Etusivu » Teleste 1-9/2021: Oikaistu liiketulos vertailukauden tasolla, liikevaihto laski, komponenttisaatavuus rajoitti toimituksia, vahva kasvu tilauksissa.

Teleste 1-9/2021: Oikaistu liiketulos vertailukauden tasolla, liikevaihto laski, komponenttisaatavuus rajoitti toimituksia, vahva kasvu tilauksissa.

Teleste 1-9/2021: Oikaistu liiketulos vertailukauden tasolla, liikevaihto laski, komponenttisaatavuus rajoitti toimituksia, vahva kasvu tilauksissa.

| Source:

Teleste Oyj

Teleste Oyj

Littoinen, FINLAND

English
Finnish

TELESTE OYJ OSAVUOSIKATSAUS 4.11.2021 KLO 8:30


TELESTE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2021


OIKAISTU LIIKETULOS VERTAILUKAUDEN TASOLLA, LIIKEVAIHTO LASKI, KOMPONENTTISAATAVUUS RAJOITTI TOIMITUKSIA, VAHVA KASVU TILAUKSISSA


Heinä-syyskuu 2021

– Liikevaihto oli 32,3 (35,7) miljoonaa euroa, laskua 9,5 %
– Oikaistu liiketulos oli 2,3 (2,2) miljoonaa euroa, kasvua 2,6 %
– Liiketulos oli 2,3 (2,2) miljoonaa euroa, kasvua 2,6 %
– Osakekohtainen tulos, lopetetut toiminnot mukaan lukien, oli 0,10 (-0,38) euroa osakkeelta
– Liiketoiminnan rahavirta, lopetetut toiminnot mukaan lukien, oli 3,0 (-2,8) miljoonaa euroa
– Saadut tilaukset olivat 44,1 (29,8) miljoonaa euroa, kasvua 48,3 %
– Tilauskanta kauden lopussa oli 96,0 (73,1) miljoonaa euroa, kasvua 31,4 %


Tammi-syyskuu 2021

– Liikevaihto oli 105,1 (105,8) miljoonaa euroa, laskua 0,6 %
– Oikaistu liiketulos oli 4,9 (3,8) miljoonaa euroa, kasvua 29,5 %
– Liiketulos oli 8,1 (3,2) miljoonaa euroa, sisältäen kertaluonteisen vakuutuskorvaustuoton 3,2 miljoonaa euroa, kasvua 150,2 %
– Osakekohtainen tulos, lopetetut toiminnot mukaan lukien, oli 0,35 (-0,57) euroa osakkeelta
– Liiketoiminnan rahavirta oli 15,3 (8,5) miljoonaa euroa, kasvua 80,6 %
– Saadut tilaukset olivat 124,0 (105,7) miljoonaa euroa, kasvua 17,4 %

Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt tuloslaskelmaan liittyvät luvut sisältävät vain jatkuvat toiminnot, jollei toisin ole erikseen mainittu. Taseeseen ja rahavirtaan liittyvät luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.


Näkymät vuodelle 2021 (päivitetty)

Teleste arvioi jatkuvien toimintojen vuoden 2021 liikevaihdon saavuttavan vuoden 2020 tason ja oikaistun liiketuloksen ylittävän vuoden 2020 oikaistun liiketuloksen. Vuoden 2020 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 145,0 miljoonaa euroa ja oikaistu liiketulos 5,1 miljoonaa euroa.

Maailmanlaajuiset toimitusketjujen häiriöt ja komponenttien saatavuus ovat rajoittaneet Telesten tuotteiden toimituksia ja aiheuttavat epävarmuutta loppuvuoden toimituksiin korkeasta tilauskannasta huolimatta.


Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaaran kommentit:

”Kolmannen vuosineljänneksen positiivisin asia oli vahvasti kasvaneet saadut tilaukset. Tilaukset kasvoivat tilaajaverkkotuotteissa sekä joukkoliikenteen informaatio- ja videovalvontaratkaisuissa. Näin ollen tilauskantamme kasvoi ennätystasolle. Sen sijaan neljänneksen liikevaihto laski vertailukaudesta kaikissa liiketoiminnoissa osittain komponenttien saatavuusongelmien, mutta myös asiakastoimitusten ajoitusten vuoksi. Liiketulos kasvoi hieman vertailukaudesta pääosin parantuneen bruttokatteen seurauksena. Liiketoiminnan rahavirta kehittyi positiivisesti. Komponenttien saatavuusongelmat olivat keskeinen haaste neljänneksen aikana ja vaikuttivat toimituskykyymme. Kohonneet rahti- ja materiaalikustannukset olemme osittain pystyneet siirtämään myyntihintoihimme. Pandemia ei ole markkina-alueillamme vielä täysin ohi, mutta liiketoiminta on asteittain normalisoitumassa elleivät uudet koronaviruksen variantit vaikeuta tilannetta uudelleen.

Tietoliikenneoperaattorit käynnistivät hajautetun verkkoarkkitehtuurin mukaisia investointeja. Lisätäkseen verkkojensa kapasiteettia merkittävät operaattorit ovat kasvattaneet myös Telesten uuden sukupolven tuotteiden tilauksia. Perinteisten HFC-teknologiatuotteiden toimitukset olivat odotetusti lievässä laskussa. Myös palveluliiketoiminnan liikevaihto laski, mutta ennustamme kysynnän piristyvän loppuvuonna. Neljänneksen aikana keskityimme strategian mukaan kehittämään teknologiamurroksen edellyttämiä kyvykkyyksiä ja resursointia. Jatkoimme erityisesti hajautetun verkkoarkkitehtuurin ja DOCSIS 4.0 -standardin mukaisten tuotteiden tuotekehitystä. Esittelimme Pohjois-Amerikan markkinoille uudet älykkäät seuraavan sukupolven vahvistimet. Uudet energiatehokkaat ja ympäristöystävälliset tuotteet ovat keskeinen osa vastuullisia ratkaisujamme verkottuneen yhteiskunnan rakentamisessa.

Videovalvonta- ja joukkoliikenteen informaatiojärjestelmissä saimme neljänneksen aikana merkittäviä uusia tilauksia keskeisiltä junavalmistajilta, joukkoliikenneoperattoreilta sekä viranomaisilta, mikä vahvisti edelleen tilauskantaamme. Maantieteellisesti merkittävimmät junaratkaisujen tilaukset toimitetaan Saksaan, Englantiin ja Kanadaan sekä videovalvontaratkaisujen jatkotilaus Lähi-itään. Ennätyskorkea tilauskanta tarjoaa hyvät edellytykset liiketoiminnan kasvulle. Tavoitteena on kannattavuuden parantaminen ja olemme yhtenä kehitystoimenpiteenä aloittaneet tuotantotilojen laajennusinvestoinnin oman tuotannon lisäämiseksi Littoisissa. Laajennus valmistuu ensi vuoden loppupuolella. Komponenttien saatavuusongelmat ja hinnankorotukset vaikuttivat myös videovalvonta- ja joukkoliikenteen informaatioratkaisujen liiketoimintaan kolmannen neljänneksen aikana.

