Etusivu » Martela Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Martela Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Martela Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

| Source:

Martela Oyj

Martela Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish

Martela Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 18.3.2021. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2020, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille sekä käsitteli toimielinten palkitsemisraportin. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti olla jakamatta osinkoa.
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Minna Andersson, Jan Mattsson, Eero Martela, Katarina Mellström, Johan Mild ja Anni Vepsäläinen. Yhtiökokous päätti maksaa palkkiona hallituksen puheenjohtajalle 3.400 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1.700 euroa kuukaudessa, sekä lisäksi valiokuntajäsenyydestä 1.600 euroa vuodessa.
Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, jolle maksetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaan. Ernst & Young Oy ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Osmo Valovirta.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään enintään 600.000 yhtiön A-sarjan osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan. Osakkeet voidaan tarvittaessa hankkia osaksi yrityksen palkkaus- ja kannustusjärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden yritysjärjestelyjen yhteydessä käytettäväksi, jos se on yhtiön osakekohtaisten tunnuslukujen valossa hallituksen käsityksen mukaan osakkeenomistajien intressissä tai, jos hallitus harkitsee sen olevan edullinen tapa käyttää likvidejä varoja tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen. Valtuutus sisältää myös oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään yhteensä enintään 600.000 uuden A-sarjan osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien yhtiön A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia koskevat valtuutukset ja on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.

Helsinki 18.3.2021

Martela Oyj

Artti Aurasmaa
CEO

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Artti Aurasmaa, puh. + 358 45 186 1775

Jakelu
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.martela.com

Missiomme ”better working” ja visiomme ”people centric workplaces” määrittelevät strategisen suuntamme. Martela toimittaa käyttäjälähtöisiä työympäristöjä, joissa käyttäjät ja heidän hyvinvointi ovat keskiössä. Keskitymme Pohjoismaihin, sillä yhteisen avoimen työkulttuuritaustamme ja tarpeidemme myötä Pohjoismaat ovat hybridien työympäristöjen edelläkävijöitä.

Alkuperäinen artikkeli