Etusivu » Keskisuomalainen Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2021

Keskisuomalainen Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2021

Keskisuomalainen Oyj Tilinpäätöstiedote 23.2.2022 klo 15.35

Keskisuomalainen Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2021

Tilikausi 2021
– Liikevaihto 211,6 Me (206,8 Me edellisenä vuonna), 2,3 % kasvua edelliseen vuoteen
– Liikevoitto 9,6 Me (4,9 Me), 95,5 % kasvua edellisen vuoteen
– Liikevoitto 4,5 % liikevaihdosta (2,4 %)
– Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto 12,8 Me (9,1 Me), 40,8 % kasvua edelliseen vuoteen
– Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto 6,1 % liikevaihdosta (4,4 %)
– Operatiivinen vertailukelpoinen käyttökate 26,6 Me (23,2 Me), 14,4 % kasvua edelliseen vuoteen
– Tulos 6,7 Me (20,1 Me), -66,6 % edelliseen vuoteen
– Tulos/osake 0,69 euroa (2,03 euroa)
– Hallitus esittää osingoksi 0,70 euroa/osake
– Hallitus ehdottaa myös, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen osakeyhtiölain 13 luvun 6 pykälän 2 momentin mukaisesti päättämään 31.12.2022 mennessä enintään 0,30 euron lisäosingosta osaketta kohden.

Heinä-joulukuu 2021
– Liikevaihto 107,5 Me (105,7), 1,7 % kasvua edelliseen vuoteen
– Liikevoitto 4,0 Me (4,7 Me), -14,0 % edelliseen vuoteen
– Liikevoitto 3,8 % (4,5 %) liikevaihdosta
– Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto 7,6 Me (8,7 Me), -13,3 % edelliseen vuoteen
– Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto 7,0 % liikevaihdosta (8,2 %)
– Operatiivinen vertailukelpoinen käyttökate 14,5 Me (15,9 Me), -8,5 % edelliseen vuoteen
– Tulos 3,2 Me (18,8 Me)
– Tulos/osake 0,32 euroa (1,88 euroa)

Toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi:

”Liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto paranivat edelliseen vuoteen verrattuna

Keskisuomalainen Oyj:n liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani selvästi edelliseen vuoteen verrattuna.

Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli 211,6 Me, jossa kasvua oli 2,3 %. Vertailukelpoinen operatiivinen liikevoitto kasvoi 40,8 % ollen 12,8 Me. Konsernin vertailukelpoinen operatiivinen käyttökate oli lähes 27 Me, jossa kasvua oli yli 14 %. Haastavassa toimintaympäristössä olemme tyytyväisiä tulokseemme.

Ydinliiketoimintamme, kustantaminen, oli erittäin kannattavaa vuonna 2021. Lehtien lukeminen ja tilaajatuotot olivat hyvällä tasolla. Erityisesti digitaalisten tuotteiden kysyntä oli vahvaa. Digitaaliset sisältötuottomme kasvoivat noin 20 %. Digitaalisen kasvun seurauksena kykenemme jo useiden tuotteidemme osalta kompensoimaan printtituotteiden tilaustuottojen laskun aiheuttamat menetykset.

Mediamyyntituottojemme osalta konsernin kehitys oli toimialan keskiarvoa parempaa. Mediamyyntimme nousi 12,9 %, lähes 10 Me edelliseen vuoteen verrattuna ollen 81,2 Me. Digitaalisen mediamyynnin kasvu oli yli 40 %. Vuoden 2022 aikana uudistamme laajalla rintamalla digitaalisia sisältötuotteitamme ja uskomme digitaalisen liiketoimintamme kasvun jatkuvan.

Konsernimme digitaalinen liiketoimintakokonaisuus kasvoi vahvasti vuonna 2021. Huolimatta pandemiasta kykenimme kasvattamaan myös digitaalista ulkomainontaa (DOOH). Erityisesti etenimme joukkoliikenteen digitaalisia mainosratkaisuja rakentavan tytäryhtiömme Neonmedia Oy:n osalta, jonka tuotteiden kattavuus vahvistui selvästi valtakunnallisesti. Uskomme koronapandemian helpottaessa digitaalisen ulkomainonnan jatkavan vahvaa kasvuaan ja parantavan selvästi tulostaan.

Koronapandemian seurauksena konsernin kaupunkilehti- ja suoramainontaliiketoiminnat kärsivät selvästi. Näissä tuotteissa ansainta jäi selvästi alle koronaa edeltävän tason. Pandemian väistyessä on odotettavissa, että näiden tuotteiden kysyntä ja tuloksentekokyky vahvistuvat.

Vakaa tuloksentekokyky mahdollisti yhtiön kasvustrategian ylläpitämisen ja se kasvatti liiketoimintaansa merkittävästi ostamalla Hämeen Sanomat -konsernin ja siihen liittyvän kustannus- ja jakeluliiketoiminnan. Ostetun kokonaisuuden vuositason liikevaihto on noin 17 Me ja sen tulosvaikutus Keskisuomalaiselle oli selvästi positiivinen jo vuoden 2021 osalta ja kokonaisuudessa vaikutus näkyy vuoden 2022- luvuissa. Kaupan jälkeen muodostimme jo omistetusta Päijät-Hämeessä toimivasta Mediatalo Esasta ja hankitusta Hämeen Sanomat liiketoiminnasta uuden Hämeen Media -liiketoimintakokonaisuuden.

