Etusivu » Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2015 (tilintarkastamaton)

Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2015 (tilintarkastamaton)

Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2015 (tilintarkastamaton) Julkaistu: 2015-08-14 09:00:00 CEST
Siili Solutions Oyj
Yhtiötiedote
Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2015 (tilintarkastamaton)
SIILIN LIIKEVAIHTO KASVOI 63 % JA KANNATTAVUUS PARANI, KÄYTTÖKATE KASVOI 102 %

Siili Solutions Oyj, Yhtiötiedote, 14.8.2015 kello 10.00

Tammikuu – Kesäkuu 2015:

Liikevaihto 20 881 (1-6/2014: 12 830) tuhatta euroa – kasvua 62,7 % Käyttökate (EBITDA) oli 1 819 (902) tuhatta euroa – kasvua 101,6 % Käyttökate (EBITDA) 8,7 % liikevaihdosta (7,0 %) Yritysostoista muodostuneiden liikearvojen FAS:in mukaiset poistot 862 (421) tuhatta euroa Katsauskauden voitto oli 494 (281) tuhatta euroa – kasvua 75,9 % Taseen loppusumma oli 18 518 (9 841) tuhatta euroa Liikevaihto 20 881 (proforma 16 793) tuhatta euroa – kasvua 2014 proformaan 24,3 % Käyttökate (EBITDA) 1 819 (proforma 1 475) tuhatta euroa – 2014 proformaan kasvua 23,3 % Yhtiö toteutti Codebakers- ja Avaus Consulting -yrityskauppojen lisäkauppahintojen maksamista varten yhteensä 131 128 osakkeen suunnatut osakeannit huhtikuussa, uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 28.4.2015. Avaus Consulting Oy fuusioitiin emoyhtiöön 30.6.2015 Yhtiö on valmistellut IFRS-raportointiin siirtymisen, tilikauden 2015 tilinpäätöstiedote ja tilinpäätös julkistetaan IFRS periaatteiden mukaisesti.

Näkymät vuodelle 2015:

Vuoden 2015 liikevaihdon arvioidaan olevan 38–41 miljoonaa euroa ja käyttökatteen (EBITDA) 3,8–4,1 miljoonaa euroa.

Keskeiset tunnusluvut1-6/2015 konserni1-6/2014 konserni2014 konserniLiikevaihto, 1000 €20 88112 83029 497Käyttökate (EBITDA), 1000 €1 8199023 039EBITDA, % liikevaihdosta8,7 %7,0 %10,3 %Liikevoitto, 1000 €8894481 765Liikevoitto, % liikevaihdosta4,3 %3,5 %6,0 %Oikaistu liikevoitto, 1000 € **1 7518682 901Oikaistu liikevoitto, % liikevaihdosta **8,4 %6,8 %9,8 %Tilikauden tulos, 1000 €4942811 271Tilikauden tulos, % liikevaihdosta2,4 %2,2 %4,3 %Taseen loppusumma, 1000 €18 5189 84119 622Omavaraisuusaste, %48,3 %51,6 %47,7 %Nettovelkaantumisaste4,2 %-19,0 %-20,7 %Oman pääoman tuotto, % *10,9 %11,6 %18,3 %Sijoitetun pääoman tuotto, % *16,2 %18,5 %22,3 %Osakekohtainen tulos0,250,160,70Oikaistu osakekohtainen tulos **0,700,411,33Osakkeiden lukumäärä keskimäärin1 948 7841 730 4151 803 279Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa2 014 3481 737 4931 883 220Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa353231328

* Puolivuotisluvuissa tulos on annualisoitu
** Liikearvopoistoilla oikaistu

TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULAN KOMMENTIT

Siili jatkoi kannattavaa kasvuaan vahvistaen asemansa maan johtavana digitaalisten palveluiden kehittäjänä ja tietojärjestelmäintegraattorina. Liikevaihtomme kasvoi yli 60 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon ja samaan aikaan käyttökatteemme parani yli 100 %. Päämarkkina-alueemme on edelleen Suomi, jonka IT-palvelumarkkina ei kasvanut vaan säilyi suunnilleen ennallaan (2,9 miljardia euroa, IDC). Markkinan sisällä kuitenkin painotukset liikkuvat digitalisaation myötä perinteisistä tietojärjestelmähankkeista digitaalisten palveluiden kehittämiseen ja niiden integroimiseen olemassa oleviin järjestelmiin. Siilin ydinosaaminen vastaa tähän tarpeeseen, mikä on mahdollistanut voimakkaan kasvun paikallaan polkevassa markkinassa. Pienet luovat toimistot eivät pysty hyödyntämään olemassa olevan tietojärjestelmän informaatiovirtoja, ja isot järjestelmäintegraattorit eivät taivu asiakkaan kanssa muuttuvassa liiketoimintaympäristössä yhdessä tehtävään iteroivaan prosessiin. Kasvun mahdollistava kilpailuetumme koostuu asiakkaan kanssa yhdessä tehtävästä luovasta ja teknologiariippumattomasta ratkaisujen muotoilusta, läpi organisaation menevästä sisäisestä yrittäjyydestä ja vahvasta teknisestä osaamisesta, sekä erityisesti näiden osaamisien tehokkaasta ja läpinäkyvästä yhdistämisestä.

