Etusivu » ELECSTER -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2021

ELECSTER -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2021

ELECSTER -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2021

| Source:

Elecster Oyj

Elecster Oyj

Akaa, FINLAND

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 12.8.2021 KLO 8:40

ELECSTERIN ALKUVUOSI PETTYMYS, ODOTAMME KÄÄNNETTÄ LOPPUVUODELLE

ELECSTER -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2021

YHTEENVETO

Tammi-kesäkuu:

  • Liikevaihto 16,4 MEUR (1-6/2020: 20,1 MEUR)
  • Liikevoitto 0,1 MEUR (2,1 MEUR)
  • Tulos ennen veroja -0,1 MEUR (2,2 MEUR)
  • Tulos/osake -0,02 EUR (0,45 EUR)
  • Omavaraisuusaste 50,2 % (49,7 %)

Huhti-kesäkuu:

  • Liikevaihto 8,4 MEUR (4-6/2020: 10,9 MEUR)
  • Liikevoitto -0,4 MEUR (1,3 MEUR)
  • Tulos ennen veroja -0,5 MEUR (0,9 MEUR)
  • Tulos/osake -0,11 EUR (0,19 EUR)

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Eurojärjestelmän asiantuntijoiden kesäkuun lopulla 2021 antamassaan kokonaistaloudellisissa arvioissa maailmantalouden kasvun odotetaan jatkaneen elpymistään vuodenvaihteesta. Vaikka talouskasvu vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä oli hieman edellisessä arviossa ennakoitua vahvempaa, maailmantalouden kannalta lähtö vuoteen 2021 oli heikompi, koska koronavirustartuntojen määrä oli kääntynyt nousuun ja käyttöön oli otettu tiukempia rajoitustoimia. Viimeaikaiset kyselyt viittaavat maailmantalouden kasvun vahvistumiseen, joskin merkit kehityksen eriytymisestä kehittyneiden markkinatalouksien ja nousevien markkinatalousmaiden sekä tehdasteollisuuden ja palvelujen välillä ovat entistä selvempiä.Nousevien markkinatalouksien kasvun hiipuminen on ollut jopa odotettua voimakkaampaa. Nousevien markkinatalouksien pandemiatilanne on pysynyt epävakaana, ja se on keskeinen talouskehityksen taustatekijä eri maissa.

Sekä vuotta 2020 koskevassa tilinpäätöstiedotteessamme että vuoden 2021 ensimmäisessä osavuosikatsauksessamme arvioimme, että vuoden 2021 ensimmäinen vuosipuolisko tulee olemaan heikompi kuin vertailujaksolla. Odotimme, että Elecsterin toiminnan kannalta tärkeillä kehittyvillä markkinoilla pandemian voittamiseen käytettävissä olevat resurssit eivät ole kehittyneiden talouksien tasolla, ja siten pandemiatilanne häiritsee toimintaamme merkittävästi. Vaikka osasimme odottaa vertailuvuotta heikompaa suoritusta, olivat sekä ensimmäinen että toinen vuosineljännes selkeitä pettymyksiä sekä liikevaihdon että osakekohtaisen tuloksen osalta.

Toisella vuosineljänneksellä koronatilanne Elecsterille tärkeillä markkina-alueilla häiritsi edelleen toimintaamme voimakkaasti, ja konetoimitusten määrä väheni huomattavasti vertailukauteen nähden.Pandemian lisäksi joillakin markkina-alueilla kuten Kolumbiassa ja Venäjällä oli paikallisia häiriötekijöitä, jotka vaikuttivat toimintaamme. Kolumbiassa yleiset levottomuudet häiritsivät asiakkaidemme tavaratoimituksia ja jotkut asiakkaamme joutuivat jopa sulkemaan tuotantolaitoksiaan raaka-aineiden saannin ja asiakkaiden logistiikkaketjun katkettua. Venäjällä meneillään oleva, osaltaan myös meijerituotteita koskeva pakollinen QR-koodimerkintä on aiheuttanut yleistä hämmennystä asiakkaissamme ja siten lykännyt investointipäätösten tekemistä.