Hyvästä tilauskannasta huolimatta kuluvan vuoden tavoitteiden saavuttamisen merkittävin riski on tuotetoimituksiin liittyvä elektroniikan komponenttien saatavuus. Arvioimme, että komponenttipula ja materiaalisaatavuuden ongelmat jatkuvat ja vaikuttavat kykyymme toimittaa tuotteita myös vuoden 2022 aikana. Jatkamme ponnisteluita tuotetoimituksiin tarvittavien komponenttien hankkimiseksi.

Kuten pörssitiedotteessa 3.11.2021 ilmoitimme, lopetan työni Telesten toimitusjohtajana kuluvan vuoden päättyessä ja jään eläkkeelle sopimuksen mukaisesti ensi vuoden aikana siirtymäkauden jälkeen. Toivotan Esa Harjulle onnea ja menestystä mielenkiintoisessa toimitusjohtajan tehtävässä. Hän tuntee pitkäaikaisena johtoryhmän jäsenenä yhtiön hyvin. Varmistamme yhdessä Esan kanssa, että vastuiden siirto tapahtuu sujuvasti.”


Konsernin liiketoiminta heinä-syyskuu 2021

Avainluvut 7-9/2021 7-9/2020 Muutos
Liikevaihto, M€ 32,3 35,7 -9,5 %
Oikaistu liiketulos, M€ 1) 2,3 2,2 +2,6 %
Oikaistu liiketulos, % 1) 7,1 % 6,2 %
Liiketulos, M€ 2,3 2,2 +2,6 %
Liiketulos, % 7,1 % 6,2 %
Kauden tulos, M€ 1,9 1,7 +9,8 %
Kauden tulos, M€ 2) 1,9 -7,0
Tulos per osake, € 0,10 0,10 +8,3 %
Tulos per osake, € 2) 0,10 -0,38
Liiketoiminnan rahavirta, M€ 2) 3,0 -2,8
Saadut tilaukset, M€ 44,1 29,8 +48,3 %

1) Vaihtoehtoinen tunnusluku, joka on määritelty raportin taulukko-osassa.
2) Lopetetut toiminnot mukaan lukien

Konsernin kolmannen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 44,1 (29,8) miljoonaa euroa kasvaen 48,3 % viime vuoden vertailukaudesta. Tilaukset kasvoivat joukkoliikenteen informaatioratkaisuissa ja videovalvontaratkaisuissa sekä tilaajaverkkotuotteissa. Tilauskanta oli 96,0 (73,1) miljoonaa euroa kasvaen vertailukauden lopusta 31,4 %. Tilauskanta kasvoi kaikilla tuoteportfolion alueilla. Liikevaihto oli 32,3 (35,7) miljoonaa euroa laskien 9,5 %. Liikevaihto laski tilaajaverkkotuotteissa hajautetun verkkoarkkitehtuurin teknologiamurroksen vuoksi ja joukkoliikenteen informaatioratkaisuissa komponenttisaatavuuden ongelmien vuoksi.
Liiketoiminnan muut tuotot 0,9 miljoonaa euroa sisältävät tilaajaverkkotuotteiden valmistusta Kiinassa harjoittaneen yhtiön vähemmistöosuuden luovutusvoiton 0,5 M€, joka raportoidaan myös oikaistussa liiketuloksessa. Vastaavasti kiinalaisen yhtiön vähemmistöosakkuuden myyntiin liittyvät kulut on vähennetty oikaistusta liiketuloksesta aikaisempina tilikausina.

Materiaali- ja valmistuspalvelujen kulut laskivat 17,2 % ollen 14,5 (17,5) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut kasvoivat 1,0 % ollen 10,4 (10,3) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 5,9 % ja olivat 4,1 (3,9) miljoonaa euroa. Poistot olivat 1,9 (1,9) miljoonaa euroa kasvaen 2,0 %. Oikaistu liiketulos kasvoi 2,6 % ollen 2,3 (2,2) miljoonaa euroa eli 7,1 % (6,2 %) liikevaihdosta. Liiketulos kasvoi 2,6 % ollen 2,3 (2,2) miljoonaa euroa eli 7,1 % (6,2 %) liikevaihdosta. Nettorahoituserät olivat +0,1 (-0,2) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,10 (0,10) euroa osakkeelta kasvaen 8,3 % vertailukaudesta.

Liiketoiminnan rahavirta oli 3,0 (-2,8) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta kasvoi vertailukautta pienemmän nettokäyttöpääoman vuoksi.

Tuotekehitysmenot olivat 2,6 (2,6) miljoonaa euroa eli 8,1 % (7,2 %) konsernin liikevaihdosta. Tuotekehitysprojektit painottuivat hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin ja seuraavan sukupolven vahvistimiin mukaan lukien USA:n markkinoille suunnatut ratkaisut, tilannekuva- ja videovalvontaratkaisuihin, matkustajaliikenteen informaatiojärjestelmiin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin. Tuotekehitysmenoja aktivoitiin 1,4 ( 0,8) miljoonaa euroa. Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 1,1 (0,9) miljoonaa euroa.


Konsernin liiketoiminta tammi-syyskuu 2021

Avainluvut 1-9/2021 1-9/2020 Muutos 1-12/2020
Liikevaihto, M€ 105,1 105,8 -0,6 % 145,0
Oikaistu liiketulos, M€ 1) 4,9 3,8 +29,5 % 5,1
Oikaistu liiketulos, % 1) 4,7 % 3,6 % 3,5 %
Liiketulos, M€ 8,1 3,2 +150,2 % 4,5
Liiketulos, % 7,7 % 3,1 % 3,1 %
Kauden tulos, M€ 6,3 1,9 +236,4 % 2,8
Kauden tulos, M€ 2) 6,3 -10,4 -8,0
Tulos per osake, € 0,35 0,11 +218,4 % 0,16
Tulos per osake, € 2) 0,35 -0,57 -0,43
Liiketoiminnan rahavirta, M€ 2) 15,3 8,5 +80,6 % 13,1
Nettovelkaantumisaste, % 2) 12,6 % 33,5 % 17,0 %
Omavaraisuusaste, % 2) 54,5 % 44,7 % 48,8 %
Saadut tilaukset, M€ 124,0 105,7 +17,4 % 148,8
Tilauskanta, M€ 96,0 73,1 +31,4 % 77,1
Henkilöstö kauden lopussa 862 862 +0,0 % 858

1) Vaihtoehtoinen tunnusluku, joka on määritelty raportin taulukko-osassa.
2) Lopetetut toiminnot mukaan lukien

Konsernin saadut tilaukset olivat 124,0 (105,7) miljoonaa euroa kasvaen 17,4 %. Tilaukset kasvoivat joukkoliikenteen informaatioratkaisuissa ja videovalvontaratkaisuissa sekä tilaajaverkkotuotteissa. Liikevaihto laski 0,6 % ollen 105,1 (105,8) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski verkkopalveluissa, mutta kasvoi joukkoliikenteen informaatioratkaisuissa ja videovalvontaratkaisuissa. Liiketoiminnan muut tuotot 4,8 (1,1) miljoonaa euroa sisältävät kertaluonteisen 3,2 miljoonan euron vakuutuskorvauksen, joka on raportoitu oikaisueränä sekä tilaajaverkkotuotteiden valmistusta Kiinassa harjoittaneen yhtiön vähemmistöosuuden luovutusvoiton 0,5 M€.

