Etusivu » Teleste 1-3/2021: Liikevaihto vertailukauden tasolla, oikaistu liiketulos kasvoi.

Teleste 1-3/2021: Liikevaihto vertailukauden tasolla, oikaistu liiketulos kasvoi.

Teleste 1-3/2021: Liikevaihto vertailukauden tasolla, oikaistu liiketulos kasvoi.

| Source:

Teleste Oyj

Teleste Oyj

Littoinen, FINLAND

English
Finnish

TELESTE OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.5.2021 KLO 8:30

TELESTE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2021


LIIKEVAIHTO VERTAILUKAUDEN TASOLLA, OIKAISTU LIIKETULOS KASVOI.

Vuoden 2021 ensimmäinen vuosineljännes

– Liikevaihto oli 37,0 (36,6) miljoonaa euroa, kasvua 1,2 %
– Oikaistu liiketulos oli 1,5 (1,4) miljoonaa euroa, kasvua 5,1 %
– Liiketulos oli 4,7 (1,4) miljoonaa euroa, sisältäen kertaluonteisen vakuutuskorvaustuoton 3,2 miljoonaa euroa, kasvua 230,0 %
– Osakekohtainen tulos 0,21 (-0,07) euroa osakkeelta, vertailukauden luku sisältää lopetetut toiminnot
– Liiketoiminnan rahavirta oli 2,6 (0,1) miljoonaa euroa, vertailukauden luku sisältää lopetetut toiminnot
– Saadut tilaukset olivat 36,0 (45,9) miljoonaa euroa, laskua 21,4 %
– Tilauskanta oli 76,1 (82,6) miljoonaa euroa, laskua 7,8 %

Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt tuloslaskelmaan liittyvät luvut sisältävät vain jatkuvat toiminnot, jollei toisin ole erikseen mainittu. Taseeseen ja rahavirtaan liittyvät luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.


Näkymät vuodelle 2021

Teleste arvioi jatkuvien toimintojen vuoden 2021 liikevaihdon saavuttavan tai ylittävän vuoden 2020 tason ja oikaistun liiketuloksen ylittävän vuoden 2020 oikaistun liiketuloksen. Vuoden 2020 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 145,0 miljoonaa euroa ja oikaistu liiketulos 5,1 miljoonaa euroa.

COVID-19-pandemia kuitenkin aiheuttaa edelleen epävarmuutta Telesten asiakkaiden ja yhtiön omaan toimintaan tilikaudella 2021.


Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaaran katsaus:

”Pandemiasta huolimatta vuoden 2021 ensimmäinen neljännes alkoi suhteellisen myönteisesti liikevaihdon kasvaessa ja oikaistun liiketuloksen parantuessa hieman vertailukaudesta. Liikevaihto kasvoi tilaajaverkkotuotteissa ja joukkoliikenteen informaatioratkaisuissa, mutta laski tilaajaverkkojen palveluissa. Oikaistu liiketulos kasvoi vertailukautta korkeammaksi alempien kiinteiden kustannusten vuoksi ja tilaajaverkkotuotetoimitusten painottuessa korkeamman bruttokatteen tuotteisiin. Kiinteitä kustannuksia laski viime vuonna tehdyt sopeutustoimenpiteet sekä COVID-19-pandemian vuoksi vähentyneet markkinointitapahtumat ja liikematkustaminen. Ensimmäisen vuosineljänneksen saadut tilaukset laskivat korkeasta vertailukaudesta perinteisen HFC-verkkoinfrastruktuurin tilaajaverkkotuotteissa ja joukkoliikenteen informaatioratkaisuissa. Tilauskertymään vaikutti erityisesti raideliikenneasiakkaiden tiettyjen tilauspäätösten siirtyminen. Saatujen tilausten laskusta huolimatta tilauskanta on edelleen hyvällä tasolla.

