Etusivu » Vaisala Oyj puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2021

Vaisala Oyj puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2021

Vaisala Oyj puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2021

| Source:

Vaisala Oyj

Vaisala Oyj

Vantaa, FINLAND

English
Finnish

Vaisala Oyj Puolivuosikatsaus 23.7.2021 klo 9.00

Vaisala Oyj puolivuosikatsaus tammikesäkuu 2021
Erinomainen kasvu jatkui toisella neljänneksellä

Toinen neljännes 2021 lyhyesti

 • Saadut tilaukset 120,1 (95,9) miljoonaa euroa, kasvua 25 %
 • Tilauskanta kauden lopussa 165,3 (145,3) miljoonaa euroa, kasvua 14 %
 • Liikevaihto 109,5 (91,4) miljoonaa euroa, kasvua 20 %
 • Liiketulos (EBIT) 10,9 (7,9) miljoonaa euroa, 10,0 (8,7) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 0,25 (0,16) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta 11,1 (-1,1) miljoonaa euroa

Tammi–kesäkuu 2021 lyhyesti

 • Saadut tilaukset 226,3 (185,6) miljoonaa euroa, kasvua 22 %
 • Liikevaihto 201,5 (178,6) miljoonaa euroa, kasvua 13 %
 • Liiketulos (EBIT) 19,0 (13,1) miljoonaa euroa, 9,5 (7,3) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 0,43 (0,27) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta 29,4 (4,2) miljoonaa euroa

Markkinakehitys ja liiketoiminnan näkymät vuodelle 2021
Teollisten mittausten markkinan odotetaan jatkavan kasvua vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon vahvan elpymisen jälkeen. Life science – ja sähkönsiirtomarkkinoiden odotetaan kasvavan edelleen. Nestemittausmarkkinan elpymisen odotetaan jatkuvan.

Kehittyneiden maiden meteorologiamarkkinan odotetaan olevan vakaa, kun taas kehittyvissä maissa kysynnän odotetaan edelleen kärsivän ja elpymisen odotetaan kestävän kauemmin kuin kehittyneillä markkinoilla. Lentosäämarkkina laski merkittävästi vuonna 2020 globaalin pandemian seurauksena ja markkinanäkymä on edelleen heikko, vaikka jonkinasteista elpymistä on odotettavissa. Tiesäämarkkinan odotetaan olevan vakaa. Uusiutuvan energian markkinan odotetaan kasvavan edelleen.

Globaalin talouden elpymisen odotetaan jatkuvan ja sen seurauksena komponenttien saatavuus voi heiketä entisestään toisella vuosipuoliskolla. COVID-19 ja sen variantit voivat vaikuttaa negatiivisesti globaaliin talouteen ja sen elpymiseen.

Vaisala toistaa 13.7.2021 julkaistut liiketoiminnan näkymät:
Vaisala arvioi vuoden 2021 liikevaihdon olevan 400–420 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 40–50 miljoonaa euroa.

Aikaisemmin Vaisala arvioi vuoden 2021 liikevaihdon olevan 380–400 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 35–45 miljoonaa euroa.

Avainluvut
Milj. euroa 4-6/
2021
4-6/
2020
Muutos 1-6/
2021
1-6/
2020
Muutos 1-12/
2020
Saadut tilaukset 120,1 95,9 25 % 226,3 185,6 22 % 382,8
Tilauskanta 165,3 145,3 14 % 165,3 145,3 14 % 137,8
Liikevaihto 109,5 91,4 20 % 201,5 178,6 13 % 379,5
Bruttokate 60,6 49,8 22 % 110,9 99,0 12 % 212,9
Bruttokateprosentti 55,3 54,5 55,1 55,4 56,1
Kiinteät kulut 47,4 40,6 17 % 89,8 84,6 6 % 169,2
Liiketulos 10,9 7,9 19,0 13,1 44,8
Liiketulosprosentti 10,0 8,7 9,5 7,3 11,8
Tulos ennen veroja 10,1 7,0 18,0 11,9 41,3
Kauden tulos 9,4 5,7 15,7 9,8 32,8
Osakekohtainen tulos 0,25 0,16 59 % 0,43 0,27 56 % 0,91
Oman pääoman tuotto, % 15,5 10,2 16,3
Investoinnit aineettomiin ja
aineellisiin hyödykkeisiin 4,8 9,6 -50 % 9,3 17,3 -46 % 31,0
Poistot ja arvonalentumiset 5,3 5,6 -7 % 10,5 10,5 0 % 21,1
Liiketoiminnan rahavirta 11,1 -1,1 1 158 % 29,4 4,2 599 % 41,0
Rahavarat 52,3 62,2 -16 % 45,4
Korolliset velat 66,1 91,1 -27 % 57,0
Nettovelkaantumisaste, % 6,9 15,7 5,7

Vaisalan toimitusjohtaja Kai Öistämö
“Vaisalan toinen neljännes oli erinomainen. Globaalin maailmantalouden elpyminen COVID-19-pandemiasta on ollut aiemmin ennakoitua voimakkaampaa ja nopeampaa. Elpymisellä oli myönteinen vaikutus toisen neljänneksen kysyntään erityisesti APAC:ssa ja Euroopassa. Toisen neljänneksen suorituksemme oli vahva: liikevaihto kasvoi 20 % ja liiketulosmarginaali parani edelleen ja oli 10 %. 165 miljoonan euron tilauskantamme on nyt korkeampi kuin koskaan aikaisemmin.

Toisella neljänneksellä saadut tilaukset kasvoivat 25 % vuoden takaiseen verrattuna. Kysynnän kasvu heijastui etenkin Teollisten mittausten liiketoiminta-alueeseen, jonka saadut tilaukset kasvoivat merkittävät 41 %. Life science -markkinasegmentin sekä teollisten mittausten markkinasegmentin saadut tilaukset olivat erittäin vahvat. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alue saavutti 17 % saatujen tilausten kasvun sisältäen aiemmin tiedotetun 13 miljoonan euron Etiopia-sopimuksen, joka kirjattiin nyt tilauskantaan.

Olen tyytyväinen, miten olemme onnistuneet yhdessä toimittajiemme kanssa ratkaisemaan globaaliin komponenttien saatavuuteen liittyvät haasteet. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen liikevaihdon kasvu oli erinomainen 31 %. Kasvua ajoivat teollisten instrumenttien ja life science -markkinasegmentit. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen liikevaihdon kasvu oli hyvä 14 % ja se tuli uusiutuvan energian markkinasegmentistä ja meteorologiamarkkinasegmentistä.

Strategiamme toteuttaminen eteni hyvin vuosineljänneksen aikana. Jatkoimme tuoteportfoliomme uudistamista molemmilla liiketoiminta-alueilla ja digitaalisen palveluliiketoiminnan muutos edistyi suunnitellusti. Teollisten mittausten liiketoiminta-alue lisäsi onnistuneesti toimituskykyään vastaamaan kasvanutta kysyntää lippulaivamarkkinoillaan eli kosteus- ja hiilidioksidimittauksissa. Kasvuliiketoiminnoista olosuhdevalvontajärjestelmien ja sähköjärjestelmien kunnonvalvontalaitteiden kasvu oli vahva ja nestemittausratkaisujen liikevaihto palasi kasvu-uralle. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen elpyminen pandemiasta on ollut hitaampaa. Uusiutuvan energian markkinasegmentin liikevaihto kasvoi kuitenkin vahvasti ja meteorologiamarkkinasegmentti kehittyi hyvin.

