Etusivu » Piippo Oyj puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2021: Piippo Oyj:n alkuvuoden liikevaihto ja kannattavuus paranivat

Piippo Oyj puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2021: Piippo Oyj:n alkuvuoden liikevaihto ja kannattavuus paranivat

Piippo Oyj puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2021: Piippo Oyj:n alkuvuoden liikevaihto ja kannattavuus paranivat

| Source:

Piippo Oyj

Piippo Oyj

Outokumpu, FINLAND

PIIPPO OYJ
PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2021
(tilintarkastamaton)
19.8.2021

PIIPPO OYJ:N ALKUVUODEN LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS PARANIVAT

Piippo Oyj on kansainvälisesti yksi johtavista paalausverkko- ja paalauslankavalmistajista agriliiketoiminta-alueella. Yhtiön globaali jakeluverkosto kattaa jo yli 40 maata. Piippo Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

TAMMI-KESÄKUUN 2021 PÄÄKOHDAT

Yhtiön agrituotteiden toimitukset ovat painottuneet perinteisesti ensimmäiselle vuosipuoliskolle, tuotannon toimiessa tasaisesti läpi vuoden. Yhtiö on valmistanut toisen vuosipuoliskon aikana tuotteita myös varastoon uudelle alkavalle sesongille. Toimialalla uusi agrisesonki alkaa vuosittain lokakuussa ja päättyy seuraavana vuonna syyskuun loppuun. Tästä johtuen yhtiökokous on päättänyt hallituksen esityksestä muuttaa yhtiön tilikauden vastaamaan jatkossa agrisesonkia. Muutoksesta johtuen vuoden 2021 tilikausi on poikkeuksellisesti yhdeksän kuukauden mittainen, alkaen tammikuussa ja päättyen syyskuun loppuun.

Tammi-kesäkuun 2021 yhteenveto (tammi-kesäkuu 2020):

  • Liikevaihto 11 359 t€ (10 819 t€)
  • Liiketulos 612 t€ (411 t€)
  • Katsauskauden tulos 411 t€ (295 t€)
  • Liiketoiminnan rahavirta oli negatiivinen 1 678 t€ (176 t€)
  • Osakekohtainen tulos oli 0,32 € (0,23 €)

Yhtiö sai vuoden alussa valmiiksi paalauslankatuotannon automaatio- ja robotiikkainvestoinnit tuotantolaitoksessaan myöhästyneistä laitetoimituksista huolimatta. Linjojen käyttöönotto toteutui suunnitellusti alkuvuoden aikana ja tuotantomäärät saatiin nostettua tavoitetasolle.

Yhtiö panosti kapasiteetin käyttöasteen nostamiseen ja tuottavuuden parantamiseen. Tämä nosti vaihto-omaisuuden arvoa ja yhdessä merkittävän raaka-aineiden hintojen nousun kanssa se vaikutti yhtiön käyttöpääoman kasvuun. Alkuvuoden aikana raaka-aineiden hinnat ovat edelleen pysyneet korkealla tasolla.

Yhtiö jatkoi Covid-19 pandemian vuoksi käynnistettyjä erityistoimenpiteitä konsernin toiminnassa mm. suojaustoimenpiteisiin, hankintatoimeen ja logistiikkaan liittyen. Yhtiö on onnistunut toistaiseksi toiminnan varmistamisessa hyvin poikkeuksellisena aikana.

Pandemiasta johtuen merkittävimmät haasteet yhtiö koki tuotantolaitoksen materiaalivirtojen varmistamisessa ja toimitettavien lopputuotteiden rahtaamisessa. Kansainvälinen konttipula ja haasteet erityisesti merirahdeissa vaikuttivat yhtiön toiminnassa näin ollen kahteen suuntaan. Samalla vientitoiminnoissa rahti- ja logistiikkakustannukset ovat pysyneet korkealla tasolla. Yhtiön oma tuotanto toimi lopulta lähes normaalisti koko tammi-kesäkuun ajan.

KATSAUS ALKUVUOTEEN 2021

Toimitusmäärät olivat vertailukauden tasolla yhtiön päätuoteryhmissä paalausverkoissa, paalauslangassa sekä kaapeliteollisuuden tuotteissa. Liikevaihto kasvoi alkuvuonna raaka-ainehintojen noususta johtuen, vaikka toimitusmäärät olivatkin viime vuoden tasolla, sillä myyntihinnat seuraavat osittain raaka-aineiden hintakehitystä tietyllä viiveellä. Markkinoilla myyntihinnat ovat pysyneet korkealla paalausverkoissa ja -langoissa edelliseen kauteen nähden.

