Etusivu » Elecster -konsernin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2021

Elecster -konsernin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2021

Elecster -konsernin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2021

| Source:

Elecster Oyj

Elecster Oyj

Akaa, FINLAND

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 4.11.2021 KLO 8:30

ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2021

Elecsterin kolmannen kvartaalin liikevaihto kasvoi vertailukaudesta, liikevoitto lähes vertailukauden tasolla

Yhteenveto luvuista

Tammi-syyskuu:

  • Liikevaihto 26,1 MEUR (1-9/2020: 29,1 MEUR)
  • Liikevoitto 1,3 MEUR (3,3 MEUR)
  • Tulos ennen veroja 0,9 MEUR (3,5 MEUR)
  • Tulos/osake 0,18 EUR (0,72 EUR)
  • Omavaraisuusaste 51,1 % (50,1 %)

Heinä-syyskuu:

  • Liikevaihto 9,7 MEUR (7-9/2020: 8,9 MEUR)
  • Liikevoitto 1,1 MEUR (1,2 MEUR)
  • Tulos ennen veroja 1,0 MEUR (1,3 MEUR)
  • Tulos/osake 0,20 EUR (0,27 EUR)

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

EKP:n asiantuntijoiden syyskuun 2021 euroaluetta koskevissa kokonaistaloudellisissa arvioissa ennakoidaan globaalin talouskasvun elpymisen jatkuvan,joskin jatkuvat tarjontakapeikot ja koronaviruksen entistä herkemmin tarttuvan deltamuunnoksen leviäminen varjostavat lyhyen aikavälin kasvunäkymiä. Viimeaikaiset kyselytutkimukset viittaavat kasvun vaimenemiseen erityisesti kehittyvissä markkinatalouksissa. Vaikka maailmantalouden elpyminen etenee kaksilla raiteilla siten, että kehittyneiden talouksien elpyminen on nopeampaa, kehittyvien markkinatalouksien viimeaikaiset ostopäällikköindeksit viittaavat kuilun kaventumiseen näiden alueiden ja myös talouden sektorien välillä.

Maailmantalouden kasvun odotetaan kiihtyvän jälleen vuoden jälkipuoliskolla, kun taloudet vähitellen avautuvat uudelleen, tartunnat vähenevät ja erityisesti kehittyvissä talouksissa rokotuskattavuus paranee nopeasti. Vaikka monissa kehittyneissä talouksissa on jo onnistuttu rokottamaan yli puolet väestöstä,kehittyvissä markkinatalouksissa rokotukset ovat edenneet paljon hitaammin.

Elecsterille tärkeillä kehittyvillä markkinoilla pitkittynyt pandemia on aiheuttanut epävarmuutta, joka on heijastunut erityisesti ulkopuolista rahoitusta edellyttäviin meijerikonekauppoihin. Olemme arvioineet, että tilanne alkaa jälkimmäisellä vuosipuoliskolla parantua. Kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihtomme ylittikin vertailuvuoden tason konemyynnissä. Uusien kauppojen solmiminen on kuitenkin ollut normaalia hitaampaa asiakkaidemme pitkittyneiden rahoitusneuvottelujen johdosta.

Myös pakkausmateriaalitoimitusten kokonaisvolyymi konsernissa ylitti kolmannella neljänneksellä vertailuvuoden tason. Pakkausmateriaalitoimitusten kokonaisvolyymi konsernissa vuoden alusta lähtien on edellisen vuoden tasolla mutta raaka-aineiden hintataso on ollut selkeästi korkeampi kuin vertailukaudella. Myös kuljetuskustannuksissa on ollut huomattavaa nousua. Kohonneita kustannuksia emme ole kyenneet siirtämään myyntihintoihin täysmääräisesti, joka on alentanut sekä suhteellista että euromääräistä kannattavuutta.

Kuluvan vuoden tulosta on edellä mainittujen tekijöiden lisäksi heikentänyt venäjän ruplan selvä vahvistuminen suhteessa euroon. Venäjän yhtiön realisoitumattomat valuuttakurssitappiot ovat nostaneet konsernin kuluvan vuoden rahoituskuluja selvästi.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Tammi-syyskuu

Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 26,1 milj. euroa (29,1 milj. euroa). Liikevaihto laski 10,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoitto oli 1,3 milj. euroa (3,3 milj. euroa), eli 4,8 % (11,3 %) liikevaihdosta. Tulos ennen veroja oli 0,9 milj. euroa (3,5 milj. euroa).