Tiimimme kattavien ja tehokkaiden toimenpiteiden myötä Vaisala on selvinnyt hyvin COVID-19-pandemiasta. Tuotantohenkilökuntamme varotoimenpiteiden ansiosta tuotantomme on pyörinyt keskeytyksettä läpi pandemian. Globaalista komponenttipulasta huolimatta olemme onnistuneet turvaamaan toimituskykymme volyymien kasvaessa. Olemme samanaikaisesti onnistuneet jatkamaan kannattavuuden parantamista tuoteliiketoiminnan kasvun ja tehokkaamman toiminnan myötä. Komponenttipula on nostanut materiaalikustannuksia ja myös globaalit kuljetuskustannukset ovat nousseet. Projektitilausten jatkuttua pidempään alhaisella tasolla, sopeutimme toisella neljänneksellä Project and Customer Services -yksikön kokoa vastaamaan nykyisiä tarpeita. Olen tyytyväinen siitä, että pystyimme tarjoamaan henkilöille, joita muutos koski, muualla yhtiössä avoinna olleita tehtäviä.

Komponenttipulaan liittyvistä riskeistä huolimatta nostimme vuoden 2021 liiketoiminnan näkymiämme 13.7.2021 vahvan ensimmäisen vuosipuoliskon perusteella. Arvioimme nyt vuoden 2021 liikevaihdon olevan 400–420 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 40–50 miljoonaa euroa.”

Tuloskehitys Q2 2021

Saadut tilaukset ja tilauskanta

Milj. euroa 4-6/
2021
4-6/
2020
Muutos FX* 1-12/
2020
Saadut tilaukset 120,1 95,9 25 % 28 % 382,8
Tilauskanta kauden lopussa 165,3 145,3 14 % 137,8

* Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Vuoden 2021 toisen neljänneksen saadut tilaukset kasvoivat 25 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 120,1 (95,9) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat eniten teollisten instrumenttien markkinalla, life science -markkinalla ja meteorologiamarkkinalla, kun taas tiesäämarkkinalla saadut tilaukset laskivat. Saadut tilaukset kasvoivat molemmilla liiketoiminta-alueilla. Meteorologiamarkkinan saadut tilaukset sisälsivät lokakuussa 2019 tiedotetun 13 miljoonan euron sopimuksen sääinfrastruktuuriprojektin toimittamisesta Etiopian Ilmatieteen laitokselle.

Kesäkuun 2021 lopussa tilauskanta oli 165,3 (145,3) miljoonaa euroa ja kasvoi 14 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskanta kasvoi molemmilla liiketoiminta-alueilla. Tilauskannasta 96,2 (85,5) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2021.

Taloudellinen kehitys

Milj. euroa 4-6/
2021
4-6/
2020
Muutos FX** 1-12/
2020
Liikevaihto 109,5 91,4 20 % 23 % 379,5
Tuotteet 79,3 61,0 30 % 267,3
Projektit 17,4 17,7 -1 % 59,3
Palvelut 12,3 12,7 -3 % 52,9
Vuokratuotot 0,4
Bruttokateprosentti 55,3 54,5 56,1
Kiinteät kulut 47,4 40,6 17 % 169,2
T&K-menot 14,0 13,2 6 % 53,2
Poistot* 1,8 1,9 7,5
Liiketulos 10,9 7,9 44,8
% liikevaihdosta 10,0 8,7 11,8

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Vuoden 2021 toisen neljänneksen liiketulos parani edellisestä vuodesta 10,9 (7,9) miljoonaan euroon ja oli 10,0 (8,7) % liikevaihdosta. Liiketulos parani liikevaihdon kasvun ja parantuneen bruttokateprosentin myötä.

Liikevaihto kasvoi 20 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 109,5 (91,4) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihdon kasvu oli 23 %. Liikevaihto kasvoi eniten teollisten instrumenttien markkinalla, life science -markkinalla, meteorologiamarkkinalla ja uusiutuvan energian markkinalla. Liikevaihto laski tiesää- ja lentosäämarkkinoilla. Liikevaihto kasvoi molemmilla liiketoiminta-alueilla. Vertailukauden palveluliiketoiminnan liikevaihto sisälsi lopetetut uusiutuvan energian asiakassegmentille tarjotut arviointipalvelut sekä vuokratuotot.

Bruttokateprosentti nousi 55,3 (54,5) %:iin tuoteliiketoiminnan liikevaihdon kasvun seurauksena. Liiketoiminnan muihin tuottoihin ja kuluihin sisältyi 2,2 miljoonan euron kulu, koska yrityskauppoihin liittyvien ehdollisten kauppahintavastikkeiden arvo kasvoi vuoden 2021 taloudellisten suunnitelmien päivityksen perusteella. Vertailukausi sisälsi kuluja 1,6 miljoonaa euroa, jotka liittyivät uusiutuvan energian asiakassegmentille tarjottujen arviointipalvelujen lopettamiseen.

Vuoden 2021 toisen neljänneksen rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,8 (-0,9) miljoonaa euroa. Nämä tulivat pääasiassa Yhdysvaltain dollarimääräisten saamisten arvostuksista, Yhdysvaltain dollarimääräisistä valuuttasuojauksista sekä korkokuluista. Tulos ennen veroja oli 10,1 (7,0) miljoonaa euroa ja kauden tulos 9,4 (5,7) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,16) euroa.

Tuloskehitys tammi–kesäkuu 2021

Saadut tilaukset ja tilauskanta

Milj. euroa 1-6/
2021
1-6/
2020
Muutos FX* 1-12/
2020
Saadut tilaukset 226,3 185,6 22 % 25 % 382,8
Tilauskanta kauden lopussa 165,3 145,3 14 % 137,8

* Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Vuoden 2021 tammi–kesäkuussa saadut tilaukset olivat 226,3 (185,6) miljoonaa euroa ja niiden kasvu oli vahva 22 % edelliseen vuoteen verrattuna. Saadut tilaukset kasvoivat eniten teollisten instrumenttien markkinalla, life science -markkinalla, meteorologiamarkkinalla ja uusiutuvan energian markkinalla. Saadut tilaukset laskivat tiesää- ja lentosäämarkkinoilla. Saadut tilaukset kasvoivat molemmilla liiketoiminta-alueilla.

Taloudellinen kehitys

Milj. euroa 1-6/
2021
1-6/
2020
Muutos FX** 1-12/
2020
Liikevaihto 201,5 178,6 13 % 16 % 379,5
Tuotteet 145,4 119,9 21 % 267,3
Projektit 30,6 32,3 -5 % 59,3
Palvelut 24,9 26,4 -5 % 52,9
Vuokratuotot 0,6
Bruttokateprosentti 55,1 55,4 56,1
Kiinteät kulut 89,8 84,6 6 % 169,2
T&K-menot 27,2 27,1 0 % 53,2
Poistot* 3,8 3,6 7,5
Liiketulos 19,0 13,1 44,8
% liikevaihdosta 9,5 7,3 11,8

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Vuoden 2021 tammi–kesäkuun liiketulos parani edellisestä vuodesta 19,0 (13,1) miljoonaan euroon ja oli 9,5 (7,3) % liikevaihdosta. Liiketulos parani liikevaihdon kasvun myötä.

