Etusivu » KUTSU AVIDLY OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 13.4.2021

KUTSU AVIDLY OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 13.4.2021

Avidly OyjKUTSU AVIDLY OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 13.4.2021

18.3.2021 10:00:00 EET | Avidly Oyj | Kutsu yhtiökokoukseen

KUTSU AVIDLY OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 13.4.2021

Avidly Oyj Yhtiötiedote 18.3.2021 klo 10.00

Avidly Oyj:n (”Avidly” tai ”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan Yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään tiistaina 13.4.2021 kello 10:00 alkaen. Kokous pidetään poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa Yhtiön kokoustiloissa, osoitteessa Konepajankuja 1, 00510 Helsinki. Osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain ennakkoon äänestämällä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Ohjeet osakkeenomistajille ovat tämän kutsun osassa C. ”Ohjeita kokoukseen osallistujille”.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisista järjestelyistä 3.10.2020 voimaan tulleen lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista (677/2020) nojalla koronaviruksen (COVID-19) leviämisen estämiseksi sekä osakkeenomistajien, Yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi. Yhtiökokoukseen ei voi osallistua henkilökohtaisesti kokouspaikalla.

Yhtiökokouksen jälkeen 13.4.2021 klo 11:30-12:30 Yhtiö järjestää osakkeenomistajilleen virtuaalisen tilaisuuden. Tilaisuudessa esitetään yhtiökokouksen päätökset sekä yleiskatsaus Avidlyn tilikaudesta 2020 ja tämänhetkisestä strategiasta. Yhtiön hallituksen ja muun johdon edustajien esitysten jälkeen osakkeenomistajat voivat esittää kysymyksiä Yhtiön johdolle. Tilaisuus ei ole osa varsinaista yhtiökokousta eivätkä kysymykset ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä. Ohjeet osakkeenomistajien virtuaaliseen tilaisuuteen osallistumiseen löytyvät tämän kutsun osasta C. ”Ohjeita kokoukseen osallistujille”.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen ja hallituksen puheenjohtajan puheenvuoro

Hallituksen puheenjohtajan tervehdys osakkeenomistajille julkistetaan yhtiökokouspäivänä Avidlyn internetsivuilla osoitteessa https://investors.avidlyagency.com/ ja esitetään osakkeenomistajille varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen järjestettävässä virtuaalisessa osakkeenomistajien tilaisuudessa.
2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Salla Tuominen. Mikäli Salla Tuominen on painavasta syystä estynyt toimimasta puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön. Puheenjohtaja voi nimetä kokoukselle sihteerin.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii Yhtiön talousjohtaja Hans Parvikoski. Mikäli Hans Parvikoski on painavasta syystä estynyt toimimasta pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen ja toimitusjohtajan katsaus

Yhtiön vuosikertomus tilikaudelta 2020, joka sisältää Yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla Yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyiksi yhtiökokoukselle.

Toimitusjohtajan katsaus julkistetaan yhtiökokouspäivänä Yhtiön internetsivuilla https://investors.avidlyagency.com/ ja esitetään osakkeenomistajille varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen järjestettävässä virtuaalisessa osakkeenomistajien tilaisuudessa.

7. Tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, vahvistaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen.