Erityisen ylpeä olen organisaatiomme kyvystä kehittyä ja skaalautua muutoksen mukana, edellisen katsauskauden loppuun verraten osaajamäärämme kasvoi noin kolmanneksella (122). Orgaaninen osuus liikevaihdon kasvustamme oli 24 % ja käyttökatteen kasvusta 23 %, mikä kuvastaa Avaus-integraation onnistumista. Vaikka integraatio vaati organisaation- ja tarjooman edelleen kehitystä, kansainvälistyminen taloushallinnon ja prosessien kehitystä, ja iso osaajamäärän lisääntyminen kulttuurikehityksen laajaa jalkauttamista, kykenimme jatkamaan voimakasta orgaanista kasvua ja ylläpitämään yhdistetyn yhtiön kannattavuutta jo ensimmäisestä yhteisestä vuosipuolikkaasta alkaen.

Yrityskauppojen myötä taseessamme olevan liikearvon määrä kasvoi, mikä kansallisen lainsäädännön (FAS) mukaisin liikearvopoistoin näkyy liikevoiton maltillisena kasvuna käyttökatteen kasvuun verrattuna. Vuoden 2015 aikana siirrymme IFRS-raportointiin, jolloin myös liikevoittolukumme on vertailukelpoinen päälistayhtiöiden vastaaviin. Liikearvopoistoin korjattu liikevoittomme tarkastelujaksolta oli 8,4 % (6,8 %). Kannattavuutemme paranee tyypillisesti edelleen loppuvuotta kohti, mikä vahvistaa luottamusta pitkäaikaisissa tavoitteissamme pysymiseen myös tänä vuonna. Kannattavuuttamme parantavat osaltaan voimakkaasti kasvanut tehokas Oulun yksikkömme, sekä Avauksen kaupan myötä mukaan tullut tehokas Puolan Wroclawin yksikkömme.

Olemme hallituksemme päätöksen mukaisesti siirtymässä päälistayhtiöiden vaatimusten mukaiseen IFRS-raportointiin ja käynnistimme selvitystyön mahdollisuudesta siirtyä First North -markkinapaikalta NASDAQ OMX Helsingin päälistalle. Keskeisinä tavoitteinamme selvitystyön käynnistämiselle ovat olleet osakkeen likviditeetin varmistaminen ja sitä vastaavasti jatkuvan arvonmuodostuksen oikeellisuuden varmistaminen, sekä omavaraisuuden edelleen vahvistaminen kansainvälistymistä ja seuraavia yritysostoja varten. Valmius päälistautumiseen saavutetaan 2016. Päätös listautumisprosessin aloittamisesta tehdään myöhemmin yhtiön valmiuden, rahoitustarpeen ja markkinatilanteen mukaan.

Vuoden 2015 jälkimmäisen puolikkaan painopiste on kansainvälistymisen perustan rakentamisessa. Oulun ja Puolan yksikkömme tuovat tekemiseemme tehokkuutta ja Saksan yksikkömme uusia kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia, mutta samalla vaativat tekemisen ohjaukselta läpinäkyvyyttä. Kasvumme edellytys on asiakkaan kanssa yhdessä tehtävä suunnittelu, ratkaisujen vieminen nopeasti sähköisesti koettaviksi ja haluttujen toiminnallisuuksien ja palveluiden äärimmäisen tehokas ja läpinäkyvä toteutus. Yleinen makromarkkinatilanne on edelleen haastava, mutta palveluitamme tarvitsee jokainen digitalisaation tunnistava yritys ja yhteiskunnallinen toimija Suomessa, Euroopassa ja koko maailmassa. Uskomme kasvumme jatkuvan ja arvioimme vuoden 2015 liikevaihtomme olevan 38–41 miljoonaa euroa ja käyttökatteemme (EBITDA) 3,8–4,1 miljoonaa euroa.

LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN KEHITYS

Vuoden 2015 ensimmäisellä puolivuotisjaksolla konsernin liikevaihto kasvoi 62,7% edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Euromääräisesti liikevaihto kasvoi 8 051 tuhatta euroa ollen yhteensä 20 881 (12 830) tuhatta euroa. Edellisen katsauskauden proformaan verrattuna liikevaihto kasvoi katsauskaudella 24,3 %.

Yhtiön ulkopuolisten palveluiden käytöstä aiheutuneet alihankintakustannukset olivat 2 893 (1 569) tuhatta euroa ollen 13,9 % (12,2 %) liikevaihdosta. Henkilöstökulut ajanjaksolta olivat yhteensä 14 075 (9 214) tuhatta euroa, mikä oli 67,4 % (71,8 %) liikevaihdosta. Henkilöstön määrä tilikauden lopussa oli 353 (231), jossa kasvua 52,8 %. Suhteutettuna liikevaihtoon alihankinnasta ja henkilöstöstä syntyneet kokonaiskustannukset laskivat hieman edellisvuodesta ollen 81,3 % (84,0 %). Liiketoiminnan muut kulut nousivat hieman ollen 2 102 (1 145) tuhatta euroa, mikä oli 10,1 % (8,9 %) liikevaihdosta. Liiketoiminnan muiden kulujen kasvu johtui muun muassa viime vuonna toteutettujen yritysjärjestelyjen integroinnin kustannuksista sekä liiketoiminnan kasvun tukemiseksi tehdyistä toimenpiteistä.

Konsernin käyttökate (EBITDA) katsauskaudella oli 1 819 (902) tuhatta euroa eli 8,7 % (7,0 %) liikevaihdosta. Edellisen puolivuotiskauden proformaan verraten EBITDA:n kasvua syntyi 23,3 %. Liikevoitto päätyi 889 (448) tuhanteen euroon. Yritysostoissa muodostuneisiin liikearvoihin liittyvät poistot olivat yhteensä 862 (421) tuhatta euroa. Siili soveltaa kirjanpidossa ja raportoinnissa kansallista lainsäädäntöä (FAS), jonka mukaan liikearvo poistetaan kokonaan tuloksessa. Liikearvon poistoaika on 5–10 vuotta. Yhteensä konserniliikearvon poistot olivat katsauskaudella 644 (320) tuhatta euroa. Nettorahoituskulut kasvoivat katsauskaudella merkittävästi ollen yhteensä 71 (3) tuhatta euroa. Rahoituskulujen kasvu johtuu pääosin valuuttakurssitappioista sekä rahoituslainojen korkomenoista. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 818 (444) tuhatta euroa. Osakekohtainen tulos oli puolestaan 0,25 (0,16) euroa.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 18 518 (9 841) tuhatta euroa, jossa on kasvua 88,2 %. Merkittävä muutos vertailukaudesta johtuu pääosin tilikauden 2014 aikana tehdyistä kahdesta yritysostosta. Tilikauden 2014 lopussa taseen loppusumma oli 19 622 tuhatta euroa. Yhtiön omavaraisuusaste oli 48,3 % (51,6 %) ja nettovelkaantumisaste 4,2 % (-19,0 %).

Katsauskaudella konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 290 (-171) tuhatta euroa. Asiakkaiden pidentyneistä maksuajoista johtuva myyntisaamisten kasvu vaikutti negatiivisesti ensimmäisen puolivuotiskauden liiketoiminnan rahavirtaan. Investoinnit ensimmäisen puolivuotiskauden aikana olivat 1 716 (739) tuhatta euroa. Siilin merkittävimmät investoinnit liittyvät yritysostoihin, joiden osuus investoinneista oli tilikaudella yhteensä 1 521 (590) tuhatta euroa. Nämä liittyivät tilikaudella 2014 toteutettujen Codebakers- ja Avaus Consulting -yritysostojen lisäkauppahintojen maksuun, jotka rahoitettiin yhtiön kassavaroista.

Katsauskauden lopussa konsernin likvidit rahavarat olivat 1 488 (962) tuhatta euroa ja yhtiöllä oli käyttämätöntä tililimiittiä 1 397 tuhatta euroa. Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa korollista velkaa yhteensä 1 858 tuhatta euroa. Ensimmäisellä puolivuotiskaudella yhtiö jakoi omistajilleen osinkoina yhteensä 885 (712) tuhatta euroa.