Liikevaihto kasvoi 13 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 201,5 (178,6) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihdon kasvu oli 16 %. Liikevaihto kasvoi eniten life science -markkinalla, teollisten instrumenttien markkinalla, uusiutuvan energian markkinalla ja meteorologiamarkkinalla. Liikevaihto laski lentosää- ja tiesäämarkkinoilla. Vertailukauden palveluliiketoiminnan liikevaihto sisälsi lopetetut uusiutuvan energian asiakassegmentille tarjotut arviointipalvelut sekä vuokratuotot.

Bruttokateprosentti oli edellisen vuoden tasolla 55,1 (55,4) %. Liiketoiminnan muihin tuottoihin ja kuluihin sisältyi 2,2 miljoonan euron kulu, koska yrityskauppoihin liittyvien ehdollisten kauppahintavastikkeiden arvo kasvoi vuoden 2021 taloudellisten suunnitelmien päivityksen perusteella. Vertailukausi sisälsi kuluja 1,6 miljoonaa euroa, jotka liittyivät uusiutuvan energian asiakassegmentille tarjottujen arviointipalvelujen lopettamiseen.

Vuoden 2021 tammi–kesäkuussa rahoitustuotot ja -kulut olivat -1,0 (-1,2) miljoonaa euroa. Nämä tulivat pääasiassa Yhdysvaltain dollarimääräisten saamisten arvostuksista, Yhdysvaltain dollarimääräisistä valuuttasuojauksista sekä korkokuluista. Tuloverot olivat 2,3 (2,2) miljoonaa euroa 13,0 (18,3) %:n arvioituun efektiiviseen veroasteeseen perustuen. Arvoitu efektiivinen veroaste laski vuoden takaiseen verrattuna, koska Vaisala odottaa voivansa hyödyntää yritysostoissa saatuja verotuksellisia tappioita. Tulos ennen veroja oli 18,0 (11,9) miljoonaa euroa ja kauden tulos 15,7 (9,8) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,43 (0,27) euroa.

Tase, rahavirta ja rahoitus
Vaisalan tase säilyi vahvana tammi–kesäkuussa 2021. Rahavarat kasvoivat 52,3 (31.12.2020: 45,4) miljoonaan euroon kesäkuun lopussa sisältäen 22 miljoonan euron osingonmaksun. Taseen loppusumma oli kesäkuun lopussa 372,5 (31.12.2020: 351,8) miljoonaa euroa.

Tammi–kesäkuussa 2021 liiketoiminnan rahavirta kasvoi 29,4 (4,2) miljoonaan euroon pääasiassa parantuneen kauden tuloksen sekä velkojen kasvun seurauksena.

Vaisalalla oli 30.6.2021 korollisia velkoja 55,1 (31.12.2020: 45,2) miljoonaa euroa, josta 40,0 miljoonaa euroa oli pitkäaikaista lainaa. Tällä lainalla on yksi taloudellinen kovenantti (nettovelkaantumisaste), jota testataan puolivuosittain. Vaisala täytti kovenanttiehdon 30.6.2021. Vaisala oli nostanut 30.6.2021 yhteensä 15 (31.12.2020: 0) miljoonan euroa kotimaisilta yritystodistusmarkkinoilta lyhyen aikavälin likviditeettitarpeisiin. Vaisalalla on myös valmiusluottolimiitti, joka ei ollut käytössä 30.6.2021 (31.12.2020: 5 miljoonaa euroa). Näiden lisäksi korollisia vuokrasopimusvelkoja oli yhteensä 11,0 (31.12.2020: 11,9) miljoonaa euroa.

Investoinnit
Tammi–kesäkuussa 2021 investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin olivat 9,3 (17,3) miljoonaa euroa. Investoinnit liittyivät pääosin koneisiin ja kalustoon, joilla kehitetään ja ylläpidetään Vaisalan tuotanto- ja palvelutoimintoja, sekä T&K-laboratorioiden laitteisiin.

Poistot ja arvonalentumiset olivat 10,5 (10,5) miljoonaa euroa. Tämä sisälsi 3,8 (3,6) miljoonaa euroa yritysostojen yhteydessä tunnistettujen aineettomien hyödykkeiden poistoja.

Henkilöstö
Tammi–kesäkuussa 2021 Vaisalassa työskenteli keskimäärin 1 955 (1 913) henkilöä. Kesäkuun 2021 lopussa henkilöstön määrä oli 2 016 (31.12.2020: 1 939). Henkilöstöstä 78 (77) % työskenteli EMEA-alueella, 14 (14) % Americas-alueella ja 8 (9) % APAC-alueella. Henkilöstöstä 66 (65) % työskenteli Suomessa.

Vaisala aloitti toukokuussa 2021 yt-neuvottelut Suomessa Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen Project and Customer Services -yksikössä projektitilausten vähenemisestä johtuen. Neuvottelut koskivat 57 työntekijää. Neuvottelujen tuloksena yhdeksän työtehtävää lopetettiin. Irtisanomisilta vältyttiin, koska henkilöt työllistyivät yhtiössä avoimena olleisiin tehtäviin.

Q2 ja tammi–kesäkuu 2021 liiketoiminnan kehitys liiketoiminta-alueittain

Teollisten mittausten liiketoiminta-alue

Milj. euroa 4-6/
2021
4-6/
2020
Muutos FX** 1-6/
2021
1-6/
2020
Muutos FX** 1-12/
2020
Saadut tilaukset 45,2 32,1 41 % 46 % 91,1 69,6 31 % 37 % 146,0
Tilauskanta kauden lopussa 26,0 17,2 51 % 26,0 17,2 51 % 18,0
Liikevaihto 44,1 33,8 31 % 36 % 83,9 69,2 21 % 26 % 143,9
Tuotteet 40,3 30,5 32 % 76,4 62,3 23 % 129,9
Palvelut 3,8 3,3 15 % 7,5 6,9 8 % 14,1
Bruttokateprosentti 63,7 64,6 63,6 65,2 64,4
Kiinteät kulut 17,7 14,9 18 % 33,5 30,7 9 % 61,5
T&K-menot 5,4 4,7 15 % 10,2 9,7 4 % 19,2
Poistot* 0,4 0,4 0,8 0,8 1,7
Liiketulos 10,5 7,1 19,9 14,7 31,6
% liikevaihdosta 23,7 20,9 23,7 21,2 21,9

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Q2 2021 kehitys
Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2021 toisen neljänneksen saadut tilaukset kasvoivat 41 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 45,2 (32,1) miljoonaa euroa. Saatujen tilausten kasvu oli erittäin vahva life science -markkinalla ja teollisten instrumenttien markkinalla. Saadut tilaukset kasvoivat myös sähkönsiirto- ja nestemittausmarkkinoilla.

Kesäkuun 2021 lopussa Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tilauskanta oli 26,0 (17,2) miljoonaa euroa ja se kasvoi 51 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskannasta 23,1 (14,6) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2021. Tilauskanta kasvoi kaikilla markkinoilla.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2021 toisen neljänneksen liiketulos parani edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 10,5 (7,1) miljoonaa euroa eli 23,7 (20,9) % liikevaihdosta. Liikevaihdon kasvu paransi liiketulosta.

Toisen neljänneksen liikevaihto oli 44,1 (33,8) miljoonaa euroa ja se kasvoi 31 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihdon kasvu oli 36 %. Liikevaihdon kasvu oli vahva teollisten instrumenttien markkinalla ja life science -markkinalla sekä hyvä sähkönsiirtomarkkinalla.

