Etusivu » Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2021

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2021

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2021

| Source:

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Helsinki, FINLAND

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj
Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021
Pörssitiedote 19.8.2021 klo 8.30

YHTEENVETO KAUDELTA HUHTIKUU-KESÄKUU/2021 (VERTAILUKAUSI HUHTIKUU-KESÄKUU /2020)

 • Katsauskauden operatiivinen tulos (EPRA) parani 228 tuhanteen euroon (44 tuhatta euroa). Suurin yksittäinen vaikutus parannukseen oli rahoituskulujen laskulla, yhteensä 151 tuhatta euroa.
 • Ovaron liikevaihto muodostuu kokonaisuudessaan vuokraustoiminnan tuotoista ja oli toisella vuosineljänneksellä 2 201 tuhatta euroa (2 407 tuhatta euroa). Vertailukauteen nähden liikevaihto laski 206 tuhatta euroa johtuen yhtiön strategian mukaisista asuntojen myynneistä ja näin vuokrauskäytössä olevien asuntojen merkittävästä vähentymisestä. Yhtiö on järjestelmällisesti vähentänyt myyntisalkussa olevien ja huonosti tuottavien asuntojen määrää ja samalla panostanut Vuokrasalkun asuntojen vuokrattavuuteen.
 • Jones Lang LaSalle Finland Oy (JLL) antaa kahdesti vuodessa Ovaron kiinteistöomaisuudesta arviolausunnon, joista tuoreimman 30.6.2021 tilanteesta. Nyt tehdyt arvonalentumiset kohdentuivat erityisesti peruskorjaamattomiin vuokrataloyhtiöihin maakuntakeskuksissa, joista on nyt piristyneen markkinatilanteen johdosta ollut saatavilla enemmän markkinadataa.
 • Katsauskauden tulos oli tappiollinen 3 928 tuhatta euroa (-1 855 tuhatta euroa). Tulos sisältää JLL:n arvioraportin mukaiset arvonalennukset, myytyjen huoneistojen välityspalkkiot sekä huoneistoremonteista aiheutuneet kustannukset.
 • Vuokrasalkun vuokrausaste oli 96,04 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 90,40 prosenttia. Vuokrausasteen parannusta selittävät viime vuonna aloitettu asuntojen remonttiohjelma ja ulkoistettujen vuokrauspalveluiden siirtäminen omaksi toiminnaksi.
  • Toisen vuosineljänneksen aikana Ovaro on ottanut askeleita kohti strategiansa mukaista kiinteistökehitystä. Jyväskylän Kukkula-hankkeen pääehdot hyväksyttiin Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valtuustossa. Hankkeen valmistelu jatkuu edelleen ja tavoitteena on solmia aluetta koskeva kauppa vuoden 2021 aikana.
 • Omavaraisuusaste nousi 30.6.2021 tilanteessa 53,6 prosenttiin (31.12.2020: 50,8 prosenttia). Yhtiö on pystynyt maksamaan lainojaan pois ylimääräisin lainanlyhennyksin sekä kasvattamaan kassavarojaan myymällä heikosti tuottavaa asuntokantaa. Rahavarat olivat katsauskauden lopussa 9,5 miljoonaa euroa.
 • Asuntojen myynnit ovat jatkuneet Myyntisalkusta suunnitelman mukaisesti. Asuntoja myytiin katsauskaudella yhteensä 95 kappaletta (26 kappaletta).

YHTEENVETO KAUDELTA TAMMIKUU-KESÄKUU/2021 (VERTAILUKAUSI TAMMIKUU-KESÄKUU /2020)

 • Ensimmäisellä vuosipuoliskolla operatiivinen tulos (EPRA) parani 273 tuhatta ja oli – 58 tuhatta euroa (-331 tuhatta euroa). Suurin yksittäinen vaikutus parannukseen oli rahoituskulujen laskulla, yhteensä 301 tuhatta euroa. Hallinnon kulut laskivat vertailukauteen nähden 20 tuhatta euroa johtuen pitkälti vähentyneestä asiantuntijapalveluiden käytöstä. Hallinnon kuluja nostivat ensimmäisellä puolivuosikaudella alkuvuodesta kertaluontoisesti toteutettu kiinteistöjen käyvän arvon arvostukseen tehty ylimääräinen arvonalennus ja siihen liittyvät taustatyöt tilintarkastus- ja arviointipalkkioineen sekä yhtiön kiinteistöomaisuuden uuteen salkkujakoon tehty työ.
 • Ovaron liikevaihto muodostuu kokonaisuudessaan vuokraustoiminnan tuotoista ja oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 4 538 tuhatta euroa (4 926 tuhatta euroa). Vertailukauteen nähden liikevaihto laski 388 tuhatta euroa johtuen yhtiön strategian mukaisista asuntojen myynneistä. Yhtiö on järjestelmällisesti vähentänyt huonosti tuottavien asuntojen määrää ja samalla panostanut Vuokrasalkun asuntojen vuokrattavuuteen.
 • Katsauskauden tulos oli tappiollinen 4 773 tuhatta euroa (-2 447 tuhatta euroa). Tulos sisältää JLL:n arvioraportin mukaiset arvonalennukset, myytyjen huoneistojen välityspalkkiot sekä huoneistoremonteista aiheutuneet kirjaukset.
 • Ovaro solmi tammikuussa 2021 1,9 miljoonan euron lainasopimuksen POP Pankki ryhmään kuuluvan Reisjärven Osuuspankin kanssa. Laina erääntyy maksettavaksi 18.1.2025 ja siitä korkoa 12 kuukauden euribor plus 2,8 prosenttia.
 • Asuntojen myynnit ovat jatkuneet suunnitelman mukaisesti. Asuntoja myytiin katsauskaudella yhteensä 150 kappaletta (57 kappaletta), joista 64 kappaletta Myyntisalkusta. Myynnit ovat toteutuneet lähes tasearvojen mukaisesti, myytyjen asuntojen tasearvot olivat 17,2 miljoonaa euroa ja velattomat kauppahinnat 17,5 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJA MARKO HUTTUNEN