YRITYSOSTOT JA SUUNNATUT OSAKEANNIT

Katsauskaudella ei ole toteutettu uusia yritysostoja. Vuonna 2014 toteutettujen Codebakers Oy:n ja Avaus Consulting -konsernin hankintoihin liittyen yhtiö tiedotti 23.4.2015 hallituksen päättäneen kahdesta suunnatusta osakeannista osana toteutettujen yrityskauppojen lisäkauppahintojen maksamista. Suunnatuissa osakeanneissa merkityt yhteensä 131 128 osaketta rekisteröitiin kaupparekisteriin 28.4.2015. Annettavien osakkeiden määrä vastasi yhteensä noin 7,0 % Siili Solutions Oyj:n osakemäärästä ennen uusien osakkeiden antamista.

Päätökset suunnatuista osakeanneista perustuivat varsinaisen yhtiökokouksen 2.4.2015 hallitukselle myöntämään valtuutukseen. Molemmat osakeannit toteutettiin osana yhtiön strategiaa tukevien yritysostojen ehtoja, joten Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle oli yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Merkintähinta uusista osakkeista on kirjattu kokonaisuudessaan Siili Solutions Oyj:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Molempiin lisäkauppahintoihin liittyi myös käteisosuudet, jotka suoritettiin yhtiön kassavaroista.

Lisäkauppahinta Codebakers Oy:n hankinnasta

Codebakers Oy:n kauppahinta on 2.12.2013 tiedotetun mukaisesti sovittu maksettavaksi osittain Siili Solutions Oyj:n osakkeilla. Osakkeilla maksettavan lisäkauppahintaosuuden suorittamiseksi Siili Solutions Oyj:n hallitus päätti 23.4.2015 osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusta osakeannista Codebakers Oy:n entisille osakkeenomistajille. Suunnatussa osakeannissa tarjottiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkittäväksi 57 669 uutta osaketta merkintähintaan 13,18 euroa / osake, mikä vastasi kauppakirjan ehtoja ja Siili Solutions Oyj:n osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskiarvoa ajanjaksolla 1.11.2014 – 31.1.2015. Uudet osakkeet merkittiin samassa yhteydessä ja niiden merkintähinta katsottu maksetuksi kauppakirjan ehtojen mukaisesti apporttina luovutetuilla Codebakers Oy:n osakkeilla. Codebakers Oy:n entiset pääomistajat sitoutuivat samassa yhteydessä annettuja osakkeita koskevaan luovutusrajoitukseen. Osakeosuuden lisäksi maksettiin myyjille noin 0,2 miljoonan euron suuruinen käteisosuus. Lisäkauppahinta toteutui aikaisemmin arvioidun suuruisena.

Lisäkauppahinta Avaus Consulting -konsernin hankinnasta

Kauppahinta Avaus Consultingin hankinnasta on 7.8.2014 tiedotetun mukaisesti sovittu maksettavaksi osittain Siili Solutions Oyj:n osakkeilla, joiden osuus on noin 50 % kauppahinnasta. Osakkeilla maksettavan lisäkauppahintaosuuden suorittamiseksi Siili Solutions Oyj:n hallitus päätti 23.4.2015 osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusta osakeannista Avaus Consulting Oy:n entisille osakkeenomistajille. Suunnatussa osakeannissa tarjottiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkittäväksi 73 459 uutta osaketta merkintähintaan 17,07 euroa / osake, mikä vastasi kauppakirjan ehtoja ja Siili Solutions Oyj:n osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskiarvoa ajanjaksolla 1.1. – 31.3.2015. Uudet osakkeet merkittiin samassa yhteydessä ja niiden merkintähinta katsottu maksetuksi kauppakirjan ehtojen mukaisesti apporttina luovutetuilla Avaus Consulting Oy:n osakkeilla. Avaus Consulting Oy:n entiset osakkeenomistajat sitoutuivat samassa yhteydessä annettuja osakkeita koskevaan luovutusrajoitukseen. Osakeosuuden lisäksi myyjille suoritettiin noin 1,3 miljoonan euron suuruinen käteisosuus. Transaktioon sisältyy myös toinen lisäkauppahinta enintään noin 2,6 miljoonaa euroa, josta osakkeilla maksettava osuus on noin 50 %. Toisen lisäkauppahinnan toteutuminen perustuu tilikauden 2015 vahvistettuihin lukuihin. Tästä osuudesta ei ole tehty kirjauksia ensimmäisellä puolivuotiskaudella.

HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO

Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa oli 353 (231), jossa oli kasvua edellisvuoden vastaavan ajanjakson loppuun 122 henkilöä eli 52,8 %. Tilikauden 2014 lopusta henkilöstön määrä kasvoi 7,6 %.

