Etusivu » Ilkka-Yhtymän tilinpäätöstiedote vuodelta 2021

Ilkka-Yhtymän tilinpäätöstiedote vuodelta 2021

Ilkka-Yhtymä OyjTilinpäätöstiedote 23.2.2022, klo 13.00
ILKKA-YHTYMÄN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2021
LOKA-JOULUKUU 2021
– Liikevaihto 13 956 tuhatta euroa (12 864 tuhatta euroa)
– Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 3 358 tuhatta euroa (15 122 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 2 934 tuhatta euroa (15 688 tuhatta euroa)
– Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 323 tuhatta euroa (778 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 21,0 prosenttia (122,0 %) liikevaihdosta ja oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 2,3 (6,0)
– Nettorahoituserät olivat 459 tuhatta euroa (421 tuhatta euroa).
– Voitto ennen veroja 3 394 tuhatta euroa (16 109 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos 3 291 tuhatta euroa (16 013 tuhatta euroa).
– Tulos/ osake 0,13 euroa (0,63 euroa)
TAMMI-JOULUKUU 2021
– Liikevaihto 49 653 tuhatta euroa (45 805 tuhatta euroa)
– Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 3 295 tuhatta euroa (15 834 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 2 657 tuhatta euroa (14 528 tuhatta euroa)
– Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 1 385 tuhatta euroa (1 783 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 5,4 prosenttia (31,7 %) liikevaihdosta ja oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 2,8 (3,9)
– Nettorahoituserät olivat 4 371 tuhatta euroa (4 039 tuhatta euroa).
– Voitto ennen veroja 7 028 tuhatta euroa (18 567 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos 6 567 tuhatta euroa (18 820 tuhatta euroa).
– Tulos/ osake 0,26 euroa (0,74 euroa)
– Yhtiön rahoitusasema on vahva, omavaraisuusaste 87,4 % (87,7 %) ja nettovelkaantumisaste -26,0 % (-25,3 %)
– Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2021 maksetaan osinkoa 0,30 euroa (0,30 euroa) osakkeelta kahdessa erässä: 0,20 euroa toukokuussa ja 0,10 euroa arviolta marraskuussa.
AVAINLUVUT

TOIMITUSJOHTAJA OLLI PIRHONEN:
Vuoden 2021 toimintaan vaikutti edelleen koronaviruspandemia. Varmistetut koronatartunnat jakoivat kasvuaan alkuvuoden 2021 aikana, kunnes ne kääntyivät laskuun kesää kohti mentäessä. Syksyllä tartuntamäärät kääntyivät taas nousuun ja loppuvuoden aikana uusi omikronvirusmuunnos pahensi tautitilanteen aivan uudelle tasolle.
Jatkoimme määrätietoisesti toimintamme kehittämistä strategisten painopistealueidemme mukaisesti, panostaen erityisesti kasvuun ja digitaalisten palvelujen kehittämiseen. Konsernimme liikevaihto vuonna 2021 kasvoi 8,4 % edelliseen vuoteen verrattuna ja nousi tasolle 49,7 miljoonaa euroa. Digitaalisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 44 %.
Strategiamme mukaisesti olemme hakeneet kasvua sekä orgaanisesti että epäorgaanisesti. Viime elokuussa tehdyllä yrityskaupalla hankimme enemmistöosuuden sosiaalisen median markkinointipalveluihin keskittyvästä MySome Oy:stä. Yrityskauppa laajentaa yritysasiakkaillemme tarjottavien digitaalisten markkinointipalvelujen valikoimaa.
Lokakuussa puolestaan hankimme enemmistöosuuden ruotsalaisesta markkinointiteknologiayhtiö Ungapped Ab:sta. Tämä yrityskauppa toteuttaa Liana Technologiesin strategiaa kasvaa pohjoismaiden suurimmaksi markkinoinnin ja viestinnän pilvipalveluja tarjoavaksi toimijaksi. Tätä samaa tavoitetta toteuttaa myös tammikuussa 2022 toteutettu yrityskauppa, jossa Liana Tecnologies hankki enemmistöomistuksen Evermade Oy:stä, joka on Suomen suurin WordPress toimisto. Yhteistyössä Evermaden kanssa Lianan automaatioratkaisut integroidaan kiinteäksi osaksi WordPress ekosysteemiä.