Konsernin liiketulos parani vertailukauteen nähden liikevaihdon kasvun siivittämänä. Merkittävin vaikutus oli myyntikatteen paraneminen onnistuneen raaka-aineiden hankinnan ja lopputuotteiden hinnoittelun johdosta. Myös pitkään heikosta hintakilpailukyvystä kärsinyt paalauslankatuotanto paransi kannattavuuttaan, kun investointi automaatioon ja robotiikkaan saatiin otettua käyttöön onnistuneesti.

Venäjän tytäryhtiön paalausverkkojen ja paalauslankojen toimitusmäärät kasvoivat alkuvuonna. Venäjän ruplan kurssimuutosten vaikutus yhtiön tulokseen oli alkuvuoden aikana vähäinen.

Kuluttajatuotteiden toimitusmäärät kasvoivat hieman kotimaassa. Kuluttajatuotteissa kannattavuus pysyi hyvällä tasolla.

Rahti- ja logistiikkakustannukset ovat pysyneet korkealla Covid-19 pandemian aikana. Myös materiaalivirtojen muutokset ja epävarmuus ovat vaikeuttaneet yhtiön toimintaa. Erityisesti kaukomarkkinoiden rahtien varmistaminen vientitoiminnoissa oli haastavaa ja muutokset ovat olleet jatkuvia alkuvuoden aikana. Tästä huolimatta yhtiö selviytyi alkuvuoden haasteista hyvin.

Covid-19 on aiheuttanut merkittäviä erityisjärjestelyitä niin asiakkaiden, henkilökunnan, tuotannon kuin logistiikankin osalta. Yhtiö jatkoi aktiivisesti alkuvuoden aikana tarvittavia suojaustoimenpiteitä, joilla pyrittiin varmistamaan kaikkien osapuolien turvallisuus ja tuotantotoiminta. Lisäksi tehtiin varotoimenpiteitä kuljetusreittien sekä raaka-aineiden ja varaosien saatavuuteen liittyen.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin taseen loppusumma oli tarkastelujakson lopussa 17 644 t€ (15 922 t€). Vaihtuvat vastaavat olivat 11 498 t€ (9 416 t€), josta vaihto-omaisuus muodosti 6 341 t€ (4 449 t€). Käyttöpääoma kasvoi 7 773 t€:oon (6 599 t€), johtuen vaihtuvien vastaavien erien kasvusta. Raaka-aineiden hintojen nousu vaikutti käyttöpääoman kasvuun olennaisesti.

Yhtiön vieras pääoma oli 10 184 t€ (8 741 t€), josta korollista vierasta pääomaa oli 6 460 t€ (6 016 t€). Yhtiö muutti puolivuotisjakson aikana osan lyhytaikaisista, korollisista veloistaan pitkäaikaisiksi lainoiksi.

Liiketoiminnan rahavirta oli negatiivinen 1 678 t€ (176 t€).

Käyttämättömät limiitit olivat 2 175 t€ (2 825 t€) per 30.6.2021.

Konsernin rahoituslimiittien erityisehtoina on, että tilinpäätöshetkellä omavaraisuusasteen tulee olla vähintään 35 % ja käyttökatteen vähintään 600 000 €.

HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO

Varsinainen yhtiökokous 14.4.2021 päätti valita yhtiön hallitukseen jäseniksi uudelleen Antti Piipon, Mikael Slotten, Arvi Komulaisen ja Olli Piipon. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Mikael Slotten.

Yhtiökokous valitsi edelleen yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n, jonka päävastuullisena tarkastajana toimii KHT Ari Eskelinen.

Tiedot yhtiön johdosta ja hallinnosta ovat nähtävissä yhtiön kotisivuilla www.piippo.fi.

Konserni Konserni Konserni
Henkilöstö 1.1.-
30.6.2021
1.1.-
30.6.2020
1.1.-
31.12.2020
Henkilöstö keskimäärin 98 96 86
Henkilöstökustannukset
(1 000 euroa)
2 659 2 351 4 303


KONSERNIRAKENNE SEKÄ TIEDOT OSAKKEISTA JA OSAKKEENOMISTAJISTA

Yhtiöllä on yksi arvo-osuusmuotoinen osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet. Yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakemäärä on 1 292 747. Piippo Oyj:n markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 4,78 miljoonaa euroa.