Materiaali- ja valmistuspalvelujen kulut laskivat 6,5 % ollen 48,8 (52,2) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat 34,7 (33,1) miljoonaa euroa kasvaen 4,8 %. Liiketoiminnan muut kulut olivat 12,9 (13,1) miljoonaa euroa laskien 1,4 %. Poistot olivat 5,4 (5,3) miljoonaa euroa kasvaen 3,1 %. Oikaistu liiketulos kasvoi 29,5 % ollen 4,9 (3,8) miljoonaa euroa eli 4,7 % (3,6 %) liikevaihdosta. Liiketulos kasvoi 150,2 % ollen 8,1 (3,2) miljoonaa euroa eli 7,7 % (3,1 %) liikevaihdosta. Nettorahoituserät olivat 0,2 (-0,5) miljoonaa euroa ja välittömät verot olivat 1,9 (0,9) miljoonaa euroa. Konsernin laskennallinen veroaste oli 23,4 % (31,6 %). Raportointikauden tulos oli 6,3 (1,9) miljoonaa euroa kasvaen 236,4 %. Osakekohtainen tulos oli 0,35 (0,11) euroa osakkeelta kasvaen 218,4 %.

Liiketoiminnan rahavirta, mukaan lukien lopetetut toiminnot, oli 15,3 (8,5) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta kasvoi operatiivisen tulosparannuksen lisäksi vapautuneen käyttöpääoman ansiosta. Nettokäyttöpääoma laski myyntisaamisten ja projektitoimituksien ennakkomaksujen vuoksi.

Tuotekehitysmenot olivat 8,5 (8,5) miljoonaa euroa eli 8,1 % (8,0 %) konsernin liikevaihdosta. Tuotekehitysmenoja aktivoitiin 3,8 (2,9) miljoonaa euroa. Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 3,0 ( 2,3) miljoonaa euroa.


Henkilöstö ja organisaatio tammi-syyskuu 2021

Konsernin jatkuvien toimintojen palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 868 (857) henkilöä. Katsauskauden lopussa konsernin jatkuvien toimintojen palveluksessa oli 862 (862) henkilöä, joista ulkomailla työskenteli 45,6 % (47,1 %). Euroopan ulkopuolella työskenteli 3,1 % konsernin henkilöstöstä.

Henkilöstökulut olivat 34,7 (33,1) miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen kasvuun vaikuttivat keskimääräisen henkilömäärän ja työvoiman yksikkökustannusten kasvu ja tulosperusteiset palkkiot, joita ei maksettu vuoden 2020 tammi-kesäkuulta. Lisäksi vertailukauden henkilöstökuluja pienensivät lomautukset, jotka päättyivät kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana.


Investoinnit ja tuotekehitys tammi-syyskuu 2021, lopetetut toiminnot mukaan lukien

Konsernin investoinnit olivat 7,5 (5,3) miljoonaa euroa eli 7,1 % (3,4 %) liikevaihdosta. Tuotekehitysaktivoinnit olivat 3,8 (2,9) miljoonaa euroa, IFRS 16 –standardin mukaan aktivoidut vuokrasopimukset olivat 2,7 (1,3) miljoonaa euroa ja muut käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 1,0 (1,1) miljoonaa euroa. Tuotekehitysprojektit painottuivat hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin ja seuraavan sukupolven vahvistimiin mukaan lukien USA:n markkinoille suunnatut ratkaisut, tilannekuva- ja videovalvontaratkaisuihin, matkustajaliikenteen informaatiojärjestelmiin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin.


Rahoitus ja pääomarakenne tammi-syyskuu 2021, lopetetut toiminnot mukaan lukien

Liiketoiminnan rahavirta oli 15,3 (8,5) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta kasvoi operatiivisen tulosparannuksen lisäksi vapautuneen käyttöpääoman ansiosta. Nettokäyttöpääoma laski myyntisaamisten ja projektitoimituksien ennakkomaksujen vuoksi. Alkuvuoden aikana yhtiö on maksanut takaisin tilikaudella 2020 saatuja COVID-19-huojennuksia, kuten viivästettyjä verojen ja työnantajamaksujen suorituksia.

Teleste Oyj:llä on luottolimiitti- ja luottosopimukset yhteisarvoltaan 46,0 miljoonaa euroa. 30,0 miljoonan euron viisivuotinen luottosopimus erääntyy elokuussa 2022. Luottoa lyhennetään 3,0 miljoonan euron vuotuisin lyhennyksin. 10,0 miljoonan euron luottolimiittisopimus on voimassa elokuun loppuun 2022 ja sisältää yhden vuoden jatko-option. 6,0 miljoonan euron lainan maturiteetti on 4 vuotta ja takaisinmaksu suoritetaan tasalyhennyksin puolen vuoden välein elokuuhun 2024 mennessä. Käyttämättömiä sitovia valmiusluottoja oli katsauskauden lopussa 10,0 (20,0) miljoonaa euroa.

Katsauskauden lopussa konsernilla oli korollista velkaa 27,9 (34,0) miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 54,5 % (44,7 %) ja nettovelkaantumisaste oli 12,6 % (33,5 %).


Lopetetut toiminnot

Saksassa toimineiden Cableway-yhtiöiden palveluliiketoiminta luokiteltiin IFRS 5:n (”Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot”) mukaisesti myytävänä olevaksi ja standardin mukaisesti Teleste raportoi Cableway-yhtiöiden liiketoiminnan lopetettuna liiketoimintona tilikaudella 2020. Liiketoiminnan myynti toteutui 2.11.2020 ja lopullinen kauppahinta toteutui tilinpäätöksessä 31.12.2020 raportoidun mukaisesti. Arvioimme ettei myyty palveluliiketoiminta vaikuta tilikauden 2021 tuloslaskelmaan. Tilikauden 2021 osavuosikatsauksissa esitettävät tuloslaskelmaan liittyvät vertailukauden 2020 luvut sisältävät vain jatkuvat toiminnot, jollei toisin ole erikseen mainittu. Taseen ja rahavirtalaskelman vertailukauden luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.


Liiketoiminnan keskeiset riskit

Telesten päämarkkina-alue ja toiminta keskittyvät Eurooppaan, mutta yhtiön tavoitteena on laajentaa liiketoimintaa Pohjois-Amerikassa. Telesten asiakkaina ovat tietoliikenneoperaattorit, joukkoliikenneoperaattorit, junavalmistajat sekä tietyt julkishallinnon organisaatiot.

Telesten strategiaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten se, ettei uusia liiketoimintamahdollisuuksia pystytä tunnistamaan tai hyödyntämään menestyksekkäästi. Yhtiön on ennakoitava markkinoiden muutoksia, kuten asiakkaiden tai kilpailijoiden konsolidoitumisen merkitys. Teknologiset murrosvaiheet, kuten operaattoreiden siirtyminen hajautettuun verkko­arkkitehtuuriin tilaajaverkoissa, voivat muuttaa merkittävästi nykyisten toimittajien kilpailu­asemia ja houkutella markkinoille uusia kilpailijoita. Kiristyvä kilpailu voi laskea tuotteiden ja ratkaisujen hintoja nopeammin kuin tuotteiden valmistus- ja toimituskustannuksia pystytään alentamaan. Oikeat teknologiavalinnat, tuotekehitys ja niiden ajoitus ovat keskeisiä menestyksen kannalta. Tuotekehitys sisältää harkittuja riskejä, joiden toteutuessa tuotekehityspanostuksien arvo voi alentua. Liiketoiminnan laajentaminen uusille markkinoille on vaativaa. Yhtiön kasvupanostukset Pohjois-Amerikan markkinoille eivät välttämättä johda tavoiteltuihin tuloksiin.

