Etusivu » TAKOMAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2015–31.10.2016

TAKOMAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2015–31.10.2016

TAKOMAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2015–31.10.2016

Julkaistu: 2016-12-09 08:00:00 CET
Takoma Oyj
Tilinpäätöstiedote
TAKOMAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2015–31.10.2016

Takoma Oyj Tilinpäätöstiedote 9.12.2016 klo 9:00

Tuloslaskelmariveillä on esitetty liiketulokseen asti jatkuvien toimintojen erät ja edellisvuoden erinä vertailukelpoiset luvut.Liikevaihto 10,20 (13,18) milj. euroa, laskua 22,6 %Liiketulos -1,17 (-0,68) milj. euroa.Jatkuvien toimintojen tulos / osake -8,6 (-5,9) senttiä. Kokonaistulos / osake -8,6 (-4,3) senttiä. Vertailutilikauden kokonaistulosta -0,68 milj. euroa parantaa lopetettujen liiketoimintojen n. 0,25 milj. euron tulos.Oma pääoma / osake -0,08 euroa (-0,01 euroa).Vertailukelpoinen tilauskertymä 7,78 (11,78) milj. euroa, pienennystä 4,00 milj. euroa eli 33,9 %Tilauskanta 2,66 (5,09) milj. euroa, pienennystä 47,7 %Yhtiön tilintarkastajat ovat antaneet mukautetun tilintarkastuskertomuksen. Lausunto tilinpäätöksestä on vakiomuotoinen. Tilintarkastuskertomus sisältää tiettyä seikkaa painottavan lisätiedon, liittyen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta. Tilintarkastuskertomus on julkaistu muuttamattomana kohdassa tilintarkastuskertomus.

LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN MUODOSTUMINEN

Konsernin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto oli 10,20(13,18) milj. euroa, laskua viime tilikaudesta oli 22,6 %.

Konsernin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdosta tuli voimansiirron valmistuksesta laivanrakennus- ja offshore–teollisuuteen 91 % (91 %), energia- ja prosessiteollisuuden laitevalmistajille 4 % (5 %)sekä muun teollisuuden tarpeisiin 5 % (4 %).

Jatkuvien toimintojen liiketulos oli -1,17(-0,68) milj. euroa. Jatkuvien toimintojen liiketulos-% oli -11,5 % (-5,2 %) katsauskauden liikevaihdosta.

TILIKAUDEN TULOS

Konsernin nettorahoituskulut olivat -0,18(-0,25) milj. euroa. Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja oli -1,35 (-0,93) milj. euroa. Konsernin katsauskauden kokonaistulos oli -1,34 (-0,68) milj. euroa, josta lopetettujen toimintojen osuus 0,00 (0,25) milj. euroa. Vertailukauden lopetettujen toimintojen katsauskauden tulokseen sisältyy konkurssipesistä tuloutuneet erät yhteensä 0,25 milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli -8,6 (-4,3) senttiä, josta jatkuvien toimintojen osuus oli -8,6 (-5,9) senttiä ja lopetettujen 0,0 (1,6) senttiä. Sijoitetun pääoman tuotto oli -28,4(-12,9) %.

KONSERNIN RAHOITUSASEMA

Pirkanmaan käräjäoikeus on hyväksynyt yhtiöiden saneerausohjelmat 30.9.2014 ja tase-erät on luokiteltu tilinpäätökseen saneerausohjelman mukaisesti.Takoma Oyj:n saneerausohjelma päättyy 31.3.2022 ja Takoma Gears Oy:n 31.3.2021.

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta katsauskaudelta oli 1,05 (2,92) milj. euroa. Käyttöpääoman muutoksien vaikutus oli 1,73 (2,89) milj. euroa.

Nettokäyttöpääoma oli 1,86 (4,26) milj. euroa katsauskauden lopussa. Nettokäyttöpääoman pieneneminen katsauskaudella johtui pääasiassa vaihto-omaisuuden pienenemisestä.

Investointien nettorahavirta oli –0,13 (–0,08) milj. euroa.

Rahoituksen nettorahavirta oli -0,41(-2,87) milj. euroa. Vertailukauden merkittävin muutos oli factoring-velan pieneneminen.

Likvidejä varoja konsernilla oli tilikauden lopussa 1,03 (0,52) milj. euroa, josta emoyhtiön käytettävissä 0,03 (0,04) milj. euroa.

Tilinpäätöshetkellä factoring-luoton limiitti oli 1,0 milj. euroa, josta oli käytössä 0,11 milj. euroa.

Konsernin oma pääoma oli tilikauden lopussa -1,21(-0,12) milj. euroa.

Tilikauden lopussa konsernin omavaraisuusaste oli -16,0 (-1,3) %. Nettovelkaa laskettaessa pääomalainaa ei ole laskettu velkoihin, koska se on saneerausohjelman mukaisesti korotonta.

TILAUSKANTA JA TILAUSKERTYMÄ

Tilauskanta 2,66 (5,09) milj. euroa, pienennystä 47,7 %. Vertailukelpoinen tilauskertymä 7,78 (11,78) milj. euroa, pienennystä 4,00 milj. euroa eli 33,9 %.

