Etusivu » ELECSTER -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2021

ELECSTER -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2021

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 22.2.2022 KLO 8:40

ELECSTER-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2021

Elecsterillä viimeinen vuosineljännes pettymys, yrityskauppa kohensi tulosta

Yhteenveto luvuista (jatkuvat ja lopetetut toiminnot yhteensä)

Tammi-joulukuu:

 • Liikevaihto 35,1 MEUR (1-12/2020: 39,4 MEUR)
 • Liikevoitto 3,4 MEUR (3,9 MEUR)
 • Tulos ennen veroja 2,9 MEUR (3,8 MEUR)
 • Tulos/osake 0,69 EUR (0,73 EUR)
 • Osinkoehdotus 0,29 euroa (0,28 euroa)

Yhteenveto luvuista (jatkuvat toiminnot)

Loka-joulukuu:

 • Liikevaihto 8,3 MEUR (10–12/2020: 9,7 MEUR)
 • Liikevoitto -1,1 MEUR (0,7 MEUR)
 • Tulos ennen veroja -1,2 MEUR (0,4 MEUR)
 • Tulos/osake -0,36 EUR (0,02 EUR)

Tammi-joulukuu:

 • Liikevaihto 32,5 MEUR (1-12/2020: 36,7 MEUR)
 • Liikevoitto 0,3 MEUR (3,9 MEUR)
 • Tulos ennen veroja -0,2 MEUR (3,8 MEUR)
 • Tulos/osake -0,16 EUR (0,73 EUR)
 • Oma pääoma/osake 7,10 euroa (6,41 euroa)
 • Omavaraisuusaste 55,0 % (54,0 %)

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Eurojärjestelmän asiantuntijoiden joulukuun 2021 kokonaistaloudellisten arvioiden mukaan maailmantalous on pysynyt elpymisuralla, vaikka tarjontakapeikkoihin,raaka-aineiden kallistumiseen ja koronaviruksen omikronmuunnoksen leviämiseen liittyvät haittavaikutukset varjostavat edelleen lyhyen aikavälin kasvunäkymiä. Kyselytutkimusten perusteella talouskasvu oli viimeisen vuosineljänneksen alussa yhä heikkoa erityisesti tarjontakapeikoista kärsivässä tehdasteollisuudessa. Tarjontakapeikkojen odotetaan helpottavan vuoden 2022 toisella neljänneksellä ja purkautuvan kokonaan vuonna 2023.

Euroalueen kilpailijoiden arvioituja vientihintoja on korotettu vuosiksi 2021 ja 2022 raaka-aineiden hintojen nousun, tarjontakapeikkojen ja kysynnän elpymisen myötä. Pandemian tuleva kehitys on perusskenaarion keskeisin maailmantalouden kehitykseen kohdistuva riski. Muiden kasvunäkymiin kohdistuvien riskien arvioidaan painottuvan odotettua heikomman kasvun suuntaan, kun taas inflaatioriskien painotus on epävarmempi.

Elecster-konsernin neljäs vuosineljännes oli selkeä pettymys suhteellisen hyvin sujuneen kolmannen neljänneksen jälkeen. Kysyntä sekä pakkausmateriaalien että meijerikoneiden osalta oli verrattain heikkoa ja erityisesti pakkausmateriaalien raaka-aineiden edelleen jatkunut epäsuotuisa hintakehitys heikensi vuosineljänneksen tulosta edelliseen vuosineljännekseen nähden huomattavasti. Muoviraaka-aineiden tarjontakapeikosta johtuvien saatavuusongelmien vuoksi varastotasot olivat normaalia alemmalla tasolla ja tästä johtuen ostohintojen nousu vaikutti nopeasti myyntikatteisiin.

Jälleen uuden, nopeasti leviävän koronavariantin ilmaantuminen hermostutti rahoitusmarkkinoita ja vaikeutti asiakkaidemme konekauppojen rahoitusmahdollisuuksia. Laimean kysynnän ja kohonneiden raaka-ainekustannusten lisäksi toimintaamme hankaloittivat tiettyjen raaka-aineiden ja komponettien saatavuuteen ja toimitusaikoihin liittyvät ongelmat sekä erityisesti merikuljetusten aikataulujen viivästymiset. Varsinkin Kenian tehtaamme joutui ajoittain vaikeisiin tilanteisiin toimitusviivästysten vuoksi.

Toiminnallisen tuloksenteon kannalta vaikean vuoden valopikkuna voidaan pitää sitä, että henkilöstömme kaikissa yksiköissämme on pysynyt verrattain terveenä, emmekä siltä osin ole joutuneet merkittävästi kärsimään pandemian aiheuttamista sairauspoissaoloista. Asennuksiin ja huoltoihin sekä myyntiin liittyvä matkustaminen on edelleen ollut erittäin hankalaa – jossain tapauksissa lähes mahdotonta.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Vuosineljänneksen lopulla toteutuneesta A/S Eesti Elecsterin osakkeiden myynnistä syntyi voittoa, joka paransi merkittävästi konsernin tulosta sekä viimeisellä vuosineljänneksellä että koko vuoden osalta. Elecster-konsernin osuus myyntihinnasta oli 4.2 miljoonaa euroa ja kaupan vaikutus konsernin liiketulokseen oli 3.3 miljoonaa euroa.