Bruttokateprosentti laski 63,7 (64,6) %:iin pääasiassa myyntimiksin seurauksena.

Tammi–kesäkuu 2021 kehitys
Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2021 tammi–kesäkuun saadut tilaukset kasvoivat 31 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 91,1 (69,6) miljoonaa euroa. Saatujen tilausten kasvu oli erittäin vahva life science -markkinalla ja teollisten instrumenttien markkinalle, ja hyvä sähkönsiirto- ja nestemittausmarkkinoilla.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2021 tammi–kesäkuun liiketulos parani edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 19,9 (14,7) miljoonaa euroa eli 23,7 (21,2) % liikevaihdosta. Liikevaihdon kasvu paransi liiketulosta.

Tammi–kesäkuun liikevaihto oli 83,9 (69,2) miljoonaa euroa ja se kasvoi 21 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihdon kasvu oli 26 %. Liikevaihdon kasvu oli erittäin vahva life science -markkinalla, sekä vahva teollisten instrumenttien ja sähkönsiirtomarkkinoilla. Nestemittausratkaisujen liikevaihto laski vuoden 2020 toisen puoliskon heikon tilausvirran seurauksena.

Bruttokateprosentti laski 63,6 (65,2) %:iin pääasiassa myyntimiksin seurauksena.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alue

Milj. euroa 4-6/
2021
4-6/
2020
Muutos FX** 1-6/
2021
1-6/
2020
Muutos FX** 1-12/
2020
Saadut tilaukset 74,9 63,8 17 % 19 % 135,1 116,0 16 % 19 % 236,9
Tilauskanta kauden lopussa 139,4 128,1 9 % 139,4 128,1 9 % 119,8
Liikevaihto 65,4 57,6 14 % 16 % 117,6 109,3 8 % 10 % 235,5
Tuotteet 39,0 30,5 28 % 69,0 57,5 20 % 137,4
Projektit 17,4 17,7 -1 % 30,6 32,3 -5 % 59,3
Palvelut 8,5 9,4 -9 % 17,5 19,4 -10 % 38,8
Vuokratuotot 0,4 0,6
Bruttokateprosentti 49,6 48,6 49,0 49,3 51,0
Kiinteät kulut 29,2 25,7 14 % 55,3 54,0 2 % 106,3
T&K-menot 8,6 8,6 1 % 17,0 17,4 -2 % 34,1
Poistot* 1,4 1,5 2,9 2,8 5,8
Liiketulos 1,0 0,7 0,1 -1,7 14,6
% liikevaihdosta 1,5 1,2 0,1 -1,5 6,2

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Q2 2021 kehitys
Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2021 toisen neljänneksen saadut tilaukset kasvoivat 17 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 74,9 (63,8) miljoonaa euroa. Saatujen tilausten kasvu oli erittäin vahva meteorologiamarkkinalla. Saadut tilaukset kasvoivat myös uusiutuvan energian markkinalla ja lentosäämarkkinalla. Tiesäämarkkinan saadut tilaukset laskivat pääasiassa vahvan vertailukauden takia. Meteorologiamarkkinan saadut tilaukset sisälsivät lokakuussa 2019 tiedotetun 13 miljoonan euron sopimuksen sääinfrastruktuuriprojektin toimittamisesta Etiopian Ilmatieteen laitokselle.

Kesäkuun 2021 lopussa Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen tilauskanta oli 139,4 (128,1) miljoonaa euroa ja se kasvoi 9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskannasta 73,1 (70,9) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2021. Tilauskanta kasvoi meteorologiamarkkinalla ja uusiutuvan energian markkinalla, kun taas lentosää- ja tiesäämarkkinoiden tilauskanta laski.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2021 toisen neljänneksen liiketulos parani edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 1,0 (0,7) miljoonaa euroa eli 1,5 (1,2) % liikevaihdosta.

Toisen neljänneksen liikevaihto oli 65,4 (57,6) miljoonaa euroa ja se kasvoi 14 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihdon kasvu oli 16 %. Liikevaihto kasvoi meteorologiamarkkinalla ja uusiutuvan energian markkinalla, kun taas tiesää- ja lentosäämarkkinoiden liikevaihto laski. Vertailukauden palveluliiketoiminnan liikevaihto sisälsi lopetetut uusiutuvan energian asiakassegmentille tarjotut arviointipalvelut sekä vuokratuotot.

Bruttokateprosentti nousi 49,6 (48,6) %:iin pääasiassa myyntimiksin ja kasvaneen volyymin seurauksena. Liiketoiminnan muihin tuottoihin ja kuluihin sisältyi 2,2 miljoonan euron kulu, koska yrityskauppoihin liittyvien ehdollisten kauppahintavastikkeiden arvo kasvoi vuoden 2021 taloudellisten suunnitelmien päivityksen perusteella. Vertailukausi sisälsi kuluja 1,6 miljoonaa euroa, jotka liittyivät uusiutuvan energian asiakassegmentille tarjottujen arviointipalvelujen lopettamiseen.

Tammi–kesäkuu 2021 kehitys
Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2021 tammi–kesäkuun saadut tilaukset kasvoivat 16 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 135,1 (116,0) miljoonaa euroa. Saatujen tilausten kasvu oli vahva meteorologiamarkkinalla ja uusiutuvan energian markkinalla, kun taas tiesää- ja lentomarkkinoiden saadut tilaukset laskivat. Toisen neljänneksen saadut tilaukset sisälsivät lokakuussa 2019 tiedotetun 13 miljoonan euron sopimuksen sääinfrastruktuuriprojektin toimittamisesta Etiopian Ilmatieteen laitokselle.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2021 tammi–kesäkuun liiketulos parani edelliseen vuoteen verrattuna liikevaihdon kasvun myötä ja oli 0,1 (-1,7) miljoonaa euroa eli 0,1 (-1,5) % liikevaihdosta.

Vuoden 2021 tammi–kesäkuun liikevaihto oli 117,6 (109,3) miljoonaa euroa ja se kasvoi 8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihdon kasvu oli 10 %. Liikevaihto kasvoi uusiutuvan energian markkinalla ja meteorologiamarkkinalla sekä laski lentosää- ja tiesäämarkkinoilla. Vertailukauden palveluliiketoiminnan liikevaihto sisälsi lopetetut uusiutuvan energian asiakassegmentille tarjotut arviointipalvelut sekä vuokratuotot.

Bruttokateprosentti oli edellisen vuoden tasolla 49,0 (49,3) %. Liiketoiminnan muihin tuottoihin ja kuluihin sisältyi 2,2 miljoonan euron kulu, koska yrityskauppoihin liittyvien ehdollisten kauppahintavastikkeiden arvo kasvoi vuoden 2021 taloudellisten suunnitelmien päivityksen perusteella. Vertailukausi sisälsi kuluja 1,6 miljoonaa euroa, jotka liittyivät uusiutuvan energian asiakassegmentille tarjottujen arviointipalvelujen lopettamiseen.

COVID-19-pandemian vaikutukset
COVID-19-pandemian vaikutukset lentosäämarkkinaan ja kehittyviin markkinoihin jatkuivat vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla. Muilla markkinoilla globaalin maailmantalouden elpyminen on ollut ennakoitua voimakkaampaa ja nopeampaa. Elpymisellä oli myönteinen vaikutus toisen neljänneksen kysyntään erityisesti APAC:ssa ja Euroopassa. Kysynnän kasvu näkyi erityisesti Teollisten mittausten liiketoiminta-alueella. On kuitenkin vaikeaa arvioida pandemian vaikutusta taloudelliseen tulokseen.

