Etusivu » BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2020

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2020

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2020

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2020 (tilintarkastamaton)

Tammi-kesäkuu lyhyesti (vertailukausi 1-6/2019)

 • Yhtiö julkisti ensimmäisen kliinisen tutkimuksensa tulokset helmikuussa 2020. Tutkimus oli tehty nilkan jäykistysleikkaus toimenpiteen yhteydessä. Tulosten mukaan turvalliseksi ja toimivaksi testattu ARTEBONE -tuote voi korvata vastaavan omaluusiirrehoidon tulevaisuudessa.
 • Uuden lääkinnällisten laitteiden asetuksen (MDR 2017/745) vaatimuksien
  mukaisia päivityksiä jatketaan. EU-komission päätöksellä muutosten toteutuspäivämäärää siirrettiin vuodella 5/2021 asti
 • Ilmoitetulta laitokselta (BSI) pyydettiin yhtiön myyntilupahakemuksen käsittelysopimusta hyvissä ajoin joulukuussa 2019, tavoitteena saada se käsittelyyn maaliskuussa 2020. BSI vastasi kuitenkin, ettei pysty ottamaan käsittelyyn uusia hakemuksia kuin vasta kesäkuussa MDR muutoksien aiheuttamien paineiden vuoksi. Sopimusluonnos saapui yhtiölle vasta tämän vuoden heinäkuussa.
 • Yhtiön teettämän eläinkokeen alustavat tulokset on saatu kesä ja heinäkuussa. Tulosten tarkastelussa todettiin, että ne tukevat yhtiön tutkimukselle määrittelemiä tavoitteita. Lopullista raporttia alkuperäisen suunnitelman mukaan odotetaan syyskuussa 2020.
 • Merkintäoikeusannilla ja suunnatulla annilla saatiin bruttona yhteensä noin 5,74 M€ uutta pääomaa, mistä antiin liittyvien kulujen jälkeen jäi noin 5,05 M€. Annissa käännettiin osakkeiksi 200 k€:n laina, joten nettona kassaan jäi n. 4,85 miljoonaa euroa.
 • Yhtiön investointi- ja käyttöpääomalainoja on järjestelty uudelleen
 • Yhtiön tilintarkastajaksi on valittu 17.8.2020 alkaen Ernst & Young Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jari Karppinen ja varatilintarkastajaksi KHT Milla Karppinen
 • BBS:llä ei ollut katsauskaudella liikevaihtoa
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -0,750 (-0,786) miljoonaa euroa
 • BBS:n rahavarat 30.6.2020 olivat 5,019 (0,878) miljoonaa euroa

Avainluvut

1000 euroa 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019
Liiketoiminnan muut tulot 18 29 53
Henkilöstökulut 334 350 665
Poistot ja arvon alentumiset 100 112 225
Muut liiketoiminnan kulut 897 340 593
Tilikauden liiketulos -1 376 -809 -1 536
Liiketoiminnan rahavirta -950 -786 -1 444
Omavaraisuusaste % 50,3 34,6 39,6
Osakekohtainen tulos € -0,27 -16 -0,076
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 6 571 525 5 090 520 5 204 820
Osakkeiden määrä kaudella keskimäärin 5 220 006 5 090 520 5 148 453

1000 euroa 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
Rahavarat ja arvopaperit 5 019 878 516
Oma pääoma 7 399 3558 3 079
Taseen loppusumma 14 301 10 298 9 833

Omavaraisuusaste = Oma pääoma/Taseen loppusumma
Osakekohtainen tulos = katsauskauden tulos/osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana

Ohjeistus vuodelle 2020
Vuodelle 2020 ei odoteta oleellista liikevaihtoa. CE-merkintää ei saada vuoden 2020 aikana.

Näkymät vuodelle 2021
Yhtiö viimeistelee CE-merkintä hakemuksen käsittelyä Notified bodyn kanssa alkuvuodesta. Yhtiön tuotanto prosesseja valmistellaan varsinaisen tuotannon aloittamiseen. Markkinoinnin ja myynnin valmistelut on aloitettu jo vuoden 2020 puolella ja lanseerauksen valmistelut jatkuvat alkuvuodesta. Lanseerauksen odotetaan käynnistyvän aikavälillä huhti-kesäkuussa 2021. Loppuvuodesta 2021 liikevaihdon kehityksen odotetaan alkavan vielä verkkaisesti alalle tyypilliseen tapaan.