Ovaron toisen vuosineljänneksen (4-6/2021) operatiivinen tulos (EPRA) parantui vertailukauteen nähden ja oli 228 tuhatta euroa korkean vuokrausasteen ja Vuokrasalkun nettotuoton siivittämänä. Yhtiö on kyennyt parantamaan vuokrausastettaan, joka vuoksi myös Vuokrasalkun nettotuotto on noussut 7,0 prosenttiin. Myös ensimmäisen vuosipuoliskon (1-6/2021) operatiivinen tulos (EPRA) oli parempi kuin edellisvuotena, mutta jäi odotuksista ja oli -58 tuhatta euroa. Yhtiön rahoituskulut laskivat edelliseen vuoteen nähden selvästi, mutta emme ole rahoituksemme hintaan emmekä yhtiön hallinnon kulujen laskuun vielä tyytyväisiä.

Ovaron kokonaistulosta rasitti sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos. Yhtiö tilaa sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksen ulkopuolisen kiinteistöarvioitsijan toimesta puolivuosittain siten, että arvonmäärityksen perusteena käytetään ensisijaisesti markkinoilta saatavia vertailukauppahintoja. Alkuvuodesta piristyneen kiinteistö- ja asuntokaupan johdosta arvioitsijalla oli käytettävissä aikaisempaa enemmän vertailukelpoisia kauppahintoja peruskorjaamattomista ja tietyissä maakuntakeskuksissa sijaitsevista asunnoista. Tämän seurauksena arvioitsija on pystynyt arvioimaan sijoituskiinteistöjen arvoja tarkemmin. Tämä oli osin johdon näkemyksen mukaista kehitystä, koska yhtiö teki vuoden 2020 tilinpäätöksessä tasearvoihin johdon harkinnan mukaisen arvonalennuksen.

Ovaron ensimmäisen vuosipuoliskon liiketoiminnan rahavirta kääntyi vihdoin positiiviseksi. Kokonaisuudessaan yhtiö on kyennyt pienentämään sekä liiketoiminnan, että rahoituksen kuluja. Yhtiön kulurakenteen alentaminen on jatkossakin yhtiön tärkeimpiä prioriteetteja ja kannattavuuskehityksen kannalta tärkeässä roolissa.

Olemme määrätietoisesti kehittäneet yhtiön valmiuksia käynnistää investointitoimintaa ja tulevaa kasvua myymällä heikosti tuottavia asuntoja ja lyhentämällä korkeakorkoisia lainoja. Katsauskauden aikana lainakanta on pienentynyt noin 11 miljoonalla eurolla ja Ovaro on myynyt heikosti tuottavaa vuokra-asuntokantaa 17,2 miljoonalla eurolla. Tämän seurauksena konsernin omavaraisuusaste on saavuttanut erinomaisen 53,6 prosentin tason ja konsernin rahavarat ovat kasvaneet 9,5 miljoonaan euroon.

Samanaikaisesti kun perusliiketoimintaa on kehitetty, yhtiö on käynyt neuvotteluja erilaisista uusista hankkeista, joista Jyväskylän Kukkula-hanke on toteutuessaan yhtiön tulevaisuuden kannalta ensimmäinen suuri kokonaisuus. Kukkula-hankkeeksi nimetty entinen sairaala-alue sijaitsee Jyväskylän keskusta-alueen tuntumassa ja on kokoluokaltaan merkittävä ja monipuolinen kaupunkikehityshanke. Toteutuessaan Kukkula–hanke mahdollistaa Ovaro Kiinteistösijoitukselle mittavan ja pitkäaikaisen kiinteistösijoitus- ja kehityshankkeen yhteistyössä Investors House Oyj:n ja Royal House Oy:n kanssa.

