Etusivu » eQ OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

eQ OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

eQ Oyj

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

eQ OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

eQ OYJ PÖRSSITIEDOTE

25.3.2015, klo 20:00

eQ OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

eQ Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin keskiviikkona 25. maaliskuuta 2015 Helsingissä, teki päätöksen seuraavista asioista:

Tilinpäätöksen vahvistaminen

eQ Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2014.

Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen sekä varojen jakaminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,20 euroa osakkeelta ja pääomanpalautusta 0,30 euroa osakkeelta. Osinko ja pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 27.3.2015 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon ja pääomanpalautuksen maksupäivä on 8.4.2015.

Vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Hallituksen jäsenten lukumäärän, jäsenten valitseminen ja hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokouksen päätöksen mukaan eQ Oyj:n hallitukseen valitaan viisi jäsentä ja jäseniksi valittiin uudelleen Nicolas Berner, Christina Dahlblom, Georg Ehrnrooth sekä Jussi Seppälä ja uutena jäsenenä Annika Poutiainen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3.300 euroa ja jäsenille 1.800 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan 300 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin hallituksen kokouksesta, johon he osallistuvat ja matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan. Kokouksessaan heti yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi Georg Ehrnroothin hallituksen puheenjohtajaksi.

Tilintarkastajat ja tilintarkastajien palkkiot

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT yhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä vastuunalaisena tilintarkastajana toimii KHT Raija-Leena Hankonen. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin: Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 1.000.000 oman osakkeen hankkimisesta, mikä vastaa noin 2,72 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä. Osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeille hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan tai sitä alhaisempaan hintaan.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamisessa tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa tai osana yhtiön kannustinohjelmaa. Osakkeet voidaan edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, luovuttaa tai mitätöidä.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus kumoaa aiemmat omien osakkeiden hankkimisvaltuutukset ja on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 5.000.000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Määrä vastaa noin 13,61 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä.

Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yhtiön kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Osakeanti voi osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin olla myös maksuton.

Valtuutus kumoaa aiemmat antivaltuutukset ja on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Helsinki 25.3.2015

eQ OYJ

HALLITUS

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Janne Larma, puh. +358 9 6817 8920

Jakelu: NASDAQ Helsinki, www.eQ.fi

eQ-konserni on kotimainen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä yhtiöryhmä. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot ja kiinteistövarainhoito) sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 7,5 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja.

Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.

Jätä kommentti