Toimitusjohtaja Ilkka Kangasniemi

Vuoden 2020 alkupuolisko oli yhtiölle merkittävästi positiivisempi kuin edellinen vuosi. Yhtiön julkaisema kliinisen tutkimuksen positiivinen tulos alkuvuonna, mahdollisti osaltaan kesäkuussa 2020 menestyksekkäästi toimitetun osakeannin. Annin tuloksena yhtiö keräsi Suomen ja Ruotsin First North Growth Market listoilla tehdyllä kierroksella bruttona yhteensä 5,74 M€ varoja. Anti merkittiin n. 1,5 kertaisesti yli. Voimme tyytyväisinä todeta, että yhtiö on saanut varmistettua toimintakykynsä n. 2 vuoden ajaksi vaiheessa, joka on yhtiön tulevaisuuden kannalta käännekohdassa. Odotamme yhtiön saavan myyntiluvan ensimmäiselle Artebone® tuotteelleen kevään 2021 aikana.

Keväällä 2020 jouduimme vielä kokemaan viranomaistahojen puolella syntyneiden ongelmien vaikutukset toiminnassamme. Uuden lääkinnällisten laitteiden asetuksen (MDR 2017/745) johdosta Notified Body (BSI) jonka kanssa olemme aiemmin jo toimineet ja jolta pyysimme hakemuksen käsittelyä varten uutta sopimusta, ei pystynyt puoleen vuoteen ottamaan vastaan hakemustamme, koska asetuksen aiheuttama suuri muutoshakemusten ryöppy oli ruuhkauttanut heidän organisaationsa. EU-komission päätöksellä asetuksen muutosten voimaanastumispäivämäärää on siirretty vuodella 5/2021 asti. Tällöin Notified Bodyn ruuhkautunut työjono pääsi purkautumaan ja heinäkuussa 2020 saimme BSI:ltä sopimuksen hyväksyttäväksi. Olemme viimein siis saaneet CE-merkintä prosessin käynnistetyksi.

Viranomaisen vaatimuksesta toteutetun eläinkokeen alustavat tulokset saatiin kesäkuussa 2020. Tulokset olivat odotustemme mukaiset. Lopullisten tulosten saamisen aikataulusta odotetaan vahvistusta toimittajalta.

Markkinoinnin ja myynnin rakennustoimet aloitetaan, kun viranomaisilta saadaan ensimmäinen positiivinen välitieto hakemuksen käsittelyn aiheuttamista kysymyksistä ja kommenteista. Toteutamme siten loppuvuonna 2020 ensimmäisiä markkinoinnin ja myynnin rekrytointeja ja toimenpiteitä. Markkinoinnin pitkäjänteisen luonteen vuoksi näitä toimenpiteitä on tarpeellista aloittaa jo kuukausia ennen varsinaista lanseerausta.

TALOUDELLINEN KATSAUS 1.1.-30.6.2020

Yleistä

BBS omistaa 100% tytäryhtiöstä Bio Bones Oy, joka omistaa Reisjärvellä olevan tuotantotilakiinteistön. Bio Bonesilla ei ole muuta liiketoimintaa.

Liiketoiminnan tuotot sekä kehityskulut

BBS:lla ei ollut oleellista liikevaihtoa katsauskaudella eikä edellisen vuoden vastaavalla jaksolla.

Rahoitus ja investoinnit

Yhtiön rahavarat 30.6.2020 olivat 5,02 (0,88) miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi nykyisen rahoituksen riittävän noin kaksi vuotta eteenpäin tämän tiedotteen päivämäärästä. Yhtiön johto voi päätöksillään vaikuttaa rahan riittävyyteen.
Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella -0,950 (-0,786) miljoonaa euroa.

Yritysostot ja osakeannit

Katsauskauden aikana ei ole toteutettu yritysostoja.