YHTEENVETOTAULUKKO

Keskeiset tunnusluvut
4-6/2021 4-6/2020 muutos 1-6/2021 1-6/2020 muutos 1-12/2020
Liikevaihto, t€ 2 201 2 407 -8,6 % 4 538 4 926 -7,9 % 9 677
Nettotuotto, t€ 1 359 1 305 4,1 % 2 324 2 417 -3,8 % 5 330
Katsauskauden tulos, t€ -3 928 -1 855 -111,8 % -4 773 -2 447 -95,1 % -11 501
Tulos/osake, laimentamaton, € -0,43 -0,20 -115,0 % -0,52 -0,26 -100,0 % -1,24
Taseen loppusumma, M€ 100,6 141,3 -28,8 % 100,6 141,3 -28,8 % 116,2
Rahavarat, M€ 9,5 4,2 126,2 % 9,5 4,2 126,2 % 4,9
Vaihtoehtoiset tunnusluvut
Operatiivinen tulos (EPRA), t € 228 44 418,2 % -58 -331 82,5 % 216
EPRA-tulos/osake, € 0,02 0,00 100,0 % -0,01 -0,04 75,0 % 0,02
Nettovarallisuus/osake (EPRA) € 5,7 7,5 -23,9 % 5,7 7,5 -23,9 % 6,29

EPRA-tulos

EPRA-tulos oli koko tilikaudelta -58 tuhatta euroa, kun se vuotta aiemmin (1–6/2020) oli -331 tuhatta euroa. EPRA-tuloksen muutokset vertailukauteen nähden syntyivät seuraavista eristä:

 • Liikevaihto laski vertailukauteen nähden 388 tuhatta euroa, johtuen myyntisalkun myynneistä erityisesti heikommin tuottavan myyntisalkun kohteiden osalta ja samalla yhtiö kasvatti vuokrasalkun liikevaihtoa parantuneen asuntojen vuokrattavuuden ja sitä kautta kasvaneen vuokrausasteen kautta. Samalla yhtiön hoitokulut laskivat vertailukauteen nähden 295 tuhatta euroa.
 • Hallinnon kulut laskivat vertailukauteen nähden 20 tuhatta euroa johtuen pitkälti vähentyneestä asiantuntijapalveluiden käytöstä. Hallinnon kuluja nostivat ensimmäisellä puolivuosikaudella alkuvuodesta kertaluontoisesti toteutettu kiinteistöjen käyvän arvon arvostukseen tehty ylimääräinen arvonalennus ja siihen liittyvät taustatyöt tilintarkastus- ja arviointipalkkioineen sekä yhtiön kiinteistöomaisuuden uuteen salkkujakoon tehty työ.
 • Rahoituskulut pienentyivät 301 tuhatta euroa vertailukauteen nähden johtuen pienentyneestä lainakannasta. Yhtiö sekä teki ylimääräisiä lainanlyhennyksiä että asuntomyyntien takia pieneni myös yhtiölainojen määrä.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Ovaro Kiinteistösijoitus arvioi, että yhtiön lähiajan keskeisimmät riskit ja epävarmuustekijät liittyvät
asuntojen arvonmuutokseen, sijoituskiinteistöjen myynteihin, korjausmenoihin, rahoitukseen ja korkotasoon. Näistä asuntojen arvonmuutosta yhtiö pitää merkittävimpänä. Asuntomarkkinoilla tapahtuvat asuntojen hintojen muutokset vaikuttavat yhtiön asuntojen arvoihin ja heijastuvat sitä kautta yhtiön tulokseen.

Yhtiöllä voi olla haastavaa toteuttaa huoneistomyyntejä tavoittelemassaan määrässä.

Yhtiö pyrkii kiinteistöjen suunnitelmallisella ylläpidolla ja aktiivisella vuokrauksella ylläpitämään kiinteistöjen ja asuntojen arvoa. On kuitenkin mahdollista, että yhtiön ajanmukaistamiskulut saattavat kasvaa. Suurilla odottamattomilla korjauksilla ja korjausmenoilla olisi negatiivinen vaikutus vuokrausasteeseen, vuokratuottoihin ja kannattavuuteen.

Yhtiön rahoitusasema on tarkasteluhetkellä vakaa.

Yhtiön kassavirallinen tuotto on matala suhteessa hallinnon ja rahoituksen kustannuksiin. Matala kassavirta johtuu pitkälti myyntiin vapautetuista myyntisalkun asunnoista, jolloin asunnot eivät ole vuokrattuna. Korkojen nousu voi vaikuttaa negatiivisesti yhtiön kassavirralliseen eli operatiiviseen tulokseen (EPRA). Korkotason nousu voi olla merkittävä riski yhtiön tuloksentekokyvyn kannalta. Yhtiön voi olla vaikea turvata vieraan pääoman ehtoinen rahoitus kilpailukykyisillä ehdoilla.

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Marko Huttunen, puh 050 329 2563.

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.ovaro.fi

Liite: Puolivuosikatsaus Q2.pdf

Attachments


Puolivuosikatsaus Q2

Puolivuosikatsaus Q2…Alkuperäinen artikkeli