INVESTOINNIT

Tilikauden aikana yhtiö ei tehnyt merkittäviä investointeja ja bruttoinvestoinnit olivat 0,14 (0,07) milj. euroa. Suunnitelman mukaiset, yhtiön käytössä olleiden koneiden, poistot olivat 0,65 (0,65) milj. euroa.

KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET

Katsauskauden aikana yhtiön konsernirakenteessa ei ole tapahtunut muutoksia.

SANEERAUSOHJELMA

Katsauskauden aikana Takoma konsernin ulkopuolisia saneerausvelkoja on lyhennetty 0,56 miljoonaa euroa. Seuraava saneerausohjelman mukainen lyhennyspäivä on 31.12.2016. Takoma Oyj:n saneerausohjelma päättyy 31.3.2022 ja Takoma Gears Oy:n 31.3.2021.

Markkinatilanne on kuitenkin heikentynyt merkittävästi saneerausohjelman vahvistamisajankohdasta ja saneerausohjelman perustana olleet kannattavuuteen ja rahoitukseen liittyvät oletukset eivät ole toteutuneet. Heikentyneestä tilanteesta johtuen Takoma on tilikaudella käynyt neuvotteluja päärahoittajien kanssa saneerausohjelman muutosten osalta ja tilikaudella päärahoittajien kanssa on sovittu yhden lyhennyserän (95 t€) siirrosta syyskuulta vuoden 2016 loppuun ja yhden lyhennyserän (95 t€) siirrosta kesäkuulta 2016 saneerausohjelman loppuun. Päärahoittajille tulisi seuraavan tilikauden aikana suorittaa saneerausohjelman mukaiset 379 t€ erät sekä syyskuulta vuoden 2016 loppuun siirretty erä 95 t€, eli yhteensä 474 t€. Neuvottelut päärahoittajien kanssa seuraavan tilikauden aikana tarvittavista saneerausvelkojen lyhennyserien (474 t€) siirrosta jatkuvat.

Yhtiön maksuvalmiustilanteeseen sekä edellä kuvattujen markkinatilanteen, liiketoiminnan sopeuttamistoimenpiteiden ja saneerausvelkojen lyhennyserien siirtämisen onnistumiseen sekä niiden vaikutukseen yhtiön tuloskehityksessä liittyy olennaisia epävarmuustekijöitä, jotka yhtiön johto on huomioinut tehdessään arviota toiminnan jatkuvuudesta. Ilman neuvoteltavana olevien saneerausvelkojen lyhennyserien (474 t€) siirtämisen toteutumista, yhtiöllä ei ole johdon laatiman ennusteen mukaan riittävää käyttöpääomaa seuraavan 12 kuukauden tiettyjen kuukausien (tammi ja maaliskuun) aikana. Yhtiön näkemyksen mukaan saneerausvelkojen lyhennyserien siirtämisen järjestyminen on kuitenkin todennäköistä, mikäli liiketoiminta muuten kehittyy ennustetun mukaisesti.

Mikäli edellä kuvatut saneerausjärjestelyt, muut toimet ja kustannussäästöt kuten lomautukset eivät toteudu riittävässä määrin, yhtiö ei mahdollisesti pysty realisoimaan varojaan ja suorittamaan velkojaan osana tavanomaista liiketoimintaa tai mikäli asiakkaiden tai tavarantoimittajien käyttäytymisessä tapahtuu olennaisia negatiivisia muutoksia, on konkurssiriski edelleen olemassa. Jos ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa osoittautuisi, ettei tilinpäätöksen laatiminen toiminnan jatkuvuuteen perustuen ole perusteltua, yhtiön varojen ja velkojen kirjanpitoarvoja ja/tai luokitteluja jouduttaisiin muuttamaan.

Pitkäaikaisia saneerausvelkoja konsernilla oli yhteensä 3,57 (4,26) milj. euroa, joista korollisia 1,68 (1,97) milj. euroa. Lyhytaikaisia saneerausvelkoja konsernilla oli 0,90 (0,76) milj. euroa, joista korollisia yhteensä 0,48 (0,34) milj. euroa.

TAKOMAN TAVOITTEET

Saneerausohjelman toteuttamiseksi yhtiön ja sen johdon tavoitteena tulee olemaan voimansiirtoliiketoiminnan sekä lyhyen että pitkän aikavälin kehityksen varmistaminen. Tämä tulee tapahtumaan henkilöstön osaamista kehittämällä sekä varmistamalla saneerausohjelman puitteissa tuottavuutta ja kyvykkyyttä parantavien investointien toteuttaminen.

YHTIÖKOKOUSTEN PÄÄTÖKSET

Takoman varsinainen yhtiökokous 2.2.2016 vahvisti esitetyn tilinpäätöksen 1.11.2014 – 31.10.2015 ja päätti, että osinkoa ei tilikaudelta 2015 jaettu. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Takoma Oyj:n hallitus vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä. Nelijäseniseen hallitukseen valittiin Tapio Tommila, Harri Kumpu, Esa Pyöriä ja Miikka Laine. Hallitus piti järjestäytymiskokouksensa heti yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Tapio Tommilan ja varapuheenjohtajaksi Miikka Laineen.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT Markku Launis ja tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Lauri Kallaskari. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.5.2016 Markku Launiksen tilalle tilintarkastajaksi valittiin KHT Janne Nurmela.