Vaisala aloitti yt-neuvottelut Suomessa Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen Project and Customer Services -yksikössä projektitilausten vähenemisestä johtuen. Neuvottelujen tuloksena yhdeksän työtehtävää lopetettiin. Irtisanomisilta vältyttiin, koska henkilöille löydettiin korvaavat työtehtävät yhtiön sisältä.

Pandemiasta seuranneella komponenttipulalla ei ollut vaikutusta Vaisalan toimituskykyyn vuoden 2021 toisella neljänneksellä. Komponenttien heikko saatavuus laajenee ja näkyvyys toimittajien kapasiteettiin vaihtelee.

Vaisalan tase ja rahavirta pysyivät vahvoina. Nettovelkaantumisaste (gearing) oli 6,9 % kesäkuun 2021 lopussa. Asiakkaiden maksukäyttäytymisessä ei ole havaittu olennaista muutosta eikä luottotappiovaraus muuttunut olennaisesti ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Muutokset johtoryhmässä
Henkilöstöjohtaja ja johtoryhmän jäsen Mari Heusala päätti siirtyä uusien haasteiden pariin Vaisalan ulkopuolelle. Heusala jatkoi tehtävässään Vaisalassa kesäkuun 2021 loppuun saakka. Katsauskauden jälkeen Timo Leskinen nimitettiin henkilöstöjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään 1.10.2021.

Olli Nastamo nimitettiin 7.1.2021 kehitysjohtajaksi. Olli Nastamo aloitti tehtävässään 1.3.2021. Hän on Vaisalan johtoryhmän jäsen ja hän raportoi toimitusjohtaja Kai Öistämölle.

Varsinainen yhtiökokous 2021
Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 30.3.2021. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.

Osinko
Osingoksi vahvistettiin 0,61 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 1.4.2021 ja maksupäivä 12.4.2021.

Hallitus
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen jäseninä jatkavat Petri Castrén, Antti Jääskeläinen, Petra Lundström, Jukka Rinnevaara, Kaarina Ståhlberg, Tuomas Syrjänen, Raimo Voipio ja Ville Voipio.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 55 000 euroa ja jäsenten palkkioksi 40 000 euroa. Vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Vaisala Oyj:n A-sarjan osakkeina ja loput rahana. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 500 euroa per osallistuttu kokous, ja että kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle, palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan tai muun hallituksen perustaman valiokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle maksetaan 1 000 euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokouspalkkiot maksetaan rahana. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastaja
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Reeta Virolainen. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaisesti.

Valtuutus omien A-sarjan osakkeiden suunnattuun hankkimiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 500 000 yhtiön oman A-sarjan osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.9.2022 saakka.

Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 835 794 oman A-sarjan osakkeen luovuttamisesta. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Osakkeita voidaan luovuttaa suunnatusti maksutta osana yhtiön osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Osakkeiden merkintähinta voidaan maksaa rahan sijasta myös kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella. Valtuutus on voimassa 30.9.2022 saakka. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 30.3.2025 saakka.

Hallituksen järjestäytymiskokous
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Ville Voipion ja varapuheenjohtajaksi Raimo Voipion.

Kaarina Ståhlberg valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petri Castrén, Antti Jääskeläinen ja Raimo Voipio jäseniksi. Ville Voipio valittiin palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petra Lundström, Jukka Rinnevaara ja Tuomas Syrjänen jäseniksi. Tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja ja kaikki jäsenet ovat yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Osakkeet ja osakkeenomistajat
Osakepääoma ja osakkeet
Vaisalan osakepääoma 30.6.2021 oli 7 660 808 euroa. Vaisalalla on 36 436 728 osaketta, joista 6 731 092 kuuluu sarjaan K ja 29 705 636 sarjaan A. K- ja A-sarjan osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen K-sarjan osake tuottaa oikeuden äänestää yhtiökokouksessa 20 äänellä ja jokainen A-sarjan osake 1 äänellä. A-sarjan osakkeet edustivat 81,5 % kaikista osakkeista ja 18,1 % äänimäärästä. K-sarjan osakkeet puolestaan edustivat 18,5 % kaikista osakkeista ja 81,9 % äänimäärästä.

Osakevaihto ja kurssikehitys
Vaisalan A-sarjan osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä tammi–kesäkuussa 2021 yhteensä 1 639 008 kappaletta 56,5 miljoonan euron kokonaishintaan. A-sarjan osakkeen viimeinen kauppa tehtiin Nasdaq Helsingissä hintaan 34,65 euroa. Osakkeen ylin kurssi oli 43,15 euroa ja alin 30,00 euroa. Osakkeen volyymilla painotettu keskikurssi oli 34,43 euroa.

A-sarjan osakkeiden markkina-arvo 30.6.2021 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 1 017,7 miljoonaa euroa. Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa pörssissä noteeraamattomat K-sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeen kesäkuun viimeisen kaupankäyntipäivän päätöskurssiin, oli 1 250,9 miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Omat osakkeet
Maaliskuussa 2021 Vaisala luovutti yhteensä 87 100 yhtiön hallussa ollutta A-sarjan osaketta vastikkeetta yhtiön osakepalkkiojärjestelmään 2018 kuuluneille 28 avainhenkilölle osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Näistä osakkeista 4 000 luovutettiin toimitusjohtaja Kai Öistämölle ja 13 850 entiselle toimitusjohtaja Kjell Forsénille. Lisäksi Kjell Forsénille luovutettiin 11 520 osaketta osakepalkkiojärjestelmästä 2019–2021 ja 2 764 osaketta osakepalkkiojärjestelmästä 2020–2022 osakepalkkiojärjestelmien ehtojen mukaisesti. Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustui Vaisalan yhtiökokouksen 3.6.2020 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Tämän luovutuksen jälkeen 30.6.2021 yhtiön hallussa oli 335 655 omaa A-sarjan osaketta, mikä vastaa 1,1 % A-sarjan osakkeista ja 0,9 % kaikista osakkeista.

Osakkeenomistajat
Kesäkuun 2021 lopussa Vaisalalla oli 11 841 (10 359) rekisteröityä osakkeenomistajaa. Suomen ulkopuolella olevat omistajat ja hallintarekisteröidyt omistajat omistivat osakkeista 19,1 (17,7) %. Kotitaloudet omistivat osakkeista 40,6 (40,6) %, yksityiset yritykset 13,1 (13,3) %, rahoitus- ja vakuutuslaitokset 13,2 (13,9) %, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 10,6 (10,9) % ja julkisyhteisöt 3,4 (3,7) %.

Lisää tietoa Vaisalan osakkeista ja osakkeenomistajista on yhtiön verkkosivuilla osoitteessa vaisala.fi/sijoittajat.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
COVID-19-pandemian vaikutukset Vaisalan liiketoimintaan riippuvat tämän poikkeuksellisen tilanteen kestosta ja vakavuudesta. Komponenttipula voi viivästyttää tai keskeyttää toimituksia. Vaisalan toimituskyky voi heikentyä johtuen tavarantoimittajien tuotantokatkoksista, oman tuotantohenkilökunnan poissaoloista tai häiriöistä sisääntulevassa ja/tai ulosmenevässä logistiikassa. Kysyntä voi vaihdella merkittävästi maittain tai markkinasegmenteittäin. Myös asiakkaiden toipuminen poikkeuksellisesta tilanteesta vaihtelee paljon. Pandemian vaikutukset asiakkaiden rahavirtoihin voivat olla merkittäviä ja johtaa luottotappioihin. Poikkeuksellinen tilanne voi myös aiheuttaa viivästymisiä tai keskeytyksiä Vaisalan toiminnoissa, esimerkiksi projektitoimituksissa sekä tutkimuksessa ja kehityksessä.

