
Rahavarat 31.1./31.10. 6 377 5 691 4 059
./. Rahavarat 1.11. 4 059 25 071 25 071
Rahavarojen muutos 2 318 -19 380 -21 012
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1.11.2013 – 31.1.2014
Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Muut rahastot Muuntoero Arvon-muutos-rahasto Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajien osuus Vähem-mistön osuus Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.11.2013 7 200 254 17 370 57 204 70 326 95 411 0 95 411
Katsauskauden tulos -6 471 -6 471 -6 471
Muut laajan tuloksen erät -2 8 1 7 7
Osingonjako 0 0
Siirto suhdannerahastoon 0 0
Oma pääoma 31.1.2014 7 200 254 17 370 55 211 63 857 88 948 0 88 948
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1.11.2014 – 31.1.2015
Oma pääoma 1.11.2014 7 200 254 19 590 60 262 62 565 89 931 0 89 931
Katsauskauden tulos -5 012 -5 012 -5 012
Muut laajan tuloksen erät -1 22 1 22 22
Osingonjako 0 0
Siirto suhdannerahastoon 0 0
Oma pääoma 31.1.2015 7 200 254 19 590 59 284 57 554 84 941 0 84 941
Tunnusluvut
2014/2015 2013/2014 2013/2014
3 kk 3 kk 12 kk
Myynnin arvo, 1.000 euroa 49 894 33 779 505 418
Liikevaihto, 1.000 euroa 7 433 5 377 49 783
Liiketulos, 1.000 euroa -7 744 -8 933 -1 054
% liikevaihdosta -104,2% -166,1% -2,1%
Tulos ennen veroja, 1.000 euroa -6 128 -8 088 2 085
% liikevaihdosta -82,4% -150,4% 4,2%
Tulos/osake, euroa -1,39 -1,80 0,41
Oma pääoma/osake, euroa 23,59 24,71 24,98
Oman pääoman tuotto (ROE) -% -5,7 % -7,0% 1,6%
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) -% -3,0 % -5,1% 1,7%
Omavaraisuusaste, % 38,0 % 50,7% 43,5%
Gearing 1,32 0,74 1,06
Bruttoinvestoinnit, 1.000 euroa 3 591 2 415 12 946
% liikevaihdosta 48,3% 44,9% 26,0%
Henkilöstö keskimäärin 502 463 353
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet:
Oman pääoman tuotto (ROE) -% = kauden tulos x 100 / oma pääoma *)
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) -% = (tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoitus-kulut – luottotappiot) x 100 / (taseen loppusumma – korottomat lyhytaikaiset velat) *)
Omavaraisuusaste, % = oma pääoma x 100 / (taseen loppusumma – saadut ennakot)
Gearing = (korollinen vieras pääoma – rahat ja rahoitus-arvopaperit) / oma pääoma
Tulos/osake, euroa = kauden tulos / osakkeiden osakeantioikaistu keskimääräinen lukumäärä
Oma pääoma/osake, euroa = oma pääoma / osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä
*) tunnuslukujen jakaja lasketaan tilikauden ja edellisen tilikauden taseen mukaisten lukujen keskiarvona
Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
EUR 1.000 31.1.2015 31.1.2014 31.10.2014
Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä ja pantattu saamisia
Lainat rahalaitoksilta 89 436 40 318 63 021
Annettu kiinteistökiinnityksiä 54 071 54 071 54 071
Annettu yrityskiinnityksiä 2 691 2 691 2 691
Annetut pantit 791 791 791
Johdannaissopimukset
Valuuttatermiinit 28 041 1 924 29 268
Kiinteistöinvestoinnit
Konserni on velvollinen tarkistamaan kiinteistöinvestoinneista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, mikäli kiinteistön verollinen käyttö vähenee tarkastuskauden aikana. Vastuun enimmäismäärä on 838.291 euroa ja viimeinen tarkastusvuosi on 2023.
Lähipiiritapahtumat
EUR 1.000 2014/2015 2013/2014 2013/2014
3 kk 3 kk 12 kk
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:
Liikevaihto
– muu lähipiiri 143 50 317
Liiketoiminnan muut tuotot
– emoyhtiö 12 12 32
Liiketoiminnan muut kulut
– emoyhtiö -1 -5 -13
Rahoitustuotot
– muu lähipiiri 17 6 40
Rahoituskulut
– emoyhtiö -5 -5 -29
– muu lähipiiri -1 -1 -13
Saamiset lähipiiriltä
– muu lähipiiri 1 436 1 238 988
Velat lähipiirille
– emoyhtiö -4 355 -3 560 -4 222
– muu lähipiiri -1 121 -1 203 -1 633
Johdon työsuhde-etuudet 2014/2015

3 kk
2013/2014

3 kk
2013/2014

12 kk
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 447 415 1 316
Johto koostuu hallituksesta, toimitusjohtajasta, toimitusjohtajan sijaisesta ja muusta konsernin johtoryhmästä.

Vaasassa, 26.3.2015

Hallitus

Jätä kommentti