Takoman ylimääräinen yhtiökokous 24.10.2016 kutsuttiin koolle osakeyhtiölain 20 luvun 23 §:n 3 momentin mukaisesti, koska yhtiön oma pääoma on osatilikaudelta 1.11.2015 – 31.7.2016 laaditun tilinpäätöksen mukaan alle puolet osakepääomasta. Kokouksessa esitettiin osatilikaudelta laadittu tilinpäätös. Yhtiökokouksessa ei tehty päätöksiä asian osalta.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Takoman hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia omien osakkeiden hankkimisesta eikä valtuutta päättää osakeannista.

HENKILÖSTÖ

Takoman jatkuvien toimintojen henkilöstömäärä katsauskauden lopussa oli 83 (90). Henkilöstömäärä katsauskaudella keskimäärin oli 85 (91).

Toimihenkilöitä oli katsauskauden lopussa 21 (22) ja tuotannon työntekijöitä 62 (68).

Katsauskauden lopussa voimansiirron komponenttivalmistuksessa työskenteli 82 (90) henkilöä.

Takoma on käynyt ja päättänyt yhteistoimintalain (YT) mukaiset neuvottelut. YT-neuvottelujen tuloksena on sovittu lomautusjärjestelyistä, jotka toteutuvat tilikauden 2017 aikana.

OSAKKEEN KURSSIKEHITYS JA OSAKEVAIHTO

Takoman markkina-arvo tilikauden lopussa oli 2,82 (4,21) milj. euroa. Osakkeen päätöskurssi 31.10.2016 oli 0,18 (0,27) euroa. Tilikauden aikana Takoman osakevaihto oli 1 170 154 (1 278 753) osaketta. Osakevaihto vastaa 7,5 (8,2) %:a koko osakekannasta.

Osakkeenomistajien kokonaismäärä oli 1.165 (1.148) tilikauden lopussa.

OSAKEPÄÄOMA

Takoman osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä ei muuttunut tilikauden aikana. Takoman osakepääoma on tilikauden päättyessä 939 856 euroa ja liikkeessä olevien osakkeiden lukumäärä 15 664 266 kappaletta. Osakkeen nimellisarvo on 0,06 euroa. Yhtiön vähimmäispääoma on 600.000 euroa ja enimmäispääoma 60.000.000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa ja alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka osakkeiden äänioikeus on yksi ääni per osake.

OMAT OSAKKEET

Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita.

JOHDON OSAKEOMISTUS

Tilikauden lopussa 31.10.2016 Takoman hallituksen puheenjohtaja Tapio Tommilalla on 467 osaketta (0,00 %) ja hallituksen jäsenellä Esa Pyöriällä 18.000 osaketta (0,11 %).

Yhtiöllä ei ole osakepohjaisia kannustejärjestelmiä.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Yhtiön selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä esitetään toimintakertomuksesta erillisenä selvityksenä vuosikertomuksessa 2016. Vuosikertomus 31.10.2016 päättyneeltä tilikaudelta julkaistaan viimeistään 10.1.2017 internet-sivuilla. Takoma Oyj:n hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 7.12.2016.

Yhtiö noudattaa hallinnoinnissaan 1.1.2016 voimaan tullutta Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2015:tä, lukuun ottamatta suositusta 8: Hallituksen jäseneksi tilikaudelle 2016 ei ollut löydettävissä sopivaa kyseiseen tehtävään käytettävissä olevaa naisjäsentä.

Toimintakertomuksesta erillisessä selvityksessä on kuvattu yhtiön taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet sekä kuvattu hallituksen kokoonpano ja toiminta mukaan lukien tiedot toimitusjohtajasta.

Yhtiön hallitus huolehtii tarkastusvaliokunnan tehtävistä: taloudellisen raportointiprosessin valvonnasta, sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja tilintarkastuksen seurannasta sekä tilintarkastajan riippumattomuuden ja tilintarkastuksen oheispalvelujen arvioinnista.

RISKIENHALLINTA

Takoman hallitus on vastuussa yhtiön riskienhallinnasta ja valvoo sen toteutumista. Hallitus on hyväksynyt yhtiön riskienhallintapolitiikan keväällä 2009 ja päivittänyt sitä kokouksessaan 18.5.2016. Takoman riskienhallinnan tavoitteena on turvata liiketoiminnan häiriöttömyys, varmistaa yhtiön tavoitteiden saavuttaminen sekä määritetyn kannattavan kasvustrategian toteutuminen.

Takoma luokittelee riskit neljään pääluokkaan helpottaakseen niiden luonteen ja mahdollisten hallintakeinojen ymmärtämistä: strategiset liiketoimintariskit, operatiiviset liiketoimintariskit, rahoitusriskit ja vahinkoriskit.

Takoma tarkastelee vuosittain hallituksen budjettikokouksen yhteydessä strategisia liiketoimintariskejään. Operatiivisten liiketoimintariskien tarkastelu on jatkuvaa. Yritysjärjestelyjen ja toiminnan kehityshankkeiden riskejä tarkastellaan hankekohtaisesti.

