Etusivu » Metsä Boardin osakeannin lopullinen tulos

Metsä Boardin osakeannin lopullinen tulos

Metsä Board Oyj

Pörssitiedote (Vastuuvapauslauseke)

Metsä Boardin osakeannin lopullinen tulos

EI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MILLÄÄN MUULLA SELLAISELLA LAINKÄYTTÖALUEELLA, JOSSA LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Metsä Board Oyj Pörssitiedote 30.3.2015 klo 15

Metsä Board Oyj:n (“Yhtiö”) hallitus on tänään päättänyt 23.3.2015 päättyneessä osakeannissaan tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä.

Osakeannin lopullisen tuloksen mukaan Yhtiön osakeannissa merkittiin yhteensä 38 227 779 kappaletta Yhtiön B-sarjan osaketta, mikä vastaa 139,8 prosenttia tarjotuista 27 347 134 B-sarjan osakkeesta (”Tarjotut osakkeet”). Ensisijaisten merkintäoikeuksien perusteella merkittiin yhteensä 26 973 782 B-sarjan osaketta, mikä vastaa 98,6 prosenttia kaikista Tarjotuista osakkeista ja toissijaisten merkintäoikeuksien perusteella merkittiin yhteensä 11 253 997 B-sarjan osaketta, mikä vastaa 41,2 prosenttia kaikista Tarjotuista osakkeista. Toissijaisten merkintäoikeuksien perusteella merkityistä Tarjotuista osakkeista 373 352 B-sarjan osaketta on allokoitu merkitsijöille heidän ensisijaisten merkintäoikeuksien nojalla käyttämien merkintäoikeuksien lukumäärän mukaisessa suhteessa.

Merkintähinta oli 3,66 euroa Tarjotulta osakkeelta ja Yhtiö keräsi osakeannilla noin 98 miljoonan euron nettovarat. Osakeannin seurauksena Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä nousee 355 512 746 osakkeeseen. Tarjotut osakkeet oikeuttavat mahdolliseen osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä alkaen, kun Tarjotut osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin, arviolta 31.3.2015. Tilikaudelta 2014 jaettavien osinkojen täsmäytyspäivä oli 27.3.2015, ja osinko maksetaan odotettavasti arviolta 8.4.2015. Näin ollen Tarjotut osakkeet eivät oikeuta osinkoon tilikaudelta 2014.

Kaupankäynti ensisijaisten merkintäoikeuksien perusteella merkittyjä Tarjottuja osakkeita vastaavilla väliaikaisilla osakkeilla (ISIN-koodi: FI4000148457) alkoi 24.3.2015. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön varsinaisiin B-sarjan osakkeisiin (ISIN-koodi: FI0009000665), kun Tarjotut osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin, arviolta 31.3.2015. Kaupankäynti Tarjotuilla osakkeilla alkaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla arviolta 1.4.2015. Toissijaisten merkintäoikeuksien perusteella merkityt allokoidut Tarjotut osakkeet merkitään merkitsijöiden arvo-osuustileille suoraan varsinaisina osakkeina, arviolta 1.4.2015.

Toissijaisten merkintäoikeuksien perusteella merkittyjen Tarjottujen osakkeiden allokaatio vahvistetaan postitse jokaiselle merkitsijälle henkilökohtaisesti. Allokoimattomista Tarjotuista osakkeista maksetut merkintähinnat palautetaan merkitsijöille viimeistään arviolta 7.4.2015.

METSÄ BOARD OYJ

Lisätietoja:

Markus Holm, talousjohtaja, puh. 010 465 4913

Juha Laine, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 465 4335

Huomautus

Metsä Board Oyj:n tarjoamia Merkintäoikeuksia ja Uusia Osakkeita ei tulla rekisteröimään eikä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain (U.S. Securities Act of 1933) (”arvopaperimarkkinalaki”) mukaisesti eikä minkään Yhdysvaltain osavaltioiden tai muun lainkäyttöalueen arvopaperimarkkinalakien mukaisesti, eikä niitä siis saa tarjota, myydä tai toimittaa Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, lukuun ottamatta tilanteita ja transaktioita, joissa Yhdysvaltain arvopaperimarkkinalaki sisältää soveltuvan poikkeuksen rekisteröintivaatimuksista, ja edellyttäen että kaikkia soveltuvia arvopaperimarkkinalakeja missä tahansa osavaltiossa tai muulla lainkäyttöalueella Yhdysvalloissa noudatetaan. Metsä Board Oyj:n tarjoamia Merkintäoikeuksia ja Uusia Osakkeita ei tulla tarjoamaan Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa tai millään muulla sellaisella lainkäyttöalueella, jossa olevalle henkilölle Merkintäoikeuksien toimittaminen tai tarjouksen tekeminen Merkintäoikeuksista tai Uusista Osakkeista ei olisi sallittua. Tämä tiedote ei ole tarjous tai kehotus arvopapereiden merkitsemiseksi tai ostamiseksi.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Nordea Pankki Suomi Oyj eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan. Nordea Pankki Suomi Oyj toimii yksinomaan Yhtiön eikä kenenkään muun tahon puolesta osakeannin yhteydessä eikä pidä ketään muuta henkilöä (riippumatta siitä onko hän tämän tiedotteen vastaanottaja vai ei) asiakkaanaan siihen liittyen, eikä se ole vastuussa asiakassuojan järjestämisestä tai osakeantiin tai muuhun tässä tiedotteessa mainittuun järjestelyyn liittyvästä neuvonnasta kenellekään muulle kuin Yhtiölle.

Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen hankkimista tai muiden kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisten ehtojen täyttämistä. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai lähettämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa ja Ruotsissa. Lukuun ottamatta Suomea ja Ruotsia, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin ”Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu ”Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on implementoitu Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu ”2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Jätä kommentti