Epäorgaanisen kasvun lisäksi panostimme myös olemassa olevan liiketoimintamme kehittämiseen. Yksi esimerkki tästä kehitystyöstä on joulukuussa 2021 käyttöön otettu uusi sisällöntuotannon järjestelmä. Samassa yhteydessä siirryimme medioidemme Ilkka-Pohjalaisen, paikallislehtien ja kaupunkilehtien osalta uusille verkkosivuille. Tämän uudistuksen myötä voimme jatkossa entistä paremmin kehittää digitaalisia mediapalveluitamme.
Vuoden 2021 aikana teimme myös päätöksen oman sanomalehtipainon sulkemisesta ja sanomalehtipainamisen hankkimisesta ostopalveluna. Nämä päätökset johtuivat mediakulutuksen ja toimintaympäristön muutoksesta sekä tarpeesta tehostaa toimintaa. Sisältöjen kulutus on digitalisoitunut viime vuosina. Painoaikataulujen merkitys uutisten julkaisemisessa on vähentynyt nopean digitaalisen julkaisemisen myötä. Ilkka-Yhtymän mediat uutisoivat jo nyt kattavasti verkossa ennen painettujen lehtien ilmestymistä. Oman sanomalehtipainomme toiminta loppui vuoden 2021 lopussa, ja konsernin painetut lehdet jatkavat ilmestymistä entiseen tapaan ulkoistetun painosopimuksen myötä. Konsernimme muut painotoiminnot eli erikois-, arkki- ja digipaino jatkavat toimintaansa normaalisti.
Koronan läsnäolo vaikutti myös toimintatapoihimme ja arkeemme viime vuoden aikana. Pääsimme syksyn aikana palamaan osittain lähityöhön hybridityön merkeissä. Valitettavasti kuitenkin loppuvuotta kohti tautitilanne pahentui ja tämän seurauksena olemme mekin palanneet lähes kokonaan etätöiden pariin. Henkilökuntamme on hienosti suoriutunut tehtävistään ja sopeutunut poikkeuksellisiin työoloihin näiden kahden viimeisen koronavuoden aikana.
NÄKYMÄT VUODELLE 2022
Koronaviruspandemiasta johtuvien poikkeusolosuhteiden vuoksi näkymiin liittyy edelleen epävarmuutta.
Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan nousevan edellisvuodesta.
Osakkuusyhtiö Hilla Group Oyj:llä (omistusosuus 29,52 %) on vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.
Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.
HALLITUKSEN EHDOTUS VOITONJAOSTA
Emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 31.12.2021 yhteensä 100 403 766,67 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2021 jaetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta kahdessa erässä.
Ensimmäinen erä, 0,20 euroa, maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 28.4.2022 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Ilkka-Yhtymä Oyj:n omistajaluetteloon. Osingon maksupäivä on 5.5.2022.
Toinen erä 0,10 euroa osakkeelta maksetaan arviolta marraskuussa 2022. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Hallitus päättää 7.11.2022 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivän sekä osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin arviolta 9.11.2022 ja osingonmaksupäivä arviolta 16.11.2022. Hallitus valtuutettiin tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uusi osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.
Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.
Ilkka-Yhtymä Oyj noudattaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja pyrkii jakamaan konsernin vuosituloksesta vähintään puolet osinkoina. Osingon jaossa otetaan kuitenkin huomioon tuloskehityksen lisäksi yhtymän taloudellinen asema, kannattavan kasvun vaatima rahoitus sekä tulevaisuuden näkymät ja kehitystarpeet.
LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS LOKA-JOULUKUU
Loka-joulukuussa 2021 konsernin liikevaihto kasvoi 8,5 prosenttia ja oli 13 956 tuhatta euroa (12 864 teur). Media- ja markkinointipalvelujen ulkoinen liikevaihto kasvoi 11,1 %. Ilmoitustuotot laskivat 0,7 %. Sisältötuotot laskivat 1,9 %. Media- ja markkinointipalvelujen muu myynti kasvoi 91,9 %. Painopalvelujen ulkoinen liikevaihto laski 9,7 %. Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen ulkoinen liikevaihto kasvoi 8,5 %. Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen jatkuvalaskutteisten palveluiden liikevaihto kasvoi 16,9 % ja muiden palveluiden liikevaihto laski 20,8 %.