Rahoitustilanteestaan johtuen yhtiö ei ole kyennyt strategiassa määriteltyyn toiminnan laajentamiseen erityisesti yritysostoin vaan se on keskittänyt voimavaransa liiketoiminnan fokusointiin ja rakenteiden uudelleen organisointiin.

Rahoitusriskien hallinnasta ja tavoitteista annetaan tarkempia tietoja tilikauden 2016 konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.

Takoman vahinkoriskejä tarkastellaan vakuutusyhtiöiden kanssa vuosittain, työterveys- ja työturvallisuusriskejä käsitellään työsuojelupiirien tarkastuskäyntien yhteydessä ja työterveyden toimintasuunnitelman mukaan. Paloturvallisuustarkastukset tehdään vuosittain, merkittäviä ympäristöriskejä tarkastellaan vuosittain johdon katselmusten yhteydessä.

Ympäristöön liittyvät riskit voivat vaikuttaa Takoman ja sen tytäryhtiöiden kehitykseen ja taloudelliseen tulokseen, mikäli kyseisten riskien hallinnassa epäonnistutaan. Takoma huomioi ympäristöasioihin liittyvän lainsäädännön ja sen mukanaan tuomat vastuut erityisen huolellisesti ja pyrkii toiminnassaan noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita. Konsernin tiedossa ei ole mitään merkittäviä ympäristöasioihin liittyviä riskejä.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Euroopan talouden hidas kasvu ja markkinoiden epävarmuus ovat vaikuttaneet Takoman investointi-hyödykkeitä valmistavien asiakkaiden kysyntään jo pitkään. Vaikka yhtiön tavoitteena on kasvattaa asiakaspohjaansa, nykyinen volyymi on tullut muutamalta pääasiakkaalta. Siten asiakasriippuvuus on edelleen yhtiön liiketoimintaan huomattavasti vaikuttava riski.

Lähitulevaisuudessa Takoman toiminnalliset ja rahoitusriskit liittyvät hyväksytyn yrityssaneerausohjelman lyhennysohjelman toteuttamiseen ja Takoman kykyyn hankkia riittävä rahoitus rahoittaakseen käyttöpääomatarpeensa sekä toiminnan kehittämiseen tarvittavat investoinnit.

Liiketoiminnan volyymin kasvattaminen ja uusien asiakkaiden saaminen on kriittistä yhtiön heikon kannattavuuskehityksen korjaamiseksi ja maksuvalmiuden säilyttämiseksi. Heikentyneestä tilanteesta johtuen Takoma on aloittanut keskustelut päärahoittajien kanssa saneerausohjelman muutosten osalta ja katsaus-kaudella on päärahoittajien osalta sovittu yhden lyhennyserän siirrosta myöhemmäksi ja yhden siirrosta saneerausohjelman loppuun.

Mikäli Takoman näkymät edelleen heikkenevät, saattaa se johtaa konserniliikearvon arvonalentumiseen.

Emoyhtiön saneerausohjelman toteuttaminen edellyttää Takoma Gears Oy:n kykyä maksaa saneerausohjelman puitteissa määritellyt hallintopalveluveloitukset.

MARKKINANÄKYMÄT

Offshore-markkina on edelleen erittäin alhaisella tasolla. Öljyn hinta on jäänyt alhaiseksi, jopa alle tuotantokustannusten. Tämä on vähentänyt merkittävästi uusinvestointeja. Tilanteeseen ei ole näkyvissä nopeaa muutosta. Kysyntä on kuitenkin pysynyt kohtuullisella tasolla risteilyalusten ja muiden alusten potkurilaitteiden osalta. Erityisesti Euroopan telakoiden risteilyalusten tilauskanta on hyvä ja jatkunee sellaisena ainakin vuoteen 2020 asti. Kilpailu laivojen kansilaitteissa on kuitenkin erityisen kireää, mikä osaltaan heikentää myös Takoman näkymiä. Markkinoiden suunta on edelleen voimakkaasti laskeva. Kilpailu jatkuu kovana, sillä muutkin alan toimijat kärsivät kysynnän supistumisesta ja lyhyestä tilauskannasta. Tämä näkyy myös Takoman heikentyneenä tilauskantana.

TOIMINNAN JATKUVUUS

Tilinpäätös 31.10.2016 päättyneeltä tilikaudelta on laadittu perustuen toiminnan jatkuvuuteen. Yhtiön johto on toiminnan jatkuvuuden periaatetta arvioidessaan huomioinut yhtiön saneerausohjelman mukaiset tavoitteet, markkinatilanteen, liiketoimintaan liittyvät ennusteet, käytettävissä olevat rahoituslähteet sekä likviditeettiin liittyvät riskit.

Offshore- ja meriteollisuuden kysynnän rajusta laskusta johtuen konsernin toiminta on ollut raskaasti tappiollista ja tämä on heikentänyt konsernin vakavaraisuutta sekä maksuvalmiutta. Konserni on tehnyt merkittäviä toiminnallisia muutoksia toiminnan sopeuttamiseksi vallitsevaan kysyntätilanteeseen ja konsernin saamiseksi kannattavaksi. Liiketoiminnan volyymin laskun katkaiseminen ja uusien asiakkaiden saaminen sekä oman toiminnan edelleen tehostaminen ovat kriittistä tekijöitä yhtiön toiminnan jatkuvuuden kannalta.