Epävarmuudet kansainvälisessä kauppapolitiikassa tai poliittisessa tilanteessa voivat heikentää tai viivästyttää Vaisalan tuotteiden ja palveluiden kysyntää. Paikallisen tuotannon suosiminen voi heikentää Vaisalan tuotteiden ja palveluiden kysyntää.

Markkinoiden hyväksymiseen, myyntikanavien kehittämiseen tai uusien tuotteiden ja palveluiden lakisääteiseen sertifiointiin liittyvät vaikeudet voivat viivästyttää Vaisalan kasvu- ja kannattavuustavoitteiden toteutumista. Asiakkaiden budjettirajoitukset, monimutkaiset päätöksentekoprosessit, rahoitusjärjestelyt ja muutokset sopimusten laajuudessa voivat viivästyttää infrastruktuurisopimusten solmimista Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella. Kyberriski ja tietojärjestelmien häiriöt voivat vaikuttaa tuotantoon ja digitaalisten ratkaisujen toimittamiseen.

Toteutetut toimenpiteet COVID-19-pandemian vaikutusten lievittämiseksi
Työntekijät
Työntekijöiden hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden takaaminen on ollut tärkein asia COVID-19-pandemian aikana. Tehtaalle pääsyä rajoitettiin turvallisen työympäristön takaamiseksi tehdastyöntekijöille ja koronarajoitusten toteuttamiseksi. COVID-19-pandemian jälkeiset työkäytännöt suunniteltiin ja niiden käyttöönotto aloitetaan vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä.

Asiakkaat
Etäpalaverit asiakkaiden kanssa, sähköiset allekirjoitukset, toimitusten uudelleenreitittämiset, käyttöönottotestaukset etänä ja yhteistyö paikallisten kenttäpalveluntarjoajien kanssa mukaan lukien heidän etätukensa ovat esimerkkejä toimenpiteistä, jotka Vaisala on ottanut käyttöön täyttääkseen asiakkaidensa tarpeet.

Toimittajasuhteet ja yhteistyö
Liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi strategiset toimittajat on arvioitu heidän liiketoimintansa jatkuvuuden ja informaation luotettavuuden kannalta. Komponenttipulan vaikutuksia on minimoitu tiiviillä yhteistyöllä toimittajien kanssa, ostamalla komponentteja spot-markkinoilta sekä vaihtoehtoisien komponenttien käytöllä.

Viestintä
Vaisala on kommunikoinut säännöllisesti useiden sidosryhmiensä kanssa mukaan lukien työntekijät, asiakkaat, toimittajat ja viranomaiset, varmistaakseen avaintoimintojen, kuten asiakastuki ja -palvelut, jatkuvuuden. Digitaalista markkinointia on tehostettu kompensoimaan tavanomaisten markkinointitapahtumien peruuntumisia.

Likviditeetti
Vaisala on arvioinut taseensa ja likviditeettiasemansa säännöllisesti.

Skenaarioiden valmistelu
Vaisala on valmistellut vaihtoehtoisia skenaarioita ja varautumissuunnitelmia pystyäkseen tekemään perusteltuja päätöksiä epävakaassa toimintaympäristössä. Vaisala tunnisti toimituskykyyn ja kysyntänäkymiin liittyviä riskejä sekä toimintaympäristössä orastavia haasteita. Suunnitelmia sekä niiden pohjana olevia oletuksia on päivitetty ja seurattu jatkuvasti.

Lisää tietoa Vaisalan riskienhallinnasta löytyy Vuosiraportista sekä yrityksen verkkosivuilta osoitteesta vaisala.fi/sijoittajat.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Timo Leskinen nimitettiin 1.7.2021 Vaisalan henkilöstöjohtajaksi. Hänestä tulee Vaisalan johtoryhmän jäsen ja hän raportoi toimitusjohtaja Kai Öistämölle. Leskinen aloittaa tehtävässään 1.10.2021.

Talouskalenteri 2021
21.9.2021: Pääomamarkkinapäivä 2021
28.10.2021: Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2021

Vantaa, 22.7.2021

Vaisala Oyj
Hallitus

Tämän katsauksen sisältämät tulevaisuuteen suuntautuneet lausumat perustuvat tällä hetkellä johdon tiedossa oleviin oletuksiin ja tekijöihin sekä tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo näiden oletusten olevan perusteltuja, ei ole varmuutta, että ne osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista. Syynä voivat olla mm. talouden, markkinoiden, kilpailuolosuhteiden, lakien, säännöksien ja valuuttakurssien muutokset.

Taloudelliset tiedot ja muutokset laskentaperiaatteissa
Tämä puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti, käyttäen samoja menettelytapoja ja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2020 vuositilinpäätöksessä. Kaikki puolivuosikatsauksen luvut ovat konsernilukuja. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, mistä johtuen yksittäisten lukujen summa voi poiketa puolivuosikatsauksessa esitetystä. Tämä puolivuosikatsaus on tilintarkastamaton.

IFRS-standardin mukaisen puolivuosikatsauksen valmistelu vaatii Vaisalan johdolta arvioiden ja oletusten tekemistä, jotka vaikuttavat raportoidun omaisuuden ja velkojen arvoon sekä tulojen ja menojen kirjaamiseen tuloslaskelmassa. Vaikka arviot perustuvat johdon parhaaseen tietämykseen puolivuosikatsauksen päiväyksenä, toteutunut tulos voi erota arvioista.

Vuokralle antajan laatimisperiaatteet
Vuonna 2021 Vaisala muuttaa sen tilinpäätöksessään esittämiään laatimisperiaatteita sisältämään vuokralle antajaa koskevat laatimisperiaatteet johtuen kasvaneista vuokrajärjestelyistä, joissa Vaisala toimii vuokralle antajana.

Vaisalassa kaikki vuokrasopimukset luokitellaan operatiivisiksi vuokrasopimuksiksi, koska ne eivät kaikilta olennaisilta osin siirrä kohdeomaisuuserän omistamiselle ominaisia riskejä ja etuja. Vuokramaksut kirjataan tasaerinä vuokratuotoiksi. Vuokratuotot esitetään liikevaihdossa ja eritellään liitetiedoissa. Vuokrasopimuksen kohteena olevat omaisuuserät sisältyvät koneisiin ja kalustoon ja ne poistetaan samankaltaisiin omaisuuseriin sovelletun poistopolitiikan mukaisesti. Vaisala kirjaa vuokratuoton ansaitsemisesta syntyneet menot kuluiksi myytyjä suoritteita vastaaviin kuluihin. Vuokrasopimuksen kohteena oleville kohdeomaisuuserille tehdään arvonalentumistesti IAS 36-standardin (Omaisuuserien arvon alentuminen) mukaisesti.

Vuonna 2021 voimaan tulleet uudet ja muutetut IFRS-standardit
Viitekorkouudistuksen vaiheen 2 myötä IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 ja IFRS 16 -standardeihin tehdyt muutokset on otettu käyttöön 1.1.2021 alkaen. Muutosten käyttöönotolla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta konsernin tilinpäätöksiin tulevina tilikausina.