Heinä-syyskuu

Konsernin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 9,7 milj. euroa (8,9 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi vuosineljänneksellä 8,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Katsauskauden liikevoitto oli 1,1 milj. euroa (1,2 milj. euroa).

Konsernitaseen loppusumma oli 50,7 milj. euroa (50,6 milj. euroa). Korollinen vieras pääoma oli 19,9 milj. euroa (19,8 milj. euroa).

Teollisuustuotesegmentissä toimitusten määrä kolmannella vuosineljänneksellä oli 15 % vertailuvuotta suurempi. Myös kannattavuus muodostui edellisvuotta paremmaksi. Sekä pakkauskone- että pakkausmateriaalitoimitusten määrä oli vuosineljänneksellä korkeampi kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Pakkausmateriaalien raaka-ainehinnat ovat olleet koko alkuvuoden keskimääräisesti korkeammalla tasolla kuin edellisvuonna. Tämä rasitti tulosta varsinkin kolmannella vuosineljänneksellä.

Kuluttajatuotesegmentissä toimitusmäärät olivat matalemmat kuin vertailuvuonna myös kannattavuuden jäädessä alhaisemmaksi.

Myös alihankintapalveluja tarjoavan Muut toiminnot- segmentin liikevaihto jäi selkeästi vertailuvuoden alapuolelle, joka heijastui myös koko segmentin kannattavuuteen.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.4.2021. Yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset, mukaan lukien hallituksen valtuudet omien osakkeiden hankkimisesta sekä luovuttamisesta, on julkaistu 27.4.2021 päivätyssä pörssitiedotteessa.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 0,7 milj. euroa (1,5 milj. euroa).

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 277(292), josta ulkomailla 151(163). Katsauskauden lopussa konsernin henkilömäärä oli 275(289).

OSAKKEET

Elecster Oyj:n osakepääoma 30.9.2021 oli 3.151.939,29 euroa ja osakkeiden lukumäärä 3.748.116. Osake on nimellisarvoton.

Emoyhtiö Elecster Oyj:llä on kaksi osakesarjaa, K-sarja ja A-sarja. A-osake noteerataan Nasdaq OMX Helsingin Pörssissä. Osakkeen ylin kurssi katsauskauden aikana oli 11,20 euroa ja alin 8,10 euroa. Katsauskauden päättyessä kurssi oli 8,26 euroa. Katsauskauden aikana A-osakkeiden vaihto oli 226 000 (12,4 % A-osakkeiden määrästä).

Hallitus ei ole katsauskaudella käyttänyt valtuutustaan hankkia tai luovuttaa omia osakkeita. Yhtiöllä ei ole hallussaan yhtiön omia osakkeita.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuutuksia eikä valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen.

Yhtiön saamista liputusilmoituksista on julkaistu pörssitiedotteet 30.3.2021 ja 9.9.2021.

NÄKYMÄT JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

IMF:n viimeisimmässä raportissa maailmantalouden ennustetaan kasvavan 5,9 prosenttia vuonna 2021 ja 4,9 prosenttia vuonna 2022 eli 0,1 prosenttiyksikköä vähemmän vuonna 2021 kuin heinäkuun ennusteessa. Vuoden 2021 alaspäin suuntautuva tarkistus heijastaa kehittyneiden talouksien – osittain toimitushäiriöiden vuoksi – ja matalan tulotason kehittyvien maiden luokituksen laskua, mikä taas suurelta osin johtuu pandemiatilanteen pahenemisesta. Tätä tasoittavat osittain joidenkin hyödykkeitä vievien kehittyvien markkinoiden vahvemmat lyhyen aikavälin näkymät. Deltavariantin nopea leviäminen ja uusien varianttien uhka ovat lisänneet epävarmuutta siitä, kuinka nopeasti pandemiasta selvitään.Poliittiset valinnat ovat vaikeutuneet, ja liikkumavara on rajallinen.