Pirkanmaan käräjäoikeus hyväksyi Takoma Oyj:n sekä Takoma Gears Oy:n yrityssaneerausohjelmat 30.9.2014. Saneerausohjelmassa Takoma Gears Oy:n saneerausvelkoja ei leikattu lainkaan, koska saneerausohjelmaehdotuksessa esitettiin perustellusti, että Takoma Gears Oy pystyy maksamaan kaikki saneerausvelkansa sekä toiminnan kehittämiseen tarvittavat investoinnit tulorahoituksellaan sekä osin uusia luottoja nostamalla konerahoitustarpeisiin. Takoma Oyj:n saneerausvelkoja leikattiin 35 % ja sen saneerausvelkojen hoito perustuu etupainoisesti konkurssiin asetettujen tytäryhtiöiden konkurssipesien jako-osuuksista tai muusta rahoituksesta. Takoman emoyhtiön saneerausohjelman toteuttaminen edellyttää Takoma Gears Oy:n kykyä maksaa saneerausohjelman puitteissa määritellyt hallintopalveluveloitukset.

Markkinatilanne on kuitenkin heikentynyt merkittävästi saneerausohjelman vahvistamisajankohdasta ja saneerausohjelman perustana olleet kannattavuuteen ja rahoitukseen liittyvät oletukset eivät ole toteutuneet. Heikentyneestä tilanteesta johtuen Takoma on tilikaudella käynyt neuvotteluja päärahoittajien kanssa saneerausohjelman muutosten osalta ja tilikaudella päärahoittajien kanssa on sovittu yhden lyhennyserän (95 t€) siirrosta syyskuulta vuoden 2016 loppuun ja yhden lyhennyserän (95 t€) siirrosta kesäkuulta 2016 saneerausohjelman loppuun. Päärahoittajille tulisi seuraavan tilikauden aikana suorittaa saneerausohjelman mukaiset 379 t€ erät sekä syyskuulta vuoden 2016 loppuun siirretty erä 95 t€, eli yhteensä 474 t€. Neuvottelut päärahoittajien kanssa seuraavan tilikauden aikana tarvittavista saneerausvelkojen lyhennyserien (474 t€) siirrosta jatkuvat.

Yhtiön maksuvalmiustilanteeseen sekä edellä kuvattujen markkinatilanteen, liiketoiminnan sopeuttamistoimenpiteiden ja saneerausvelkojen lyhennyserien siirtämisen onnistumiseen sekä niiden vaikutukseen yhtiön tuloskehityksessä liittyy olennaisia epävarmuustekijöitä, jotka yhtiön johto on huomioinut tehdessään arviota toiminnan jatkuvuudesta. Ilman neuvoteltavana olevien saneerausvelkojen lyhennyserien 474t€ siirtämisen toteutumista, yhtiöllä ei ole johdon laatiman ennusteen mukaan riittävää käyttöpääomaa seuraavan 12 kuukauden tiettyjen kuukausien (tammi- ja maaliskuun) aikana. Yhtiön näkemyksen mukaan saneerausvelkojen lyhennyserien siirtämisen järjestyminen on kuitenkin todennäköistä, mikäli liiketoiminta muuten kehittyy ennustetun mukaisesti.

Mikäli edellä kuvatut saneerausjärjestelyt, muut toimet ja kustannussäästöt kuten lomautukset eivät toteudu riittävässä määrin, yhtiö ei mahdollisesti pysty realisoimaan varojaan ja suorittamaan velkojaan osana tavanomaista liiketoimintaa tai mikäli asiakkaiden tai tavarantoimittajien käyttäytymisessä tapahtuu olennaisia negatiivisia muutoksia, on konkurssiriski edelleen olemassa. Jos ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa osoittautuisi, ettei tilinpäätöksen laatiminen toiminnan jatkuvuuteen perustuen ole perusteltua, yhtiön varojen ja velkojen kirjanpitoarvoja ja/tai luokitteluja jouduttaisiin muuttamaan.

TAKOMAN NÄKYMÄT TILIKAUDELLE 2017

Takoma ei anna liikevaihto- tai tulosohjausta.

HALLITUKSEN ESITYS YHTIÖKOKOUKSELLE TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat tilikauden päättyessä -2.016.816 (693.233) euroa. Voitonjakokelpoisten varojen ollessa negatiiviset ei osingonjako ole mahdollista. Myöskään saneerausohjelman aikana yhtiön hallitus ei voi ehdottaa osingonjakoa.

TAKOMAN TALOUDELLISEN TIEDOTTAMISEN AIKATAULU VUONNA 2017

Tilikaudelta 1.11.2016 – 31.10.2017 Takoma julkaisee yhden osavuosikatsauksen (6 kk) sekä kaksi johdon osavuotista selvitystä (3 ja 9 kk) seuraavasti:

Osavuosiraportti 1.11.2016 – 31.1.2017 (3 kk) 2.3.2017

Puolivuotiskatsaus 1.11.2016 – 30.4.2017 (6 kk) 1.6.2017

Osavuosiraportti 1.11.2016 – 31.7.2017 (9 kk) 7.9.2017

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Takoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Tampereella tiistaina 31.1.2017.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Ei olennaisia raportoitavia tilikauden jälkeisiä tapahtumia.

