Etusivu » OP Yrityspankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021

OP Yrityspankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021

OP Yrityspankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021

| Source:

OP Yrityspankki Oyj

OP Yrityspankki Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish
Swedish

OP Yrityspankki Oyj
Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021
Pörssitiedote 27.10.2021 klo 09.00

OP Yrityspankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021

  • Konsernin tulos ennen veroja parani 469 miljoonaan euroon (319). Tuotot yhteensä kasvoivat 24 prosenttia 1 037 miljoonaan euroon (838). Sijoitustoiminnan tuotot, 214 miljoonaa euroa, kasvoivat vertailukaudesta 76 miljoonaa euroa. Vakuutuskate kasvoi 14 prosenttia 528 miljoonaan euroon (463). Korkokate laski 4 prosenttia 235 miljoonaan euroon (244). Kulut yhteensä kasvoivat 10 prosenttia 519 miljoonaan euroon (473). Saamisten arvonalentumiset olivat 25 miljoonaa euroa (65).
  • Yrityspankin tulos ennen veroja parani 279 miljoonaan euroon (194). Tuotot yhteensä kasvoivat 63 miljoonaa euroa 498 miljoonaan euroon (434). Sijoitustoiminnan nettotuotot kasvoivat 128 miljoonaan euroon (104) ja korkokate 306 miljoonaan euroon (298). Tulosta vahvisti lisäksi saamisten arvonalentumisten pienentyminen. Luottokanta supistui vuodessa 0,5 prosenttia 24,4 miljardiin euroon (24,6).
  • Vakuutuksen tulos ennen veroja parani 282 miljoonaan euroon (169). Vakuutuskate kasvoi 14 prosenttia 529 miljoonaan euroon (463). Tuotot sijoitustoiminnasta kasvoivat 83 miljoonaan euroon (21). Operatiivinen yhdistetty kulusuhde parani 81,8 prosenttiin (86,0).
  • Muun toiminnan tulos ennen veroja oli -92 miljoonaa euroa (-43). Maksuvalmius säilyi vahvana.
  • Konsernin CET1-vakavaraisuus oli 14,8 prosenttia (15,1).
  • OP Yrityspankki Oyj:n hallitus hyväksyi 2.7.2021 jakautumissuunnitelman, jonka mukaan OP Yrityspankki Oyj:n tytäryhtiön, Pohjola Vakuutus Oy:n, osakkeet siirretään OP Osuuskunnan suoraan omistukseen. Jakautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on 29.11.2021. Osittaisjakautumisen jälkeen OP Yrityspankki Oyj harjoittaa yrityspankki- ja keskuspankkiliiketoimintaa.
  • OP Yrityspankin tytäryhtiö Pohjola Vakuutus Oy myy Pohjola Sairaala Oy:n Pihlajalinna Terveys Oy:lle 31,8 miljoonalla eurolla. Yrityskaupan toteutuminen edellyttää Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnän.
  • OP Yrityspankki Oyj:n hallitus on 27.10.2021 tehnyt päätöksen, jonka mukaan OP Yrityspankki Oyj myy OP Säilytys Oy:n koko osakekannan OP Osuuskunnalle. Suunniteltujen rakennejärjestelyiden toteuduttua OP Yrityspankki Oyj:lle ei enää muodostu raportoitavaa konsernia.
Tulos ennen veroja, milj. € 1–9/2021 1–9/2020 Muutos, % 1–12/2020
Yrityspankki 279 194 43,8 301
Vakuutus 282 169 66,7 288
Muu toiminta -92 -43 -58
Konserni yhteensä 469 319 47,2 529
Oman pääoman tuotto (ROE), % 10,1 7,6 2,4 9,2
Koko pääoman tuotto (ROA), % 0,55 0,45 0,10 0,55
30.9.2021 30.9.2020 Muutos, % 31.12.2020
CET1-vakavaraisuus, % 14,8 14,6 0,2* 15,1
Luottokanta, milj. €** 24 879 25 038 -0,6 24 485
Takauskanta, milj. € 2 770 2 180 27,1 2 214
Muut vastuut, milj. € 5 847 5 134 13,9 5 423
Talletukset, milj. € 14 500 14 231 1,9 13 300
Järjestämättömät saamiset vastuista, %*** 1,9 2,1 -0,2* 2,2
Saamisten arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, % 0,12 0,32 -0,20* 0,20

Tuloksen vertailulukuna on käytetty vuoden 2020 vastaavien jaksojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuna on käytetty vuoden 2020 lopun tilannetta, ellei toisin mainita.
*Suhdeluvun muutos
** Vertailuvuoden Q3/2020 tiedot on oikaistu vastaamaan nykyistä seurantaa.
***Tunnusluvun sisältöä ja nimeä on muutettu Q1/2021. Vertailutiedot on oikaistu. Muutoksesta kerrotaan tarkemmin osavuosikatsauksen Riskiasema-kappaleen Lainanhoitojoustot ja järjestämättömät saamiset -taulukon alla.