Kolmannella vuosineljänneksellä saimme kurottua ensimmäisen vuosipuoliskon aikana liikevaihdossa syntynyttä negatiivista eroa vertailuvuoteen. Jouduimme kuitenkin toteamaan, että pandemian synnyttämä epävarmuus hidastuttaa Meijerikone-asiakkaidemme tarvitsemia rahoituspäätöksiä. Myös muoviraaka-aineiden hintakehitys on edelleen ollut epäsuotuisaa ja osaltaan vaikuttaa siihen, että 29.10.2021 annetulla tiedotteella muutimme kuluvaa tilikautta koskevaa ohjeistusta. Vertailuvuoden viimeinen vuosineljännes oli liikevaihdon osalta koko vuoden paras. Vallitsevissa olosuhteissa ja tilauskantamme huomioiden emme usko, että voimme ylittää vertailukautta niin paljon, että se riittäisi kattamaan ensimmäisellä vuosipuoliskolla syntyneen negatiivisen eron liikevaihdossa ja osakekohtaisessa tuloksessa.

Taloudellinen ohjeistus (päivitetty pörssitiedotteella 29.10.2021)

Koko vuoden osalta arvioimme liikevaihdon jäävän edellisvuotta pienemmäksi ja osakekohtaisen tuloksen heikkenevän edellisvuoteen nähden.

KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

Tuhatta euroa 7-9/2021 7-9/2020 1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020
LIIKEVAIHTO 9.721 8.925 26.104 29.053 39.401
Valmiiden ja keskeneräisten varastojen muutos -189 216 900 -214 -872
Valmistus omaan käyttöön 4 65 4 65 65
Liiketoiminnan muut tuotot 52 229 165 377 417
Materiaalit ja palvelut -5.092 -4.382 -14.735 -13.466 -18.266
Henkilöstökulut -1.753 -1.871 -6.455 -6.624 -8.978
Poistot ja arvonalentumiset -407 -749 -1.192 -1.704 -2.138
Liiketoiminnan muut kulut -1.208 -1.263 -3.535 -4.201 -5.710
LIIKEVOITTO 1.128 1.169 1.256 3.285 3.920
Rahoitustuotot ja –kulut -160 137 -366 187 -120
TULOS ENNEN VEROJA 968 1.307 890 3.472 3.801
Tuloverot -233 -248 -270 -775 -1.050
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 736 1.059 620 2.697 2.750
TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN
Emoyhtiön osakkeenomistajille 764 998 676 2.680 2.748
Määräysvallattomille omistajille -29 60 -57 16 3
Tulos/osake 0,20 0,27 0,18 0,72 0,73

LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

TILIKAUDEN TULOS 736 1.059 620 2.697 2.750
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 391 -1.619 1.294 -3.355 -3.311
Rahavirran suojaus 0 0
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 1.127 -560 1.914 -658 -561
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN
Emoyhtiön osakkeenomistajille 1.155 -619 1.970 -672 -561
Määräysvallattomille omistajille -29 59 -56 14 0

KONSERNITASE, IFRS

Tuhatta euroa 30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020
VASTAAVAA
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat oikeudet 201 154 163
Aineelliset hyödykkeet 12.968 13.563 13.117
Muut osakkeet ja osuudet 420 420 420
Pitkäaikaiset saamiset 1.736 2.434 1.866
Laskennalliset verosaamiset 443 503 433
Pitkäaikaiset varat yhteensä 15.768 17.074 15.998
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 17.699 16.799 16.565
Myyntisaamiset ja muut saamiset 8.404 8.414 7.754
Tuloverosaaminen 278 125 151
Rahavarat 8.566 8.223 7.339
Lyhytaikaiset varat yhteensä 34.948 33.561 31.809
VASTAAVAA 50.715 50.635 47.806
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 3.152 3.152 3.152
Ylikurssirahasto 4.239 4.239 4.239
Arvonmuutosrahasto 0
Muut Rahastot 96 92 90
Muuntoerot 441 -141 -209
Kertyneet voittovarat 16.796 16.570 16.749
Määräysvallattomat omistajat 967 1.036 1.023
Oma pääoma yhteensä 25.691 24.948 25.044
VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka 399 362 372
Pitkäaikainen vieras pääoma 13.364 13.262 11.671
Lyhytaikainen vieras pääoma 11.262 12.063 10.719
VASTATTAVAA 50.715 50.635 47.806

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Tuhatta euroa 1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto 620 2.697 2.750
Oikaisut tilikauden tulokseen 1.803 2.096 3.396
Käyttöpääoman muutos -1.055 151 413
Maksetut korot ja muut rahoituserät -285 -318 -499
Saadut korot ja osingot 53 37 59
Maksetut verot -261 -790 -1.007
Liiketoiminnan rahavirta 874 3.873 5.112
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -771 -1.368 -1.521
Käyttöomaisuuden myynti 16 9 58
Pitkäaikaisten saamisten muutos 6 12 15
Investointien rahavirta yhteensä -750 -1.347 -1.448
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen muutos 2.103 1.810 -162
Lyhytaikaisten lainojen muutos -93 -824 -905
Maksetut osingot -1.048 -861 -861
Rahoituksen rahavirta 961 124 -1.928
Rahavarojen muutos 1.086 2.650 1.736
Rahavarat kauden alussa 7.339 6.279 6.279
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus 142 -706 -676
Rahavarat kauden lopussa 8.566 8.223 7.339