Piippo Oyj osakekurssin
kehitys (eur)
30.6.2021 30.6.2020 Muutos %
Aloituskurssi 1.1. 3,16 3,20 -1 %
Päätöskurssi 30.6. 3,70 3,38 9 %
Ylin kurssi 4,76 4,38 9 %
Alin kurssi 3,16 2,80 13 %
Keskikurssi 3,86 3,29 17 %

Piippo Oyj:llä oli 30.6.2021 päivätyn osakasrekisterin mukaan 601 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Piippo Oyj:n hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistuksessa oli 145 000 osaketta eli 11,2 % yhtiön osakekannasta.

Markkinatakaus yhtiön osakkeilla päättyi 26.2.2021.

Piippo Oyj on Piippo-konsernin emoyhtiö. Yhtiön täysin omistettuja tytäryhtiötä ovat Manilla Oy ja venäläinen OOO PiippoRus.

NÄKYMÄT TILIKAUDELLE 1.1. – 30.9.2021 (9 KK)

Yhtiön agrimarkkinoille suunnatut tuotteet ovat olennainen osa elintarvikeketjua ja siksi pandemia ei juurikaan vaikuta suoraan tuotteiden kysyntään, mutta pandemian vaikutukset voivat näkyä toiminnassa muuta kautta. Yhtiön agrituotteiden kysynnän nähdään jatkuvan hyvänä.

Yhtiön kuluva tilikausi päättyy 30.9.2021 ja on yhdeksän kuukauden mittainen. Tämän jälkeen tilikausi alkaa lokakuun alussa ja päättyy syyskuun loppuun. Yhtiö arvioi, että syyskuussa päättyvän tilikauden (9 kk) liikevaihto tulee olemaan n. 15 000 t€ ja yhtiö tulee saavuttamaan saman liiketulostason kuin edellisen tilikauden (1.1. – 31.12.2020) aikana.

Covid-19 pandemian mahdollisella laajenemisella ja deltavariantilla voi kuitenkin olla vaikutuksia Piippo Oyj:n toimintaan, erityisesti mahdollisten uusien erityisjärjestelyiden ja niiden vaatimien panostusten vuoksi. Myös mahdolliset tuotantokatkokset, rahtiliikenteen haasteet tai uudet matkustusrajoitukset voivat vaikuttaa myynti- ja toimitusketjuun merkittävästi, joten ohjeistuksen arviointiin liittyy tässä tilanteessa epävarmuutta.

ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Yhtiön kohtaamat merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä liittyvät mahdollisiin kysynnän vaihteluihin, raaka-aineiden hintamuutoksiin, valuuttakursseihin ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksiin.

Agrimarkkinoilla kysyntä on osaksi riippuvainen alueellisesti satokausien sääolosuhteista. Yhtiö on systemaattisesti hajauttanut sääriskiä laajentamalla tuotteiden maantieteellistä jakelua. Kaapelifillereiden ja -lankojen toimitukset ovat riippuvaisia eurooppalaisista merikaapelihankkeista. Lankaliiketoiminnassa kilpailu on lisääntynyt huomattavasti viimeisten vuosien aikana ja alalla on ylitarjontaa. Tämä voi vaikuttaa tiettyjen markkinoiden ja tuotteiden kysyntään sekä kannattavuuteen. Kuluttajatuotteiden liiketoiminta kehittyy vakaasti ja kohdentuu pääasiassa Suomeen ja lähimarkkinoille.

Yhtiön toiminnan kansainvälisyys altistaa yhtiön valuuttojen muutoksista aiheutuville valuuttariskeille. Lähes 50 % yhtiön liikevaihdosta syntyy muissa valuutoissa kuin euroissa. Yhtiö suojautuu tarvittaessa mahdollisuuksiensa mukaan valuuttariskeiltä.

Liiketoimintariskit Venäjällä ovat suuremmat ja toimintaympäristö epävakaampi kuin monessa muussa markkinassa. Yhtiö seuraa edelleen tarkkaan toimintaympäristön mahdollisia muutoksia alueella.

Konsernilla on olemassa tuotevastuuvakuutukset maailmanlaajuisesti ja luottotappioriskiltä pyritään suojautumaan vakuutuksin, mikäli mahdollista. Vahinko- ja keskeytysriskejä pyritään ehkäisemään monin erin tavoin, kuten henkilöstön koulutuksella, tuotantolaitteiden säännöllisillä huolto-ohjelmilla sekä varmistamalla tärkeimpien varaosien saatavuus.