Loppuvuoden näkymät

Maailman ja Suomen talouden elpyminen jatkui kolmannella vuosineljänneksellä, mutta nopein elpyminen alkoi jäädä taakse. Talouden toipumista vahvisti koronapandemian aiheuttamien rajoitusten väheneminen, joka tuki erityisesti palvelusektoreita. Teollisuus kärsi kuitenkin toimitusketjujen ongelmista, joita talouden nopea koheneminen ja osin yhä myös koronapandemia aiheuttivat.

Monet raaka-aineet ovat kallistuneet nopean elpymisen seurauksena, mikä on nostanut inflaatiota. Inflaation kiihtymisen odotetaan olevan laajalti tilapäistä, mutta energian hinnan kallistuminen syksyllä lisäsi jälleen markkinoiden inflaatiohuolia. Osakemarkkinoiden epävarmuus lisääntyi alkusyksyllä, ja korko-odotukset nousivat.

Talouden elpyminen jatkuu lähiaikoina. Suomessa niin kotitalouksien kuin yritysten taloustilanne on hyvä, ja asuntomarkkinoiden vire jatkuu suotuisana. Lyhyiden markkinakorkojen näkymä on vakaa. Monet tekijät lisäävät kuitenkin näkymiin liittyvää epävarmuutta. Koronapandemia voi yhä johtaa rajoituksiin, jotka hidastavat toipumista. Energian hinnan kallistuminen voi heikentää ostovoimaa ja tuotantoketjuihin liittyvät ongelmat aiheuttaa tuotantokatkoksia. Epävarmuus voi myös heijastua rahoitusmarkkinoille.

Pandemiakehityksen äkillinen paheneminen vaikuttaisi OP Yrityspankkiin kolmella tavalla: epävarmuus lisääntyisi rahoitus- ja sijoitusmarkkinoilla sekä taloudessa, asiakkaiden taloudellisten vaikeuksien lisääntyminen kasvattaisi luottoriskiä sekä vähentäisi palveluiden kysyntää, ja lisäksi paheneva tautitilanne voisi vaikeuttaa OP Yrityspankin oman toiminnan tehokasta toteuttamista.

Tuloskehityksen merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät koronaviruspandemian myötä korko- ja sijoitusympäristön muutoksiin sekä arvonalentumisten kehitykseen. Lisäksi tulevaan tuloskehitykseen vaikuttavat markkinoiden kasvuvauhti, kilpailutilanteen muutos ja suurvahinkojen vaikutus korvausmenoihin.

Arvio vuoden 2021 tuloksen kehityksestä annetaan ainoastaan ryhmätasolla OP Ryhmän tilinpäätöstiedotteessa sekä osa- ja puolivuosikatsauksissa.

Kaikki tässä osavuosikatsauksessa esitetyt arviot perustuvat tämänhetkiseen näkemykseen toimintaympäristön, OP Yrityspankki -konsernin ja sen eri toimintojen kehityksestä, ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.

Vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteen ja vuoden 2022 osavuosikatsausten sekä puolivuosikatsauksen julkaisupäivämäärät:

Tilinpäätöstiedote 1.1.−31.12.2021 9.2.2022
Osavuosikatsaus 1.1.−31.3.2022 4.5.2022
Puolivuosikatsaus 1.1.−30.6.2022 27.7.2022
Osavuosikatsaus 1.1.−30.9.2022 26.10.2022

Helsingissä 27.10.2021

OP Yrityspankki Oyj
Hallitus

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Katja Keitaanniemi, puh. 010 252 1387
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Tuuli Kousa, puh. 010 252 2957

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)
LSE London Stock Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
op.fi

OP Yrityspankki Oyj on osa OP Ryhmää, Suomen suurinta asiakasomisteista finanssiryhmää. OP Yrityspankki ja OP-Asuntoluottopankki vastaavat OP:n varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. OP Yrityspankki, OP-Asuntoluottopankki ja niiden emoyhtiö OP Osuuskunta sekä muut OP:n jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. OP Yrityspankkitoimiimyös OP Ryhmän keskuspankkina.

Attachments


OP Yrityspankki Oyj:n osavuosikatsaus Q3 2021

OP Yrityspankki Oyj:n osavuosikatsaus Q3 2021 …Alkuperäinen artikkeli