Myös pakkausmateriaalien toimitusvolyymi laski vertailukaudesta, ja muoviraaka-aineiden voimakas hinnannousu heijastui kannattavuuteen selkeästi. Vallitsevassa markkinatilanteessa myyntihintojen korottaminen kustannusnousua vastaavasti ei ole ollut mahdollista.Materiaalitoimittajilla on ollut sekä tuotantokapasiteetista että kuljetuskapasiteetista pulaa ja siten ostohintojen nousu on jouduttu hyväksymään raaka-aineiden saannin varmistamiseksi ja asiakkaidemme toiminnan turvaamiseksi.

Toistaiseksi olemme onnistuneet kuitenkin varmistamaan koneiden ja pakkausmateriaalien valmistamiseen tarvittavien komponenttien ja materiaalien saatavuuden ja siten tuotantotoimintamme ei ole sanottavammin kärsinyt komponentti- tai materiaalipulasta. Toimitusajat ovat kuitenkin monissa tärkeissä varaosissa ja materiaaleissa pidentyneet selvästi.

Myös toisella vuosineljänneksellä kaikkien yksiköidemme terveystilanne pysyi hyvänä, emmekä ole joutuneet sanottavammin kärsimään henkilöstövajauksesta, toimipaikkojen sulkemisista tai karanteeniin asettamisista.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Tammi-kesäkuu

Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 16,4 milj. euroa (20,1 milj. euroa). Liikevaihto laski 18,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihdon laskusta johtuen liikevoitto putosi selvästi ja oli 0,1 milj. euroa (2,1 milj. euroa). Tulos ennen veroja painui tappiolliseksi – 0,1 milj. euroa (2,2 milj. euroa).

Huhti-kesäkuu

Konsernin toisen kvartaalin liikevaihto oli 8,4 milj. euroa (10,9 milj. euroa). Kvartaalin liiketappio oli – 0,4 milj. euroa (1,3 milj. euroa). Tappio ennen veroja oli – 0,5 milj. euroa (0,9 milj. euroa).

Konsernin taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 49,5 milj. euroa (51,5 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 50,2 % (49,7 %). Korollisen vieraan pääoman määrä oli 19,5 milj. euroa (20,7 milj.euroa).

SEGMENTTIEN TULOS

Teollisuustuote-segmentin liikevaihto tammi-kesäkuussa laski 21,7 % vertailuajankohdasta ja oli 13,0 milj. euroa (16,6 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,2 milj. euroa (2,2 milj.euroa) eli 1,5 % (13,4 %)

liikevaihdosta.

Vuosipuoliskon aikana kone- ja pakkausmateriaalitoimitusten määrät laskivat edellisvuoteen verrattuna. Pakkausmateriaalien osalta marginaalit olivat alkuvuonna selvästi edellisvuotta matalammat raaka-aineiden epäsuotuisasta hintakehityksestä johtuen.

Kuluttajatuote-segmentin liikevaihto oli vertailuvuoden tasolla ja oli 2,2 milj. euroa (2,2 milj. euroa) tuloksen jäädessä niukasti tappiolliseksi.

Alihankintapalveluja tarjoavan Muut toiminnot- segmentin liikevaihto pieneni 7,3 % edellisvuoteen nähden ja oli 1,4 milj. euroa (1,5 milj. euroa). Tulos jäi tappiolliseksi.

Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin

Liikevaihto (1000 €) 1-6/2021 1-6/2020 1–12/2020
Teollisuustuotteet 13.029 16.638 32.450
Kuluttajatuotteet 2.152 2.174 4.216
Muut 1.372 1.480 3.159
Segmenttien välinen -170 -164 -423
Konserni yhteensä 16.383 20.128 39.401

Liikevoiton jakautuminen liiketoimintasegmenteittäin

Liikevoitto (1000 €) 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020
Teollisuustuotteet 202 2.224 3.876
Kuluttajatuotteet -9 -25 9
Muut -51 -87 16
Segmenttien välinen -14 4 19
Konserni yhteensä 128 2.116 3.920