LAATIMISPERIAATTEET

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita. Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS-34 standardien mukaisesti. Kaikki tilinpäätöslyhennelmän ja liitetietojen luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summasta.

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot

Lopetettu toiminto on konsernin osa, josta on luovuttu tai joka on luokiteltu myytävänä olevaksi ja joka edustaa erillistä merkittävää liiketoiminta-aluetta tai maantieteellistä toiminta-aluetta, on osa yhtä koordinoitua suunnitelmaa, joka koskee luopumista erillisestä merkittävästä liiketoiminta-alueesta tai maantieteellisestä toiminta-alueesta, tai on tytäryritys, joka on hankittu yksinomaan tarkoituksena myydä se edelleen. Lopetettujen toimintojen tulos esitetään omalla rivillään konsernin tuloslaskelmassa.

Konsernitilinpäätös on laadittu Euroopan unionissa sovellettaviksi hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ottamalla huomioon yrityssaneerausmenettely, joka käynnistyi Takoma Oyj:n ja sen tytäryhtiön Takoma Gears Oy:n osalta 17.1.2014. Pirkanmaan käräjäoikeus on hyväksynyt yrityssaneerausohjelmat 30.9.2014.

Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

Konsernin tuloslaskelma
1000 eur
08/16-
10/16
08/15-
10/15
11/15-
10/16
11/14-
10/15
3 kk 3 kk 12 kk 12 kk
Liikevaihto 1 896 3 106 10 199 13 182
Liiketoiminnan muut tuotot 66 39 123 117
Valmiiden ja keskeneräisten
tuotteiden varaston muutos
-75 383 -1 401 582
Materiaalit ja palvelut -953 -2 029 -4 226 -7 179
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat
kulut
-760 -1 040 -3 354 -4 299
Poistot -162 -158 -650 -650
Liiketoiminnan muut kulut -361 -617 -1 864 -2 433
Liiketulos -350 -316 -1 173 -680
Liiketulos % -18,5 % -10,2 % -11,5 % -5,2 %
Rahoitustuotot 1 0 1 0
Rahoituskulut -45 -45 -181 -251
Voitto ennen veroja -394 -361 -1 353 -930
Tuloverot 12 5 12 -1
Tilikauden tulos jatkuvista liiketoiminnoista -382 -356 -1 341 -931
Tilikauden tulos lopetetuista liiketoiminnoista 0 0 0 250
Tilikauden tulos -382 -356 -1 341 -681
Jakautuminen
Emoyhtiön
omistajille
-382 -356 -1 341 -681
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta / tappiosta laskettu osakekohtainen tulos (euroa), laimennettu ja laimentamaton
Jatkuvat liiketoiminnot -0,024 -0,023 -0,086 -0,059
Lopetetut liiketoiminnot 0,000 0,000 0,000 0,016
Laimentamaton ja laimennettu -0,024 -0,023 -0,086 -0,043
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
1000 eur
08/16-
10/16
08/15-
10/15
11/15-
10/16
11/14-
10/15
3 kk 3 kk 12 kk 12 kk
Tilikauden tulos jatkuvista liiketoiminnoista -382 -356 -1 341 -931
Tilikauden tulos lopetetuista
liiketoiminnoista
0 0 0 250
Tilikauden tulos -382 -356 -1 341 -681
Muut laajan tuloksen erät
Rahavirran suojaukset
verojen jälkeen 0 0 0 0
Muuntoero 0 0 0 0
Tilikauden laaja tulos yhteensä -382 -356 -1 341 -681
Tilikauden laajan tuloksen
jakautuminen
Emoyhtiön
omistajille
-382 -356 -1 341 -681

KONSERNIN TASE
1000 eur
10/2016 10/2015 muutos %
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet 1 757 2 287
Liikearvo 2 538 2 538
Muut aineettomat hyödykkeet 46 30
Rahoitusvarat 26 29
Saamiset 0 0
Laskennalliset verosaamiset
Pitkäaikaiset varat yhteensä 4 368 4 884 -10,6
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1 855 3 420
Myyntisaamiset ja muut saamiset 683 1 873
Rahavarat 1 031 519
Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 570 5 811 -38,6
Myytävänä olevat pitkäaik. omaisuuserät 0 0
Varat yhteensä 7 938 10 696 -25,8
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajalle kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 940 940
Ylikurssirahasto 422 422
Muut rahastot 0 0
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 903 4 903
Kertyneet voittovarat -7 478 -6 386
Oma pääoma yhteensä -1 213 – 122 890,6
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 10 21
Rahoitusvelat 0 0
Pääomalaina 1 545 1 425
Velat saman konsernin yrityksille 431 505
Muut pitkäaikaiset velat 3 137 3 757
Pitkäaikaiset velat yhteensä 5 122 5 709 -10,3
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 3 723 4 833
Varaukset 197 189
Rahoitusvelat 108 88
Lyhytaikaiset velat yhteensä 4 029 5 109 -21,1
Velat yhteensä 9 151 10 818 -15,4
Oma pääoma ja velat yhteensä 7 938 10 696 -25,8
RAHOITUSASEMA
1000 eur
10/2016 10/2015 muutos %
Korolliset saneerausvelat 1 607 1 734
Korolliset rahoitusvelat 108 88
Velat saman konsernin yrityksille 1 521 1 565
Korolliset lyhytaikaiset saamiset 0 45
Rahavarat 1 031 519
Korolliset nettovelat 2 205 2 822 -21,9
Oma pääoma -1 213 -122 890,6
Velkaantumisaste % -181,8 -2 304,7
Omavaraisuusaste % -16,0 – 1,3

Nettovelkaa laskettaessa pääomalainaa (1,55 milj. euroa) ei ole otettu velkoihin, koska se on saneerausohjelman mukaisesti korotonta.