Kesäkuussa 2020 järjestettiin merkintäoikeusanti Suomeen ja Ruotsiin. Tarjous käsitti enintään 1 301 205 uutta osaketta, joka oli noin 25 % yhtiön olemassa olevista osakkeista, sijoittajien merkittäväksi. Annissa merkittiin merkintäoikeuksilla 1 059 634 antiosaketta ja loppuosa 241 571 antiosaketta, allokoitiin osakeannin ehtojen mukaisesti merkitsijöille. Yhtiö järjesti merkintöoikeusannin 2.-18.6.2020. Merkintäoikeusannilla saatiin kerättyä 5,47 miljoonan euron bruttovarat. Merkintäoikeusannin jälkeen ilmeni, että erään sitoumuksen antaneen olemassa olevan osakkaan 65500 osakkeen merkintä ja maksu ei ole tilinhoitajan virheestä johtuen kirjautunut hallituksen 24.6.2020 hyväksymään osakeallokaatioon. Hallitus päätti 26.6.2020 suunnata 65500 osakkeen annin tälle sijoittajalle samalla merkintähinnalla kuin merkintäoikeusannissa oli. Suunnatulla annilla kerättiin 0,27 miljoonaa euroa. Anneista saatiin bruttona 5,74 miljoonaa euroa. Lyhytaikainen 200 keuron laina käännettiin merkintäoikeusannin yhteydessä osakkeiksi. Osakeannin palkkioiden, lainan konvertoinnin ja kulujen jälkeen kassaan jäi nettona noin 4,85 miljoonaa euroa.

Merkintäoikeusannin ja suunnatun annin kirjaamisen 29.6.2020 jälkeen yhtiön osakkeiden kokonaislukumäärä on 6 571 525 osaketta.

Tase

Konsernitaseen loppusumma 30.6.2020 oli 14,30 (10,30) miljoonaa euroa. Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä 30.6.2020 lyhytaikaisia velkoja 1,34 (1,37) miljoonaa euroa, pitkäaikaisia lainoja rahoituslaitoksilta 5,76 (5,37) miljoonaa euroa, pääomalainoja 0,18 (0,18) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja kulut olivat -0,04 (-0,05) miljoonaa euroa.

Yhtiön investointi- ja käyttöpääomalainoja määrältään 78.520 €, 1.844.212 €, 2.732.000 €, ja 578.680 € on neuvoteltu uudelleen maaliskuussa 2020. Uudelleen järjesteltyjen lainojen lyhennykset alkavat 30.6.2020 ja päättyvät 30.6.2028. Järjestely keventää velkojen hoitotaakkaa merkittävästi.
Katsauskauden aikana ei ole tehty taseeseen aktivoituja tuotekehitysinvestointeja.

Oma pääoma

Oma pääoma 30.6.2020 oli 7,20 (3,56) miljoonaa euroa. Tilinpäätöksessä 31.12.2019 oma pääoma oli 3,08 miljoona euroa.

Henkilöstö ja hallinto

Henkilöstö katsauskauden 30.6.2019 lopussa oli 12 henkilöä. Yhtiön hallitukseen kuului katsauskaudella Jarmo Halonen (pj), Ilkka Kangasniemi, Auvo Kaikkonen, Tomi Numminen, Pekka Jalovaara ja Hannu Säynäjäkangas. Ilkka Kangasniemi toimi toimitusjohtajana.

Varsinainen yhtiökokous 2020

BBS Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Oulussa 17.8.2020.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2019 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.1.2019-31.12.2019 ja että tilikauden tappio kirjataan voitto-/tappio tilille.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkioksi 500 euroa kokoukselta ja puheenjohtajalle 750 euroa kokoukselta.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. BBS:n tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst&Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juhani Rönkkö ja varatilintarkastajana KHT Milla Karppinen.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Yhtiöllä on voimassa oleva optio-ohjelma 2012 jonka yhtiökokous on hyväksynyt 18.7.2012. Hallitus on yhtiökokouksen valtuuttamana päättänyt optioista 2.1.2013. Optioita on annettu avainhenkilöille ja kullakin optiolla voi merkitä yhden osakkeen yhden euron hinnalla 31.12.2019 mennessä. Hallitus on 9.1.2018 jatkanut merkintäaikaa 31.12.2023 saakka. Optioiden merkinnöistä voi tulla korkeintaan 170000 uutta osaketta, eikä sillä ole havaittavaa vaikutusta osakekohtaisen tuloksen tunnuslukuun.

Riskit ja epävarmuustekijät

Katsauskaudella suoritettu merkintäoikeusanti ja suunnattu anti ovat laskeneet merkittävästi lähitulevaisuuden rahoitusriskiä. Investointi ja käyttöpääomalainojen uudelleen järjestely on myös laskenut rahoitusriskiä. CE-merkintäprosessin aikataulu on tarkentunut. Johdon näkemyksen mukaan, Yhtiön liiketoimintaan liittyvissä riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole muilta osin tapahtunut olennaisia muutoksia ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2020.