Varallisuuden jakautuminen liiketoimintasegmenteittäin

Varallisuus (1000 €) 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020
Teollisuustuotteet 32.410 35.304 32.215
Kuluttajatuotteet 4.478 4.607 4.407
Muut 3.254 3.301 3.385
Eliminoinnit -66 -58 -113
Kohdistamaton 9.427 8.392 7.913
Konserni yhteensä 49.503 51.546 47.806

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.4.2021. Yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset, mukaan lukien hallituksen valtuudet omien osakkeiden hankkimisesta sekä luovuttamisesta, on julkaistu 27.4.2021 päivätyssä pörssitiedotteessa.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,8 milj.euroa).

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 277(296), josta ulkomailla 151 (166). Katsauskauden lopussa konsernin henkilömäärä oli 284(296).

OSAKKEET

Elecster Oyj:n osakepääoma 30.6.2021 oli 3.151.939,29 euroa ja osakkeiden lukumäärä 3.748.116. Osake on nimellisarvoton.

Emoyhtiö Elecster Oyj:llä on kaksi osakesarjaa, K-sarja ja A-sarja. A-osake noteerataan Nasdaq OMX Helsingin Pörssissä. Osakkeen ylin kurssi katsauskauden aikana oli 11,20 euroa ja alin 8,90 euroa. Katsauskauden päättyessä kurssi oli 9,64 euroa. Katsauskauden aikana A-osakkeiden vaihto oli 173 412 kpl (9,5 % A-osakkeiden määrästä).

Hallitus ei ole katsauskaudella käyttänyt valtuutustaan hankkia tai luovuttaa omia osakkeita. Yhtiöllä ei ole hallussaan yhtiön omia osakkeita.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuutuksia eikä valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen.

Yhtiön saamasta liputusilmoituksesta on julkaistu pörssitiedote 30.3.2021.

NÄKYMÄT JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Tällä hetkellä kyselytiedot viittaavat maailmantalouden vahvaan kasvuun,joskin maiden ja toimialojen kehityksen eriytymisestä on aiempaa selvempiä merkkejä.Globaali PMI-yhdistelmäindeksi nousi toukokuussa 58,8:aan – selvästi pitkän aikavälin keskiarvoaan ja historiallista kvartiiliväliään korkeammaksi. Vaikka voimakas kasvu on yleisesti ottaen selvästi nähtävissä sekä tehdasteollisuudessa että palvelualalla, muutamat maa- ja sektorikohtaiset erot ovat hiljattain käyneet aiempaa selvemmiksi. Ensinnäkin kehittyneiden talouksien kasvu on vahvaa ja on viime aikoina vahvistunut entisestään. Siten kehitys poikkesi nousevista markkinatalousmaista, joiden kasvu kiihtyy hitaammin. Toiseksi talouskasvu kiihtyi nopeasti palvelusektorilla sitä mukaa kuin rajoitustoimia poistettiin. Nopean kasvun osalta on kuitenkin huomattava, että elpyminen käynnistyi hyvin alhaiselta tasolta, erityisesti paljon lähikontakteja sisältävissä palveluissa. Sitä vastoin tehdasteollisuuden tuotanto, joka osoittautui pandemian pahimmassa vaiheessa kestävämmäksi, kasvaa yhä reippaasti mutta tarjontapuolen rajoitteiden takia aiempaa hitaammin.

Ennustimme, että ensimmäinen vuosipuolisko tulee olemaan vertailuvuotta heikompi, mutta jälkimmäisellä vuosipuoliskolla onnistumme kuromaan eron vertailuvuoteen nähden umpeen ja saavutamme sekä liikevaihdossa että osakekohtaisessa tuloksessa vertailuvuoden tason. Ensimmäisen vuosipuoliskon loppupuolella ja katsauskauden jälkeen saimme konetilauksia, jotka herättävät luottamusta tavoitteidemme saavuttamisesta. Positiivisen tuloskehityksen kannalta on erittäin tärkeää, että myös muoviraaka-aineiden hintakehitys kääntyy laskuun, josta myös on nähtävillä hienoisia merkkejä.