Varsinainen yhtiökokous 2.4.2015 valitsi uudelleen yhtiön hallitukseen Petri Niemen, Timo Luhtaniemen, Mika Mäkeläisen, Anu Nissisen, Björn Mattssonin ja Juha-Pekka Virtasen. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Timo Luhtaniemen ja varapuheenjohtajaksi Petri Niemen.

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi Timo Luhtaniemen (puheenjohtaja), Mika Mäkeläisen ja Juha-Pekka Virtasen. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Petri Niemi (puheenjohtaja), Björn Mattsson ja Anu Nissinen.

Siilin johtoryhmään kuuluvat katsauskauden lopussa: Seppo Kuula (toimitusjohtaja), Samuli Siljamäki (talousjohtaja), Markku Seraste (liiketoiminta-alueen johtaja, finanssi & julkishallinto), Kari Pirttikangas (liiketoiminta-alueen johtaja, teollisuus & palvelut), Samuel Salmenlinna (liiketoiminta-alueen johtaja, ratkaisuliiketoiminta), Pasi Ropponen (myyntijohtaja), Tom Jacobsson (johtaja, kansainvälisen liiketoiminnan kehitys), Aki Ahlroth (johtaja, kulttuuri ja henkilöstö) ja Erkka Niemi (kehitysjohtaja, palvelukehitys). Katsauskauden aikana uusina jäseninä johtoryhmään valittiin toukokuussa Kari Pirttikangas ja Samuel Salmenlinna.

Yhtiön tilintarkastaja on KHT-yhteisö KPMG Oy Ab (Y-tunnus 1805485-9), ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Aaltonen.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yhtiön riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä liittyvät yleiseen talouskehitykseen ja sen tuomaan epävarmuuteen asiakkaiden toimintaympäristössä. Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla voi olla IT-investointien päätöksenteon hidastumisen, lykkäämisen tai perumisen kautta negatiivisia vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja tulokseen.

Merkittävä osuus yhtiön liikevaihdosta koostuu kymmenen suurimman asiakkaan myynnistä. Yhden tai useamman avainasiakkaan menettäminen, ostojen huomattava väheneminen tai asiakkaiden taloudelliset ongelmat voisivat siten vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja tulokseen.

Jatkuvana riskinä yrityksen kasvun ja kannattavuuden yhtäaikaisessa ylläpitämisessä on rekrytointitavoitteiden saavuttaminen niin laadun kuin määrän osalta, sekä tarjonnan sovittaminen oikea-aikaisesti kysyntään.

Siilin menestykseen vaikuttaa myös merkittävästi sen johto ja muu henkilöstö. Avainhenkilöiden työpanoksen menettäminen voisi vaikuttaa negatiivisesti yhtiön liiketoimintaan ja tavoitteiden saavuttamiseen. Siilin strategialle keskeistä ja menestykselle ehdotonta on ammattitaitoisten henkilöiden palkkaaminen ja pitäminen yhtiön palveluksessa.

Yritysjärjestelyihin perustuvaan kasvuun liittyy riskejä, jotka koskevat muun muassa ostetun yhtiön asiakkuuksien jatkuvuutta, hankitun liiketoiminnan ja henkilöstön integrointia, sekä siirtyneen henkilöstön sitouttamista. Mikäli yhtiö ei onnistu toteuttamaan joitakin edellä mainittuja toimenpiteitä, voivat ne vaikuttaa haitallisesti yhtiön strategian toteuttamiseen, liiketoimintaan, toiminnan tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Yrityskauppoihin liittyviä riskejä hallitaan valitsemalla määriteltyjen kriteerien mukaisia kohteita ja panostamalla huolelliseen integraatioprosessiin.

Strategiansa mukaisesti Siili tulee hakemaan kasvua tulevaisuudessa myös kansainvälisiltä markkinoilta. Kansainväliseen toimintaan liittyy tyypillisesti kotimarkkinaa suuremmat riskit. Yhtiö pyrkii varmistamaan tähän liittyvät riskit siten, että kansainvälistyminen ei vaaranna konsernin tuloksentekokykyä ja kasvua.

Siilin taseeseen sisältyy merkittävä määrä yritysostoista kertynyttä liikearvoa. Mikäli yhtiön tulos- ja kasvukehityksessä tapahtuisi muutoksia alaspäin, tämä voi johtaa liikearvon arvonalentumiseen ja vaikuttaa epäedullisesti liiketoiminnan tulokseen sekä omaan pääomaan. Liikearvoa poistetaan suunnitelman mukaisesti 5–10 vuodessa.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on kasvaa keskimäärin 20 % vuodessa siten, että yhtiön kannattavuus säilyy hyvänä (käyttökate, EBITDA, keskimäärin yli 10 %).