8. Toimenpiteistä päättäminen, joihin Avidly Oyj:n taseen osoittama tappio antaa aihetta ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Avidly Oyj:n 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ilmenevä tappio siirretään voitto-/tappiotilille ja että voitonjakokelpoisista varoista ei jaeta osinkoa tilikaudelta 1.1.2020-31.12.2020.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2020-31.12.2020
10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 47,28 prosenttia Avidlyn kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Avidlyn hallussa olevat omat osakkeet huomioiden, ehdottavat yhtiökokoukselle, että alkavalle toimikaudelle Avidlyn hallitukseen valitaan yhteensä neljä (4) varsinaista jäsentä.
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 47,28 prosenttia Avidlyn kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Avidlyn hallussa olevat omat osakkeet huomioiden, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 4 000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkio on 3 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen kunkin muun jäsenen palkkio on 2 000 euroa kuukaudessa. Palkkiot maksetaan kuukausittain niiltä kuukausilta, joina henkilö toimii hallituksen jäsenenä tai puheenjohtajana. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Avidlyn matkustussäännön mukaan. Muita kokouspalkkioita ei makseta.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 47,28 prosenttia Avidlyn kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Avidlyn hallussa olevat omat osakkeet huomioiden, ehdottavat yhtiökokoukselle, että Avidlyn hallituksen jäseniksi valitaan Åsa Arvidsson, Joakim Fagerbakk, Juha Mikkola ja Ville Skogberg toimikaudeksi, joka päättyy Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ehdotetuista henkilöistä kaikki paitsi Åsa Arvidsson toimivat Yhtiön hallituksen jäseninä kuluvalla hallituksen jäsenten toimikaudella.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa yllä mainittuihin tehtäviin.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kustannusten korvaus Yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Avidlyn tilintarkastajaksi valitaan edelleen KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemi ja varatilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Veikko Terho.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous aiemmat käyttämättömät valtuudet peruuttaen päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että hankittavien osakkeiden määrä voi olla enintään 529 000 kappaletta, mikä vastaa enintään noin 10 prosenttia Avidlyn kaikista osakkeista tämän kokouskutsun päivänä. Omia osakkeita voitaisiin hankkia vain vapaalla omalla pääomalla Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin Pörssi) ylläpitämän Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikan kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken arvoon.

Hallitus olisi valtuutettu muutoin päättämään hankinnan kaikista ehdoista mukaan lukien sen, miten osakkeita hankitaan. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankkimisesta, jos siihen on Avidlyn kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta esitetään käytettäväksi Avidlyn kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa omien osakkeiden hankkimiseen on painava taloudellinen syy.

Avidlylle hankitut omat osakkeet voidaan pitää Yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2022 asti.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, joka sisältää omien osakkeiden luovutuksen, sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa Avidlyn hallussa olevia omia osakkeita tai päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai Avidlyn hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisen tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä olisi yhteensä enintään 1 587 000 osaketta, joka vastaa enintään noin 30 prosenttia Avidlyn kaikista osakkeista valtuutuksen perusteella tehtävällä päätöksellä annettujen ja/tai luovutettujen osakkeiden ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden jälkeen.

Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusta esitetään käytettäväksi Yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden tai investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on Avidlyn kannalta painava taloudellinen syy, tai osakeyhtiölain niin edellyttäessä, erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2022 asti.

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, Avidlyn tilikauden 1.1.2020-31.12.2020 tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, hallituksen uudeksi varsinaiseksi jäseneksi ehdotetun Åsa Arvidssonin esittely sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävillä Yhtiön internet-sivuilla osoitteessa https://investors.avidlyagency.com/ viimeistään 19.3.2021. Edellä mainituista asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 27.4.2021 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Koronaviruspandemian (COVID-19 -pandemia) leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi osallistua yhtiökokoukseen kokouspaikalla. Yhtiön osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja/tai kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.
1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 30.3.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty osakkeenomistajan suomalaiselle arvo-osuustilille, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja ei voi osallistua yhtiökokoukseen muuten kuin äänestämällä ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon.

2. Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys

Ilmoittautuminen kokoukseen ja ennakkoäänestys alkavat 24.3.2021 klo 12:00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 7.4.2021 klo 10:00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten täytyy olla vastaanotettu.

Varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, syntymäpäivä/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen nimi sekä syntymäpäivä/y-tunnus. Osakkeenomistajien Avidlylle tai Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili, voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 24.3.2021 klo 12:00 – 7.4.2021 klo 10:00 välisenä aikana seuraavasti:

a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa https://investors.avidlyagency.com/

Henkilöomistajat kirjautuvat palveluun vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, joka toimii suomalaisilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Yhteisöomistajien osalta ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistamista. Yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero, sekä muut pyydetyt tiedot.

b) postitse tai sähköpostitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa Avidlyn yhtiökokouksen internet-sivuilla https://investors.avidlyagency.com/ saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Avidly Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki. Äänestyslomake on saatavilla Yhtiön internetsivuilla viimeistään 24.3.2021 klo 12:00 alkaen.

