Etusivu » Panostaja Oyj:n liiketoimintakatsaus Q3 1.11.2020-31.7.2021

Panostaja Oyj:n liiketoimintakatsaus Q3 1.11.2020-31.7.2021

Panostaja Oyj:n liiketoimintakatsaus Q3 1.11.2020-31.7.2021

| Source:

Panostaja Oyj

Panostaja Oyj

Tampere, FINLAND

English
Finnish

Panostaja Oyj Liiketoimintakatsaus Q3 2.9.2021 klo 10.00


Panostaja Oyj:n liiketoimintakatsaus Q3 1.11.2020-31.7.2021

Aktiivinen kesä yrityskaupoissa

1.5.2021-31.7.2021 (3 kk)

 • Liikevaihto kasvoi kahdessa viidestä sijoituskohteesta. Kokonaisuutena konsernin liikevaihto kasvoi 3 % ja oli 32,7 milj. euroa (31,7 milj. euroa).
 • Liikevoitto parani yhdessä viidestä sijoituskohteesta. Koko konsernin liikevoitto laski vertailukaudesta ollen 0,5 milj. euroa (0,7 milj. euroa).
 • Granon katsauskauden liikevaihto kasvoi 8 % edellisvuoden vertailukaudesta. Liikevoitto oli 1,1 milj. euroa (0,7 milj. euroa).
 • Tulos/osake (laimentamaton) oli 0,6 senttiä (-0,4 senttiä).
 • Katsauskaudella Panostaja solmi sopimuksen Heatmasters Oy:n sekä Heatmasters Group Oy:n Puolan tytäryhtiön osakekannan myynnistä. Kaupasta kirjattiin Panostaja-konsernille noin 0,5 miljoonan euron myyntivoitto
 • Panostajan osakkuusyhtiö Spectra Yhtiöt Oy siirtyi Lassila & Tikanoja Oyj:n omistukseen. Panostaja luopui omistuksestaan ja kirjasi noin 0,4 milj. euron myyntivoiton.

1.11.2020-31.7.2021 (9 kk)

 • Liikevaihto kasvoi yhdessä viidestä sijoituskohteesta. Kokonaisuutena konsernin liikevaihto heikkeni 6 % ja oli 103,5 milj. euroa (109,6 milj. euroa).
 • Liikevoitto parani yhdessä viidestä sijoituskohteesta. Koko konsernin liikevoitto laski vertailukaudesta ollen -1,5 milj. euroa (0,9 milj. euroa).
 • Granon katsauskauden liikevaihto laski 2 % edellisvuoden vertailukaudesta. Liikevoitto oli 1,8 milj. euroa (1,5 milj. euroa).
 • Tulos/osake (laimentamaton) oli -6,9 senttiä (-3,6 senttiä).


Toimitusjohtaja Tapio Tommila:

”Yrityskauppamarkkinan aktiivisuus on katsauskaudella jatkunut hyvällä tasolla ja osaltamme toteutimme kaksi yrityskauppaa. Kesäkuun alussa myimme Heatmastersin suomalaiselle sijoitusryhmälle ja heinäkuun alussa toteutettiin yrityskauppa, jossa osakkuusyhtiömme Spectra Yhtiöt myytiin Lassila&Tikanoja Oyj:lle. Olimme kulkeneet pitkän yhteisen taipaleen molempien yhtiöiden kanssa ja nyt oli oikea hetki luopua omistuksestamme ja lähettää yhtiöt uusien omistajien myötä seuraavaan kehitysvaiheeseen. Toteutetut irtaantumiset tukevat myös aktiivista portfoliomme kehittämistavoitetta.

Katsauskaudella sijoituskohteiden yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 3 prosenttia vertailukaudesta Granon ja Hyggan liikevaihtojen kasvun myötä. Granon liikevaihto kasvoi 8 prosenttia johtuen etenkin katsauskauden alun vahvasta kysynnästä sekä rakentamisen toimialan vahvuudesta läpi kesän. Hyggan liikevaihdon kasvu muodostui Helsingin kaupungin ostopalvelutoiminnasta, jossa liikevaihdon kasvua kuitenkin haastaa osaavan henkilökunnan saatavuus.

Katsauskaudella liikevaihdon lasku jatkui Carrotissa ja CoreHW:ssa. Carrotin osalta asiakasaktiivisuus on kasvanut kesän aikana, mutta pula ammattitaitoisesta työvoimasta vaikeuttaa liikevaihdon kasvattamista. CoreHW:ssa asiakaskysyntä ja tarjouskanta on edelleen vahvistuneet katsauskaudella, mutta pitkistä neuvotteluprosesseista johtuen tämä ei vielä näy liikevaihdon kehityksessä. Myös Oscar Softwaren liikevaihdon kehitys jäi katsauskaudella tavoiteltua alhaisemmaksi projektiorganisaation resurssihaasteiden vuoksi. Liikevaihtojen jättämät heijastuivat kannattavuuteen ja kokonaisuutena konsernin liikevoitto heikkeni hieman vertailukaudesta.”

COVID 19 -vaikutukset

Koronapandemian vaikutukset Panostajan ja sen sijoituskohteiden liiketoimintaan jatkuivat edelleen katsauskaudella. Yhtiöt ovat tehneet toimia pandemian vaikutusten hallitsemiseksi ja pandemian kehitystä seurataan tarkasti myös jatkossa.