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
1000 eur
11/15-
10/16
11/14-
10/15
muutos-%
12 kk 12 kk
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden tulos -1 341 -681
Oikaisut 754 903
Käyttöpääoman muutokset 1 734 2 890
Rahoituserien ja verojen rahavirta -97 -191
Liiketoiminnan nettorahavirta 1 050 2 922 -64,0
Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin
-136 -72
Tytäryritysten myynti vähennettynä
myyntihetken rahavaroilla
0 -5
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot
5 0
Luovutustulot muista sijoituksista 3 0
Investointien nettorahavirta -128 -77 65,2
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen muutos 28 28
Lyhytaikaisten lainojen muutos -2 261 -2 261
Lainojen takaisinmaksut -638 -638
Lyhytaikaisten saamisten muutos 45 0
Rahoituksen nettorahavirta -410 -2 871 -85,7
Rahavarojen muutos 512 -27 -2013,1
Rahavarat tilikauden alussa 519 546
Rahavarat tilikauden lopussa 1 031 519
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
1000 eur
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osake- Yli- Sij. Muut Kerty- Oma
pääoma kurssi- vapaan rahas- neet pääoma
rahasto oman tot voitto- yhteensä
pääoman varat
rahasto
Oma pääoma 1.11.2014 940 422 4 903 0 -5 706 559
Kauden tulos -681 -681
Rahavirtojen suojaukset 0 0
Muuntoero 0 0
Oma pääoma 31.10.2015 940 422 4 903 0 -6 387 – 122
Oma pääoma 1.11.2015 940 422 4 903 0 -6 387 -122
Kauden tulos -1 341 -1 341
Rahavirtojen suojaukset 0
Muut muutokset 1 249 250
Oma pääoma 31.10.2016 940 422 4 903 0 -7 478 -1 213
AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET
1000 eur
10/2016 10/2015 muutos-%
Aineettomat hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.11. 2 568 2 564
Lopetettujen liiketoimintojen vaikutus
Yritysten hankinnan vaikutus
Lisäykset 36 19
Vähennykset
Siirrot taseryhmien välillä
Poistot ja arvonalentumiset -19 -15
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 2 585 2 568 0,7
Aineelliset hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.11. 2 287 2 868
Lopetettujen liiketoimintojen vaikutus
Yritysten hankinnan vaikutus
Lisäykset 100 54
Vähennykset
Siirrot taseryhmien välillä
Poistot ja arvonalentumiset -629 -634
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 1 757 2 287 -23,2
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot
tuhatta euroa 1.11.2015- 31.10.2016 1.11.2014- 31.10.2015
Lopetettujen toimintojen tulos
Tuotot 0 250
Kulut 0 0
Tulos ennen veroja 0 250
Verot 0 0
Tulos verojen jälkeen 0 250
Rahavirrat
Liiketoiminnan rahavirrat 0 250
Investointien rahavirrat 0 0
Rahoituksen rahavirrat 0 0
Rahavirrat yhteensä 0 250
TUNNUSLUVUT 10/2016 10/2015
Oman pääoman tuotto (ROE), % n/a -312,1
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -28,4 -12,9
Bruttoinvestoinnit, 1000 eur 136 72
Korolliset velat, 1000 eur 3 236 3 386
Omavaraisuusaste, % -16,0 -1,3
Nettovelkaantumisaste, % n/a n/a
Oma pääoma per osake, eur -0,08 -0,01
Osakemäärä keskimäärin, 1000 15 664 15 664
Osakemäärä tk:n lopussa, 1000 15 664 15 664
Osakekohtainen tulos, eur -0,086 -0,043
Osakekohtainen osinko, eur
Osinko tuloksesta, %
Efektiivinen osinkotuotto, %
Osakkeen ylin kurssi, eur 0,31 0,48
Osakkeen alin kurssi, eur 0,18 0,26
Osakkeen kauden keskikurssi, eur* 0,25 0,39
Osakkeen kurssi kauden lopussa, eur 0,18 0,27
Osakekannan markkina-arvo, milj. eur 2,8 4,2
Osakkeiden vaihto, 1 000 kpl 1 170 1 279
Osakkeiden vaihto, % 7,5 8,2
* kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi

TOIMINTASEGMENTTITIEDOT

Takomalla on yksi liiketoimintasegmentti. Toimintasegmentin luvut ovat yhtenevät koko konsernin lukujen kanssa.