Jos osakkeenomistaja osallistuu kokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse tai postitse ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä, katsotaan tämä äänten toimitus ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen, kunhan se sisältää edellä mainitut ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen vaadittavat tiedot.

Osakkeenomistajan edustajan tai asiamiehen on toimittaessaan äänestyslomake esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Ennakkoäänestystä koskevat ohjeet ovat myös saatavilla Avidlyn yhtiökokouksen internetsivuilla osoitteessa https://investors.avidlyagency.com/.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan kokouksessa asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi osallistua ainoastaan äänestämällä ennakkoon tässä kutsussa ohjeistetulla tavalla.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan Euroclear Finland Oy:lle alkuperäisinä postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Avidly Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu, ennen edellä mainitun ilmoittautumisajan päättymistä.

Valtakirjan ja ennakkoäänten toimittaminen Euroclear Finland Oy:lle ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli niistä ilmenevät edellä kohdassa C.2. mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella osakkeenomistajalla olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 30.3.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 8.4.2021 klo 10:00 mennessä. Ilmoittautumista tilapäiseen osakasluetteloon pidetään samalla myös ilmoittautumisena yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Lisäksi omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee huolehtia ennakkoon äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan kuluessa.

5. Muut ohjeet / tiedot

Vastaehdotusten tekeminen

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa Yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettavia vastaehdotuksia asialistalla olevista päätösehdotuksista. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava Yhtiölle sähköpostitse osoitteeseen agm@avidlyagency.com viimeistään 23.3.2021 klo 12:00 mennessä.

Osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä riittävä selvitys osakeomistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan Yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi kokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut ennakkoäänet jätetään ottamatta huomioon. Avidly julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset internet-sivuillaan https://investors.avidlyagency.com/ viimeistään 24.3.2021.

Kysymysten esittäminen

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla kysymyksiä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Nämä kysymykset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen agm@avidlyagency.com viimeistään 30.3.2021 klo 16.00. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, Yhtiön johdon vastaukset niihin sekä muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat saatavilla Yhtiön internet-sivuilla 1.4.2021. Osakkeenomistajan tulee esittää riittävä selvitys osakeomistuksestaan kysymysten ja/tai vastaehdotusten toimittamisen yhteydessä.

Yhtiökokouksen jälkeinen virtuaalinen osakkeenomistajien tilaisuus

Yhtiökokouksen jälkeen 13.4.2021 klo 11:30-12:30 Yhtiö järjestää osakkeenomistajilleen virtuaalisen tilaisuuden. Tapahtumassa esitetään yhtiökokouksen päätökset sekä yleiskatsaus Avidlyn tilikaudesta 2020 ja tämänhetkisestä strategiasta. Yhtiön hallituksen ja muun johdon edustajien esitysten jälkeen osakkeenomistajat voivat esittää kysymyksiä Yhtiön johdolle. Tilaisuus ei ole osa varsinaista yhtiökokousta eivätkä kysymykset ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä. Tilaisuuteen voi ilmoittautua yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä tai jos osakkeenomistaja ei osallistu yhtiökokoukseen, sähköpostitse osoitteella agm@avidlyagency.com yhtiökokoukseen ilmoittautumisajan puitteissa. Lisätietoja tilaisuuteen osallistumisesta esitetään Avidlyn internetsivuilla osoitteessa https://investors.avidlyagency.com/.

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 18.3.2021 yhteensä 5 290 004 osaketta, joista Yhtiön hallussa on 10 473 osaketta. Muut kuin Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet tuottavat yhden (1) äänen yhtiökokouksessa. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

AVIDLY OYJ

Hallitus

Yhtiön Certified Adviserina (Hyväksytty Neuvonantaja) toimii Oaklins Merasco Oy, puhelin +358 (0)9 6129 670.

JAKELU:

Nasdaq Helsinki
https://www.avidlyagency.com/fi

Pörssitiedote muilla kielillä

Liitteet

Tilaa pörssitiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla pörssitiedotteemme sähköpostiisi.

Tilaa

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

UutishuoneAlkuperäinen tiedote