Avainluvut

M€ Q3 Q3 9 kk 9 kk 12 kk
5/21-
7/21
5/20-
7/20
11/20-
7/21
11/19-
7/20
11/19-
10/20
Liikevaihto, milj. euroa 32,7 31,7 103,5 109,6 147,5
Liikevoitto, milj. euroa 0,5 0,7 -1,5 0,9 0,1
Tulos ennen veroja, milj. euroa -0,1 0,1 -3,4 -0,8 -2,4
Tilikauden tulos, milj. euroa 0,4 -0,2 -4,5 -1,9 -3,4
Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille 0,3 -0,2 -3,6 -1,9 -4,4
Määräysvallattomille 0,1 0,0 -0,9 0,0 0,9
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, € 0,01 -0,00 -0,07 -0,04 -0,08
Korolliset nettovelat 60,3 65,8 60,3 65,8 64,0
Nettovelkaantumisaste % 93,7 90,2 93,7 90,2 90,1
Omavaraisuusaste % 36,9 34,0 36,9 34,0 33,6
Oma pääoma / osake, € 0,72 0,87 0,72 0,87 0,82


Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin

M€ Q3 Q3 9 kk 9 kk 12 kk
Liikevaihto 5/21-
7/21
5/20-
7/20
11/20-
7/21
11/19-
7/20
11/19-
10/20
Grano 25,1 23,1 79,3 80,9 109,9
Hygga 2,0 1,0 6,0 3,1 4,1
CoreHW 1,2 1,5 4,3 6,2 8,1
Carrot 2,0 3,6 5,9 11,4 14,5
Oscar Software 2,5 2,6 8,1 8,2 11,0
Muut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Eliminoinnit 0,0 0,0 -0,1 -0,2 -0,2
Konserni yhteensä 32,7 31,7 103,5 109,6 147,5


Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin

M€ Q3 Q3 9 kk 9 kk 12 kk
Liikevoitto 5/21-
7/21
5/20-
7/20
11/20-
7/21
11/19-
7/20
11/19-
10/20
Grano 1,1 0,7 1,8 1,5 4,8
Hygga 0,0 0,1 -0,4 0,0 -0,3
CoreHW -0,3 -0,2 -1,2 0,4 0,5
Carrot -0,1 0,0 -0,6 -0,5 -4,0
Oscar Software -0,1 0,5 0,3 1,0 1,1
Muut -0,1 -0,4 -1,4 -1,5 -2,0
Konserni yhteensä 0,5 0,7 -1,5 0,9 0,1

Panostaja-konsernin liiketoiminta raportoidaan katsauskaudella kuudessa segmentissä, jotka ovat Grano, Hygga, CoreHW, Carrot, Oscar Software sekä Muut (emoyhtiö ja osakkuusyhtiöt).

Katsauskaudelta raportoi kaksi osakkuusyhtiötä, Gugguu Group Oy ja Spectra Yhtiöt Oy. Raportoitavien osakkuusyhtiöiden tulosvaikutus katsauskaudella oli 0,1 milj. euroa (0,2 milj. euroa), joka esitetään omalla rivillään konsernin tuloslaskelmassa. Katsauskaudella Panostajan osakkuusyhtiö Spectra Yhtiöt Oy siirtyi Lassila & Tikanoja Oyj:n omistukseen.


Näkymät tilikaudelle 2021

Yrityskauppamarkkinalla on edelleen tarjolla paljon uusia kohteita ja markkina on siten aktiivinen. Omistusjärjestelyjen ja kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen tarve pk-yrityksissä säilyy, mutta markkinoiden suuri likviditeetin määrä ja myyjien kohonneet hintaodotukset tekevät kuitenkin toimintaympäristöstä haastavamman yritysostojen toteuttamiselle. Jatkamme edelleen strategiamme mukaisesti uusien mahdollisten sijoituskohteiden kartoittamista ja myös irtaantumisten mahdollisuuksia arvioidaan osana sijoituskohteiden omistajastrategioita.
Eri sijoituskohteiden kysyntätilanteen arvioidaan kehittyvän lyhyellä aikavälillä seuraavasti:

 • Oscar Softwaren kysyntätilanne säilyy hyvänä.
 • Hyggan, Granon ja CoreHW kysyntätilanne säilyy tyydyttävänä. Carrotin kysyntätilanne on noussut tyydyttäväksi asiakkaiden kasvaneiden henkilöstötarpeiden myötä.


Panostaja Oyj

Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Tapio Tommila, 040 527 6311
Panostaja Oyj

Tapio Tommila
toimitusjohtaja

Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuotisraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot. Tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana suomalaisia kasvuyrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita.

Panostajalla on viisi enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Grano Oy on Suomen monipuolisin sisältöpalvelujen osaaja. Hygga Oy on terveydenhuoltopalveluita sekä terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmää tarjoava yritys. CoreHW tarjoaa korkean lisäarvon RF IC –suunnittelupalveluita. Carrot tarjoaa henkilöstövuokraus-, rekrytointi- ja ulkoistuspalveluita. Oscar Software tarjoaa toiminnanohjausjärjestelmiä sekä taloushallinnon palveluita.

Liite

Attachments


Panostaja Oyj Pörssitiedote Liiketoimintakatsaus 2.9.2021 Q3_LIITE

Panostaja Oyj Pörssitiedote Liiketoimintakatsaus 2.9.2021 Q3_LIITE…Alkuperäinen artikkeli