Teknologia- ja tuoteliiketoiminnan asiakaskohtaiset ja integroidut ratkaisutoimitukset luovat hyvät kasvuedellytykset, mutta toimitusten resursointi ja tekninen toteutus ovat vaativia, ja sisältävät näin ollen myös kohtuullisia riskejä. Tietoliikenneoperaattorien verkkoinvestoinnit vaihtelevat teknologiakehityksen, verkkojen päivitystilanteen ja investointikyvyn mukaan. Myös videovalvonta- ja informaatioratkaisujen kysyntä vaihtelee yksittäisten suurien projektitoimitusten mukaan. Kokonaisvaltaiset järjestelmä- tai projektitoimitukset saattavat olla kooltaan suuria ja ajoittua useille vuosille, minkä vuoksi projektien tarjouslaskenta ja hallinta ovat vaativia ja sisältävät riskejä. Uusien palvelutarjoajien lisäämä kilpailu saattaa heikentää kaapelioperaattoreiden investointikykyä. Telesten tuotteissa ja ratkaisuissa hyödynnetään erilaisia teknologioita, joiden soveltamiseen liittyviä immateriaalioikeuksia eri osapuolet voivat tulkita eri tavoin. Tulkintaerimielisyydet voivat johtaa kalliisiin selvityksiin tai oikeudenkäynteihin. Asiakkaiden vaatimukset tuotteiden suorituskyvystä, kestävyydestä vaativissa olosuhteissa ja yhteensopivuudesta integroiduissa kokonaisuuksissa ovat huomattavan korkeita. Huolellisesta suunnittelusta ja laadunvarmistuksesta huolimatta, monimutkaiset tuotteet ja ratkaisut voivat vikaantua asiakkaan käyttöympäristössä ja johtaa kalliisiin korjausvelvoitteisiin. Teleste on sitoutunut asiakkaiden korkeisiin laatu- ja toimitusvaatimuksiin myös verkkopalveluissa, mikä vaatii toimivaa palveluprosessin ohjausjärjestelmää ja jatkuvaa prosessikehitystä palvelujen laadun ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi. Tämä puolestaan vaatii oman ja alihankkijoiden henkilöstön osaamisen jatkuvaa kehittämistä. Lisäksi oman henkilöstön ja alihankkijaverkoston kapasiteetin riittävyys ja käyttöasteet vaikuttavat palveluiden toimituskykyyn ja kannattavuuteen. Alihankkijoiden kustannukset voivat nousta nopeammin kuin Telesten on mahdollista nostaa palvelujen hintoja omille asiakkailleen.

Erilaiset tietojärjestelmät ovat kriittisiä tuotteiden kehittämisessä, valmistamisessa ja toimittamisessa asiakkaille. Tietojärjestelmien ylläpitoon ja uusien järjestelmien käyttöönottoon liittyy riskejä, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden ja palvelujen toimituskykyyn. Tietojärjestelmiin kohdistuu myös ulkoisia uhkia, joilta pyritään suojautumaan teknisin ratkaisuin ja henkilöstön turvallisuusosaamista lisäämällä. Teleste-konserniin voi kohdistua myös laittomia toimia ja petosyrityksiä, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi taloudelliseen tulokseen. Tällaisia riskejä pyritään minimoimaan kehittämällä edelleen hyviä hallintotapoja ja lisäämällä henkilöstön turvallisuusosaamista. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen, henkilöstön sitouttamiseen ja rekrytointeihin liittyy riskejä jotka vaikuttavat kilpailukyvyn ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Luonnonilmiöiden ja globaalien häiriöiden, kuten pandemian seuraukset tai onnettomuudet, kuten tulipalo tai tulva, saattavat heikentää komponenttien saatavuutta elektroniikkateollisuuden tilaus-toimitusketjussa tai keskeyttää oman valmistustoiminnan. Maailmantalouden kysyntävaihtelut voivat johtaa äkillisiin raaka-aineiden, komponenttien ja rahtien hinnankorotuksiin, joiden negatiivista vaikutusta bruttokatteeseen Teleste ei pysty eliminoimaan omien tuotteiden tai projektitoimitusten hinnankorotuksilla. Viime vuonna alkaneet raaka-aine- ja komponenttisaatavuuden haasteet ovat jatkuneet ja laajentuneet. Yhtiön arvion mukaan saatavuuteen liittyvät riskit voivat aiheuttaa edelleen toimitusviiveitä. Eri valtioiden asettamat tullit ja muutokset tai rajoitteet viennissä tai tuonnissa voivat vaikuttaa komponenttien hankintaketjuihin ja tuotteiden kannattavuuteen negatiivisesti. Useat tilaajaverkkoteknologioita tarjoavat kilpailijat ovat amerikkalaisia, joten euron kurssi suhteessa Yhdysvaltain dollariin vaikuttaa kilpailukykyyn. Erityisesti Yhdysvaltain dollarin ja Kiinan renminbin kurssikehitys suhteessa euroon vaikuttavat tuotekustannuksiin ja tulokseen. Lyhytaikaisilta valuuttariskeiltä yhtiö suojautuu valuuttatermiineillä ja optioilla.

COVID-19-pandemia aiheuttaa riskejä Telesten toimitusketjulle, yhtiön omalle toimintakyvylle, asiakkaiden toimintakyvylle sekä Telesten tuotteiden ja palvelujen kysynnälle. Tähän mennessä COVID-19–pandemian seurauksena operaattorit ovat rajanneet tai keskeyttäneet laajakaistaverkon rakennustöitä ja osa joukkoliikenteen informaatioratkaisujen asiakkaista on joutunut sulkemaan tehtaitaan ja viivästämään projektejaan. Henkilöstömme ja oma tuotantomme ovat pysyneet pääosin toimintakykyisinä. Yhtiö käynnisti vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana toimenpiteet likviditeetin ja rahoitusaseman turvaamiseksi. COVID-19‑pandemia on vaikuttanut negatiivisesti sekä liikevaihtoon että liiketulokseen vuoden 2020 toisesta vuosineljänneksestä lähtien. Vaikka pandemian suorat vaikutukset Telesten toimintaan ovat toistaiseksi olleet rajallisia, elektroniikan komponenttien ja monien muiden materiaalien toimitusketjujen häiriöt ovat vaikuttaneet ja voivat edelleen vaikuttaa negatiivisesti Telesten toimituskykyyn.

Hallitus käy vuosittain läpi liiketoiminnan keskeiset riskit ja niiden hallinnan. Riskienhallinta on organisoitu osaksi liiketoiminta-alueiden strategista ja operatiivista toimintaa. Riskit raportoidaan tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle säännöllisesti.

Katsauskaudella ei ollut vireillä sellaisia oikeudenkäyntejä tai oikeudellisia menettelyjä, joilla olisi ollut oleellista merkitystä konsernin toiminnalle.


Konsernirakenne

Emoyhtiöllä on sivuliike Hollannissa sekä tytäryhtiöt 14 maassa Suomen ulkopuolella.