Vuoden 2015 liikevaihdon arvioidaan olevan 38–41 miljoonaa euroa ja käyttökatteen (EBITDA) 3,8–4,1 miljoonaa euroa.

YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 2.4.2015 Helsingissä. Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2014 tilinpäätös sekä myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2014. Osinkoa päätettiin jakaa yhteensä 885 tuhatta euroa eli 0,47 euroa osaketta kohti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla enintään 156 500 kappaletta mikä on noin 8,3 % yhtiön osakkeiden lukumäärästä 2.4.2015. Osakkeita voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2016 asti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 250 000 osaketta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen tai investointien rahoittaminen. Valtuutus sisältää oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2016 asti. Saamansa valtuutuksen nojalla hallitus päätti 23.4.2015 kahdesta yhteensä 131 128 osakkeen suunnatuista osakeanneista osana Codebakers- ja Avaus Consulting -yritysostojen lisäkauppahintojen suorittamista.

OSAKE JA OSAKEPOHJAINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ

Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet. Siili Solutions Oyj:n osakkeita oli 30.6.2015 kaupparekisteriin merkittynä 2 014 348, yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita. Tehtyjen yrityskauppojen lisäkauppahintojen suorittamiseen liittyen katsauskaudella laskettiin liikkeelle yhteensä 131 128 uutta osaketta. Uusista osakkeista 57 669 liittyi Codebakers Oy:n hankintaan ja 73 459 Avaus Consultingin ostoon liittyviin lisäkauppahintoihin. Uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 28.4.2015.

Yhtiöllä on voimassa oleva avainhenkilöiden osake- ja optiopohjainen kannustinjärjestelmä vuosille 2013–2016. Avainhenkilöiden hallussa oli katsauskauden päättyessä järjestelmän piiriin kuuluvia osakkeita yhteensä 50 350 ja optio-oikeuksia 53 850. Lisäksi yhtiön hallussa oli 5 150 optio-oikeutta käytettäväksi mahdollisten uusien avainhenkilöiden sitouttamiseen. Yksi (1) optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Siili Solutions Oyj:n osakkeen. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta on 8,86 euroa osakkeelta määräytyen Siili Solutions Oyj:n osakkeen 1.9.–30.9.2013 välisen ajan kaupankäynnillä painotetun keskikurssin perusteella. Optioilla tapahtuvan osakemerkinnän ehtona on, että yhtiön osakkeen arvo on kaupankäynnillä painotetulla keskikurssilla tarkasteltuna ollut aikavälillä 1.1.–31.12.2016 yhden kolmen kuukauden yhtämittaisen jakson aikana vähintään 18,00 euroa.

Ensimmäisen puolivuotiskauden aikana kurssi oli korkeimmillaan 20,25 euroa, alimmillaan 13,63 euroa, keskikurssi 17,54 euroa ja päätöskurssi 30.6. 17,53 euroa. Yhtiön osakkeen arvo kasvoi katsauskauden alusta 28,1 %. Markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 35,3 miljoonaa euroa, jossa kasvua 54,7 % edelliseen katsauskauteen verrattuna ja 37,1 % vuoden 2014 loppuun verrattuna. Siili Solutions Oyj:n osakkeella on NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Liquidity Providing (LP) -toiminnan edellytykset täyttävä markkinatakaussopimus FIM Pankki Oy:n kanssa.

Yhtiöllä oli 30.6.2015 yhteensä 1 906 osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajien lukumäärä kasvoi 2014 vuoden lopusta 32,1 %. Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.siili.fi.

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden päättymisen jälkeen yhtiön palvelukseen katsauskaudella tullut uusi avainhenkilö merkitsi yhteensä 1 000 optio-oikeuksia kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti vapaasta kaupankäynnistä ostamiaan osakkeita vastaan.

PUOLIVUOTISKATSAUKSEN LAADINTAPERIAATTEET

Puolivuotiskatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. Katsauksessa esitetyt edellisen katsauskauden 1-6/2014 proforma luvut on laadittu yhdistelemällä Siili Solutions Oyj:n, Codebakers Oy:n ja Avaus Consulting -konsernin tulokset kaudelta 1.1. – 30.6.2014. Puolivuotiskatsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat yhtenevät vuosikertomuksessa 2014 julkaistujen periaatteiden kanssa.

