Etusivu » Sievi Capitalin varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Sievi Capitalin varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

logo_new.jpg

Sievi Capitalin varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

| Source:

Sievi Capital Oyj

Sievi Capital Oyj

Helsinki, FINLAND

Finnish
English

Sievi Capital Oyj
Pörssitiedote 29.4.2021 klo 11.50

Sievi Capitalin varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.4.2021 Helsingissä. COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien ja näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Yhtiön osakkeenomistajat osallistuivat kokoukseen ja käyttivät osakkeenomistajan oikeuksiaan äänestämällä ennakkoon. Kokouksessa oli edustettuna 20 osakkeenomistajaa, jotka edustivat noin 14,7 miljoonaa yhtiön osaketta ja ääntä. Yhtiökokous kannatti kaikkia yhtiökokouskutsuun sisältyneitä ehdotuksia. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2020, myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2020 ja vahvisti neuvoa-antavalla päätöksellä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2020.

Osingonmaksu
Yhtiökokous päätti, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,04 euroa/osake. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 3.5.2021 merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 14.5.2021.

Hallituksen jäsenten palkkiot
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3.550 euroa kuukaudessa ja kullekin hallituksen jäsenelle 2.300 euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti. Maksetuista palkkioista maksetaan TyEL-eläkevakuutusmaksut vapaaehtoisesti.

Simon Hallqvist on ilmoittanut pidättäytyvänsä hallituksen jäsenen palkkion vastaanottamisesta.

Hallituksen kokoonpano
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi viisi (5). Hallituksen jäseniksi valittiin vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka uudelleen Kati Kivimäki ja Taru Narvanmaa ja uusina jäseninä Lennart Simonsen, Juha Karttunen ja Simon Hallqvist.

Tilintarkastajan valitseminen
Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, jonka ilmoittamana yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Esa Kailiala. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeannista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 11.400.000 osaketta, ja valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hallitus päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, ja valtuutus sisältää siten hallituksen oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Valtuutus on voimassa 30.6.2022 saakka, ja se kumoaa ylimääräisen yhtiökokouksen 29.1.2020 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään enintään 5.700.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.

Valtuutus on voimassa 30.6.2022 saakka, ja se kumoaa ylimääräisen yhtiökokouksen 29.1.2020 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla yhtiön verkkosivuilla viimeistään 13.5.2021.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Lennart Simonsenin.

Hallitus arvioi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Simon Hallqvistia, joka ei ole riippumaton yhtiön osakkeenomistaja Preato Capital AB:sta.

SIEVI CAPITAL OYJ
Päivi Marttila
Toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
toimitusjohtaja Päivi Marttila, puh. 0400 285 358

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sievicapital.fi

Sievi Capital on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) pääomasijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin. Sievi Capital on kohdeyritysten johdon ja kanssaomistajien kumppani, joka aktiivisena omistajana tukee kohdeyritysten kasvua, tuloksellisuutta ja arvon rakentamista.

Tags

Sievi CapitalAlkuperäinen artikkeli