Etusivu » SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Julkaistu: 2015-04-02 13:30:00 CEST
Siili Solutions Oyj
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Siili Solutions Oyj Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 2.4.2015 kello 14.30

Siili Solutions Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 2.4.2015 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2014 tilinpäätöksen, myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden ja päätti jakaa osinkoa 0,47 euroa/osake. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 8.4.2015 ja osinko maksetaan 15.4.2015.

HALLITUS JA TILINTARKASTAJA

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Petri Niemi, Timo Luhtaniemi, Mika Mäkeläinen, Anu Nissinen, Björn Mattsson ja Juha-Pekka Virtanen.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3.000 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle 2.500 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 1.600 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Aaltosen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla enintään 156.500 kappaletta mikä on noin 8,3 % yhtiön osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Osakkeita voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2016 asti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 250.000 osaketta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen tai investointien rahoittaminen.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2016 asti.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

Yhtiökokouksen jälkeen välittömästi pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Timo Luhtaniemi ja varapuheenjohtajaksi Petri Niemi.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Timo Luhtaniemi (puheenjohtaja), Mika Mäkeläinen ja Juha-Pekka Virtanen. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Petri Niemi (puheenjohtaja), Björn Mattsson ja Anu Nissinen.

Helsingissä huhtikuun 2. päivänä 2015

SIILI SOLUTIONS OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Seppo Kuula
puhelin: 040 370 0032, sähköposti: seppo.kuula(at)siili.fi

Talousjohtaja Samuli Siljamäki
puhelin: 040 709 2848, sähköposti: samuli.siljamaki(at)siili.fi

Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy
puhelin: 09 6129 670

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.siili.fi

Siili Solutions lyhyesti:

Siili Solutions Oyj on suomalainen moderni ohjelmistointegraattori ja digitaalisten palveluiden kehittäjä, joka tuottaa koko tietojärjestelmän kattavia IT-asiantuntijapalveluita julkishallinnolle, pankeille, mediatoimialalle ja teollisuudelle. Yhtiön ensisijaisina kohdeasiakkaina ovat Suomen 500 suurinta yritystä sekä valtion- ja kunnallishallinto. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingin ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla. Siili on kasvanut nopeasti ja kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Jätä kommentti