TALOUDELLINEN KALENTERI VUONNA 2015

Siili Solutions järjestää 5.8.2015 julkaistun yhtiötiedotteen mukaisesti analyytikoille, salkunhoitajille ja medialle tulostiedotustilaisuuden 14.8.2015 kello 10:15 alkaen. Tilaisuuden esitysmateriaalit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilta tilaisuuden päätyttyä.

Vuoden 2015 tilinpäätöstiedote julkaistaan 25.2.2016. Muilta osin vuoden 2016 taloustiedotteiden aikataulu julkaistaan vuoden 2015 loppuun mennessä.

Tuloslaskelma

1 000 €1-6/2015 konserni1-6/2014 konserni2014 konserni LIIKEVAIHTO20 88112 83029 497Liiketoiminnan muut tuotot8-144 Materiaalit ja palvelut-2 893-1 569-3 667 Henkilöstökulut-14 075-9 214-20 072 Poistot ja arvonalentumiset-930-455-1 274 Liiketoiminnan muut kulut-2 102-1 145-2 862 LIIKEVOITTO8894481 765 Rahoituskulut netto-71-3-12VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA8184441 753 Tuloverot-324-164-482 TILIKAUDEN VOITTO4942811 271

Tase

1 000 €30.6.2015 konserni30.6.2014 konserni31.12.2014 konserni V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet yhteensä7 1213 0378 043 Liikearvo335319541 Konserniliikearvo6 7282 7187 442 Muut pitkävaikutteiset menot58-60 Aineelliset hyödykkeet yhteensä474301447 Koneet ja kalusto474301447 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ7 5963 3388 490 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset saamiset yhteensä425443455 Lainasaamiset422443443 Muut saamiset2-12 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä9 0095 0986 807 Myyntisaamiset8 1704 3915 910 Lainasaamiset4-3 Muut saamiset1029100 Siirtosaamiset733698793 Rahat ja pankkisaamiset1 4889623 870 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ10 9226 50311 132 VASTAAVAA YHTEENSÄ18 5189 84119 622

1 000 €30.6.2015 konserni30.6.2014 konserni31.12.2014 konserni V A S T A T T A V A AOMA PÄÄOMA Osakepääoma yhteensä100100100 Osakepääoma100100100 Käyvän arvon rahasto-7602 075 Muut rahastot yhteensä7 0983 1755 084 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto7 0983 1755 084 Edellisten tilikausien voitto (tappio)1 147763726 Tilikauden voitto (tappio)4942811 271 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ8 8405 0789 256 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikaiset lainat yhteensä1365-1560 Lainat rahoituslaitoksilta1365-1560 Lyhytaikaiset lainat yhteensä8 3134 7638 806 Lainat rahoituslaitoksilta493-390 Muut ennakot215-238 Ostovelat994608921 Muut velat2 3691 7103 324 Siirtovelat4 2412 4443 932 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ9 6784 76310 366 VASTATTAVAA YHTEENSÄ18 5189 84119 622

Rahoituslaskelma

1 000 €1-6/2015 konserni1-6/2014 konserni2014 konserniLiiketoimintaTulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja8184442 239Poistot ja arvonalentumiset930455788Muut oikaisut2–37Välittömät verot-246-228-475Pitkäaikaiset liikesaamiset, lisäys (-), vähennys (+)10–Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys (-), vähennys (+)-941-1 119-1 260Korottomat lyhytaik. velat, lisäys (+), vähennys (-)250-491 002Muut lyhytaikaiset velat, lisäys (+), vähennys (-)-532326548Liiketoiminnan rahavirta290-1712 804InvestoinnitInvestoinnit (aineelliset ja aineettomat)-196-149-337Tytäryrityksien hankinta-1 521-590-2 421Investointien rahavirta-1 716-739-2 759RahoitusLainasaamisten takaisinmaksu21-2Pitkäaikaisten lainat, lisäys (+), vähennys (-)-92-1 950Maksetut osingot ja muu voitonjako-885-712-712Rahoituksen rahavirta-956-7121 240Rahavarojen muutos lisäys (+), vähennys (-)-2 382-1 6221 286Rahavarat kauden alussa3 8702 5842 584Rahavarat kauden lopussa1 4889623 870