Keskisuomalainen Oyj kasvatti merkittävästi omistustaan Ilkka-Yhtymässä toukokuussa 2021, minkä seurauksena yhtiö nousi suurimmaksi Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajaksi. Tilikauden lopussa solmimme Sanoma-konsernin kanssa kaupan Varkaudessa sijaitsevan Savon Painon siirtymisestä osaksi Keskisuomalainen konsernia. Kaupan yhteydessä teimme myös painosopimukset Sanoman kustantamien Helsingin Sanomien ja Iltasanomien painamisesta Varkauden painossa. Savon Painon hankinta turvaa samalla omien tuotteidemme kustannustehokkaan painamisen logistisesti tehokkaalla tavalla.

Keskisuomalaisen vahva tulos ja kassavirta sekä hyvällä tasolla oleva omavaraisuus mahdollistavat pitkäjänteisen omistaja-arvon ylläpitämiseen tähtäävän osinkopolitiikan. Operatiivisen vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien ja niihin liittyvien verojen oikaisujen jälkeen tuloksemme per osake on 1,17 euroa. Hallituksen osinkoesitys on 0,70 euroa, jonka lisäksi hallitus päättää loppuvuoden 2022 aikana mahdollisesta 0,30 lisäosingosta.

Alkaneella vuodella painopisteemme on digitaalisen tuoteportfoliomme vahvistaminen. Ostettujen liiketoimintojen integrointi konserniin sekä toiminnan virtaviivaistaminen ovat toimintamme keskiössä. Uskomme vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan ja operatiivisen vertailukelpoisen liikevoiton pysyvän edellisen vuoden tasolla.”

Toisen puolivuotiskauden tulos

Keskisuomalainen-konsernin liikevaihto tilikauden toisella puolivuotiskaudella oli 107,5 Me, mikä on 1,8 Me enemmän kuin edellisenä vuonna. Toisen puolivuotiskauden liikevoitto oli 4,0 Me, mikä on 0,7 Me edellistä vuotta vähemmän. Katsauskauden tulosta heikentää tuotanto- ja logistiikkapalvelut segmenttiin kohdistuva liikearvon ja käyttöomaisuuserien arvonalentumiset 2,9 Me. Ilman arvonalentumiskirjauksia toisen puolivuotiskauden liikevoitto olisi ollut 6,9 Me (7,8 Me).

Katsauskauden toisen puolivuotiskauden tulokseksi muodostui 3,2 Me (18,8 Me).

Konsernin taloudellinen kehitys tilikaudella

Keskisuomalainen-konsernin liikevaihto pysyi vuonna 2021 edellisen vuoden tasolla ja oli 211,6 Me (206,8 Me). Kasvua oli 2,3 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Mediamyynti nousi 12,9 % ja oli 81,2 Me (71,9 Me). Konsernin tilattavien lehtien tilaustuotot kasvoivat 1,9 % ja olivat 85,8 Me (84,2 Me). Ulkoinen painonmyynti laski 46,8 % ja oli 7,5 Me (14,0 Me). Jakeluliiketoiminnan liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli 27,7 Me (27,8 Me). Vuokratuottoja oli 1,0 Me (1,2 Me). Muuta liikevaihtoa oli 8,5 Me (7,7 Me) ja kasvua siinä oli 11,1 %. Muun liikevaihdon merkittävin osa tulee tutkimusliiketoiminnasta ja aikakauslehtitoiminnasta.
Liiketoiminnan muut tuotot olivat 1,3 Me (0,8 Me).

Vuonna 2021 liikevoittoa kertyi 9,6 Me eli 4,5 % liikevaihdosta. Edellisenä vuonna liikevoitto oli 4,9 Me ja liikevoittoprosentti oli 2,4 %. Ilman 2,9 Me arvonalentumisia tilikauden liikevoitto olisi ollut 12,5 Me, jolloin liikevoittoprosentti olisi ollut 5,9 %.

Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto oli 12,8 Me (9,1 Me) ja operatiivinen vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 6,1 % (4,4 %). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli yhteensä 3,2 Me (4,2 Me). Merkittävin vertailukelpoisuuteen vaikuttava erä oli liikearvojen sekä aineettoman ja aineellisten käyttöomaisuuden arvonalentumiset 2,9 Me. Merkittävimmät edellisen vuoden vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat liikearvojen arvonalentumiskirjaus 3,1 Me sekä osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 1,3 Me.

Käyttökatetta syntyi vuoden 2021 aikana 26,2 Me. Edellisenä vuonna käyttökatteen määrä oli 22,1 Me. Operatiivinen vertailukelpoinen käyttökate oli 26,6 Me.

Nettorahoitustuotot olivat 0,7 Me (0,8 Me). Rahoitustuottoja kertyi 1,8 Me (1,8 Me). Rahoituskulut olivat 1,1 Me (1,0 Me).