LIIKEARVON ARVONALENTUMISTESTAUS

Johtuen Saneerausohjelma ja oletus toiminnan jatkuvuudesta –kohdassa kerrotuista toiminnan jatkuvuuteen liittyvistä merkittävistä epävarmuustekijöistä, liikearvon arvonalentuminen 31.10.2016 tilanteesta on testattu Käypä arvo vähennettynä luovutuksesta johtuvilla menoilla –menetelmällä käyttöarvolaskelman sijaan. Menetelmässä rahavirtaa tuottavalle yksikölle kohdistettujen testattavien varojen kirjanpitoarvoa (sis. liikearvon) verrataan yhtiön markkinaperusteiseen käypään arvoon, josta on vähennetty luovutuksesta johtuvat menot. Konsernilla on yksi rahavirtaa tuottava yksikkö.

KVARTAALITIEDOT
1000 eur
Q4/16 Q3/16 Q2/16 Q1/16 Q4/15 Q3/15
TULOSLASKELMA
Liikevaihto 1 896 2 259 2 884 3 160 3 106 2 812
Liiketoiminnan muut tuotot 66 23 24 11 39 19
Valmiiden ja keskeneräisen
tuotteiden varaston muutos
-75 -305 -623 -398 383 59
Aineiden ja tarvikkeiden
käyttö
-953 -1 035 -995 -1 242 -2 029 -1 449
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut
-760 -677 -947 -970 -1 040 -890
Poistot -162 -164 -164 -160 -158 -158
Liiketoiminnan muut kulut -361 -391 -510 -602 -617 -470
Liiketulos -350 -291 -331 -201 -316 -77
Rahoitustuotot 1 0 0 0 0 0
Rahoituskulut -45 -49 -40 -47 -45 -67
Voitto ennen veroja -394 -340 -371 -247 -361 -145
Tuloverot 12 0 0 0 5 -4
Tilikauden tulos jatkuvista liiketoiminnoista -382 -340 -371 -247 -356 -149
Tilikauden tulos lopetetuista liiketoiminnoista 0 0 0 0 0 0
Tilikauden tulos -382 -340 -371 -247 -356 -149
Osakekohtainen tulos
Jatkavat liiketoiminnot, euroa -0,024 -0,022 -0,024 -0,016 -0,023 -0,010
Lopetetut liiketoiminnot, euroa 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Osakekohtainen tulos jatkavat ja lopetetut liiketoiminnot -0,024 -0,022 -0,024 -0,016 -0,023 -0,010
Tilauskertymä 1 664 1 551 2 374 2 188 2 279 3 361
Tilauskanta periodin lopussa 2 659 2 898 3 606 4 117 5 089 5 915
Henkilöstö periodin lopussa 83 84 86 85 90 91

Tampereella 9.12.2016

Takoma Oyj:n hallitus

Lisätietoja:

Tapio Tommila, hallituksen puheenjohtaja, puhelin 040 – 5276 311

Jari Lilja, toimitusjohtaja, puhelin 0400 – 244 040

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
Oman pääoman tuotto (ROE), % Tilikauden tulos x 100
Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana)
Sij. pääoman tuotto (ROI), % Tulos ennen veroja + rahoituskulut x 100
Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat
(keskimäärin vuoden aikana)
Omavaraisuusaste, % Oma pääoma x 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot
Osakekohtainen tulos, euroa Osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos
Osakkeiden lukumäärä (keskimäärin vuoden aikana)
Oma pääoma per osake, euroa Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Nettovelkaantumisaste, % Korolliset nettorahoitusvelat x 100
Oma pääoma
Osinko/tulos,% Tilikaudella jaettu osinko x 100
Tilikauden tulos
Efektiivinen osinkotuotto, % Osinko/osake x 100
Osakkeen kurssi tilikauden lopussa
Osakekannan markkina-arvo Osakkeiden lukumäärä x kurssi tilikauden lopussa

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Takoma Oyj:n (yrityssaneerauksessa) yhtiökokoukselle

Olemme tilintarkastaneet Takoma Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.11.2015–31.10.2016. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että konsernitilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto konsernitilinpäätöksestä

Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista.

Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Tietyn seikan painottamista koskeva lisätieto

Haluamme kiinnittää huomiota toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen laadintaperiaatteissa esitettyihin tietoihin konsernin käyttöpääoman riittävyydestä seuraavan 12 kuukauden aikana. Kuten toimintakertomuksessa ja liitetiedoissa on tarkemmin selostettu, edellyttää yhtiön maksuvalmiuden turvaaminen toimenpiteitä. Kuten toimintakertomuksessa ja liitetiedoissa on kuvattu, toimenpiteiden toteutumiseen riittävässä määrin liittyy olennaista epävarmuutta, joka saattaa antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Lausuntoamme ei ole mukautettu tämän seikan osalta.

Tampereella 8.12.2016

PricewaterhouseCoopers Oy

Tilintarkastusyhteisö

Janne Nurmela Lauri Kallaskari

KHT KHT

Tilikauden 2016 tasekirja julkaistaan kokonaisuudessaan tämän tilinpäätöstiedotteen liitteenä ja Takoman nettisivuilla.

Liitteet:
Takoma Oyj tasekirja 2016 (ID 20261).pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Jätä kommentti