Laskelma oman pääoman muutoksista

KONSERNIN LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA

(1 000 EUR)Osake-pääomaKäyvän arvon rahastoSij. vapaan oman
pääoman rahastoKertyneet
voittovaratOma pää-
oma yht.Oma pääoma 1.1.201410003 0251 4754 600Tilikauden tulos1 2711 271Muuntoerot-37-37Osakeannit2 0592 059Osingonjako-712-712Muut muutokset *)2 0752 075Oma pääoma 31.12.20141002 0755 0841 9979 256 *) Huhtikuussa 2015 osakeanneilla suoritettujen yritysostojen lisäkauppahintojen arvioitu osakeosuus 31.12.2014(1 000 EUR)Osake-pääomaKäyvän arvon rahastoSij. vapaan oman
pääoman rahastoKertyneet
voittovaratOma pää-
oma yht.Oma pääoma 1.1.20141003 0251 4754 600Tilikauden tulos281281Osakeannit150150Osingonjako-712-712Muut muutokset760760Oma pääoma 30.6.20141007603 1751 0445 078(1 000 EUR)Osake-pääomaKäyvän arvon rahastoSij. vapaan oman
pääoman rahastoKertyneet
voittovaratOma pää-
oma yht.Oma pääoma 1.1.20151002 0755 0841 9979 256Tilikauden tulos494494Osakeannit2 0142 014Osingonjako-885-885Muut muutokset *)-2 075-2 075Muuntoerot3636Oma pääoma 30.6.201510007 0981 6418 840

Korolliset velat

Lainat rahoituslaitoksilta30.6.2015 konserni30.6.2014 konserni31.12.2014 konserniSeuraavan vuoden aikana erääntyvät4930390Myöhemmin erääntyvät1 36501 560Yhteensä1 85801 950

Yrityskiinnitykset 3 600 000 ovat luottolimiitin 1 500 000 euroa ja lainan 1 755 000 euroa vakuutena. Limiittiä oli katsauskauden lopussa käytössä 103 481 euroa. Lisäksi Avaus Consulting Oy:n osakkeet on pantattu lainan vakuudeksi ja yhtiöllä on yrityskiinnityksiä 1 200 000 euroa yleisvakuutena. Avaus Consulting Oy fuusioitiin emoyhtiöön 30.6.2015. Haltiavelkakirjat ovat Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallussa.

Siilin pankkilainoihin liittyy kovenantteja, joiden mukaan rahoituslaitoksella on oikeus irtisanoa luottosopimus, jos kovenanttiehdot eivät täyty. Kovenanttiehtojen perusteena ovat korollisten velkojen suhde käyttökatteeseen sekä omavaraisuusaste. Tunnusluvut tarkastetaan puolivuosittain ja kovenanttiehdot täyttyivät tarkasteluhetkellä.

Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vakuudet

(1000 EUR)Vuokravastuut1-6/2015 konserni1-6/2014 konserniKonserni 2014Seuraavan vuoden aikana erääntyvät761235655Myöhemmin erääntyvät1 5823661 316Yhteensä2 3446011 971(1000 EUR)Leasingvastuut1-6/2015 konserni1-6/2014 konserniKonserni 2014Seuraavan vuoden aikana erääntyvät1026983Myöhemmin erääntyvät1016959Yhteensä203138142(1000 EUR)Muut annetut vastuusitoumukset1-6/2015 konserni1-6/2014 konserniKonserni 2014Vuokravakuudet421535Vuokratakaukset13464194Yrityskortit2388Yhteensä20086237

Yrityskorteissa vastuun määrä yhteensä 110 600 euroa, josta katsauskauden lopussa käytössä oli 23 296 euroa.

Avaus Consulting -yrityskaupan ehtoihin sisältyvä lisäkauppahinta on kaksiosainen, jonka jälkimmäisen osan toteutuminen perustuu tilikauden 2015 vahvistettuihin lukuihin ja on enintään noin 2,6 miljoonaa euroa. Tästä osuudesta ei ole tehty kirjauksia katsauskaudelle.

Helsingissä 14. päivänä elokuuta

Siili Solutions Oyj hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Seppo Kuula
puhelin: 040 370 0032

Talousjohtaja Samuli Siljamäki
puhelin: 040 709 2848

Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy
puhelin: 09 6129 670

Siili Solutions lyhyesti:

Siili Solutions Oyj on suomalainen moderni ohjelmistointegraattori ja digitaalisten palveluiden kehittäjä, joka tuottaa koko tietojärjestelmän kattavia IT-asiantuntijapalveluita julkishallinnolle, pankeille, mediatoimialalle ja teollisuudelle. Yhtiön ensisijaisina kohdeasiakkaina ovat Suomen 500 suurinta yritystä sekä valtion- ja kunnallishallinto. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingin ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla. Siili on kasvanut nopeasti ja kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.fi

Liitteet:
Siili Solutions Oyj Puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2015.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Jätä kommentti