Etusivu » Työllisyysrahasto: Työllisyysrahaston tilinpäätöstiedote vuodelta 2020

Työllisyysrahasto: Työllisyysrahaston tilinpäätöstiedote vuodelta 2020

TyöllisyysrahastoTyöllisyysrahasto: Työllisyysrahaston tilinpäätöstiedote vuodelta 2020

23.3.2021 11:00:00 EET | Työllisyysrahasto | Tilinpäätöstiedote

Työllisyysrahasto
Tilinpäätöstiedote
23.3.2021 klo 11.00

Työllisyysrahaston tulos vuodelta 2020 oli koronaviruspandemian vaikutuksesta merkittävästi alijäämäinen.

  • Työttömyysvakuutusmaksut ja muut tuotot yhteensä 3 340 (3 345) miljoonaa euroa
  • Maksetut työttömyys- ja aikuiskoulutusetuudet sekä hallintokulut yhteensä 3 947 (2 659) miljoonaa euroa
  • Nettovarallisuuden muutos (vuositulos) -623 (694) miljoonaa euroa
  • Nettovarallisuus 1 045 (1 668) miljoonaa euroa
  • Sijoitukset ja varat yhteensä 2 423 (1 745) miljoonaa euroa
  • Nostettuja lainoja ja muita velkoja yhteensä 1 379 (78) miljoonaa euroa
  • Työttömyysaste keskimäärin 7,8 (6,7) %
  • Sijoitusten tuotto -0,7 (0,8) %

Sulkuihin on merkitty vuoden 2019 tiedot.

Toimitusjohtaja Janne Metsämäki:


Lähdimme Työllisyysrahastossa vuoteen 2020 hyvistä taloudellisista asetelmista, joissa rahaston suhdannepuskuri oli lähes sallitussa enimmäismäärässään ja rahaston pitkäaikaiset lainat oli maksettu pois edel­lisenä vuonna. Vuoden 2020 alussa otimme myös onnistuneesti käyttöön tulorekisterin palkkatietojen hyödyntämisen aikuiskoulu­tusetuuksien käsittelyssä. Koronaviruspan­demia aiheutti totaalisen muutoksen yhteis­kuntien toimintaan kaikkialla maailmassa maaliskuussa 2020. Suomi ei ollut tästä poikkeus, ja tämä näkyi myös Työllisyysra­haston toiminnassa. Maaliskuun puolivälissä siirryimme lähes kokonaan etätöihin. Samalla henkilöstömme otti nopean etätyöloikan ja opetteli uusia työskentelytapoja.

Heti koronaviruspandemian alettua oli selvää, että muuttunut talous- ja työllisyystilanne ai­heuttaa suuria haasteita rahaston taloudelle ja maksuvalmiudelle. Maaliskuussa Työllisyys­rahaston hallitus vetosi Suomen hallitukseen rahaston maksuvalmiuden ja työttömyyspäi­värahojen maksatuksen turvaamiseksi. Monil­la eri toimenpiteillä ja hyvässä yhteistyössä valtiovallan sekä rahoituslaitosten kanssa voitiin varmistaa se, että merkittävästi kasva­neet työttömyysturvamenot saatiin rahoitet­tua ja ihmisten tarvitsema työttömyysturva maksettua. Työttömyysturvan rahoituksen turvaaminen oli meille erityisen tärkeä etappi, sillä työttömyysturva saattaa olla sitä saavien ihmisten ainoa tulonlähde, joka takaa heidän päivittäisen toimeentulonsa. Poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta olemme hoitaneet perustehtävämme hyvin vuoden 2020 aikana.