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli 0,0 Me (16,3 Me). Edellisen tilikauden tulosta paransi osakkuusyhtiö Arena Partners Oy:stä kirjattu osakkuusyhtiötulos 15,9 Me. Arena Partnersin edellisen tilikauden osakkuusyhtiötulos tuli pääasiassa Arena Partnersin kirjaamasta myyntivoitosta liittyen Alma Mediapartners Oy:n osakkeiden myyntiin Alma Media Oyj:lle. Keskisuomalainen Oyj:n osakkuusyhtiöosuus myyntivoitosta oli 15,1 Me. Ilman Alma Mediapartners Oy:n osakkeiden myyntivoittoa Arena Partnersin osakkuusyhtiötulos olisi edellisellä tilikaudella ollut ollut 0,8 Me. Vuonna 2021 Arena Partnersin osakkuusyhtiötulos oli – 0,1 Me.

Konsernin tilikauden voitoksi muodostui 6,7 Me (20,1 Me). Tilikauden tulosta heikensi yhteensä 2,9 Me arvonalentumiset. Edellisen tilikauden tulosta paransi osakkuusyhtiö Arena Partners Oy:stä kirjattu osakkuusyhtiötulos 15,9 Me ja tulosta heikensi yhteensä 3,1 Me liikearvojen arvonalentumiskirjaus.

Emoyhtiö Keskisuomalainen Oyj:n vuoden 2021 luvut sisältävät pääosan konsernin holding-toiminnoista sekä konsernin keskitetyistä hallintopalveluista ja kehitystoiminnoista. Yhtiön liikevaihto oli 19,9 Me (19,7 Me). Liikevaihtoon on kirjattu vuokratuottoa 2,7 Me (2,9 Me).

Vuoden 2021 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia edelliseen vuoteen 2020 verrattuna, sillä tilikauden lukuihin sisältyy ostettuja liiketoimintoja, joista merkittävin oli Kanta-Hämeessä toimiva sanomalehti- ja jakeluliiketoimintaa harjoittava Hämeen Sanomat Oy. Hämeen Sanomat kuului konserniin 1.10.2021 lähtien ja sen vaikutus vuoden 2021 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihtoon oli 4,4 Me ja katsauskauden tulokseen 0,3 Me

2019
Liikevaihto Me 231,1
Liikevoitto Me
Liikevoitto %
Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto Me
Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto %
Käyttökate Me
Käyttökate %
Tilikauden tulos Me
Tulos/osake, Eur
Oman pääoman tuotto % 16,9
Omavaraisuusaste % 39,4

Kustannustoiminta

Keskisuomalainen-konserni kustantaa seitsemäätoista 5-7 päiväistä lehteä ja digitaalista uutismediaa, 33 paikallislehteä sekä 36 kaupunkilehteä. 5-7 päiväiset lehdet ovat Keskisuomalainen, Savon Sanomat, Iisalmen Sanomat, Warkauden Lehti, Etelä-Suomen Sanomat, Hämeen Sanomat, Forssan Lehti, Itä-Häme, Etelä-Saimaa, Kouvolan Sanomat, Kymen Sanomat, Länsi-Savo, Itä-Savo, Aamuposti, Länsi-Uusimaa, Keski-Uusimaa, Uusimaa. Paikallislehdet ilmestyvät 1-3 kertaa viikossa pääasiassa Savossa, Keski-Suomessa, Kaakkois-Suomessa, Kanta-Hämeessä sekä Uudellamaalla.

Kustannustoiminnan segmentin liikevaihto oli 167,7 Me (157,6 Me).

Konsernin ammatti- ja asiakasmedioita suunnittelee, julkaisee ja kustantaa Omnipress Oy. Ruoan, juoman ja tapahtumien ammattilehdet ovat Aromi, Evento ja Shaker. Niiden uusi verkkomedia Avecmedia.fi julkaistiin tammikuussa 2022. Näiden lisäksi Omnipress suunnittelee ja tuottaa monikanavaista asiakasmediaa noin 20 eri kumppanille painottuen erityisesti B2B-osaamiseen, talouteen ja yhteiskunnalliseen mediaan. Keskisuomalainen-konsernin liikevaihto ammatti- ja asiakasmedia liiketoiminta-alueella vuonna 2021 oli 2,7 Me (3,0 Me).

Painotoiminta

Keskisuomalainen-konsernin painopalveluihin kuului tilikauden aikana viisi sanomalehtipainoa, jotka sijaitsivat Jyväskylässä, Tuusulassa, Lahdessa ja Kouvolassa ja Pieksämäellä. Näistä Pieksämäen paino suljettiin 31.12.2021. Vuoden 2022 alussa Keskisuomalainen-konserni osti Savon Paino Oy:n, jolla on sanomalehtipaino Varkaudessa. Lisäksi konsernilla on Lahdessa arkkipaino.

Painotoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2021 sisältäen sisäisen ja ulkoisen liikevaihdon oli 16,1 % edellisvuotta alempi ja oli 34,4 Me (41,0 Me). Ulkoisten painotöiden liikevaihto laski 46,8 % ja oli 7,5 Me (14,0 Me). Tiukassa markkinatilanteessa kilpailutuksessa hävityn yksittäisen matalakatteisen ulkoisen painotyön vaikutus liikevaihdon laskuun oli 5,3 Me. Muutoin liikevaihdon lasku oli seurausta koronapandemian aiheuttamasta kysynnän heikkenemisestä.