Raaka-aineiden hinta, saatavuus ja laatu ovat merkittävimpiä yhtiön riskeistä. Raaka-ainehinnat määräytyvät markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan, ja ovat tyypillisesti riippuvaisia raakaöljyn hinnan kehityksestä. Raaka-aineiden hankinnassa yhtiö käyttää useita luotettavia ja sitoutuneita raaka-ainetoimittajia. Yhteistyö raaka-ainetoimittajien kanssa on jatkuva yhteistyöprosessi. Mahdollinen raaka-ainehintojen nousu tuo aina painetta kannattavuuteen ja välttämättä nousseita hintoja ei aina saada välittömästi läpi lopputuotteisiin. Raaka-aineen hintojen lasku voi puolestaan vaikuttaa markkinoiden myyntihintoihin laskevasti.

Pandemia luo riskin maailmantaloudelle, ja hankaloittaa ennustamista vientikaupassa. Pandemia voi myös aiheuttaa yhtiölle ylimääräisiä, vaikeasti ennustettavia kustannuksia erityisjärjestelyiden vuoksi, esimerkkeinä suojautumistoimenpiteet tuotannossa, toimitusketjujen uudelleenjärjestelyt, kasvaneet rahtikustannukset sekä varaosien ja raaka-aineiden saatavuusongelmat. Mahdolliset sairastumiset tuotantolaitoksessa voisivat aiheuttaa odottamattomia tuotantokatkoksia ja toimitusongelmia.

KATSAUKSEN LAADINTAPERIAATTEET

Puolivuotiskatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja paikallista lainsäädäntöä sekä First North Growth Market – markkinapaikan sääntöjä noudattaen. Puolivuotiskatsaukseen sisältyviä lukuja ei ole tilintarkastettu. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

YHTIÖKOKOUS

Piippo Oyj:n vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous pidettiin 14.4.2021. Yhtiökokousmateriaali on kokonaisuudessaan saatavilla yhtiön internetsivuilta osoitteesta:
https://www.piippo.fi/fi/sijoittajalle/yhtiokokoukset.

Lisäksi Piippo Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 16.6.2021 poikkeusjärjestelyin Helsingissä. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön kuluva tilikausi päättyy 30.9.2021 ja on yhdeksän kuukauden mittainen ja tämän jälkeen tilikausi alkaa lokakuun alussa ja päättyy syyskuun loppuun.

TIEDOTTAMINEN

Tämä tiedote julkaistaan suomeksi yhtiön verkkosivuilla www.piippo.fi.

Tilikauden 1.1.-30.9.2021 tilinpäätöstiedote julkaistaan 3.12.2021 ja tilinpäätös sekä toimintakertomus 17.12.2021. Muilta osin taloustiedotteiden aikataulu noudattaa arvopaperimarkkinalakia (746/2012 muutoksineen) ja Nasdaqin First North Growth Market – Rulebook sääntöjä.

LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Jukka Keisanen
Puhelin +358 43 218 1245
jukka.keisanen@piippo.fi

HYVÄKSYTTY NEUVONANTAJA

Sisu Partners Oy
Juha Karttunen
Puhelin +358 40 555 4727

JAKELU: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.piippo.fi

Piippo Oyj
Hallitus

KONSERNILASKELMAT H1 2021

Konserni Konserni Konserni
Tase 30.06.2021 30.06.2020 31.12.2020
V A S T A A V A A
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 334 693 419 065 353 627
Aineelliset hyödykkeet 5 811 813 6 079 446 6 003 319
Sijoitukset 50 7 621 50
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 6 146 557 6 506 132 6 356 997
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus 6 341 434 4 448 656 5 148 562
Pitkäaikaiset saamiset 5 100 0 5 100
Lyhytaikaiset saamiset 4 846 952 4 653 247 2 218 184
Rahavarat 304 051 313 986 568 273
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 11 497 537 9 415 889 7 940 119
V A S T A A V A A 17 644 094 15 922 021 14 297 116
Konserni Konserni Konserni
Tase 30.06.2021 30.06.2020 31.12.2020
V A S T A T T A V A A
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 600 000 600 000 600 000
Muut rahastot 2 045 603 2 045 603 2 045 603
Muuntoero 1 194 6 184 -15 689
Edellisten tilikausien voitto 4 402 805 4 234 510 4 234 510
Katsauskauden tulos 410 760 295 214 183 984
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 7 460 361 7 181 510 7 048 408
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikaiset lainat 3 084 203 1 890 257 3 431 722
Lyhytaikaiset velat 3 375 333 4 125 780 1 480 788
Ostovelat 3 724 195 2 724 474 2 336 198
Lyhytaikaiset velat yhteensä 7 099 528 6 850 253 3 816 986
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 10 183 732 8 740 510 7 248 708
V A S T A T T A V A A 17 644 094 15 922 021 14 297 116

