Etusivu » Kutsu Sievi Capital Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Sievi Capital Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Sievi Capital Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

| Source:

Sievi Capital Oyj

Sievi Capital Oyj

Helsinki, FINLAND

Finnish
English

Sievi Capital Oyj
Pörssitiedote 2.11.2021 klo 10.00

KUTSU SIEVI CAPITAL OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Sievi Capital Oyj:n (“Sievi Capital” tai “Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen (“Yhtiökokous”), joka pidetään 16.12.2021 klo 13.00 alkaen Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie 13e, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan klo 12.30.

Koronavirustilanteen (COVID-19) aiheuttaman tartuntariskin pienentämiseksi Sievi Capital pyrkii pitämään Yhtiökokouksen kestoltaan mahdollisimman lyhyenä ja osallistujamäärältään rajoitettuna.

Samasta syystä Yhtiö pyytää kaikkia osakkeenomistajiaan harkitsemaan, onko osakkeenomistajan tarpeellista osallistua Yhtiökokoukseen saapumalla kokouspaikalle henkilökohtaisesti tai muun kuin Yhtiön osoittaman asiamiehen edustamana. Osakkeenomistajille suositellaan ensisijaisesti Yhtiökokouksen seuraamista verkossa videolähetyksen kautta ja äänestämistä ennakkoon tai osallistumista Yhtiökokoukseen Yhtiön osoittaman asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajilla on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä Yhtiökokouksen esityslistalla olevista asioista etukäteen. Yhtiö julkaisee viimeistään 8.12.2021 internetsivuillaan osoitteessa www.sievicapital.fi/yhtiokokoukset/ylimaarainenyhtiokokous-2021 osakkeenomistajilleen esityksen koskien Sievi Capitalin ehdotettua sulautumista Boreo Oyj:öön (”Boreo” tai ”Vastaanottava Yhtiö”). Esitys ei ole osa Yhtiökokousta, ja se pidetään suomeksi englanninkielisillä tekstityksillä. Edellä mainituista vaihtoehdoista annetaan lisätietoa jäljempänä kohdassa C.

Kokouksen yhteydessä ei järjestetä tarjoiluja.

Sievi Capital seuraa tarkoin koronavirustilanteen etenemistä ja noudattaa järjestelyissä viranomaisohjeita. Mahdollisista muista tilanteen aiheuttamista muutoksista kokousjärjestelyihin ilmoitetaan Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.sievicapital.fi/yhtiokokoukset/ylimaarainenyhtiokokous-2021.

  1. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Sulautumisesta päättäminen

Johdanto

Sievi Capital tiedotti 29.9.2021 yhdistymissopimuksen (”Yhdistymissopimus”) allekirjoittamisesta Boreon kanssa sekä Sievi Capitalin ja Boreon ehdotetusta liiketoimintojen yhdistämisestä osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) (”Osakeyhtiölaki”) mukaisella absorptiosulautumisella, jossa Sievi Capital sulautuu Boreoon siten, että kaikki Sievi Capitalin varat ja velat siirtyvät Boreolle ilman selvitysmenettelyä (”Sulautuminen”). Sulautumisen täytäntöönpanon seurauksena Sievi Capital purkautuu ja lakkaa automaattisesti olemasta erillinen oikeushenkilö. Sievi Capitalin osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena Boreon uusia osakkeita omistamiensa Sievi Capitalin osakkeiden mukaisessa suhteessa.

Sulautumisen odotetaan luovan yhden Nasdaq Helsingin pörssilistan johtavista kasvualustoista pienille ja keskisuurille yhtiöille. Sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden liiketoiminnat ovat hajautetut usealle eri toimialalle ja riippuvuus yksittäisistä päämies- ja asiakassuhteista on vähäistä. Maantieteellisesti Vastaanottava Yhtiö olisi Sulautumisen jälkeen myös entistä vahvemmin hajautunut Pohjois-Eurooppaan. Boreon ja Sievin yhdistymisen odotetaan kasvattavan yhtiöiden kokoluokkaa merkittävästi ja mahdollistavan entistä paremmat edellytykset operatiivisen tehokkuuden parantamiseen.

Sulautumisen odotetaan luovan myös entistä paremmat ja vahvemmat edellytykset itsenäisten liiketoimintojen kasvulle ja kehitykselle sekä luovan entistä paremmat edellytykset parhaiden käytäntöjen hyödyntämiselle, synergioille liiketoimintojen välillä ja vahvemman tarjoaman asiakkaille, päämiehille sekä muille sidosryhmille.

Sulautumisen syiden ja yksityiskohtaisempien tietojen osalta viitataan Sulautumisen julkistamista koskevaan pörssitiedotteeseen 29.9.2021.