Vuoden 2020 lopulla toteutettujen tehostamistoimenpiteiden vaikutus saavutettiin kokonaisuudessaan vuoden 2021 aikana. Loppuvuodesta 2021 käytiin Pieksämäen painoa koskevat yt-neuvottelut ja sanomalehtipainamisen edelleen laskeviin volyymeihin reagoitiin Pieksämäen painon sulkemispäätöksellä. Painotoiminta Pieksämäen painossa loppui vuoden 2021 lopussa ja säästöt realisoituvat täysimääräisesti vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Jakelu

Keskisuomalainen-konsernin jakeluliiketoiminnan liikevaihto vuonna 2021 sisältäen sisäisen ja ulkoisen liikevaihdon pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli 41,7 Me (40,5 Me).

Jakeluliiketoimintaan kuuluu osoitteetonta suoramainosjakelua ja varhaisjakelua. Osoitteetonta suoramainosjakeluliiketoimintaa konsernissa harjoittavat Suomen Suoramainonta -konserni sekä Hämeenlinnan Jakelupalvelut Oy. Osoitteettoman suoramainosjakelun liikevaihto vuonna 2021 oli 24,3 Me (24,7 Me).

Keskisuomalainen-konserni harjoittaa varhaisjakeluliiketoimintaa pääasiassa Päijät-Hämeen alueella, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon pohjoisosien alueella sekä Kanta-Hämeen alueella. Varhaisjakelun yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2021 oli 17,4 Me (15,8 Me).

Jakeluliiketoiminnan liikevaihtoa kasvattaa 1.10.2021 hankitun Hämeen Sanomat-konsernin jakeluliiketoiminta. Sen vaikutus osoitteettomaan suorajakelun liikevaihtoon vuonna 2021 oli 0,2 Me ja varhaisjakeluun 1,7 Me.

Tuotanto- ja logistiikka segmenttiin kuuluvassa jakeluliiketoiminnassa on tilikaudella kirjattu arvonalentumisia yhteensä 2,9 Me.

Tutkimuspalvelut

Keskisuomalainen-konserniin kuuluu tutkimusyhtiö IROResearch Oy Tutkimustoimisto sekä tutkimuspalveluita tarjoava Tietoykkönen Oy. Tutkimustoiminnan liikevaihto vuonna 2021 oli 3,9 Me (3,7 Me). IROReserchin liikevaihto oli 3,5 Me (3,2 Me). Tietoykkösen liikevaihto oli 0,6 Me (0,6 Me).

Toimintaympäristö ja koronaviruspandemian vaikutukset

Maailmanlaajuinen koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi Keskisuomalainen-konsernin toimintaympäristöön ja liiketoimintaan myös vuonna 2021. Pandemia on vaikuttanut Keskisuomalaisen pääliiketoiminta-alueiden eli kustannustoiminnan sekä paino- ja jakeluliiketoiminnan asiakkaiden toimintaan ja sen myötä yritysten mainontaan ja muuhun asiakaskysyntään.

Koronapandemia ja sen takia asetetut rajoitukset ovat edelleen vaikuttaneet mainonnan määrään Suomessa, niin painetussa kuin digitaalisessakin mediassa. Kantar TNS AD Intelligencen mukaan mediamainonta toipui Suomessa vuonna 2021 ja kasvoi + 13,4 % vuoteen 2020 verrattuna. Suurimmista toimialoista vähittäiskaupan mainonta nousi 14 %, elintarvikkeet +11 %, autot +2 %, ja mediat +20 %. Painettu ja digitaalinen sanomalehti- ja kaupunkilehtimainonta nousi 8,6 %. Painetun sanoma- ja kaupunkilehtien sekä noutolehtien muutos oli + 2,7 %. Ulkomainonta nousi 15,5 %.

Toimenpiteet koronapandemian johdosta

Keskisuomalainen-konsernissa on jatkettu työtä koronapandemian vaikutusten hillitsemiseksi. Pääpaino on edelleen ollut toiminnan jatkuvuuden ja henkilöstön turvallisuuden varmistamisessa. Etätyötä on vuoden aikana hallitusti ja rajatusti vähennetty, mutta pidetty valmius tarvittaessa kasvattaa etätyön osuutta. Taloudellista vaikutusta on torjuttu edellisenä vuonna aloitetun toiminnan tehostamisen ja säästöohjelman jatkolla. Lomautuksia on kuitenkin pystytty pääsääntöisesti välttämään. Tilikaudella Keskisuomalainen -konserni sai Valtiokonttorin Yritysten kustannustukea ja Traficomin Journalistisen sisällön edistämiseen myönnettävää tukea yhteensä 0,8 Me.

Konsernirakenne

Keskisuomalainen Oyj osti 30.9.2021 Hämeen Sanomia ja Forssan lehteä sekä Hämeenlinnan Kaupunkiuutisia kustantavan Hämeen Sanomat Oy:n sekä sen tytäryhtiöt Ilves Jakelu Oy:n ja Hämeenlinnan Jakelupalvelut Oy:n.

Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö Suomen Suoramainonta Oy osti 31.10.2021 tehdyllä kaupalla 51 % osakkuusyhtiö Suora Lähetys Oy:stä, minkä jälkeen sen omistusosuus nousi 90 %:iin. Loput 10 % Suora Lähetys Oy:stä omistaa Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö Jakelusepät Oy. Järjestelyssä Suora Lähetys Oy:stä tuli Keskisuomalaisen 100 % tytäryhtiö.

Suomen Suoramainonta Oy osti 31.10.2021 40 % Jakelumasters Oy:n osakkeista, mikä nosti sen omistusosuudeksi 100 %.

Keskisuomalainen tiivisti juridista organisaatiorakennettaan ja vähensi konsernin yhtiöiden määrää. 31.10.2021 Lehtisepät Oy sulautui Painotalo Plus Digital Oy:öön ja näin muodostuneen kokonaisuuden nimeksi muutettiin Lehtisepät Oy.

Vuoden 2021 lopussa toteutettiin Mediatalo Esa Oy:n kokonaisjakautuminen, jossa sen kustannustoiminta siirrettiin uuteen perustettavaan yhtiöön, jonka nimeksi tuli Hämeen Media Oy. Muu Mediatalo Esa Oy:n liiketoiminta ja varallisuus siirtyi 31.12.2021 Kiinteistö Oy Kuopion Vuorikatu 21:een, joka sen jälkeen sulautui 1.1.2022 Keskisuomalainen Oyj:hin.

Tilikauden jälkeen 1.1.2022 Lehtisepät Oy osti Savon Paino Oy:n.

Konsernin osakkuusyhtiöt
Keskisuomalainen Oyj:n osakkuusyhtiöt ovat Arena Partners Oy (41,21 %), Jyväskylän Messut Oy (26,32 %) sekä Esports media solutions Oy (24,99 %), Suomen Lehtiyhtymä Oy:n osakkuusyhtiöt ovat Myyntimestarit Oy (31,63 %) sekä Hämeen Ääni Oy (40,0 %). Keskisuomalainen Oyj ja sen tytäryhtiöt omistavat Kärkimedia Oy:tä ja konsernin yhteenlaskettu omistusosuus on 47,06 %. Konsernin osakkuusyhtiöitä ovat myös PISA Jakelu Oy (33,32 %), Jakeluyhtiö Suomi Oy (33,33 %) sekä PKS Jakelu Oy (39,3 %). Suomen Suoramainonta Oy:n osakkuusyhtiöitä ovat Länsi-Uudenmaan Mainosjakelu Oy (35,0 %) sekä Oulu Suorajakelu Oy (50,0 %).

Tutkimus- ja kehitystoiminta
Digitaaliset media- ja liiketoimintaratkaisut ovat merkittävä osa Keskisuomalainen-konsernin tuotekehitystoimintaa. Lisäksi konsernin osakkuusyhtiö Arena Partners Oy kehittää uusia sähköisiä ja mobiileja palveluja osakkailleen. Kehitysmenoja ei pääsääntöisesti ole aktivoitu, koska niistä tulevat tuotot varmistuvat vasta, kun tuotteet tulevat markkinoille.

Henkilöstö
Työsuhteita Keskisuomalainen-konsernissa oli vuoden 2021 lopussa 2445 (2212). Tämän lisäksi konsernissa oli 3692 (3514) osa-aikaista mainosjakajaa. Mainosjakajat huomioiden konsernissa oli yhteensä työsuhteessa 6137 (5726) henkilöä. Kokopäiväiseksi muutettuna konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 1810 henkilöä (1640). Kokopäiväiseksi muutettu konsernin henkilömäärä ei sisällä mainosjakajia, joita oli vuoden aikana keskimäärin 3912 (3574).

Investoinnit
Keskisuomalainen-konsernin bruttoinvestoinnit vuonna 2021 olivat 17,3 Me ja 8,2 % liikevaihdosta (7,3 Me ja 3,6 %). Katsauskautena tytäryhtiöiden hankintaan käytettiin 8,3 Me ja myytävissä oleviin sijoituksiin 4,7 Me. Muutoin tilikauden investoinnit olivat pääasiassa korvaus- ja ylläpitoinvestointeja.

Rahoitus

Keskisuomalaisella oli vieraan pääoman ehtoista lainaa vuoden 2021 lopussa 60,5 Me (60,9 Me).

Keskisuomalainen Oyj sopi 27.11.2021 uuden rahoitussopimuksen Nordea Bank Oyj:n kanssa, jolla uusittiin aiempi 4.4.2019 solmittu rahoitussopimus. Rahoitussopimukseen liittyvää lainaa 31.12.2021 Keskisuomalaisella oli 60,0 Me. Laina erääntyy marraskuussa 2026. Sopimus sisältää taloudellisia kovenantteja, jotka perustuvat Keskisuomalainen-konsernin nettovelan ja käyttökatteen suhteeseen sekä omavaraisuusasteeseen.