Taloudellinen ohjeistus (ennallaan)

Koko vuoden osalta arvioimme liikevaihdon ja osakekohtaisen tuloksen olevan edellisen vuoden tasolla.

KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

Tuhatta euroa 4-6/2021 4-6/2020 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020
LIIKEVAIHTO 8.445 10.892 16.383 20.128 39.401
Valmiiden ja keskeneräisten varastojen muutos 220 -855 1.088 -430 -872
Valmistus omaan käyttöön 0 65
Liiketoiminnan muut tuotot 50 80 113 148 417
Materiaalit ja palvelut -5.120 -4.393 -9.643 -9.084 -18.266
Henkilöstökulut -2.340 -2.398 -4.702 -4.753 -8.978
Poistot ja arvonalentumiset -406 -468 -784 -955 -2.138
Liiketoiminnan muut kulut -1.224 -1.517 -2.328 -2.938 -5.710
LIIKEVOITTO -376 1.340 128 2.116 3.920
Rahoitustuotot ja –kulut -145 -420 -206 49 -120
TULOS ENNEN VEROJA -521 920 -78 2.165 3.801
Tuloverot 81 -218 -38 -527 -1.050
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -440 703 -116 1.638 2.750
TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN
Emoyhtiön osakkeenomistajille -415 718 -88 1.682 2.748
Määräysvallattomille omistajille -25 -16 -28 -44 3
Tulos/osake -0,11 0,19 -0,02 0,45 0,73

LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

TILIKAUDEN TULOS -440 703 -116 1.638 2.750
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 201 806 903 -1.736 -3.311
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -239 1.509 787 -98 -561
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN
Emoyhtiön osakkeenomistajille -215 1.524 815 -53 -561
Määräysvallattomille omistajille -24 -15 -27 -45 0

KONSERNITASE, IFRS

Tuhatta euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
VASTAAVAA
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat oikeudet 181 166 163
Aineelliset hyödykkeet 12.837 14.343 13.117
Muut osakkeet ja osuudet 420 420 420
Pitkäaikaiset saamiset 2.057 2.373 1.866
Laskennalliset verosaamiset 451 449 433
Pitkäaikaiset varat yhteensä 15.945 17.749 15.998
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 17.467 16.800 16.565
Myyntisaamiset ja muut saamiset 7.102 9.040 7.754
Tuloverosaaminen 431 257 151
Rahavarat 8.558 7.700 7.339
Lyhytaikaiset varat yhteensä 33.558 33.797 31.809
VASTAAVAA 49.503 51.546 47.806
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 3.152 3.152 3.152
Ylikurssirahasto 4.239 4.239 4.239
Muut Rahastot 94 93 90
Muuntoerot 288 -1 -209
Kertyneet voittovarat 15.796 17.048 16.749
Määräysvallattomat omistajat 995 977 1.023
Oma pääoma yhteensä 24.564 25.508 25.044
VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka 405 359 372
Pitkäaikainen vieras pääoma 12.977 13.865 11.671
Lyhytaikainen vieras pääoma 11.557 11.814 10.719
VASTATTAVAA 49.503 51.546 47.806

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Tuhatta euroa 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto -116 1.638 2.750
Oikaisut tilikauden tulokseen 1.054 1.339 3.396
Käyttöpääoman muutos 340 -525 413
Maksetut korot ja muut rahoituserät -192 -213 -499
Saadut korot ja osingot 38 23 59
Maksetut verot -223 -679 -1.007
Liiketoiminnan rahavirta 901 1.583 5.112
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -276 -740 -1.521
Käyttöomaisuuden myynti 15 9 58
Pitkäaikaisten saamisten muutos 3 9 15
Investointien rahavirta yhteensä -257 -722 -1.448
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen muutos 1.634 2.545 -162
Lyhytaikaisten lainojen muutos -53 -715 -905
Maksetut osingot -1.048 -861 -861
Rahoituksen rahavirta 533 968 -1.928
Rahavarojen muutos 1.176 1.829 1.736
Rahavarat kauden alussa 7.339 6.279 6.279
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus 43 -408 -676
Rahavarat kauden lopussa 8.558 7.700 7.339