Tuotekehitykseen ja kaupallistamiseen liittyy yhtiöstä riippumattomia merkittävät riskejä ja epävarmuustekijöitä kuten viranomaisten toiminta, lainsäädännön muutokset ja markkinoiden halu vastaanottaa uutta tuotetta. Aktivointien ja vahvistettujen tappioiden hyödyntäminen ei ole varmaa.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

BBS:n markkina-arvo katsauskauden lopussa 30.6.2020 oli 30,2 miljoonaa euroa. Osakkeen päätöskurssi oli 30.6.2020 oli 4,60 euroa. Katsauskauden ylin päivän päätöskurssi oli 9,68 euroa ja alin 4,00 euroa.

BBS:llä oli 2341 (1025, 28.6.2019) rekisteröityä osakkeenomistajaa ja 6 572 525 (5 090 520, 28.6.2019) osaketta, 30.6.20120 päivätyn osakasrekisterin mukaan.

BBS:n hallituksen ja toimitusjohtajan omistuksessa oli 30.6.2020 yhteensä 576 219 (543 650) osaketta mukaan lukien määräysvaltayhtiöiden kautta omistetut osakkeet, eli 8,8 % yhtiön osakekannasta. Tiedot yhtiön sisäpiirin kaupankäynnistä yhtiön osakkeilla julkaistaan yhtiön verkkosivuilla.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Jotta merkintäoikeusannissa osallistuneet voisivat osallistua 29.6.2020 suunniteltuun varsinaiseen yhtiökokoukseen tasavertaisesti, kokous siirrettiin pidettäväksi 17.8.2020. Yhtiökokouksen päätöksistä on tiedotettu erikseen katsauskauden jälkeen.

Katsauskauden jälkeen saatiin heinäkuussa 2020 Notified Bodylta viimeinkin sopimus Artebone tuotteen CE-merkintä prosessin käynnistämiseksi. Yhtiö hyväksyi sopimuksen ja on aloittanut valmistelut BSI:n kanssa prosessin kaynnistämiseksi.

Puolivuotiskatsauksen laadintaperiaatteet

Puolivuotiskatsaus on laadittu Suomen kirjanpitolakia sekä First North markkinapaikan sääntöjä noudattaen. Puolivuotiskatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Taloudellinen tiedottaminen 2021

Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2020 julkaistaan 22.3.2021. Osavuosikatsaus H1/2020 julkaistaan 31.8.2021.

LIITTEET:
Tuloslaskelma ja tase 30.6.2020
Rahavirtalaskelma 30.6.2020
Laskelma oman pääoman muutoksista

Jakelu: Nasdaq ja keskeiset tiedotusvälineet

BBS-Bioactive Bone Substitutes 1.1.-30.6. 2020 1.1.-30.6. 2019 1.1.-31.12. 2019
KONSERNITULOSLASKELMA
LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 0,00
Liiketoiminnan muut tuotot 18 409,69 29 050,60 52 775,85
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana 0,00 -6 996,90 -11 047,22
Ulkopuoliset palvelut -63 339,24 -29 399,36 -94 641,70
Materiaalit ja palvelut yhteensä -63 339,24 -36 396,26 -105 688,92
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -291 255,92 -301 676,59 -568 867,89
Henkilösivukulut
Eläkekulut -38 131,40 -41 883,80 -83 042,60
Muut henkilösivukulut -4 930,02 -6 159,02 -13 101,44
Henkilöstökulut yhteensä -334 317,34 -349 719,41 -665 011,93
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -99 847,65 -112 388,67 -225 417,46
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä 0,00 0,00 0,00
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -99 847,65 -112 388,67 -225 417,46
Liiketoiminnan muut kulut -896 677,57 -339 542,53 -592 597,71
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -1 375 772,11 -808 996,27 -1 535 940,17
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
Muilta 1,12 0,18 0,27
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Muille -43 938,32 -50 050,03 -102 210,21
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -43 937,20 -50 049,85 -102 209,94
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TP.SIIRTOJA JA VEROJA -1 419 709,31 -859 046,12 -1 638 150,11
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -1 419 709,31 -859 046,12 -1 638 150,11