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

a. Osakepääoma

b. Ylikurssirahasto

c. Arvonmuutosrahasto

d. Muut rahastot

e. Muuntoerot

f. Voittovarat

g. Yhteensä

h. Määräysvallattomat omistajat

i. Yhteensä

Tuhatta euroa a. b. c. d. e. f. g. h. i.
OMA PÄÄOMA 1.1.2021 3.152 4.239 90 -209 16.749 24.021 1.023 25.044
Osingonjako -1.050 -1.050 -1.050
Laaja tulos 6 649 1.314 1.970 -56 1.914
Muut muutokset -217 -217 -217
OMA PÄÄOMA
30.9.2021
3.152 4.239 96 441 16.796 24.724 967 25.691
Tuhatta euroa a. b. c. d. e. f. g. h. i.
OMA PÄÄOMA 1.1.2020 3.152 4.239 0 95 169 17.792 25.446 1.022 26.468
Osingonjako -862 -862 -862
Laaja tulos 0 -3 -310 -360 -672 14 -658
OMA PÄÄOMA
30.9.2020
3.152 4.239 0 92 -141 16.570 23.912 1.036 24.948

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

Tuhatta euroa 30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020
Omasta puolesta annetut vakuudet
Kiinteistökiinnitykset 3.868 5.013 5.013
Yrityskiinnitykset 11.301 11.301 11.301

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa 1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020
Liikevaihto 26.104 29.053 39.401
Liikevaihdon kasvu, % -10,1 -3,3 0,04
Liikevoitto 1.256 3.285 3.920
% liikevaihdosta 4,8 11,3 9,9
Tulos ennen veroja 890 3.472 3.801
% liikevaihdosta 3,4 12,0 9,6
Tilikauden tulos (emoyhtiön osakkeenomistajille) 676 2.680 2.748
% liikevaihdosta 2,6 9,2 7,0
Oman pääoman tuotto, % 3,3 14,0 10,7
Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,0 9,3 8,4
Korollinen vieras pääoma 19.879 19.798 17.832
Rahavarat 8.566 8.223 7.339
Nettovelkaantumisaste, % 44,0 46,4 41,9
Omavaraisuusaste, % 51,1 50,1 52,8
Taseen loppusumma 50.715 50.635 47.806
Bruttoinvestoinnit 677 1.459 1.754
Tilauskanta 5.534 7.562 5.197
Tulos/osake, euroa 0,18 0,72 0,73
Oma Pääoma/osake, euroa 6,85 6,66 6,68
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 3.748.116 3.748.116 3.748.116
Konsernin vastuusitoumukset 15.169 16.314 16.314

LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN

Tuhatta euroa Q3/2021 Q2/2021 Q1/2021 Q4/2020 Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020
Liikevaihto 9.721 8.445 7.938 10.349 8.925 10.892 9.236
Liikevoitto 1.128 -376 504 635 1.169 1.340 776
Liikevoitto, % 11,6 -4,4 6,3 6,1 13,1 12,3 8,4
Kauden tulos 764 -415 327 67 998 718 964
Tulos/osake, euroa 0,20 -0,11 0,09 0,02 0,27 0,19 0,26

Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS -standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita. Katsauksen laadintaperiaatteet sekä tunnuslukujen laskentaperiaatteet ovat yhtenevät vuoden 2020 tilinpäätöksen kanssa. Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät vuosikertomuksen 2020 sivulta 39.

Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Kaikki tässä pörssitiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tästä syystä tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa, kilpailuolosuhteissa, markkinoilla tai lainsäädännössä.

Kaikki taulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summat saattavat poiketa esitetystä loppusummasta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Konsernin tilinpäätöstiedote kaudelta 1.1. – 31.12.2021 julkaistaan 22.2.2022.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Arto Kinnunen, puh. 0400 191 980

ELECSTER OYJ

Hallitus

JAKELU

Nasdaq OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.elecster.fi

Alkuperäinen artikkeli