Konsernituloslaskelma
Milj. euroa 4-6/
2021
4-6/
2020
1-6/
2021
1-6/
2020
1-12/
2020
Liikevaihto 109,5 91,4 201,5 178,6 379,5
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -48,9 -41,5 -90,5 -79,6 -166,6
Bruttokate 60,6 49,8 110,9 99,0 212,9
Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut -33,5 -27,4 -62,7 -57,5 -116,0
Tutkimus- ja kehityskulut -14,0 -13,2 -27,2 -27,1 -53,2
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -2,2 -1,3 -2,1 -1,3 1,1
Liiketulos 10,9 7,9 19,0 13,1 44,8
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 0,2
Rahoitustuotot ja -kulut -0,8 -0,9 -1,0 -1,2 -3,6
Tulos ennen veroja 10,1 7,0 18,0 11,9 41,3
Tuloverot -0,7 -1,2 -2,3 -2,2 -8,5
Kauden tulos 9,4 5,7 15,7 9,8 32,8
Kauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 9,2 5,8 15,4 9,9 32,8
Määräysvallattomille omistajille 0,2 -0,0 0,3 -0,1 0,0
Kauden tulos 9,4 5,7 15,7 9,8 32,8
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos
Osakekohtainen tulos, euroa 0,25 0,16 0,43 0,27 0,91
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen
tulos, euroa 0,25 0,16 0,42 0,27 0,91

Konsernin laaja tuloslaskelma
Milj. euroa 4-6/
2021
4-6/
2020
1-6/
2021
1-6/
2020
1-12/
2020
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi (verojen jälkeen)
Etuuspohjaiset vakuutusmatemaattiset tuotot ja
kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Erät, jotka saatetaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot -0,9 -0,9 1,6 -0,5 -4,0
Yhteensä -0,9 -0,9 1,6 -0,5 -4,0
Muut laajan tuloksen erät yhteensä -0,9 -0,9 1,6 -0,5 -4,0
Kauden laaja tulos 8,5 4,9 17,3 9,2 28,9
Kauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 8,3 4,9 17,0 9,3 28,8
Määräysvallattomille omistajille 0,2 -0,0 0,3 -0,1 0,0
Kauden laaja tulos 8,5 4,9 17,3 9,2 28,9

Konsernitase
Milj. euroa
Varat 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 60,1 69,0 63,6
Aineelliset hyödykkeet 89,7 76,0 83,9
Käyttöoikeusomaisuuserät 11,8 11,9 12,5
Osakesijoitukset 0,1 0,1 0,1
Osuus osakkuusyhtiössä 1,2 1,1 1,1
Pitkäaikaiset saamiset 0,9 0,9 0,9
Laskennalliset verosaamiset 9,1 9,2 7,3
Pitkäaikaiset varat yhteensä 172,8 168,1 169,5
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 46,1 47,7 44,5
Myyntisaamiset ja muut saamiset 71,6 62,6 64,0
Sopimuksiin perustuvat omaisuuserät ja muut myynnin
jaksotukset 25,8 29,4 24,2
Tuloverosaamiset 3,9 5,7 4,3
Rahavarat 52,3 62,2 45,4
Lyhytaikaiset varat yhteensä 199,7 207,5 182,4
Varat yhteensä 372,5 375,7 351,8

Oma pääoma ja velat 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Oma pääoma
Osakepääoma 7,7 7,7 7,7
Muut rahastot 2,9 3,8 5,6
Muuntoerot -1,2 0,7 -2,8
Omat osakkeet -4,6 -6,3 -6,3
Kertyneet voittovarat 194,4 177,5 200,8
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma, yhteensä 199,1 183,4 205,1
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,5 0,2 0,4
Oma pääoma yhteensä 199,6 183,7 205,5
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 40,0 40,0 40,0
Korolliset vuokrasopimusvelat 8,4 8,6 9,2
Eläkevelvoitteet 2,3 2,4 2,3
Laskennalliset verovelat 7,0 7,4 7,7
Varaukset 0,3 0,2 0,1
Muut pitkäaikaiset velat 1,0 4,7 2,6
Pitkäaikaiset velat yhteensä 59,0 63,2 62,0
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 15,1 40,2 5,2
Korolliset vuokrasopimusvelat 2,6 2,3 2,7
Ostovelat ja muut velat 64,2 56,2 52,3
Sopimuksiin perustuvat velat ja muut myynnin jaksotukset 29,3 25,8 20,9
Tuloverovelat 0,9 1,5 1,5
Varaukset 1,7 2,6 1,7
Lyhytaikaiset velat yhteensä 113,9 128,7 84,3
Velat yhteensä 172,9 191,8 146,2
Oma pääoma ja velat yhteensä 372,5 375,7 351,8

Konsernin rahavirtalaskelma
Milj. euroa 1-6/
2021
1-6/
2020
1-12/
2020
Kauden tulos 15,7 9,8 32,8
Poistot ja arvonalentumiset 10,5 10,5 21,1
Rahoitustuotot ja -kulut 1,0 1,2 3,6
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot 0,0 0,0 -0,1
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta -0,2
Tuloverot 2,3 2,2 8,5
Muut oikaisut -0,9 -2,3 -5,6
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -2,6 -7,5 -1,8
Korottomien saamisten lisäys (-) / vähennys (+) -9,2 8,9 12,6
Korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 17,4 -12,1 -18,4
Käyttöpääoman muutos 5,6 -10,8 -7,5
Maksetut/Saadut rahoituserät 0,3 -1,4 -3,5
Maksetut tuloverot -5,3 -4,9 -8,2
Liiketoiminnan rahavirta 29,4 4,2 41,0
Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken
rahavaroilla -0,2
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -9,3 -17,3 -31,0
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot 0,0 0,0 0,1
Osakkeiden luovutustulot 0,1 0,1
Investointien rahavirta -9,3 -17,2 -31,0
Maksetut osingot -22,0 -19,0 -22,0
Lainasaamisten muutos 0,0 0,1 0,1
Korollisten velkojen nostot 30,0 80,0 100,1
Korollisten velkojen takaisinmaksut -20,2 -40,1 -95,0
Vuokrasopimusvelan pääoman maksut -1,5 -1,8 -3,3
Rahoituksen rahavirta -13,8 19,2 -20,0
Rahavarojen muutos lisäys ( + ) / vähennys ( – ) 6,3 6,2 -10,0
Rahavarat kauden alussa 45,4 56,4 56,4
Rahavarojen muutos 6,3 6,2 -10,0
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,6 -0,4 -1,0
Rahavarat kauden lopussa 52,3 62,2 45,4