Osakkeet ja osakepääoman muutokset

Yhtiökokouksen antaman valtuutuksen puitteissa Teleste Oyj:n hallitus päätti 10.3.2021 suunnatusta maksuttomasta osakeannista Teleste-konsernin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2018 ansaintajakson 2018-2020 palkkion maksamiseksi. Osakeannissa luovutettiin 8 225 yhtiön hallussa olevaa Teleste Oyj:n osaketta vastikkeetta osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään kuuluville avainhenkilöille järjestelmän ehtojen mukaisesti 19.3.2021.

Tianta Oy oli 30.9.2021 suurin yksittäinen osakkeenomistaja 25,0 % omistusosuudella.

Yhtiön osakekurssi oli katsauskaudella alimmillaan 4,47 (3,51) euroa ja korkeimmillaan 6,66 (5,78) euroa. Päätöskurssi 30.9.2021 oli 5,14 (3,94) euroa. Arvo-osuusjärjestelmän mukaan osakkaiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 5 613 (5 632). Ulkomaalais- ja hallintarekisteröityjen omistuksien määrä oli 4,2 % (5,1 %) osakkeista. Telesten osakkeen vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.-30.9.2021 oli 12,0 (8,1) miljoonaa euroa. Katsauskaudella pörssin kautta vaihdettiin 2,2 (1,8) miljoonaa kappaletta Telesten osaketta.

30.09.2021 konsernilla oli 768 194 (776 419) omaa osaketta, kaikki emoyhtiö Teleste Oyj:n hallussa. Konsernin omistus katsauskauden lopun osakemäärästä oli 4,0 % (4,1 %).

Yhtiön rekisteröity osakepääoma 30.09.2021 oli 6.966.932,80 euroa jakautuen 18 985 588 osakkeeseen.

Katsauskauden lopussa voimassa olleet valtuutukset:
– Hallitus voi hankkia enintään 1 200 000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.
– Hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta.
– Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuihin uusia osakkeita ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevaan enimmäismäärään.
– Valtuutukset ovat voimassa 6.10.2022 asti.


Yhtiökokouksen päätökset

Teleste Oyj:n 7.4.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2020 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,12 euroa osakkeelta muille kuin yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 9.4.2021 ja osinko maksettiin 16.4.2021.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Teleste Oyj:n hallituksen jäseniksi valittiin Jussi Himanen, Vesa Korpimies, Mirel Leino-Haltia, Timo Luukkainen, Heikki Mäkijärvi ja Kai Telanne. Yhtiökokouksen jälkeen 7.4.2021 pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Luukkainen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Mirel Leino-Haltia sekä jäseniksi Jussi Himanen ja Vesa Korpimies.

Hallituksen jäsenten palkkiot päätettiin pitää ennallaan eli päätettiin maksaa vuosipalkkiot seuraavasti: puheenjohtajalle 66 000 euroa vuodessa ja kullekin jäsenelle 33 000 euroa vuodessa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimivan hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 49 000 euroa. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille hankitaan 40 %:lla palkkion brutto-osuudesta Teleste Oyj:n osakkeita Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä ja loppuosa suoritetaan rahana. Hallituksen jäsenille ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ei makseta erillistä kokouspalkkiota. Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 400 euroa niistä tarkastusvaliokunnan kokouksista, joihin he osallistuvat.

Yhtiökokous päätti, että Teleste Oyj:lle valitaan yksi tilintarkastaja. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Markku Launiksen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

Yhtiökokous hyväksyi yhtiön palkitsemisraportin vuodelta 2020.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella hallitus voi hankkia enintään 1 200 000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta.

Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuihin uusia osakkeita ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevaan enimmäismäärään.

Yhtiökokouksen päättämät valtuutukset ovat voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutukset kumoavat aiemmin myönnetyt valtuutukset päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Telesten hallitus on nimittänyt Esa Harjun, s. 1967, Teleste Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi. Harju aloittaa toimitusjohtajan tehtävässä 1.1.2022. Telesten nykyinen toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara jää sopimuksen mukaisesti eläkkeelle Telesten palveluksesta siirtymäkauden jälkeen vuoden 2022 aikana.


Toimintaympäristö vuonna 2021

Telesten tavoitteena on säilyttää vahva markkina-asema Euroopassa ja vahvistaa markkina-asemaa Pohjois-Amerikassa.

Tietoliikenneoperaattoreiden laajakaistapalvelujen kysyntä jatkaa kasvuaan. Kotitalouksien laajakaistaliikenne on kasvanut viime vuosina 30-40 % vuodessa. COVID-19-pandemian aikana laajakaistaliikenne on kasvanut voimakkaasti etätyön ja etäkoulutuksen yleistyttyä sekä suoratoistoviihdepalvelujen kulutuksen kasvun myötä. On mahdollista, että osa pandemian aikaisesta kasvusta jää pysyväksi ilmiöksi ja näin ollen voi kiihdyttää verkkoinvestointeja, kun pandemiarajoitukset poistuvat. Euroopan kaapelioperaattorit ovat pystyneet kilpailukykyisesti vastaamaan kysynnän kasvuun investoituaan viime vuosien aikana DOCSIS 3.1 -standardin mukaisiin 1,2 GHz:n taajuusalueen verkkopäivityksiin. Investoinnit perinteisen HFC-verkkoinfrastruktuurin taajuusalueen laajentamiseksi jatkuvat edelleen, mutta viime vuosia alhaisemmalla volyymillä. Operaattorit suunnittelevat jo seuraavan sukupolven hajautetun verkkoarkkitehtuurin ja DOCSIS 4.0 -standardin mukaisia verkkoinvestointeja. Visiona on tarjota jopa 10 Gbps yhteyksiä kotitalouksille. Kaapelitoimiala, Teleste mukaan lukien, on valmistautunut jo vuosia seuraavaan teknologia-aaltoon, jolla investointeja kaapeliverkkoinfrastruktuuriin voidaan jatkaa kilpailukykyisesti tulevinakin vuosina. Operaattoreiden hajautetun verkkoarkkitehtuurin investoinnit ovat viivästyneet aikaisempien vuosien aikatauluarvioista ja COVID-19-pandemia on aiheuttanut vielä lisäviivettä, kun operaattoreiden kenttätestauksia on jouduttu viivästyttämään. Arviomme mukaan operaattoreiden hajautetun verkkoarkkitehtuurin käyttöönottoprojektit alkavat vuoden 2021 lopulla. DOCSIS 4.0 -standardin mukaiset 1,8 GHz verkkotuotteiden tuotekehityshankkeet on käynnistetty. Näiden tuotteiden käyttöönottoprojektit arvioimme alkavan vuonna 2023. Kasvun mahdollistaa niin tilaajaverkon optisten tuotteiden arvon nousu kuin myös mahdollisuus hyödyntää teknologiamurrosta liiketoiminnan laajentamiseksi Pohjois-Amerikan markkinoille. Merkittävä riski on yhteensopivuuden saavuttaminen kaapeliverkkojen keskusjärjestelmien kanssa. Arvioimme tilaajaverkkotuotteiden ja -palveluiden vuoden 2021 liikevaihdon saavuttavan vertailuvuoden tason. Arvioon liittyy kuitenkin pandemiatilanteen ja teknologiamurroksen ajoittumisen aiheuttamaa epävarmuutta. Komponenttien saatavuusongelmat ja hinnankorotukset vaativat erityistä huomiota loppuvuoden aikana sekä tilaajaverkkotuotteissa että videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa.