Liiketoiminnan muut tuotot loka-joulukuussa olivat 97 tuhatta euroa (130 teur).
Kulut olivat neljännellä vuosineljänneksellä 14 462 tuhatta euroa (12 434 teur). Kulut kasvoivat 16,3 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut kasvoivat 2,1 % ja henkilöstökulut kasvoivat 14,5 %. Poistot ja arvonalentumiset kasvoivat 17,9 % ja liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 42,7 %.
Loka-joulukuussa 2021 osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli 3 358 tuhatta euroa (15 122 teur). Ilkka-Yhtymän omistus Hilla Groupista ylitti osakkuusyhtiörajan 29.10.2021 ja kirjanpitosäännösten mukaisesti omistus on yhdistelty Ilkka-Yhtymän konsernitilinpäätökseen osakkuusyhtiönä. Vuoden 2021 neljännen vuosineljänneksen tulokseen on kirjattu 3 370 tuhannen euron tuotto Hilla Group Oyj:n osakkeiden yhdistelystä johtuen. Kirjauksella ei ole kassavirtavaikutusta. Tilikauden 2020 neljännen vuosineljänneksen osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista sisältää Ilkka-Yhtymän osakkuusyhtiön Arena Partners Oy:n tekemän osakekaupan ja siitä tulleen myyntivoiton. Ilkka-Yhtymän osakkuusyhtiö Arena Partners Oy myi 30.12.2020 omistamansa 35 prosentin vähemmistöosuuden Alma Mediapartners Oy:stä Alma Media Oyj:lle. Samassa yhteydessä Arena Partners Oy osti Arena Interactive Oy:n 35 prosentin vähemmistöosuuden Alma Media Oyj:ltä.
Neljännellä vuosineljänneksellä konsernin liikevoitto oli 2 934 tuhatta euroa (15 688 teur) ja liikevoittoprosentti oli 21,0 (122,0). Liikevoittoon sisältyy oikaistuja eriä yhteensä 2 611 tuhatta euroa (14 910 teur). Loka-joulukuussa 2021 oikaistut erät muodostuivat osuudesta osakkuusyhtiöiden tuloksista (3 358 tuhatta euroa), yrityshankintaan liittyvistä kuluista ja hankintameno-oikaisuihin liittyvistä eristä (-630 tuhatta euroa) sekä painon sulkemispäätökseen liittyviä eristä (-116 tuhatta euroa). Loka-joulukuussa 2020 oikaistut erät muodostuivat osuudesta osakkuusyhtiöiden tuloksista (15 122 tuhatta euroa) sekä yrityshankintaan liittyvistä kuluista ja hankintameno-oikaisuihin liittyvistä eristä (-212 tuhatta euroa). Konsernin oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 323 tuhatta euroa (778 teur) eli 2,3 % (6,0 %) liikevaihdosta. Media- ja markkinointipalvelujen liikevoitto laski 293 tuhatta euroa. Painopalvelujen liikevoitto laski 185 tuhatta euroa. Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen liikevoitto kasvoi 56 tuhatta euroa.
Nettorahoituserät olivat 459 tuhatta euroa (421 teur). Korkotuotot loka-joulukuussa olivat 11 tuhatta euroa (115 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 81 tuhatta euroa (105 teur) ja johtuvat pääosin avoinna olevista johdannaissopimuksista. Koronvaihtosopimukset oltiin alun perin otettu suojaamaan korkoriskiltä muuntamalla vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Näiden koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos oli +169 tuhatta euroa (+76 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen nettotulos oli 365 tuhatta euroa (351 teur).
Konsernin neljännen vuosineljänneksen voitto ennen veroja oli 3 394 tuhatta euroa (16 109 teur) ja katsauskauden tulos 3 291 tuhatta euroa (16 013 teur). Osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa (0,63 euroa).
LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS TAMMI-JOULUKUU
Konsernin liikevaihto kasvoi 8,4 prosenttia ja oli 49 653 tuhatta euroa (45 805 teur). Konsernin vertailukauden 2020 liikevaihtoon sisältyy konserniin 8.1.2020 hankitun Liana Technologies Oy:n hankintamenon käyvän arvon kohdistamisesta aiheutunut oikaisu liikevaihtoon -1 874 tuhatta euroa. Media- ja markkinointipalvelujen ulkoinen liikevaihto kasvoi 6,7 %. Ilmoitustuotot kasvoivat 1,0 % ja sisältötuotot laskivat 1,5 %. Vuoden 2021 toimintaan vaikutti edelleen koronavirusepidemia, jonka vaikutukset eri mediaryhmissä vaihtelivat mediamainonnan painottuessa entistä enemmän digitaalisiin kanaviin. Vaikka vuonna 2021 mediamainonta Suomessa kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, niin se jäi kuitenkin kokonaisuudessaan alle korona-aikaa edeltävän vuoden 2019 euromääräisen tason. Koko vuoden 2021 kumulatiivinen muutos mediamainonnassa yhteensä vuoteen 2020 verrattuna oli 10,2 %, painetuissa sanomalehdissä 3,0 % ja painetuissa kaupunki- ja noutolehdissä 1,2 %. Koko vuoden 2021 kumulatiivinen muutos mediamainonnassa yhteensä vuoteen 2019 verrattuna oli -8,1 %, painetuissa sanomalehdissä -22,5 % ja painetuissa kaupunki- ja noutolehdissä -31,7 %. (lähde: Kantar TNS AD Intelligence) Media- ja markkinointipalvelujen muu myynti kasvoi 65,9 %. Painopalvelujen ulkoinen liikevaihto laski 4,4 %. Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen ulkoinen liikevaihto kasvoi 1,3 %. Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen jatkuvalaskutteisten palveluiden liikevaihto kasvoi 7,7 % ja muiden palveluiden liikevaihto laski 24,1 %.
Liiketoiminnan muut tuotot olivat 546 tuhatta euroa (321 teur). Tilikaudella 2021 media- ja markkinointipalvelujen liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy I-Mediat Oy:n saama median koronatuki 371 tuhatta euroa.
Konsernin tilikauden kulut olivat 50 837 tuhatta euroa (47 432 teur). Kulut kasvoivat 7,2 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut laskivat 2,8 % ja henkilöstökulut kasvoivat 9,5 %. Poistot ja arvonalentumiset kasvoivat 29,1 %. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 8,6 %. Ilkka-Yhtymä tiedotti 16.6.2021 päätöksestä hankkia sanomalehtipainamisen jatkossa ostopalveluna. Päätöksen myötä sanomalehtipainaminen päättyi Seinäjoella vuoden 2021 lopussa. Painon sulkemispäätöksen johdosta katsauskaudella on kirjattu koneiden ja kaluston arvonalentumista ja poistoja 493 tuhatta euroa sekä liiketoiminnan muihin kuluihin uudelleenjärjestelykuluja 380 tuhatta euroa.
Rokotusten edetessä ja pandemian vaikutusten lieventyessä ei konsernin liiketoiminnoissa ole enää vuoden 2021 aikana toteutettu edellisen vuoden kaltaisia koronapandemiaan liittyviä sopeutustoimia. Poikkeustilanteen aiheuttamat toimintatapojen muutokset näkyivät kuitenkin edelleen yleiskulujen laskuna esimerkiksi matkakulujen osalta. Vuoden 2020 osalta äkillisestä koronaviruspandemiasta johtuvien sopeuttamistoimien ja muiden poikkeustilanteen tuomien toimintamuutosten kustannussäästöt olivat koko konsernissa yhteensä 2,0 miljoona euroa.
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli 3 295 tuhatta euroa (15 834 teur). Tilikaudella 2021 Ilkka-Yhtymän omistus Hilla Groupista ylitti osakkuusyhtiörajan 29.10.2021 ja kirjanpitosäännösten mukaisesti omistus on yhdistelty Ilkka-Yhtymän konsernitilinpäätökseen osakkuusyhtiönä. Vuoden 2021 tulokseen on kirjattu 3 370 tuhannen euron tuotto Hilla Group Oyj:n osakkeiden yhdistelystä johtuen. Kirjauksella ei ole kassavirtavaikutusta. Tilikauden 2020 osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista sisältää Ilkka-Yhtymän osakkuusyhtiön Arena Partners Oy:n tekemän osakekaupan ja siitä tulleen myyntivoiton. Ilkka-Yhtymän osakkuusyhtiö Arena Partners Oy myi 30.12.2020 omistamansa 35 prosentin vähemmistöosuuden Alma Mediapartners Oy:stä Alma Media Oyj:lle. Samassa yhteydessä Arena Partners Oy osti Arena Interactive Oy:n 35 prosentin vähemmistöosuuden Alma Media Oyj:ltä.