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Milj. euroa Osakepääoma Muut rahastot Muuntoerot Omat osakkeet Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä Määräysvallattomien omistajien osuus Yhteensä
Oma pääoma 31.12.2019 7,7 7,0 1,3 -7,9 190,0 198,0 0,3 198,3
Kauden tulos 9,9 9,9 -0,1 9,8
Muut laajan tuloksen erät -0,0 -0,5 -0,5 -0,5
Osingonjako -22,0 -22,0 -22,0
Osakeperusteiset maksut -3,5 1,6 -1,9 -1,9
Siirrot erien välillä 0,4 -0,4 0,0 0,0
Oma pääoma 30.6.2020 7,7 3,8 0,7 -6,3 177,5 183,4 0,2 183,7
Milj. euroa Osakepääoma Muut rahastot Muuntoerot Omat osakkeet Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä Määräysvallattomien omistajien osuus Yhteensä
Oma pääoma 31.12.2020 7,7 5,6 -2,8 -6,3 200,8 205,1 0,4 205,5
Kauden tulos 15,4 15,4 0,3 15,7
Muut laajan tuloksen erät 0,0 1,6 1,6 1,6
Osingonjako -22,0 -22,0 -22,0
Osakeperusteiset maksut -2,8 1,7 -1,1 -1,1
Siirrot erien välillä 0,0 -0,0 0,0 0,0
Määräysvallattomien omistajien
osuuksien muutokset, jotka eivät
johtaneet muutokseen määräysvallassa 0,2 0,2 -0,2 0,0
Oma pääoma 30.6.2021 7,7 2,9 -1,2 -4,6 194,4 199,1 0,5 199,6

Katsauksen liitetiedot
Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain
Milj. euroa 4-6/
2021
4-6/
2020
1-6/
2021
1-6/
2020
1-12/
2020
Teolliset mittaukset 45,2 32,1 91,1 69,6 146,0
Sää ja ympäristö 74,9 63,8 135,1 116,0 236,9
Yhteensä 120,1 95,9 226,3 185,6 382,8
Liikevaihto liiketoiminta-alueittain
Milj. euroa 4-6/
2021
4-6/
2020
1-6/
2021
1-6/
2020
1-12/
2020
Teolliset mittaukset
Tuotteet 40,3 30,5 76,4 62,3 129,9
Palvelut 3,8 3,3 7,5 6,9 14,1
Yhteensä 44,1 33,8 83,9 69,2 143,9
Sää ja ympäristö
Tuotteet 39,0 30,5 69,0 57,5 137,4
Projektit 17,4 17,7 30,6 32,3 59,3
Palvelut 8,5 9,4 17,5 19,4 38,8
Vuokratuotot 0,4 0,6
Yhteensä 65,4 57,6 117,6 109,3 235,5
Liikevaihto yhteensä 109,5 91,4 201,5 178,6 379,5
Liiketulos liiketoiminta-alueittain
Milj. euroa 4-6/
2021
4-6/
2020
1-6/
2021
1-6/
2020
1-12/
2020
Teolliset mittaukset 10,5 7,1 19,9 14,7 31,6
Sää ja ympäristö 1,0 0,7 0,1 -1,7 14,6
Muu toiminta -0,5 0,1 -0,9 0,1 -1,4
Yhteensä 10,9 7,9 19,0 13,1 44,8
Liikevaihto regioonittain
Milj. euroa 4-6/
2021
4-6/
2020
1-6/
2021
1-6/
2020
1-12/
2020
Americas 36,5 32,3 68,6 64,2 134,9
APAC 36,7 27,6 67,0 48,8 110,4
EMEA 36,3 31,5 65,9 65,5 134,2
Yhteensä 109,5 91,4 201,5 178,6 379,5
Myyntituottojen kirjaamisen ajoitus
Milj. euroa 4-6/
2021
4-6/
2020
1-6/
2021
1-6/
2020
1-12/
2020
Suoritevelvoitteet, jotka tuloutettu yhtenä ajanhetkenä 86,0 67,8 158,1 134,2 295,5
Suoritevelvoitteet, jotka tuloutettu ajan kuluessa 23,1 23,6 42,7 44,3 84,0
Tasaerinä kirjatut vuokratuotot 0,4 0,6
Yhteensä 109,5 91,4 201,5 178,6 379,5

Henkilöstö
4-6/
2021
4-6/
2020
1-6/
2021
1-6/
2020
1-12/
2020
Henkilöstö, keskimäärin 1 980 1 947 1 955 1 913 1 929
Henkilöstö, kauden lopussa 2 016 1 971 2 016 1 971 1 939
Johdannaisinstrumentit
Milj. euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Johdannaissopimuksien nimellisarvot 36,3 30,8 31,4
Johdannaissopimuksien käyvät arvot, varat 0,1 0,2 1,2
Johdannaissopimuksien käyvät arvot, velat 0,7 0,1 0,2
Johdannaisinstrumentit koostuvat valuuttatermiinisopimuksista. Käyvät arvot lasketaan johtamalla ne aktiivisilta markkinoilta saaduista hintatiedoista ja käyttämällä yleisesti tunnettuja arvostusmalleja (käypien arvojen taso 2). Johdannaissopimuksia solmitaan vain vastapuolten kanssa, joilla on korkea luottoluokitus.

Osaketiedot
Euroa/tuhatta 4-6/
2021
4-6/
2020
1-6/
2021
1-6/
2020
1-12/
2020
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 36 101 36 000 36 101 36 000 36 000
Omien osakkeiden lukumäärä 336 437 336 437 437
Osakkeiden painotettu keskimääräinen
lukumäärä laimennusvaikutuksella 36 294 36 223 36 254 36 171 36 223
Osakkeiden painotettu keskimääräinen
lukumäärä 36 101 36 000 36 062 35 959 35 979
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä 787 572 1 639 2 273 3 852
Osakekurssi, ylin 37,25 36,65 43,15 37,50 42,50
Osakekurssi, alin 31,20 26,00 30,00 21,65 21,65
Tunnusluvut
Euroa 4-6/
2021
4-6/
2020
1-6/
2021
1-6/
2020
1-12/
2020
Osakekohtainen tulos 0,25 0,16 0,43 0,27 0,91
Laimennusvaikutuksella oikaistu
osakekohtainen tulos 0,25 0,16 0,42 0,27 0,91
Osakekohtainen oma pääoma 5,51 5,10 5,70
Oman pääoman tuotto, % 15,5 10,2 16,3
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta 0,31 -0,03 0,81 0,12 1,14
Omavaraisuusaste, % 54,3 49,5 59,0
Nettovelkaantumisaste, % 6,9 15,7 5,7

Keskeiset valuuttakurssit
Keskikurssit Päätöskurssit
1-6/
2021
1-6/
2020
30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
USD 1,2089 1,1039 1,1884 1,1198 1,2271
CNY 7,8221 7,7573 7,6742 7,9219 8,0225
JPY 129,62 119,29 131,43 120,66 126,49
GBP 0,8724 0,8670 0,8581 0,9124 0,8990


Lisätietoja
Talousjohtaja Kaarina Muurinen
Puh. 040 577 5066
Vaisala Oyj


Puhelinkonferenssi
Analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään englanninkielinen puhelinkonferenssi tänään 23.7.2021 klo 11.00 alkaen. Puhelinkonferenssiin, jonka aikana voi esittää kysymyksiä, voi osallistua soittamalla numeroon 09 8171 0310, rekisteröintitunnus 26026783#.

Audiocast
Toimitusjohtaja Kai Öistämön esitystä voi seurata myös reaaliaikaisena verkkolähetyksenä (audiocast) osoitteessa vaisala.fi/sijoittajat klo 11.00 alkaen. Esitys julkaistaan tallenteena klo 13.00 mennessä samassa osoitteessa.


Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 85-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on yli 1 900 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä. Vaisala.fi twitter.com/VaisalaSuomi

Liite

Tags

Vaisala

Attachments


Vaisala Half Year Financial Report 2021 FI FINAL

Vaisala Half Year Financial Report 2021 FI FINAL…Alkuperäinen artikkeli