Kasvavat kaupunkiympäristöt ja niiden turvallisuus, lisääntyvä joukkoliikenne sekä arkea helpottavien älykkäiden digitaalisten järjestelmien yleistyminen luovat tulevina vuosina pohjaa kasvavalle liiketoiminnalle. Joukkoliikenneoperaattoreiden sekä muiden viranomaisten tulee varmistaa palvelujen ja infrastruktuurin häiriötön toiminta sekä ihmisten turvallisuus. Joukkoliikenteen informaatiojärjestelmät kehittyvät jatkuvasti entistä älykkäämmiksi ja reaaliaikaisiksi. Videovalvontaratkaisujen älykkyys lisääntyy ja markkinoille on syntymässä tarve kokonaisvaltaisille tilannekuvajärjestelmille, missä videon lisäksi hallitaan muita sensoritason tietovirtoja ja automatisoidaan toimintaprosesseja poikkeustilanteissa. Arvioimme joukkoliikenteen informaatiojärjestelmien markkinan laskeneen vuonna 2020 COVID-19–pandemian aiheuttaman joukkoliikenteen käytön vähentymisen sekä investointien ja projektien viivästämisten vuoksi. Vuonna 2021 markkinan kehitykseen ovat vaikuttaneet negatiivisesti myös globaalit komponentti- ja materiaalisaatavuusongelmat. Markkinan arvioidaan kuitenkin kääntyvän uudelleen kasvuun vuoden 2022 aikana, olettaen että komponentti- ja materiaalisaatavuus paranee. Kilpailukyvyn varmistaminen edellyttää Telesteltä jatkuvia tuotekehitysinvestointeja uusiin älykkäisiin ratkaisuihin. Myös projektien hallinnan ja operatiivisen tehokkuuden parantaminen liiketoiminnassa on välttämätöntä. Teleste vahvisti markkina-asemaansa videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa vuoden 2020 aikana ja trendi on jatkunut vuonna 2021. Arvioimme vuoden 2021 liikevaihdon saavuttavan vertailuvuoden tason. Arvioon liittyy kuitenkin komponentti- ja materiaalisaatavuuden, pandemiatilanteen ja projektien ajoituksen aiheuttamaa epävarmuutta.


Näkymät vuodelle 2021 (päivitetty)

Teleste arvioi jatkuvien toimintojen vuoden 2021 liikevaihdon saavuttavan vuoden 2020 tason ja oikaistun liiketuloksen ylittävän vuoden 2020 oikaistun liiketuloksen. Vuoden 2020 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 145,0 miljoonaa euroa ja oikaistu liiketulos 5,1 miljoonaa euroa.

Maailmanlaajuiset toimitusketjujen häiriöt ja komponenttien saatavuus ovat rajoittaneet Telesten tuotteiden toimituksia ja aiheuttavat epävarmuutta loppuvuoden toimituksiin korkeasta tilauskannasta huolimatta.

3. päivänä marraskuuta 2021

Teleste Oyj Jukka Rinnevaara
Hallitus Toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset standardin mukaisesti siten kuin EU on sen hyväksynyt käyttäen samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä lukuun ottamatta 1.1.2021 voimaantulleita uusia ja muutettuja standardeja. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

KONSERNIN TULOSLASKELMA (TEUR) 7-9/2021 7-9/2020 Muutos % 1-12/2020
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 32 316 35 704 -9,5 % 144 983
Liiketoiminnan muut tuotot 864 64 1242,9 % 1 783
Materiaalikäyttö ja ostetut palvelut -14 498 -17 516 -17,2 % -72 039
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -10 374 -10 268 1,0 % -45 156
Poistot -1 933 -1 896 2,0 % -7 241
Muut liiketoiminnan kulut -4 095 -3 866 5,9 % -17 814
Liiketulos 2 280 2 222 2,6 % 4 516
Rahoitustuotot 265 239 10,9 % 836
Rahoituskulut -156 -435 -64,1 % -1 670
Tulos rahoituserien jälkeen 2 389 2 026 17,9 % 3 681
Tulos ennen veroja 2 389 2 026 17,9 % 3 681
Välittömät verot -518 -323 60,6 % -905
Kauden tulos jatkuvista toiminnoista 1 871 1 704 9,8 % 2 777
Lopetetut toiminnot
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 0 -8 750 n/a -10 812
Kauden tulos 1 871 -7 046 n/a -8 035
Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 1 899 -6 997 n/a -7 827
Määräysvallattomille omistajille -28 -50 n/a -209
1 871 -7 046 n/a -8 035
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu
osakekohtainen tulos:
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,10 -0,38 n/a -0,43
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,10 -0,38 n/a -0,43
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta jatkuvien toimintojen
tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,10 0,10 8,3 % 0,16
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,10 0,10 8,3 % 0,16
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta lopetettujen toimintojen tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,00 -0,48 n/a -0,59
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,00 -0,48 n/a -0,59
Laaja tuloslaskelma (tEUR)
Kauden tulos 1 871 -7 046 n/a -8 035
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisesti
Muuntoero -310 -284 9,1 % -606
Käyvän arvon rahasto 0 13 -100,0 % 62
Kauden laaja tulos 1 561 -7 318 n/a -8 579
Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 1 583 -7 255 n/a -8 344
Määräysvallattomille omistajille -22 -63 n/a -235
1 561 -7 318 n/a -8 579

Jatkuvat toiminnot 1-9/2021 1-9/2020 Muutos % 1-12/2020
Liikevaihto 105 108 105 782 -0,6 % 144 983
Liiketoiminnan muut tuotot 4 819 1 111 333,9 % 1 783
Materiaalikäyttö ja ostetut palvelut -48 787 -52 189 -6,5 % -72 039
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -34 695 -33 110 4,8 % -45 156
Poistot -5 436 -5 273 3,1 % -7 241
Muut liiketoiminnan kulut -12 899 -13 079 -1,4 % -17 814
Liiketulos 8 110 3 242 150,2 % 4 516
Rahoitustuotot 825 668 23,5 % 836
Rahoituskulut -649 -1 152 -43,7 % -1 670
Tulos rahoituserien jälkeen 8 286 2 757 200,5 % 3 681
Tulos ennen veroja 8 286 2 757 200,5 % 3 681
Välittömät verot -1 941 -871 122,8 % -905
Kauden tulos jatkuvista toiminnoista 6 346 1 886 236,4 % 2 777
Lopetetut toiminnot
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 0 -12 324 n/a -10 812
Kauden tulos 6 346 -10 437 n/a -8 035
Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 6 459 -10 296 n/a -7 827
Määräysvallattomille omistajille -113 -142 n/a -209
6 346 -10 437 n/a -8 035
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu
osakekohtainen tulos:
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,35 -0,57 n/a -0,43
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,35 -0,56 n/a -0,43
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta jatkuvien toimintojen
tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,35 0,11 218,4 % 0,16
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,35 0,11 218,7 % 0,16
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta lopetettujen toimintojen
tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,00 -0,68 n/a -0,59
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,00 -0,68 n/a -0,59
Laaja tuloslaskelma (tEUR)
Kauden tulos 6 346 -10 437 n/a -8 035
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisesti
Muuntoero 105 -1 154 -109,1 % -606
Käyvän arvon rahasto 0 46 -100,0 % 62
Kauden laaja tulos 6 450 -11 544 n/a -8 579
Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 6 549 -11 387 n/a -8 344
Määräysvallattomille omistajille -98 -158 n/a -235
6 450 -11 544 n/a -8 579