KONSERNITASE
BBS-Bioactive Bone Substitutes 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Kehittämismenot 7 532 827,55 7 532 827,55 7 532 827,55
Muut aineettomat hyödykkeet 333 593,66 396 271,93 359 254,72
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 7 866 421,21 7 929 099,48 7 892 082,27
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Omistuskiinteistöt 83 719,00 83 719,00 83 719,00
Rakennukset ja rakennelmat
Omistusrakennukset ja -rakennelmat 497 476,07 534 920,50 515 519,24
Koneet ja kalusto 653 431,00 739 027,62 684 977,83
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 1 234 626,07 1 357 667,12 1 284 216,07
Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä 0,00 0,00 0,00
Muut saamiset 0,00 0,00 0,00
Sijoitukset yhteensä 0,00 0,00 0,00
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 9 101 047,28 9 286 766,60 9 176 298,34
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset 0,00 0,00 0,00
Muut saamiset 180 965,20 131 721,88 140 881,37
Siirtosaamiset 0,00 1 693,15 0,00
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 180 965,20 133 415,03 140 881,37
Saamiset yhteensä 180 965,20 133 415,03 140 881,37
Rahat ja pankkisaamiset 5 019 391,16 877 563,84 515 633,39
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 5 200 356,36 1 010 978,87 656 514,76
V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä 14 301 403,64 10 297 745,47 9 832 813,10

KONSERNITASE
BBS-Bioactive Bone Substitutes 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Osakepääoma 80 000,00 80 000,00 80 000,00
Osakepääoma yhteensä 80 000,00 80 000,00 80 000,00
Ylikurssirahasto 1 394 957,01 1 394 957,01 1 394 957,01
Muut rahastot
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 17 377 537,93 11 337 847,26 11 638 453,75
Muut rahastot yhteensä 17 377 537,93 11 337 847,26 11 638 453,75
Edellisten tilikausien voitto (tappio) -10 034 213,06 -8 396 062,95 -8 396 062,95
Tilikauden voitto (tappio) -1 419 709,31 -859 046,12 -1 638 150,11
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 7 398 572,57 3 557 695,20 3 079 197,70
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Pääomalainat 175 825,46 175 825,46 175 825,46
Lainat rahoituslaitoksilta 5 585 314,00 5 191 297,00 5 191 297,00
Pitkäaikaiset velat yhteensä 5 761 139,46 5 367 122,46 5 367 122,46
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta 306 728,00 963 793,00 961 473,00
Ostovelat 99 483,19 23 123,41 31 879,90
Muut velat 365 702,92 11 959,16 27 293,22
Siirtovelat 369 777,50 374 052,24 365 846,82
Lyhytaikaiset velat yhteensä 1 141 691,61 1 372 927,81 1 386 492,94
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 6 902 831,07 6 740 050,27 6 753 615,40
V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä 14 301 403,64 10 297 745,47 9 832 813,10

Rahavirtalaskelma BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj Konserni
[tuhatta euroa] 1-6/2020 1-6/2019 2019
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -1420,00 -859 -1638
Oikaisut
Suunnitelman mukaiset poistot 100 112 225
Rahoitustuotot ja –kulut 44 50 102
Muut oikaisut: Lainan akordi 0 0 0
Muut oikaisut: Arvonalennukset 0 0 0
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -1276 -697 -1311
Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) -40 -40 -47
Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) 0 0 0
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) 435 25 18
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -881 -712 -1340
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista 69 74 104
Saadut korot ja muut rahoitustuotot liiketoiminnasta 0 0 0
Rahavirta ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -950 -786 -1444
Liiketoiminnan rahavirta (A) -950 -786 -1444
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -25 -21 -24
Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin 0 0 0
Myönnetyt lainat 0 0 0
Investointien rahavirta (B) -25 -21 -24
Rahoituksen rahavirta
Maksullinen osakeanti 5739 0 301
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 0 0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 261 0 2
Lyhytaikaisten lainojen nostot 0 0 0
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0 0 0
Rahoituksen rahavirta (C) 5478 0 299
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) 4503 -807 -1169
Rahavarat tilikauden alussa 516 1685 1685
Rahavarat tilikauden lopussa 5019 878 516

OMAN PÄÄOMAN KEHITYS
Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 31.12.2019 80 1395 11638 -10034 3079
Tilikauden voitto/tappio -1419
Maksullinen osakeanti 5739
Oma pääoma 30.6.2020 80 1395 17377 -11453 7399
Oma pääoma 31.12.2018 80 1 395 11 338 -8 396 4 417
Tilikauden voitto/tappio -859
Maksullinen osakeanti
Oma pääoma 30.6.2019 80 1 395 11 338 -9 255 3 558
Oma pääoma 31.12.2018 80 1 395 11 338 -8 396 4 417
Tilikauden voitto/tappio -1 638
Maksullinen osakeanti 300
Oma pääoma 31.12.2019 80 1 395 11 638 -10 034 3 079

Alkuperäinen artikkeli

Jätä kommentti