Etusivu » Keskisuomalainen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 29.5.2020 päätöksiä

Keskisuomalainen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 29.5.2020 päätöksiä

Keskisuomalainen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 29.5.2020 päätöksiä

Keskisuomalainen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 29.5.2020 päätöksiä

Keskisuomalainen Oyj, pörssitiedote, 29.5.2020 klo 11.40

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.5.2020 koronaepidemiasta johtuen poikkeusjärjestelyin Jyväskylässä. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaiset kokoukselle kuuluvat asiat. Lisäksi käsiteltiin ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta ja ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista luovuttamalla omia osakkeita tai antamalla uusia osakkeita.

1. Yhtiöjärjestyksen mukaiset yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

Tilinpäätös vuodelta 2019 vahvistettiin ja hallitukselle sekä toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2019. Hallituksen esitys osingonjaoksi tilikaudelta 2019 oli 0,75 euroa osakkeelta kahdessa erässä. Esitys hyväksyttiin. Osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivä on 2.6.2020 ja maksupäivä on 9.6.2020. Osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivä on 26.10.2020 ja maksupäivä on 2.11.2020. Hallitus esitti, että se valtuutetaan tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uusi osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät. Esitys hyväksyttiin. Lisäksi hallitus esitti, että yleishyödyllisiin lahjoituksiin varataan 30.000,00 euroa, joiden käytöstä hallitus päättää. Esitys hyväksyttiin. Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemispolitiikan. Yhtiökokous päätti, että hallituksessa on 7 jäsentä. Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat toimitusjohtaja Jaakko Kurikka ja toimitusjohtaja Riitta Vesterinen-Virtanen. Hallituksen jäseniksi kolmivuotiskaudelle valittiin toimitusjohtaja Jaakko Kurikka ja toimitusjohtaja Riitta Vesterinen-Virtanen. Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Miikka Hietala. Yhtiökokous päätti hallituksen palkkioista seuraavasti: Puheenjohtajan kuukausipalkkio on 3.000,00 euroa, varapuheenjohtajan kuukausipalkkio on 1.700,00 euroa ja jäsenen kuukausipalkkio on 1.500,00 euroa. Kokouspalkkio puheenjohtajalle on 600,00 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500,00 euroa kokoukselta. Lisäksi yhtiökokous päätti, ettei hallituksen palkkiota makseta, mikäli hallituksen jäsen on myös työsuhteessa yhtiöön.

2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 1.000.000 kappaletta ja K-sarjan osakkeita enintään 1.000.000 kappaletta, kuitenkin yhteensä enintään 1.000.000 osaketta, yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus käsittää omien osakkeiden hankkimisen hallituksen päätöksen mukaisesti myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa eli suunnattuna hankintana laissa säädetyin ehdoin. Sekä K-sarjan että A sarjan osakkeet hankitaan hallituksen päättämin ehdoin vastikkeen vähimmäismäärän ollen 6,00 euroa osakkeelta ja vastikkeen enimmäismäärän ollen 15,00 euroa osakkeelta. A-sarjan osakkeet hankitaan pääsääntöisesti NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Valtuutusta tarvitaan yhtiön kasvustrategian tukemiseksi ja käytettäväksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille tai käyttää yhtiön omistajien omistusarvon kasvattamiseksi mitätöimällä osakkeita hankinnan jälkeen tai A-sarjan osakkeiden likviditeetin parantamiseksi muuntamalla hankitut K-sarjan osakkeet A-sarjan osakkeiksi ja myymällä ne julkisessa kaupankäynnissä tai käytettäväksi henkilöstön kannustusjärjestelmissä. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 29.5.2021 saakka.

3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista luovuttamalla omia osakkeita tai antamalla uusia osakkeita

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien A-sarjan osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien ja/tai luovutettavien A-sarjan osakkeiden määrä on yhteensä enintään 1.000.000 osaketta. Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa säädetyin edellytyksin.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista.

Valtuutusta käytetään yhtiön kasvustrategian tukemiseksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, myydä julkisessa kaupankäynnissä tai käyttää henkilöstön kannustusjärjestelmissä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 29.5.2021 saakka.

4. Hallituksen järjestäytyminen

Hallitus järjestäytyi 29.5.2020 yhtiökokouksen jälkeen. Hallituksen kokoonpano on:

toimitusjohtaja Leena Hautsalo, puheenjohtaja

toimitusjohtaja Jaakko Kurikka, varapuheenjohtaja

metsätalousyrittäjä Pekka Haltia

toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi

toimitusjohtaja Kalle Kautto

toimitusjohtaja Mikko Paananen

toimitusjohtaja Riitta Vesterinen-Virtanen

Lisätietoja: Vesa-Pekka Kangaskorpi, toimitusjohtaja, Keskisuomalainen Oyj, puh. 050 688 33

Keskisuomalainen Oyj
Vesa-Pekka Kangaskorpi
toimitusjohtaja

www.keskisuomalainen.com

Alkuperäinen artikkeli

Jätä kommentti