Konsernin liikevoitto oli 2 657 tuhatta euroa (14 528 teur) ja liikevoittoprosentti oli 5,4 (31,7). Liikevoittoon sisältyy oikaistuja eriä yhteensä 1 271 tuhatta euroa (12 745 teur). Tilikaudella 2021 oikaistut erät muodostuivat osuudesta osakkuusyhtiöiden tuloksista (3 295 tuhatta euroa), yrityshankintaan liittyvistä kuluista ja hankintameno-oikaisuihin liittyvistä eristä (-1 151 tuhatta euroa) sekä painon sulkemispäätökseen liittyviä eristä (-873 tuhatta euroa). Tilikaudella 2020 oikaistut erät muodostuivat osuudesta osakkuusyhtiöiden tuloksista (15 834 tuhatta euroa) sekä yrityshankintaan liittyvistä kuluista ja hankintameno-oikaisuihin liittyvistä eristä (-3 089 tuhatta euroa). Konsernin oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 1 385 tuhatta euroa (1 783 teur) eli 2,8 % (3,9 %) liikevaihdosta. Media- ja markkinointipalvelujen liikevoitto kasvoi 484 tuhatta euroa. Painopalvelujen liikevoitto laski 884 tuhatta euroa. Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen liikevoitto laski 570 tuhatta euroa.
Nettorahoituserät olivat 4 371 tuhatta euroa (4 039 teur). Nettorahoituseriin sisältyy 2 698 tuhatta euroa (3 597 teur) osinkotuottoja Alma Media Oyj:n osakkeista. Korkotuotot olivat 229 tuhatta euroa (314 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 358 tuhatta euroa (360 teur) ja johtuvat pääosin avoinna olevista johdannaissopimuksista. Koronvaihtosopimukset oltiin alun perin otettu suojaamaan korkoriskiltä muuntamalla vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Näiden koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos 2021 oli +489 tuhatta euroa (+3 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen nettotulos oli 1 217 tuhatta euroa (491 teur).
Konsernin voitto ennen veroja oli 7 028 tuhatta euroa (18 567 teur) ja tilikauden tulos 6 567 tuhatta euroa (18 820 teur). Osakekohtainen tulos oli 0,26 euroa (0,74 euroa).
TUNNUSLUKUJA

*) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä pitkäaikaisissa rahoitusvaroissa oleviin osakkeisiin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin.
**) Vuodelta 2021 hallituksen esitys
VUOSIKERTOMUS 2021
Ilkka-Yhtymän vuosikertomus 2021 sisältäen tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen julkaistaan viikolla 12.
TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKISTAMINEN
Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Ilkka-Yhtymä-konsernin tilinpäätöstiedotteesta vuodelta 2021 ja sisältää katsauksen keskeiset tiedot. Varsinainen tilinpäätöstiedote julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön internet-sivuilla www.ilkka-yhtyma.fi.
ILKKA-YHTYMÄ OYJ
Hallitus
Olli Pirhonen
toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 040 766 5418
JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi
Ilkka-Yhtymä lyhyesti
Informaatio yhdistää Ilkka-Yhtymän asiakkaita, lukijoita ja liiketoimintoja. Media- ja markkinointipalvelujen liiketoiminta-alueella konserniyhtiöistä toimivat I-Mediat Oy sekä sen tytäryhtiöt Myynninmaailma Oy, Digimoguli Oy, somessa.com Oy Ab ja MySome Oy. Sanomalehti Ilkka-Pohjalaisen lisäksi I-Mediat Oy julkaisee kahta kaupunkilehteä ja viittä paikallislehteä. Konsernin painopalveluyhtiö I-print Oy:n liiketoiminta koostuu arkki- ja erikoispainamisen palveluista. Liana Technologies Oy tytäryhtiöineen tuottaa markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluita. Konsernin palveluista vastaa noin 500 median, markkinoinnin ja teknologian osaajaa.