Sulautumisen toteuttamiseksi Sievi Capitalin hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että se päättäisi Sievi Capitalin sulautumisesta Boreoon absorptiosulautumisella.

Sievi Capitalin suurin osakkeenomistaja, Preato Capital AB, joka edustaa noin 23,23 prosenttia Sievi Capitalin osakkeista ja äänistä, on tietyin tavanomaisin ehdoin sitoutunut osallistumaan Yhtiökokoukseen ja äänestämään hallituksen ehdotuksen puolesta.

Sulautumista koskeva päätös

Sievi Capitalin ja Boreon hallitukset allekirjoittivat 29.9.2021 sulautumissuunnitelman, joka rekisteröitiin Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin (”Kaupparekisteri”) 1.10.2021 (”Sulautumissuunnitelma”). Sulautumissuunnitelman mukaan Sievi Capital sulautuu Boreoon absorptiosulautumisella, jossa Sievi Capitalin kaikki varat ja velat siirtyvät Boreolle ilman selvitysmenettelyä Sulautumissuunnitelmassa tarkemmin esitetyllä tavalla.

Sievi Capitalin hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että se päättää Sievi Capitalin sulautumisesta Boreoon absorptiosulautumisella Sulautumissuunnitelman mukaisesti ja hyväksyy Sulautumissuunnitelman.

Boreo toteuttaa välittömästi ennen Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiä osakesplitin, jossa se antaa Boreon osakkeenomistajille maksutta yhtä osaketta kohti neljätoista (14) uutta Boreon osaketta näiden omistusten mukaisessa suhteessa. Osakesplitin jälkeen Sievi Capitalin osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena 0,4492 uutta Boreon osaketta kutakin omistamaansa Sievi Capitalin osaketta kohti. Jos Sievi Capitalin osakkeenomistajan sulautumisvastikkeena saamien osakkeiden määräksi tulee murtoluku, se pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaislukuun. Murto-osaiset oikeudet Boreon osakkeisiin yhdistetään ja myydään julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsingissä, ja myyntitulot jaetaan murto-osaisten oikeuksien omistuksen suhteessa niille Sievi Capitalin osakkeenomistajille, joilla on oikeus saada murto-osaisia oikeuksia. Boreo vastaa murto-osaisten oikeuksien myyntiin ja jakamiseen liittyvistä kustannuksista.

Sievi Capitalin tämän kutsun päivämääränä liikkeeseen laskemien ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärän perusteella Boreo antaisi Sievi Capitalin osakkeenomistajille sulautumisvastikkeena yhteensä enintään 26 089 040 uutta osaketta.

Yhtiökokouksessa Sulautumista vastaan äänestäneellä Sievi Capitalin osakkeenomistajalla on Osakeyhtiölain 16 luvun 13 §:n mukainen oikeus vaatia Yhtiökokouksessa osakkeidensa lunastamista.

7. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kutsu toimitetaan postitse niille Yhtiön osakkeenomistajille, joiden osoite on Yhtiön tiedossa. Sulautumissuunnitelma ja tämä kutsu, joka sisältää kaikki Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, ovat saatavilla Sievi Capitalin internetsivuilla www.sievicapital.fi/yhtiokokoukset/ylimaarainenyhtiokokous-2021. Muut asiakirjat, jotka on Osakeyhtiölain mukaan pidettävä osakkeenomistajien nähtävänä, ovat saatavilla edellä mainitulla internetsivulla viimeistään 16.11.2021. Tämä kutsu ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla Yhtiökokouksessa. Nämä asiakirjat ja tämä kutsu lähetetään pyynnöstä osakkeenomistajille. Lisäksi Boreo yhdessä Sievi Capitalin kanssa laatii Sulautumisesta suomenkielisen esitteen, joka julkaistaan ennen Yhtiökokousta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla edellä mainitulla internetsivulla viimeistään 30.12.2021.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua Yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 3.12.2021 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua Yhtiölle viimeistään 9.12.2021 klo 16.00 mennessä. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 8.11.2021 klo 10.00 alkaen:

a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa www.sievicapital.fi/yhtiokokoukset/ylimaarainenyhtiokokous-2021.

Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) sähköpostitse osoitteeseen tiina.grondahl@sievicapital.fi; tai

c) kirjeitse osoitteeseen Sievi Capital Oyj, Yhtiökokous / Tiina Gröndahl, Pohjoisesplanadi 33, 00100 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen tai edustajan henkilötunnus. Käytettäessä Yhtiön osoittamaa asiamiestä tulee henkilötunnuksen sijaan ilmoittaa tätä koskeva yksilöintitunnus kohdassa C. 3 mainitulla valtakirjalomakkeella annettavien tarkempien ohjeiden mukaan. Lisäksi pyydetään antamaan tieto siitä, aikooko osakkeenomistaja osallistua kokoukseen saapumalla kokouspaikalle henkilökohtaisesti tai muun kuin Yhtiön osoittaman asiamiehen edustamana. Osakkeenomistajien Yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain Yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua Yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 3.12.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 13.12.2021 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen. Osakeomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tilapäistä osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjan antamista ja Yhtiökokoukseen osallistumista koskevat ohjeet.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Yhtiökokoukseen ilmoittautunut osakkeenomistaja saa asiamiehen välityksellä osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan.

Vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi ja tartuntariskin pienentämiseksi osakkeenomistajille suositellaan ensisijaisesti osallistumista Yhtiökokoukseen Yhtiön osoittaman asiamiehen välityksellä tässä kohdassa C. 3. esitetyllä tavalla tai äänestämistä ennakkoon jäljempänä kohdassa C. 4. esitetyllä tavalla.

Osakkeenomistaja voi maksutta käyttää Yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua ja valtuuttaa Yhtiön osoittaman asiamiehen, joka on asianajaja Annemari Rosi Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:stä tai hänen määräämänsä, edustamaan osakkeenomistajaa Yhtiökokouksessa tämän äänestysohjeiden mukaisesti. Yksityiskohtaiset ohjeet Yhtiön tarjoaman valtakirjapalvelun käyttämiseksi ja tätä koskeva valtakirja äänestysohjeineen ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.sievicapital.fi/yhtiokokoukset/ylimaarainenyhtiokokous-2021 viimeistään 8.11.2021. Lisätietoja Yhtiön osoittamasta asiamiehestä on saatavilla osoitteesta www.hannessnellman.com/people/all/annemari-rosi

Osakkeenomistaja saa halutessaan nimetä myös muun asiamiehen. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Jos osakkeenomistaja osallistuu Yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on Yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään ensisijaisesti toimittamaan liitetiedostoina ilmoittautumisen yhteydessä, tai vaihtoehtoisesti täytettyinä ja allekirjoitettuina sähköpostitse osoitteeseen tiina.grondahl@sievicapital.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Osakkeenomistajan asiamiehen on varauduttava esittämään valtakirja myös Yhtiökokouksessa.

4. Äänestäminen ennakkoon

Vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi ja tartuntariskin pienentämiseksi osakkeenomistajille suositellaan ensisijaisesti osallistumista Yhtiökokoukseen Yhtiön osoittaman asiamiehen välityksellä edellä kohdassa C. 3. esitetyllä tavalla tai äänestämistä ennakkoon tässä kohdassa C. 4. esitetyllä tavalla.

Osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili, voi äänestää ennakkoon tiettyjen Yhtiökokouksen esityslistalla olevien asiakohtien osalta 8.11.2021 klo 10.00 – 9.12.2021 klo 16.00 välisenä aikana.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää Osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ja hänen mahdollisuutensa äänestää ennakkoäänestysajan alkamisen jälkeen mahdollisesti muuttuneen asiakohdan päätösehdotuksen johdosta saattaa olla rajoitettu, ellei hän saavu itse tai asiamiehen välityksellä paikalle Yhtiökokoukseen. Riippumatta siitä, onko osakkeenomistaja äänestänyt ennakkoon, Osakeyhtiölain 16 luvun 13 §:n mukaisen vaatimuksen esittäminen osakkeenomistajan osakkeiden lunastamisesta on mahdollista ainoastaan Yhtiökokouksessa joko henkilökohtaisesti tai ohjeistamalla Yhtiön osoittaman asiamiehen tai muun asiamiehen esittämään vaatimuksen Yhtiökokouksessa.

Ennakkoäänestäminen voi tapahtua:

a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa www.sievicapital.fi/yhtiokokoukset/ylimaarainenyhtiokokous-2021

Ennakkoäänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) Sähköpostin tai postin kautta

Osakkeenomistajat voivat toimittaa Yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen egm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Sievi Capital Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.

Jos osakkeenomistaja osallistuu Yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Innovatics Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumiselle ja ennakkoäänestämiselle varatun ajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi kokoukseen, kunhan siitä ilmenevät jäljempänä mainitut ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoäänestämisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot kuten osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite ja puhelinnumero sekä mahdollisen valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen tai edustajan henkilötunnus. Osakkeenomistajien Sievi Capitalille tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain Yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.sievicapital.fi/yhtiokokoukset/ylimaarainenyhtiokokous-2021 viimeistään 8.11.2021.