Avainluvut

miljoonaa euroa

2020

muutos %

2019

Työttömyysvakuutusmaksut*

3 340

0 %

3 345

Maksetut rahoitusosuudet

3 947

48 %

2 659

Työttömyyskassat (Työllisyysrahaston osuus)

1 372

44 %

954

Työttömyyskassat (valtion osuus)

1 245

82 %

685

Eläketurvakeskus (työttömyysajan eläketurva)

870

51 %

577

Aikuiskoulutusetuudet

197

6 %

187

Kansaneläkelaitos

207

1 %

206

Työ- ja elinkeinoministeriö (palkkaturva)

25

6 %

24

Valtion Eläkerahasto

9

19 %

8

Hallintokulut

21

11 %

19

Nettovarallisuuden muutos

-623

694

Nettovarallisuus (suhdannepuskuri)

1 045

1 668

Sijoitusten tuotto-% käyville arvoille

-0,7

0,8

Nostetut lainat

1 288

0

Työttömyysaste-% keskimäärin

7,8

6,7

Maksuprosentit

Palkansaajamaksu

1,25

1,50

Työnantajamaksu alempi

0,45

0,50

Työnantajamaksu ylempi

1,70

2,05

* Sisältää Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tilityksen.


Työllisyysrahaston toimintaympäristö

Työllisyysrahaston tulos vuodelta 2020 oli koronaviruspandemian vaikutuksesta merkittävästi alijäämäinen. Tilinpäätös osoittaa 623 miljoonan euron alijäämää vuodelle 2020. Työllisyysrahaston nettovarallisuus oli tilikauden lopussa ylijäämäinen 1 045 miljoonaa euroa, kun vastaava luku vuonna 2019 oli 1 668 miljoonaa euroa.

Työttömyysaste ja työttömien työnhakijoiden määrä nousivat koronatilanteen seurauksena merkittävästi. Keskimääräinen työttömyysaste oli noin 7,8 % vuonna 2020, kun vuotta aikaisemmin työttömyysaste oli noin 6,7 %. Kerättyjen työttömyysvakuutusmaksujen määrä laski, mikä johtui suurista lomautusmääristä Suomessa sekä alentuneista työttömyysvakuutusmaksuista vuodelle 2020. Vuoden 2020 työnantajan työttömyysvakuutusmaksutulot olivat yhteensä 993 miljoonaa euroa (1 238 milj. euroa), ja työnantajan omavastuumaksutulot yhteensä 26 miljoonaa euroa (39 milj. euroa). Palkansaajan työttömyysvakuutustulot olivat yhteensä 1 073 miljoonaa euroa (1 379 milj. euroa).

Myönnettyjen aikuiskoulutusetuuksien raha­määrä kasvoi hieman vuonna 2020. Aikuis­koulutustukea ja ammattitutkintostipendejä myönnettiin yhteensä noin 197 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua yhteensä noin 6 % vuodesta 2019. Vuonna 2020 aikuiskoulutustukea maksettiin 27 066 (25 701) henkilölle yhteensä 186,9 miljoonaa euroa (176,6 milj. euroa). Myönteisiä ammattitutkintostipendi- päätöksiä annettiin 26 511 kappaletta, ja stipendin sai 26 443 henkilöä. Myönteisten päätösten määrä on noin prosentin enemmän kuin 2019. Stipendejä maksettiin yhteensä 10,6 miljoonaa euroa, vajaan prosentin verran enemmän kuin edellisenä vuonna (10,5 milj. euroa).

Jatkuvaa kehittämistä

Vuonna 2020 Työllisyysrahasto teki paljon yhteistyötä sille tärkeiden sidosryhmiensä kanssa. Rahaston tunnettuuden ja maineen tutkimista suuren yleisön sekä vaikuttajien keskuudessa jatkettiin. Tulokset kertoivat, että luottamus ja sidosryhmien tuki rahastoon säilyivät entisellä kohtuullisella tasolla.

Joulukuussa Suomen hallitus teki päätöksiä, jotka merkitsevät muutoksia Työllisyysrahaston toimintaan. Työttömyysturvan lisäpäivät poistuvat asteittain vuodesta 2023 alkaen. Samalla poistuu Työllisyysrahaston keräämä omavastuumaksu. Päätökseen liittyy uusi muutosturvapaketti, jonka Työllisyysrahasto rahoittaisi.

Vuoden lopussa sosiaali- ja terveysministeriö asetti selvityshenkilöt arvioimaan, miten Työllisyysrahaston nykyiset tehtävät, tukimuodot ja palvelut työnantajille ja yksilöille tukevat jatkuvaa oppimista ja työkyvyn ylläpitämistä työnantajan, yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta.

Poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta Työllisyysrahasto hoiti perustehtävänsä hyvin vuoden 2020 aikana. Rahaston toiminnan kehittäminen jatkuu myös vuonna 2021.

Toimia maksukyvyn varmistamiseksi

Työllisyysrahasto toteutti vuoden 2020 aika­na merkittävän velkarahoitusohjelman, jolla pyrittiin varmistamaan rahaston maksuval­mius ja osaltaan rahoittamaan koronavirus­pandemian aiheuttamia kasvaneita työttö­myysturvan menoja. Työllisyysrahasto sopi keväällä viiden poh­joismaisen pankin kanssa yhteensä 800 mil­joonan euron valmiusluottolimiiteistä, joihin sisältyy valtion takaus. Valmiusluottolimiitte­jä ei käytetty vuoden 2020 aikana. Kesäkuussa rahasto laski liikkeeseen kaksi joukkovelkakirjalainaa, jotka olivat yhteismäärältään 1 200 miljoonaa euroa.

Suomen valtio turvasi Työllisyysrahaston rahoitusta myös sillä, että lomautuspäivärahoihin maksettiin peruspäivärahan suuruinen valtionosuus vuonna 2020. Tämä oli tärkeää, koska eri­tyisesti lomautusmenot kasvoivat kevään ja kesän aikana.

Haastavasta tilanteesta huolimatta maksuvalmius pysyi hyvällä tasolla vuoden 2020 aikana.

Arvio tulevasta kehityksestä

Vuoden 2021 talousnäkymät ovat epävarmat, mutta odotuksissa on talouden kasvua, kun korona­pandemia alkaa todennäköisesti rokotuksien myötä hellittää. Työttömien työnhakijoiden määrän arvioidaan kuitenkin pysyvän kohon­neella tasolla vuonna 2021 ja Työllisyysrahas­ton nettovarallisuuden muutoksen arvioidaan olevan selvästi alijäämäinen.

Sosiaali- ja terveysministeriölle toimitetun, vuotta 2021 koskevan, talousarvion mukaan rahaston nettovarallisuus olisi 228 miljoonaa euroa positiivinen 31.12.2021. Vuoden 2020 tilinpäätöstä laadittaessa Työllisyysrahasto arvioi, että nettovarallisuuden määrä olisi vuoden 2021 lopussa noin 400-500 miljoonaa euroa positiivinen.

Tilinpäätöstiedote 2020

Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Työllisyysrahaston tilinpäätöstiedotteesta ja sisältää sen olennaiset tiedot. Tilinpäätöstiedote julkaistaan kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä Työllisyysrahaston verkkosivuilla. Tilinpäätöstiedote 2020 on tilintarkastamaton.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2021

Tilikauden 2020 vuosikertomus ja tilinpäätös julkaistaan rahaston verkkosivuilla ja osoitteessa talous.tyollisyysrahasto.fi 23.3.2021. Vuosikertomus sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin.

Työllisyysrahasto julkaisee 1.1.2021 alkavalla tilikaudella yhden 6 kk:n puolivuosikatsauksen 30.6.2021 tilanteen mukaisesti. Puolivuosikatsaus julkaistaan 24.8.2021.

Helsingissä 23. päivänä maaliskuuta 2021

Työllisyysrahasto

Tapio Oksanen

johtaja, talous ja rahoitus

Lisätietoja:

Janne Metsämäki, toimitusjohtaja, puh. 040 522 3614

Tapio Oksanen, johtaja, talous ja rahoitus, puh. 040 539 4651

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Tiedotusvälineet

www.tyollisyysrahasto.fi

Tietoja julkaisijasta Työllisyysrahasto

Työllisyysrahasto kerää työttömyysvakuutusmaksut, joilla rahoitetaan mm. työttömyysturvaa ja edistetään palkansaajien osaamisen kehittämistä aikuiskoulutusetuuksilla. Työllisyysrahasto on tärkeä osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää.

Pörssitiedote muilla kielillä

Liitteet

Tilaa pörssitiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla pörssitiedotteemme sähköpostiisi.

Tilaa

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

UutishuoneAlkuperäinen tiedote