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

a. Osakepääoma

b. Ylikurssirahasto

c. Muut rahastot

d. Muuntoerot

e. Voittovarat

f. Yhteensä

g. Vähemmistöosuus

h. Yhteensä

Tuhatta euroa a. b. c. d. e. f. g. h.
OMA PÄÄOMA 1.1.2021 3.152 4.239 90 -209 16.749 24.021 1.023 25.044
Osingonjako -1.049 -1.049 -1.049
Laaja tulos 4 497 313 815 -27 787
Muut muutokset -217 -217 -217
OMA PÄÄOMA
30.6.2021
3.152 4.239 94 288 15.796 23.569 995 24.564
Tuhatta euroa a. b. c. d. e. f. g. h.
OMA PÄÄOMA 1.1.2020 3.152 4.239 95 169 17.792 25.446 1.022 26.468
Osingonjako -862 -862 -862
Laaja tulos -2 -170 119 -53 -45 -98
OMA PÄÄOMA
30.6.2020
3.152 4.239 93 -1 17.048 24.531 977 25.508

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

Tuhatta euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Omasta puolesta annetut vakuudet
Kiinteistökiinnitykset 3.868 5.013 5.013
Yrityskiinnitykset 11.301 11.301 11.301

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020
Liikevaihto 16.383 20.128 39.401
Liikevaihdon kasvu, % -18,6 -3,5 0,04
Liikevoitto 128 2.116 3.920
% liikevaihdosta 0,8 10,5 9,9
Tulos ennen veroja -78 2.165 3.801
% liikevaihdosta -0,5 10,8 9,6
Tilikauden tulos (emoyhtiön osakkeenomistajille) -88 1.682 2.748
% liikevaihdosta -0,5 8,4 7,0
Oman pääoman tuotto, % -0,9 12,6 10,7
Sijoitetun pääoman tuotto, % 1,1 9,1 8,4
Korollinen vieras pääoma 19.450 20.707 17.832
Rahavarat 8.558 7.700 7.339
Nettovelkaantumisaste, % 44,3 51,0 41,9
Omavaraisuusaste, % 50,2 49,7 52,8
Taseen loppusumma 49.503 51.546 47.806
Bruttoinvestoinnit 256 802 1.754
Tilauskanta 6.743 6.719 5.197
Tulos/osake, euroa -0,02 0,45 0,73
Oma Pääoma/osake, euroa 6,55 6,81 6,68
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 3.748.116 3.748.116 3.748.116
Konsernin vastuusitoumukset 15.169 16.314 16.314

LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN

Tuhatta euroa Q2/21 Q1/21 Q4/20 Q3/20 Q2/20 Q1/20
Liikevaihto 8.445 7.938 10.349 8.925 10.892 9.236
Liikevoitto -376 504 635 1.169 1.340 776
Liikevoitto, % -4,4 6,3 6,1 13,1 12,3 8,4
Kauden tulos -415 327 67 998 718 964
Tulos/osake, euroa -0,11 0,09 0,02 0,27 0,19 0,26

Puolivuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS -standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita. Katsauksen laadintaperiaatteet sekä tunnuslukujen laskentaperiaatteet ovat yhtenevät vuoden 2020 tilinpäätöksen kanssa. Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät vuosikertomuksen 2020 sivulta 39.

Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Kaikki tässä pörssitiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tästä syystä tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa, kilpailuolosuhteissa, markkinoilla tai lainsäädännössä.

Kaikki taulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summat saattavat poiketa esitetystä loppusummasta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1.1. – 30.9.2021 julkaistaan 4.11.2021.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Arto Kinnunen, puh. 0400 191 980

ELECSTER OYJ

Hallitus

JAKELU

Nasdaq OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.elecster.fi

Alkuperäinen artikkeli