TASE (TEUR)
Pitkäaikaiset varat 30.9.2021 30.9.2020 Muutos % 31.12.2020
Aineettomat hyödykkeet 13 389 13 092 2,3 % 12 816
Liikearvo 30 610 30 221 1,3 % 30 502
Aineelliset hyödykkeet 10 780 9 585 12,5 % 9 052
Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 316 627 -49,6 % 698
Laskennallinen verosaaminen 1 386 1 458 -4,9 % 2 203
56 480 54 982 2,7 % 55 270
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 28 101 27 044 3,9 % 28 225
Myyntisaamiset ja muut saamiset 27 661 30 950 -10,6 % 28 867
Tuloverosaaminen 396 713 -44,4 % 428
Rahavarat 19 281 13 074 47,5 % 20 224
75 439 71 781 5,1 % 77 745
Myytävänä olevat varat 0 14 698 0
Varat yhteensä 131 920 141 462 -6,7 % 133 015
Oma pääoma ja velat
Osakepääoma 6 967 6 967 0,0 % 6 967
Muu oma pääoma 60 692 54 410 11,5 % 55 803
67 659 61 377 10,2 % 62 770
Määräysvallattomat omistajat 222 403 -44,9 % 320
OMA PÄÄOMA 67 881 61 779 9,9 % 63 090
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 1 842 1 535 20,0 % 1 518
Korolliset velat 6 628 26 425 -74,9 % 24 716
Korottomat pitkäaikaiset velat 753 470 60,3 % 832
Varaukset 366 442 -17,3 % 119
9 589 28 872 -66,8 % 27 184
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset velat 21 238 5 416 292,2 % 6 256
Ostovelat ja muut korottomat velat 31 457 29 616 6,2 % 33 893
Tuloverovelka 753 1 529 -50,7 % 880
Varaukset 1 000 855 17,0 % 1 711
54 449 37 416 45,5 % 42 741
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 0 13 394 0
Oma pääoma ja velat yhteensä 131 920 141 462 -6,7 % 133 015

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (TEUR) 1-9/2021 1-9/2020 Muutos % 1-12/2020
Liiketoiminnan rahavirrat
Kauden tulos 6 346 -10 437 n/a -8 035
Oikaisut 6 206 17 284 -64,1 % 17 293
Maksetut rahoituserät -148 -662 -77,7 % -993
Maksetut verot -900 -980 -8,2 % -1 255
Nettokäyttöpääoman muutos 3 759 3 247 15,8 % 6 062
Liiketoiminnan nettorahavirta 15 263 8 451 80,6 % 13 071
Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -4 169 -4 127 1,0 % -5 130
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit 53 85 -37,4 % 171
Tytäryritysten myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla -3 749 0 n/a 6 276
Investoinnit muihin sijoituksiin 0 0 n/a -77
Investointien nettorahavirta -7 865 -4 041 n/a 1 239
Rahoituksen rahavirrat
Lainojen nostot 0 6 476 -100,0 % 6 466
Lainojen takaisinmaksut -4 500 -3 569 26,1 % -3 569
Rahoitusleasingvelkojan maksut -1 572 -2 562 -38,6 % -3 794
Maksetut osingot -2 321 0 n/a -1 685
Määräysvallattomien omistajien pääomasijoitus 0 354 -100,0 % 349
Rahoituksen nettorahavirta -8 394 700 -1299,9 % -2 232
Rahavarojen muutos
Rahavarat kauden alussa 20 225 8 249 145,2 % 8 249
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 52 -77 -167,2 % -103
Kauden rahavirta -995 5 109 -119,5 % 12 078
Rahavarat kauden lopussa 19 281 13 282 45,2 % 20 225
TUNNUSLUVUT 1-9/2021 1-9/2020 Muutos % 1-12/2020
Liiketulos, jatkuvat toiminnot 8 110 3 242 150,2 % 4 516
Osakekohtainen tulos, EUR 0,35 -0,57 n/a -0,43
Osakekohtainen tulos, laimennettu EUR 0,35 -0,56 n/a -0,43
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 3,58 3,25 9,9 % 3,46
Oman pääoman tuotto 12,9 % -20,7 % n/a -11,8 %
Sijoitetun pääoman tuotto 12,4 % -9,8 % n/a -4,5 %
Omavaraisuusaste 54,5 % 44,7 % 22,0 % 48,8 %
Nettovelkaantumisaste 12,6 % 33,5 % -62,3 % 17,0 %
Investoinnit, tEUR 7 478 5 318 40,6 % 6 588
Investoinnit % liikevaihdosta, lopetetut toiminnot mukaan lukien 7,1 % 3,4 % 109,0 % 4,5 %
Tilauskanta, tEUR 96 017 73 100 31,4 % 77 086
Henkilöstö keskimäärin 868 857 1,3 % 856
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin (tuhansia) 18 986 18 986 0,0 % 18 986
sis omat osakkeet
Kauden ylin kurssi, EUR 6,66 5,78 15,2 % 5,78
Kauden alin kurssi, EUR 4,47 3,51 27,4 % 3,51
Kauden keskikurssi, EUR 5,51 4,46 23,5 % 4,40
Osakevaihto, milj kpl 2,2 1,8 22,2 % 3,1
Osakevaihto, MEUR 12,0 8,1 48,0 % 13,8

VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT 7-9/2021 7-9/2020 Muutos % 1-9/2021 1-9/2020 Muutos % 1-12/2020
Oikaistu liiketulos, jatkuvat toiminnot 2 280 2 222 2,6 % 4 910 3 792 29,5 % 5 066
Oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,10 0,04 158,7 % 0,18 -0,11 n/a -0,06
SILTALASKELMA
Liiketulos, jatkuvat toiminnot 2 280 2 222 2,6 % 8 110 3 242 150,2 % 4 516
Muu kertaluonteinen erä 0 0 n/a -3 200 0 n/a 0
Liiketoimintojen uudelleenjärjestelyistä johtuvat kulut 0 0 n/a 0 550 -100,0 % 550
Oikaistu liiketulos, jatkuvat toiminnot 2 280 2 222 2,6 % 4 910 3 792 29,5 % 5 066
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos 1 899 -6 997 n/a 6 459 -10 296 n/a -7 827
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lkm. painotettu keskiarvo 18217 18 209 0,0 % 18 216 18 209 0,0 % 18 204
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,10 -0,38 n/a 0,35 -0,57 n/a -0,43
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos 1 899 -6 997 n/a 6 459 -10 296 n/a -7 827
Muu kertaluonteinen erä 0 0 n/a -3 200 0 n/a 0
Liiketoimintojen uudelleenjärjestelyistä johtuvat kulut 0 0 n/a 0 550 -100,0 % 550
Myyntitappio lopetetuista toiminnoista 0 7 730 -100,0 % 0 7 730 -100,0 % 6 106
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lkm. painotettu keskiarvo 18 217 18 209 0,0 % 18 216 18 209 0,0 % 18 204
Oikaistu osakekohtainen tulos 0,10 0,04 158,7 % 0,18 -0,11 n/a -0,06