Elecster-konsernin talousraportoinnissa Eesti Elecster on muodostanut Muut-segmentin, joka kaupan myötä poistuu konsernin talousraportoinnista. Tässä tiedotteessa Eesti Elecsterin luvut raportoidaan lopetettuina toimintoina. Jatkossa Elecster-konsernin talousraportointi koostuu Teollisuustuotteet- ja Kuluttajatuotteet- segmenteistä (tässä tiedotteessa nämä segmentit muodostavat jatkuvat toiminnot).

Loka-joulukuu

Konsernin neljännen kvartaalin liikevaihto oli jatkuvien toimintojen osalta 8,3 milj. euroa (9,7 milj. euroa). Tässä oli laskua 16,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Katsauskauden liiketappio oli -1,1 milj. euroa (0,7 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli -1,2 milj. euroa (0,4 milj. euroa).

Tammi-joulukuu

Jatkuvien toimintojen koko vuoden liikevaihto oli 32,5 milj. euroa (36,7 milj. euroa). Laskua edellisvuoteen nähden oli 12,7 %. Liikevoitto oli 0,3 milj. euroa (3,9 milj. euroa) eli 0,8 % (10,6 %) liikevaihdosta. Tulos ennen veroja oli -0,2 milj. euroa (3,8 milj. euroa).

SEGMENTTIEN TULOS

Päättyneella tilikaudella teollisuustuotesegmentin liikevaihto pieneni 13,6 % ja oli 28,6 milj. euroa (32,4 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,5 milj. euroa (3,9 milj. euroa) eli 2,2 % (12,0 % ).

Teollisuustuotesegmentissä maidon prosessointi- ja pakkauslinjatoimitusten määrä putosi selvästi vertailuvuoteen nähden sekä vuoden viimeisellä neljänneksellä että koko vuotena. Muovikalvojen osalta toimitusmäärät olivat hienoisesti alemmalla tasolla kuin edellisvuonna.

Kuluttajatuotesegmentissä vuoden 2021 liikevaihto oli 4,0 milj euroa (4,2 milj. euroa). Pudotusta oli 4,6 %. Segmentin tulos oli tappiollinen. Toimenpiteet sekä liikevaihdon kasvattamiseksi että tuloksen parantamiseksi jatkuvat.

Lopetettujen liiketoimintojen liikevaihto oli 2,5 milj. euroa, jossa pudotusta edelliseen vuoteen (2,7 milj. euroa) oli 7,7 %. Liikevoitto painui vuoden 2021 aikana negatiiviseksi.

A/S Eesti Elecsterin yrityskaupasta kirjattu 3,3 milj. euron myyntivoitto on segmenttilaskennassa esitetty kohdassa Kohdistamaton.

Liikevoiton jakautuminen liiketoimintasegmenteittäin

Varallisuuden jakautuminen liiketoimintasegmenteittäin

TALOUDELLINEN ASEMA

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 1,1 miljoonaa euroa (1,3 milj.).

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 273 (292), josta ulkomailla 148 (164). Katsauskauden lopussa konsernin henkilömäärä oli 226 (284). Vuoden lopussa henkilöstön keskimääräinen ikä oli 44 vuotta.

YHTIÖKOKOUS

Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.4.2021. Yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset mukaan lukien hallituksen valtuudet omien osakkeiden hankkimisesta sekä luovuttamisesta on julkaistu 27.4.2021 päivätyssä pörssitiedotteessa.

OSAKKEET

Elecster Oyj:n osakepääoma 31.12.2021 oli 3.151.939,29 euroa ja osakkeiden lukumäärä 3.748.116. Osake on nimellisarvoton.

Emoyhtiö Elecster Oyj:llä on kaksi osakesarjaa, K-sarja ja A-sarja. A-osake noteerataan Nasdaq OMX Helsingin Pörssissä. Osakkeen ylin kurssi katsauskauden aikana oli 11,20 euroa ja alin 7,50 euroa. Katsauskauden päättyessä kurssi oli 8,32 euroa. Katsauskauden aikana A-osakkeiden vaihto oli 269 349 kpl (14,8 % A-osakkeiden määrästä).

Yhtiöllä ei ole hallussaan yhtiön omia osakkeita.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuutuksia eikä valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen.

Yhtiön saamista liputusilmoituksista on julkaistu pörssitiedotteet 30.3.2021 ja 9.9.2021.

HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTTÄMISESTÄ

Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2021 oli 9.875.869 euroa,

josta tilikauden voitto oli 4.487.645 euroa. Elecster Oyj:n hallitus esittää 21.4.2022 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 0,29 euroa kutakin A- ja K-sarjan osaketta kohti, eli yhteensä 1.086.954 euroa ja että jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

NÄKYMÄT JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Teknologiateollisuuden laatimassa talouskatsauksessa mainitaan, että yritysten tilauskertymä on erinomainen, mutta toimintaympäristöön liittyy myös merkittäviä ja osin vaikeasti ennakoitavia riskejä. Niitä ovat mm. toimitusketjujen ongelmat, inflaatio, pelätty palkkainflaatio ja keskuspankkien reaktiot talouskehitykseen. Myös geopoliittiset riskit ovat poikkeuksellisen suuret. Heikkojen signaalien mukaan toimitusketjujen ongelmat voisivat kuitenkin jonkin verran helpottua alkuvuoden aikana, mutta tilanne voi taas pahentua nopeastikin.

Elecsterillä meijerikoneiden tilauskanta vuoden vaihteessa ja alkuvuonna on kehittynyt myönteisesti. Päättyneen tilikauden viimeisen vuosineljänneksen hidasteet joidenkin asiakkaidemme rahoituspäätöksissä on saatu ratkaistua ja näiden siirtyneiden toimitusten lisäksi olemme solmineet myös uusia kauppoja. Odotamme, että viime vuoden heikko myynti synnytti patoutumia asiakkaidemme investointitarpeissa ja odotamme selvää kasvua meijerikoneiden toimituksissa vuonna 2022.

Pakkausmateriaalien osalta raaka-aineiden hintojen kehitys ja saatavuus on avainkysymys kannattavuuden osalta. Odotamme, että hinnat kääntyvät hitaasti lasku-uralle ja vuoden toisella puolikkaalla tilanne alkaa normalisoitua myös kannattavuuden näkökulmasta.

Tämän vuoden merkittävin investointi on Reisjärven tehtaamme kalvolinjojen modernisointi, jolla mahdollistamme monipuolistuvan raaka-ainetarjoaman hyödyntämisen pakkausmateriaalituotannossamme.

Taloudellinen ohjeistus

Konsernin liikevaihdon arvioidaan jatkuvien liiketoimintojen osalta kasvavan ja osakekohtaisen tuloksen paranevan edelliseen vuoteen verrattuna.

KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

KONSERNITASE, IFRS

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Jatkuvat toiminnot

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

 1. Osakepääoma
 2. Ylikurssirahasto
 3. Muut rahastot
 4. Muuntoerot
 5. Voittovarat
 6. Yhteensä
 7. Vähemmistöosuus
 8. Yhteensä

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET (jatkuvat toiminnot)

KONSERNIN TUNNUSLUVUT(jatkuvat toiminnot)

LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN (jatkuvat ja lopetetut toiminnot)

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT:

Oman pääoman tuotto, %

Tulos ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja

– tilikauden verot

—————————————————- * 100

Oma pääoma + vähemmistöosuus (keskiarvo)

Sijoitetun pääoman tuotto, %

Voitto ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja +

korko- ja muut rahoituskulut

—————————————————- * 100

Taseen loppusumma – korottomat velat (keskiarvo)

Omavaraisuusaste, %

Oma pääoma + vähemmistöosuus

———————————- * 100

Taseen loppusumma – saadut ennakot

Nettovelkaantumisaste, %

Korolliset velat – rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit

————————————————————— *100

Oma pääoma + vähemmistöosuus

Tulos / osake

Tulos ennen satunnaisia eriä – verot +/- vähemmistöosuus

——————————————————————

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden

aikana

Oma pääoma / osake

Oma pääoma

———————————————————

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Hinta / voittosuhde (P/E)

Osakeantioikaistu tilikauden viimeisen kauppapäivän kurssi

———————————————————-

Tulos / osake

Efektiivinen osinkotuotto, %

Osinko / osake

———————————————————- * 100

Osakeantioikaistu tilikauden viimeisen kauppapäivän kurssi

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-standardin vaatimusten mukaisesti. Tässä pörssitiedotteessa esitetyt taloustiedot perustuvat Elecsterin tilintarkastettuun tilinpäätökseen, joka on laadittu EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaan.

Tilintarkastuskertomus on annettu 21.2.2022.

Kaikki tässä pörssitiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tästä syystä tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa, kilpailuolosuhteissa, markkinoilla tai lainsäädännössä.

Taulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summat saattavat poiketa loppusummasta.

Vuosikertomus julkaistaan viikolla 13.

Varsinainen yhtiökokous pidetään 21.4.2022.

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 25.4.2022 ja osinko ehdotetaan maksettavaksi 2.5.2022.

Konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1.1. – 31.3.2022 julkaistaan 12.5.2022.

Vuosikooste vuoden 2020 julkaistuista tiedotteista on luettavissa yhtiön kotisivuilta osoitteesta www.elecster.fi. Vuoden 2021 tiedotteiden sisältö saattaa olla osittain vanhentunutta.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Arto Kinnunen, puh. 0400 191 980

ELECSTER OYJ

Hallitus

JAKELU

Nasdaq OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.elecster.fi