Euroopan tietoliikenneoperaattorien laajakaistapalvelujen käyttöaste jatkui korkealla tasolla mm. COVID-19-pandemian aikana kasvaneen etätyön ja suoratoistoviihdepalvelujen kulutuksen myötä. Operaattorien verkkokapasiteetti on pääasiassa riittänyt palvelujen välittämiseen, koska Euroopassa verkot ovat valtaosin päivitetty DOCSIS 3.1 -standardin vaatimusten mukaisesti. Korkean käyttöasteen aikana operaattorit pyrkivät välttämään ei-kriittisiä verkkoinvestointeja. Laajakaistan korkeampi käyttöaste on kuitenkin aktivoinut operaattoreita suunnittelemaan kanssamme seuraavan sukupolven verkkoratkaisuja. Olemme edenneet hajautetun verkkoarkkitehtuurin käyttöönotoissa asiakaskunnassamme, josta esimerkkinä huhtikuussa julkaistu yhteistyö Liberty Globalin kanssa. Aloitimme DOCSIS 4.0 -standardin mukaisten tuotteiden kehityksen ja jatkamme hajautetun arkkitehtuurin tuotekehitystä.

Videovalvonta- ja joukkoliikenteen informaatiojärjestelmien markkinat laskivat viime vuonna COVID-19–pandemian aiheuttaman joukkoliikenteen käytön vähentymisen sekä investointien ja projektien viivästämisten vuoksi. Suunniteltuja investointeja ei ole kuitenkaan näkemyksemme mukaan peruttu, mutta projektien aloitus on viivästynyt ja tämä näkyi ensimmäisen neljänneksen saaduissa tilauksissa. Tarjouskantamme on edelleen lupaava ja uskomme markkinan kääntyvän kasvuun kuluvan vuoden aikana. Vuoden alussa merkittävä tapahtuma asiakaskunnassamme oli Alstomin yritysosto Bombardier Transportationin junakalustoliiketoiminnasta. Näin muodostunut yksi maailman johtavista junakaluston toimittajista on Telestelle merkittävä asiakkuus ja myös kasvumahdollisuus. Olemme neljänneksen aikana onnistuneet välttämään globaalin materiaali- ja komponettipulan aiheuttamat suurimmat ongelmat, mutta arvioimme haastavan tilanteen jatkuvan edelleen useilla tuotealueilla. Joukkoliikenteen informaatioratkaisujen kuluvalle vuodelle ajoitettu tilauskanta on hyvällä tasolla ja teemme työtä sen eteen, että materiaalien ja komponettien saatavuusongelmat eivät merkittävästi vaikuttaisi loppuvuoden toimituskykyymme.”

Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt tuloslaskelmaan liittyvät luvut sisältävät vain jatkuvat toiminnot, jollei toisin ole erikseen mainittu. Taseeseen ja rahavirtaan liittyvät luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.


Konsernin liiketoiminta tammi-maaliskuu 2021

Avainluvut 1-3/2021 1-3/2020 Muutos % 1-12/2020
Liikevaihto, M€ 37,0 36,6 +1,2 % 145,0
Oikaistu liiketulos, M€ 1) 1,5 1,4 +5,1 % 5,1
Oikaistu liiketulos, % 1) 4,0 % 3,9 % 3,5 %
Liiketulos, M€ 4,7 1,4 +230,0 % 4,5
Liiketulos, % 12,7 % 3,9 % 3,1 %
Kauden tulos, M€ 3,7 1,2 +212,1 % 2,8
Kauden tulos, M€ 2) 3,7 -1,4 -8,0
Tulos per osake, € 0,21 0,07 +203,3 % 0,16
Tulos per osake, € 2) 0,21 -0,07 -0,43
Liiketoiminnan rahavirta, M€ 2) 2,6 0,1 +3779,7 % 13,1
Nettovelkaantumisaste, % 2) 20,0 % 39,6 % 17,0 %
Omavaraisuusaste, % 2) 52,3 % 46,9 % 48,8 %
Saadut tilaukset, M€ 36,0 45,9 -21,4 % 148,8
Tilauskanta, M€ 76,1 82,6 -7,8 % 77,1
Henkilöstö kauden lopussa 863 859 +0,5 % 858