Omat osakkeet
Määrä Osuus Osuus
Kpl osakkeista äänistä
Konsernin omistuksessa/hallinnassa omia osakkeita 30.9.2021 768 194 4,05 % 4,05 %
Vastuusitoumukset (tEUR)
Vuokra- ja leasingvastuut 883 856 3,1 % 921
Johdannaissopimukset (tEUR) kirjattu tulokseen ja taseeseen
Valuuttatermiinit, kohdearvo 19 937 17 379 14,7 % 18 515
Valuuttatermiinit, käypä arvo 434 -99 -538,6 % -473
Koronvaihtosopimukset 0 10 000 -100,0 % 0
Koronvaihtosopimusten käypä arvo 0 -15 -100,0 % 0
Veroina otettu huomioon kauden tulosta vastaavat verot
Liikevaihto lajeittain 1-9/2021 1-9/2020 Muutos % 1-12/2020
Tavaroiden myynti 87 569 89 408 -2,1 % 118 524
Palvelut 17 539 16 374 7,1 % 26 458
Yhteensä 105 108 105 782 -0,6 % 144 983
30.9.2021 30.9.2020 Muutos % 31.12.2020
Tilauskanta 96 017 73 100 31,4 % 77 086

Informaatio per kvartaali (tEUR) 7-9/21 4-6/21 1-3/21 10-12/20 7-9/20 10/2020-9/2021
Saadut tilaukset 44 137 43 861 36 042 43 186 29 770 167 226
Liikevaihto 32 316 35 782 37 010 39 200 35 704 144 308
Liiketulos 2 280 1 135 4 695 1 274 2 222 9 384
Liiketulos % 7,1 % 3,2 % 12,7 % 3,3 % 6,2 % 6,5 %

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma (tEUR)
A Osakepääoma
B Ylikurssirahasto
C Muuntoerot
D Kertyneet voittovarat
E SVOP rahasto
F Muut rahastot
G Yhteensä
H Määräysvallattomien omistajien osuus
I Oma pääoma yhteensä
A B C D E F G H I
Oma pääoma 1.1.2021 6 967 1 504 -1 557 52 716 3 140 0 62 770 320 63 090
Tilikauden voitto/tappio 6 459 6 459 -113 6346
Osingonjako -2 186 -2 186 -2 186
Osakeperustei-set maksut 373 373 373
Muuntoerot 78 166 244 15 259
Oma pääoma 30.9.2021 6 967 1 504 -1 479 57 527 3 140 0 67 660 222 67 881
Oma pääoma 1.1.2020 6 967 1 504 -1 594 62 615 3 140 -62 72 571 206 72 777
Uudet standardit ja muut muutokset -177 -177 -177
Tilikauden voitto/tappio -10 296 -10 296 -142 -10 437
Osakeperusteiset maksut 370 370 370
Muuntoerot -295 -843 -1 138 -16 -1 154
Rahavirran suojaus 46 46 46
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset 354 354
Oma pääoma 30.9.2020 6 967 1 504 -1 889 51 669 3 140 -15 61 377 403 61 779

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

Oman pääoman tuotto Tilikauden tulos
—————————— * 100
Taseen oma pääoma (keskim. kauden aikana)
Sijoitetun pääoman tuotto Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut
——————————- * 100
Taseen loppusumma – korottomat velat (keskim. kauden
aikana)
Omavaraisuusaste Oma pääoma
—————————- * 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste Korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset – korolliset saamiset
—————————- * 100
Oma pääoma
Osakekohtainen tulos Emoyrityksen omistajille kuuluva kauden voitto
————————————–
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo
Osakekohtainen laimennettu tulos Emoyrityksen omistajille kuuluva laimennettu kauden voitto
————————————
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden laimennetun lukumäärän painotettu keskiarvo

VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT
Teleste on alkanut raportoida vuoden 2019 alusta vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka eivät ole IFRS-standardien mukaisia. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskennassa ei huomioida vertailukelpoisuuteen vaikuttavia, tavallisesta liiketoiminnasta poikkeavia tuottoja tai kuluja, jotka syntyvät kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisen tarkoituksena on parantaa vertailukelpoisuutta eivätkä ne korvaa muita IFRS-pohjaisia tunnuslukuja. Raportoitavat vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat oikaistu liiketulos ja oikaistu osakekohtainen tulos. Oikaistun liiketuloksen ja oikaistun osakekohtaisen tuloksen ulkopuolelle jäävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat olennaiset tavalliseen liiketoimintaan kuulumattomat erät. Oikaisuerät kirjataan tuloslaskelmaan aiheuttamisperiaatteensa mukaiseen tuotto- tai kuluryhmään.

Oikaistu liiketulos Liiketulosta oikaistaan erällä, joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena.
Oikaistu osakekohtainen tulos Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden voitto oikaistuna kuluerällä, joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena
——————————————-
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo

Suurimmat osakkeenomistajat osakemäärän mukaan 30.09.2021
Osakemäärä % osakkeista
Tianta Oy 4 748 298 25,0
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 1 683 900 8,9
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 899 475 4,7
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 824 641 4,3
Teleste Oyj 768 194 4,0
Wipunen Varainhallinta Oy 650 000 3,4
Mariatorp Oy 620 000 3,3
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 521 150 2,7
Valtion Eläkerahasto 500 000 2,6
OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto 240 408 1,3

Suurimmat osakkeenomistajat sektoreittain 30.09.2021
Osakkeenomistajat sektorin mukaan Omistajien määrä % osakkeen-
omistajista
Osakkeet % osakkeista
Kotitaloudet 5 295 94,3 5 030 776 26,5
Julkisyhteisöt 3 0,1 1 920 625 10,1
Rahoitus-ja vakuutuslaitokset 17 0,3 3 495 267 18,4
Yritykset 247 4,4 8 285 798 43,6
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 20 0,4 43 918 0,2
Ulkomaalaisomistus 31 0,6 209 204 1,1
Yhteensä 5 613 100,0 18 985 588 100,0
Joista hallintarekisteröityjä 9 0,2 588 261 3,1

Suurimmat osakkeenomistajat osakkeiden jakauman mukaan 30.09.2021
Osakemäärä Omistajien määrä % osakkeen- omistajista Osakemäärä % osakkeista
1-100 1 659 29,6 89 684 0,5
101-500 2 257 40,2 603 394 3,2
501-1 000 757 13,5 616 992 3,2
1 001-5 000 736 13,1 1 654 672 8,7
5 001-10 000 99 1,8 689 910 3,6
10 001-50 000 77 1,4 1 561 060 8,2
50 001-100 000 8 0,1 558 713 2,9
100 001-500 000 12 0,2 2 495 505 13,1
500 001- 8 0,1 10 715 658 56,4
Yhteensä 5 613 100,0 18 985 588 100,0
Hallintarekisteri 9 0,2 588 261 3,1

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, puh 02 2605 611

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com

Liite

Attachments


Teleste Q3 2021 FIN

Teleste Q3 2021 FIN…Alkuperäinen artikkeli