Yhtiö on suojautunut korkoriskiltä tekemällä pitkäaikaisen korkosuojausjärjestelyn.

Konsernin omavaraisuusaste vuoden 2021 lopussa oli 46,1 % (46,9 %). Tilikauden rahavarojen muutos oli +1,3 Me (-4,7 Me) ja rahavarojen määrä oli 21,1 Me (19,8 Me).

Keskisuomalaisen maksuvalmius on säilynyt hyvällä tasolla koko tilikauden.

Hallitus ja yhtiön johto

Keskisuomalainen Oyj:n hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat henkilöt:

toimitusjohtaja Leena Hautsalo, puheenjohtaja
toimitusjohtaja Jaakko Kurikka, varapuheenjohtaja
toimitusjohtaja Mikko Paananen
toimitusjohtaja Kalle Kautto
metsätalousyrittäjä Pekka Haltia
toimitusjohtaja Riitta Vesterinen-Virtanen
toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Vesa-Pekka Kangaskorpi.

Tilintarkastajana on toiminut Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Miikka Hietala.

Yhtiössä noudatetaan Arvopaperimarkkinayhdistyksen suosituksen (Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi) mukaista hallinnointijärjestelmää. Yhtiö on antanut suosituksessa tarkoitetun erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään. Selvitys on nähtävissä yhtiön internet-sivuilla www.keskisuomalainen.com. Palkitsemisraportti vuodelta 2021 julkaistaan yhtiön internet-sivuilla viikolla 13, joka alkaa 28.3.2022.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö Lehtisepät Oy osti 3.1.2022 allekirjoitetulla kaupalla Savon Paino Oy:n koko osakekannan Sanoma Media Finland Oy:ltä. Kokonaisuuden velaton kauppahinta oli 0,8 Me. Samalla yhtiöt sopivat Helsingin Sanomien, Ilta-Sanomien osapainosten ja HS Viikon painamisen alihankinnasta pitkäaikaisilla sopimuksilla. Painosopimusten arvioitu liikevaihto vuodelle 2022 on 3,3 Me.

Osana vuodenvaihteessa toteutettuja Keskisuomalainen-konsernin sisäisiä yritysjärjestelyjä Keskisuomalainen Oyj:n 100 % omistama tytäryhtiö Kiinteistö Oy Kuopion Vuorikatu 21 sulautui Keskisuomalainen Oyj:hin 1.1.2022.

Osakkeet

Vuonna 2021 muunnettiin K-osakkeita pörssissä noteeratuiksi A-osakkeiksi 15.066 kpl. Muuntojen jälkeen 31.12.2021 K-osakkeita oli yhteensä 4.651.533 kpl ja A-osakkeita 5.390.935 kpl.

Liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät

Euroopassa kiristynyt poliittinen tilanne voi kärjistyessään aiheuttaa negatiivisia taloudellisia seurauksia. Inflaation ja korkojen nousu vaikuttaa taloudelliseen toimintaan. Koronapandemian jatkuminen nykyistä ennakoitua pidemmäksi ja siitä aiheutuvien rajoitusten palauttaminen heikentäisi Suomen taloustilannetta. Näillä voi olla pitkäkestoisia vaikutuksia Keskisuomalainen-konsernin toimintaympäristöön.

Verkkokaupan kasvu voi johtaa paikallisen kaupan heikkenemiseen. Tämä saattaa johtaa mediamainonnan vähenemiseen ja vaikuttaa lehtien ilmestymisalueiden elinvoimaisuuteen.

Kuluttajien ostokäyttäytymisen ja mediamainonnan muutokset vaativat kykyä reagoida muuttuneisiin vaatimuksiin. Globaalit toimijat, kuten Facebook ja Google kilpailevat yhä voimakkaammin kotimaisista digimainonnan euroista. Yhteiskunnan regulaatio ja kustannusrasitukset kohdistuvat vain kotimaisiin toimijoihin.

Postin jakelustrategian ja hinnoittelun muutokset kasvattavat riskiä kustannustason nousulle sekä jakelun palvelutason heikentymiselle ja sen myötä tilaajamenetyksille. Postilain valmistelussa esillä oleva jakelupäivien vähentäminen voi heikentää lehtien toimintaedellytyksiä.

Ylen panostukset kirjoitettuun verkkouutistoimintaan ovat olleet riski sanomalehdille. YLE-lain valmistelussa Yleisradion tekstimuotoista verkkosisältöä pyritään rajaamaan. Tämä voi vähentää sanomalehdille kohdistuvaa riskiä.

Kehitystoiminnan painopistettä pitää entistä voimakkaammin suunnata kuluttaja- ja mainosmarkkinoiden kehitystrendin mukaisesti digitaalisen ansainnan kehittämiseen. Onnistumisemme tässä kehitystyössä on ratkaisevan tärkeää yhtiön pitkän aikavälin kannattavuuden näkökulmasta.

Operatiivisista riskeistä merkittävimmät liittyvät tietotekniikkaan ja painoliiketoimintojen keskeytymiseen.

Konsernin rahoitusasema on katsauskauden taloudellisen kehityksen myötä pysynyt vakaana.