Konserni Konserni Konserni
Tuloslaskelma 30.06.2021 30.06.2020 31.12.2020
Liikevaihto 11 358 752 10 818 553 16 742 744
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen lisäys (+) tai vähennys (–) -293 897 -1 132 341 32 572
Valmistus omaan käyttöön 0 0 21 725
Liiketoiminnan muut tuotot 13 719 177 176 241 641
Liiketoiminnan kulut -10 122 452 -9 119 019 -15 975 744
Poistot ja arvonalentumiset -344 263 -333 106 -696 022
LIIKETULOS 611 859 411 263 366 915
Rahoitustuotot ja -kulut -95 891 -61 271 -143 499
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖS-
SIIRTOJA JA VEROJA 515 969 349 992 223 417
Tuloverot -105 208 -54 778 -39 433
KATSAUSKAUDEN TULOS 410 760 295 214 183 984

Konserni Konserni Konserni
Rahoituslaskelma 30.06.2021 30.06.2020 31.12.2020
Liiketoiminnan rahavirta:
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 755 023 628 320 1 062 937
Käyttöpääoman muutos -2 440 531 -452 643 675 921
Liiketoiminnan rahavirta (A) -1 678 070 175 677 1 738 858
Investointien rahavirta (B) -133 178 -160 092 -365 459
Rahoituksen rahavirta:
Pitkäaikaisten lainojen nostot -347 519 60 157 1 601 623
Lyhytaikaisten lainojen nostot 1 894 545 -675 623 -3 320 614
Rahoituksen rahavirta (C) 1 547 026 -615 465 -1 718 992
Rahavarojen muutos (A+B+C)
lisäys (+) / vähennys (-)
-264 222 -599 880 -345 593
Rahavarat kauden alussa 568 273 913 866 913 866
Rahavarat kauden lopussa 304 051 313 986 568 273

Keskeiset tunnusluvut Konserni Konserni Konserni
(1 000 euroa) 30.06.2021 30.06.2020 31.12.2020
Liikevaihto 11 359 10 819 16 743
Liikevaihdon muutos % 5,0 % 6,5 % -0,3 %
Kannattavuus
Käyttökate (EBITDA) 956 744 1 063
% liikevaihdosta 8 % 7 % 6 %
Liiketulos (EBIT) 612 411 367
% liikevaihdosta 5 % 4 % 2 %
Katsauskauden tulos 411 295 184
% liikevaihdosta 4 % 3 % 1 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % 5 % 6 % 3 %
Oman pääoman tuotto (ROE) % 6 % 8 % 3 %
Vakavaraisuus
Omavaraisuusaste % 42 % 45 % 51 %
Suhteellinen velkaantuneisuus % 28 % 28 % 29 %
Osakemarkkinoiden tunnusluvut
Osakkeiden lukumäärä 1 292 747 1 292 747 1 292 747
Osakekohtainen tulos (EPS), € 0,32 0,23 0,14
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet:
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta = Liiketulos ennen poistoja / Liikevaihto * 100
Liiketulos (EBIT), % liikevaihdosta = Liiketulos / Liikevaihto * 100
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = Liiketulos / (Taseen loppusumma – korottomat velat keskimäärin) * 100
Oman pääoman tuotto (ROE), % = Katsauskauden tulos / Oma pääoma keskimäärin * 100
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma / (Taseen loppusumma – saadut ennakot) * 100
Suhteellinen velkaantuneisuus, % = Korolliset velat / Liikevaihto * 100
Osakekohtainen tulos (EPS), € = Katsauskauden tulos / Osakkeiden lkm kauden päättyessä
Oman pääoman ja sijoitetun pääoman tuottoa kuvaavissa tunnusluvuissa tulos on jaettu katsauskauden kuukausien lukumäärällä (6) ja kerrottu luvulla 12 ennen laskentaa.
Suhteellista velkaantuneisuutta kuvaavassa tunnusluvussa liikevaihto on jaettu katsauskauden kuukausien lukumäärällä (6) ja kerrottu luvulla 12 ennen laskentaa.

Liite

Attachments


2021-08-19 Piippo Oyj_puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2021

2021-08-19 Piippo Oyj_puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2021…Alkuperäinen artikkeli