Etusivu » United Bankers Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 24.3.2015

United Bankers Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 24.3.2015

United Bankers Oyj

United Bankers Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 24.3.2015

United Bankers Oyj

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 24.3.2015 kello 17:30

United Bankers Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 24.3.2015

United Bankers Oyj:n 24.3.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous:

  • vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2014.
  • vahvisti tilikaudelta 1.1.-31.12.2014 maksettavaksi osingoksi 1,38 euroa osaketta kohden Osingonjaon täsmäytyspäivä on 26.3.2015 ja maksupäivä 2.4.2015.
  • hyväksyi ehdotukset, jotka koskivat hallituksen ja tilintarkastajan valintoja ja palkkioita, hallituksen jäsenten lukumäärää sekä hallituksen valtuuttamista päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
  • valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Johan Linder, Rasmus Finnilä, Carl-Gustaf von Troil, Jani Lehti, Timo Ronkainen, Jussi Aarnio ja Rainer Häggblom.

             

United Bankers Oyj:n 24.3.2015 Helsingissä pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2014

Vahvistettiin tilinpäätös tilikaudelta 2014.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Osingon määräksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,38 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 26.3.2015 ja maksupäivä 2.4.2015.

Vastuuvapaudesta päättäminen                     

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2014

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkioita seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvältä toimikaudelta 3 000 euroa kuukaudessa eli yhteensä 36 000 euroa vuodessa.

Päätettiin, että hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele UB-konsernin palveluksessa, maksetaan hallituksen kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota 400 euroa hallituksen kokoukselta, ja että hallituksen jäsenelle, joka työskentelee UB-konsernin palveluksessa, ei makseta palkkiota.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän.

Hallituksen jäseniksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle hallituksen nykyiset jäsenet Johan Linder, Rasmus Finnilä, Carl-Gustaf von Troil, Timo Ronkainen, Jani Lehti, Rainer Häggblom ja Jussi Aarnio.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Oy Tuokko Ltd, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Janne Elon.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Hallitus voi päättää yhtiön A-osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 200 000 yhtiön uutta tai hallussa olevaa omaa A-osaketta, mikä vastaa noin 13,3 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien antamisesta laissa mainituin edellytyksin.

Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yritysjärjestelyjen toteuttamiseen ja/tai avainhenkilöiden kannustinjärjestelmiin.

Hallitus valtuutettiin osakeyhtiölain sallimissa rajoissa päättämään kaikista muista osakkeiden ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista ja ehdoista.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja valtuutus korvaa hallitukselle aikaisemmin annetut valtuutukset päättää osakeanneista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan vain suomenkielisenä, ja se tulee saataville United Bankers Oyj:n verkkosivuille www.unitedbankers.fi 7.4.2015 mennessä.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen 24.3.2015 päätökset

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Johan Linderin.

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj

Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi

Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on vuonna 1986 perustettu, sijoituspalveluihin ja investointipankkitoimintaan erikoistuneen konsernin emoyhtiö. Yhtiö on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 85 henkilöä (12/2014). Yhtiön liikevaihto vuonna 2014 oli 20,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,9 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 1,4 miljardia euroa (12/2014). United Bankers Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-24 16:30 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/24/United+Bankers+Oyj+n+varsinaisen+yhti%C3%B6kokouksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset+24+3+2015+HUG1905918.html