Näkymät vuodelle 2022

Uskomme vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan ja operatiivisen vertailukelpoisen liikevoiton pysyvän vuoden 2021 tasolla.

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle osingonjaoksi vuodelta 2021

Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 83.397.834,43 euroa.

A- ja K-osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoihin ja yhtiön varoihin. Osinkoon oikeuttavia K-sarjan osakkeita on 4.638.786 kpl ja A-sarjan osakkeita 5.403.682 kpl eli yhteensä 10.042.468 kpl.

Yhtiö pyrkii jakamaan osinkoina vähintään puolet tilikauden tuloksesta. Hallitus on OYL 13:2 §:n mukaisesti huomioinut osinkoesitystä tehdessään, ettei esitetty osingonjako vaaranna konsernin maksukykyä.

Hallitus esittää, että osinkoa maksetaan 0,70 euroa osakkeelta. Esityksen mukainen osinkojen määrä on yhteensä 7.029.727,60 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä 2.5.2022 ja maksupäivä 9.5.2022.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen osakeyhtiölain 13 luvun 6 pykälän 2 momentin mukaisesti päättämään 31.12.2022 mennessä yhtiön maksuvalmiuden sallimissa rajoissa enintään 0,30 euron lisäosingosta osaketta kohden.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yleishyödyllisiin lahjoituksiin varataan 50.000 euroa.

Yhtiökokous pidetään 28.4.2022 Jyväskylässä.

Laadintaperiaatteet

Konsernin tilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Ensimmäinen IFRS -vuositilinpäätös on laadittu tilikaudelta 2005. Pörssitiedotteet ovat luettavissa Keskisuomalainen Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.keskisuomalainen.com.

Uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla, jotka tulivat voimaan 1.1.2021 tai tulevat voimaan sen jälkeen, ei ole suurta vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

Jyväskylässä 23. päivä helmikuuta 2022
KESKISUOMALAINEN OYJ HALLITUS
Vesa-Pekka Kangaskorpi
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi, p. 050 688 33.

Keskisuomalainen julkaisee tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sähköisessä muodossa viikolla 13, mikä alkaa 28.3.2022, yhtiön internetsivuilta www.keskisuomalainen.com.

Keskisuomalainen Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2021, mikä sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen, palkitsemisraportin sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2021 ja ei-taloudellisen informaation raportti vuodelta 2021, julkaistaan yhtiön internetsivuilta www.keskisuomalainen.com viikolla 13, mikä alkaa 28.3.2022.

Keskisuomalainen Oyj:n puolivuosikatsaus vuodelta 2022 julkaistaan 25.8.2022.

Vuoden 2021 tilinpäätös on tilintarkastettu.

KONSERNIN TULOSLASKELMA (Me)

Muut laajan tuloksen erät:
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi:
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKO
Emoyhtiön osakkeenomistajille
Määräysvallattomien omistajien osuus

KONSERNIN TASE (Me) 31.12.2021 31.12.2020
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet
Liikearvo
Sijoituskiinteistöt
Aineelliset hyödykkeet
Käyttöoikeusomaisuuserät
Osuudet osakkuusyhtiöissä
Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat
Muut pitkäaikaiset saamiset
Laskennalliset verosaamiset
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset
Muut rahoitusvarat
Rahat ja pankkisaamiset
Varat yhteensä

31.12.2021 31.12.2020
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (Me) 1-12/2021 1-12/2020
(12 kk) (12 kk)
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT
Asiakkailta saadut maksut 213,8 208,1
Tavaroiden ja palvelujen toimittajille
ja henkilöstölle suoritetut maksut -189,0 -187,8
Maksetut korot -1,0 -1,0
Saadut korot 0,1 0,1
Maksetut verot -5,2 -0,3
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT 18,7 19,1
INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT
-2,8 -3,3
-1,5 -1,1
Saadut osingot 14,2 1,7
INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT -2,4 -2,4
RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT
Lainojen nostot 60,0
Lainojen takaisinmaksut -60,4 -0,3
Rahoitusleasingvelkojen maksut -4,3 -4,2
Omien osakkeiden hankinta -9,4
Määräysvallattomien osuuksien hankinta -0,2 0,0
Maksetut osingot -10,0 -7,5
RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT -15,0 -21,5
RAHAVAROJEN MUUTOS (lisäys+/vähennys-) 1,3 -4,7
Rahavarat tilikauden alussa 19,8 24,6
Rahavarat tilikauden lopussa 21,1 19,8

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (1000 euroa)

Oman pääoman muutos 2020
Osuus osakkuusyhtiöiden suorista oman pääoman kirjauksista

Oman pääoman muutos 2021

Hankitut liiketoimet

Keskisuomalainen osti 1.10.2021 Hämeen Sanomat -konsernin. Kauppaan kuuluivat Hämeen Sanomat Oy:n, tytäryhtiö Ilves Jakelu Oy:n ja tytäryhtiö Hämeenlinnan Jakelupalvelu Oy:n koko osakekannat. Osakkeiden hankintahinta oli 15,0 Me ja se maksettiin rahana. Tilikauden tulokseen sisältyy hankittujen yhtiöiden liikevaihtoa 4,4 Me ja tulosta 0,3 Me. Hankinnasta on arvostettu asiakkuuksiin 2,6 Me ja tuotemerkkiin 0,4 Me, jotka poistetaan 10 vuodessa. Liikearvoa syntyi yhteensä 7,8 Me, joka ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen.

Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö Suomen Suoramainonta Oy osti 1.11.2021 Suora Lähetys Oy:n osakkeista 51 %. Kaupan jälkeen Suora Lähetys Oy on konsernin 100 % tytäryhtiö. Osakkeiden hankintahinta oli 0,2 Me ja se maksettiin rahana. Hankinnasta syntyi liikearvoa 0,6 Me, joka ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen.

Liikearvojen syntymisiin vaikuttivat markkinaosuuksien kasvattaminen kyseisillä alueilla sekä hankinnoista odotettavissa olevat synergiaedut. Hankinnoista syntyneet transaktiokulut 0,3 Me on kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin. Kun huomioidaan myös tilikauden poisto hankituista asiakkuuksista ja tuotemerkeistä sekä hankinnasta aiheutuneet muut kulut, niin hankintojen vaikutus tilikauden tulokseen on yhteensä 0,3 Me.

Konsernin liikevaihto 2021 olisi ollut 224,2 Me ja tulos 9,8 Me, jos tilikauden aikana toteutuneet liiketoimintojen hankinnat olisi yhdistelty konserniin tilikauden 2021 alusta lähtien.

Lisäksi konsernissa toteutettiin kaksi liiketoimintakauppaa:
Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö Etelä-Suomen Media Oy osti 1.2.2021 Uudellamaalla ilmestyvien paikallislehtien Karkkilan Tienoo ja Luoteis-Uusimaa, Kanta-Hämeessä ilmestyvän paikallislehti Lopen Lehti sekä Helsingissä ilmestyvien kaupunginosalehtien Kallio-lehti, Munkin Seutu ja Rööperin lehti liiketoiminnat.
Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö IROResearch Oy Tutkimustoimisto osti 1.6.2021 Makery Oy:n tutkimusliiketoiminnan. Kauppaan kuului elintarvikealan kuluttaja- ja markkinatutkimustoiminta.
Liiketoimintojen kauppasummat olivat yhteensä 0,3 Me ja ne maksettiin rahana. Hankitut liiketoiminnat on integroitu osaksi alueiden liiketoimintaa, eikä niillä ole olennaista vaikutusta tilikauden tulokseen. Hankinnoista ei syntynyt merkittäviä transaktiokuluja.

Yhdistämisissä kirjatut käyvät arvot ovat seuraavat:

yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot
Aineettomat hyödykkeet 3 199
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 399
Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 548
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 100
Laskennallinen verosaaminen 31
Lyhytaikaiset myynti- ja muut saamiset 1 581
Varat yhteensä 13 625
Laskennallinen verovelka 604
Pitkäaikaiset velat 945
Pitkäaikaiset varaukset 104
Velat yhteensä 6 805
Nettovarat 6 820
Hankintameno 100 %
Hankintamenot yhteensä 15 258
Liikearvo 8 437
Rahana maksettu kauppahinta 15 114
Rahavirtavaikutus 8 346

Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat

osakkeet ja osuudet,
16,7 3,7 20,4
0,4 0,4
4,5 0,2 4,7
0,0 0,0
-0,7 -0,7
2,3 -0,4 1,9

Korolliset velat

31.12.2021
Pitkäaikaiset velat
Rahalaitoslainat 54,2 56,0
Pitkäaikaiset korolliset velat 58,9 60,7
Lyhytaikaiset velat
Rahalaitoslainat 6,3 6,8
3,2 3,2
Lyhytaikaiset korolliset velat 9,6 10,1

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 31.12.2021 31.12.2020
Liikevaihto, Me 211,6 206,8
Liikevoitto, Me 9,6 4,9
% liikevaihdosta 4,5 2,4
Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto, Me 12,8 9,1
% liikevaihdosta 6,1 4,4
Käyttökate Me
Käyttökate %
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 10,4 22,0
% liikevaihdosta 4,9 10,7
Tilikauden voitto 6,7 20,1
% liikevaihdosta 3,2 9,7
Oman pääoman tuotto (ROE), % 7,3 23,6
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 7,2 14,9
Omavaraisuusaste, % 46,1 46,9
Bruttoinvestoinnit, Me 17,3 7,3
% liikevaihdosta 8,2 3,6
Taseen loppusumma 214,0 211,6
Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin kokopäiväisinä

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 31.12.2021 31.12.2020

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat

(1000 eur) 2021 2020
Myynti
Osakkuus- ja yhteisyritykset 8128 7118
Muu lähipiiri 2 1
Ostot
Osakkuus- ja yhteisyritykset 2618 3405
Muu lähipiiri

Johdon työsuhde-etuudet

(1000 eur) 2021 2020
Palkat ja palkkiot 2374 2223
Lakisääteinen Tyel-maksu 365 308
Johdon kompensaatiot yhteensä 2881 2674

Tunnuslukujen laskentakaavat

Liikevoitto + suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset
Käyttökate % Liikevoitto + suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset
Liikevaihto