5. Muut tiedot

Yhtiö järjestää kokoukseen ilmoittautuneille osakkeenomistajille mahdollisuuden seurata Yhtiökokousta verkossa videolähetyksen kautta. Yksityiskohtaiset ohjeet videolähetyksen seuraamista varten ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla www.sievicapital.fi/yhtiokokoukset/ylimaarainenyhtiokokous-2021 ennen kokousta. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että kokouksen seuraaminen videolähetyksen kautta ei tarkoita osallistumista Yhtiökokoukseen, eikä se mahdollista osakkeenomistajan oikeuksien käyttämistä Yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajia suositellaan videolähetyksen seuraamisen lisäksi äänestämään ennakkoon tai vaihtoehtoisesti käyttämään äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä (ohjeet löytyvät edeltä).

Yhtiö tarjoaa osakkeenomistajille mahdollisuuden esittää etukäteen kysymyksiä Yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista sähköpostitse osoitteeseen tiina.grondahl@sievicapital.fi viimeistään 1.12.2021 klo 16.00 mennessä. Etukäteen esitettävät kysymykset eivät ole Osakeyhtiölain 5 luvun 25 § mukaisia kysymyksiä, mutta Yhtiö pyrkii mahdollisuuksien mukaan vastaamaan kysymyksiin internetsivullaan www.sievicapital.fi/yhtiokokoukset/ylimaarainenyhtiokokous-2021 7.12.2021 mennessä sekä Yhtiökokouksessa. Ohjeet mahdollisia lunastusvaatimuksia koskien ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.sievicapital.fi/yhtiokokoukset/ylimaarainenyhtiokokous-2021 viimeistään 8.11.2021.

Yhtiö julkaisee viimeistään 8.12.2021 internetsivuillaan osoitteessa www.sievicapital.fi/yhtiokokoukset/ylimaarainenyhtiokokous-2021 osakkeenomistajilleen esityksen koskien ehdotettua sulautumista. Esitys ei ole osa Yhtiökokousta, ja se pidetään suomeksi englanninkielisillä tekstityksillä.

Osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaisesti Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on oikeus pyytää tietoja kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Sievi Capitalilla on tämän kokouskutsun päivänä 2.11.2021 yhteensä 58 078 895 osaketta ja ääntä. Sievi Capitalin hallussa ei ole omia osakkeita.

Helsingissä, 2.11.2021

SIEVI CAPITAL OYJ
Hallitus

LISÄTIETOJA:
toimitusjohtaja Jussi Majamaa, puh. 0400 412 127

Tärkeä huomautus

Tämän kutsun levittämistä on voitu rajoittaa laeilla (kuten asiaankuuluvien tarjousasiakirjojen rekisteröintiä ja hyväksymistä, liikkeeseenlaskua sekä kelpoisuutta koskevilla vaatimuksilla ja muulla sääntelyllä) useissa valtioissa, erityisesti Australiassa, Kanadassa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa, Japanissa ja Yhdysvalloissa. Erityisesti sulautumisvastikkeena annettavia osakkeita tai mitään muita tässä kutsussa mainittuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti eikä tässä kutsussa mainittuja suunnitellussa sulautumisessa sulautumisvastikkeena annettavia osakkeita tai muita tässä kutsussa mainittuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa paitsi Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla. Arvopapereita ei tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä kutsu ei ole tarjous myydä eikä kehotus tarjoutua ostamaan arvopapereita eikä se muodosta tarjousta, kehotusta tai myyntiä Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa tällainen tarjous, kehotus tai myynti ei olisi lainmukainen. Tätä kutsua ei saa, muutoin kuin soveltuvan lainsäädännön tai sääntelyn sitä edellyttäessä, välittää, levittää tai lähettää, suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa, tai millään muulla tavoin mihinkään muuhun valtioon tai missään muussa valtiossa, jossa tämän materiaalin levittäminen olisi minkä tahansa sovellettavan lain tai sääntelyn vastaista tai se edellyttäisi rekisteröintejä tai lupia. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa Yhdysvaltain Arvopaperilain tai muun sovellettavan arvopaperilainsäädännön rikkomiseen.

Tietyt tähän kutsuun sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden toimialojen liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös Yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja ”odottaa”, ”arvioida” ja ”ennakoida”. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa Yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sievicapital.fi

Sievi Capital on suomalaisten yrittäjien kumppani. Tuemme pienten ja keskisuurten yritysten arvon rakentamista, tuloksellisuutta ja kasvua sekä vahvistamme samalla koko maan kilpailukykyä. Uskomme, että menestymme parhaiten yhdessä yrittämällä. Sievi Capitalin osake on listattu Helsingin pörssiin.

Tags

Sievi CapitalAlkuperäinen artikkeli