1) Vaihtoehtoinen tunnusluku, joka on määritelty raportin taulukko-osassa.
2) Lopetetut toiminnot mukaan lukien

Konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 36,0 (45,9) miljoonaa euroa laskien 21,4 % vertailukaudesta. Saadut tilaukset laskivat perinteisen HFC-verkkoinfrastruktuurin tilaajaverkkotuotteissa ja joukkoliikenteen informaatioratkaisuissa. Tilauskanta laski vertailukauden lopusta 7,8 % ollen 76,1 (82,6) miljoonaa euroa. Tilauskannan toimituksista 50 % ajoittuu kuluvalle tilikaudelle. Liikevaihto oli 37,0 (36,6) miljoonaa euroa kasvaen 1,2 % vertailukaudesta. Liikevaihto kasvoi tilaajaverkkotuotteissa ja joukkoliikenteen informaatioratkaisuissa, mutta laski tilaajaverkkojen palveluissa.

Materiaali- ja tuotantopalvelujen kulut olivat 17,9 (17,5) miljoonaa euroa, kasvua 2,6 %. Henkilöstökulut kasvoivat 3,4 % ollen 12,1 (11,7) miljoonaa euroa. Poistot olivat 1,7 (1,7) miljoonaa euroa kasvaen 4,1 %. Liiketoiminnan muut kulut laskivat 14,4 % ollen 4,2 (4,9) miljoonaa euroa. Muihin kuluihin vaikuttivat erityisesti markkinointitapahtumat ja liikematkustaminen, jotka vähenivät COVID-19-pandemiasta johtuen. Oikaistu liiketulos kasvoi 5,1 % ollen 1,5 (1,4) miljoonaa euroa eli 4,0 % (3,9 %) liikevaihdosta. Liiketulos oli 4,7 (1,4) miljoonaa euroa, kasvua 230,0 %. Liiketulokseen sisältyy kertaluonteinen 3,2 miljoonan euron vakuutuskorvaus, joka on raportoitu oikaisueränä. Rahoituserien nettotuotot olivat 0,1 (0,3) miljoonaa euroa. Välittömät verot olivat 1,1 (0,6) miljoonaa euroa. Kauden tulos oli 3,7 (1,2) miljoonaa euroa, kasvua 212,1 %. Kauden tulos lopetetut toiminnot mukaan lukien oli 3,7 (-1,4) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,21 (0,07) euroa osakkeelta, kasvua 203,3 %. Osakekohtainen tulos lopetetut toiminnot mukaan lukien oli 0,21 (-0,07) euroa osakkeelta.

Liiketoiminnan rahavirta lopetetut toiminnot mukaanlukien oli 2,6 (0,1) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirran kasvuun vaikutti 3,2 miljoonan euron kertaluonteinen tuotto ja nettokäyttöpääoman kasvu.

Tuotekehitysmenot olivat 2,8 (3,2) miljoonaa euroa eli 7,6 % (8,8 %) konsernin liikevaihdosta. Tuotekehitysprojektit painottuivat hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin ja seuraavan sukupolven vahvistimiin mukaan lukien USA:n markkinoille suunnatut ratkaisut, tilannekuva- ja videovalvontaratkaisuihin, matkustajaliikenteen informaatio­järjestelmiin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin. Tuotekehitysmenoja aktivoitiin 1,2 (1,2) miljoonaa euroa. Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 0,9 (0,6) miljoonaa euroa.


Lopetetut toiminnot

Saksassa toimineiden Cableway-yhtiöiden palveluliiketoiminta luokiteltiin IFRS 5:n (”Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot”) mukaisesti myytävänä olevaksi ja Teleste raportoi sen standardin mukaisesti lopetettuna liiketoimintona tilikaudella 2020. Liiketoiminnan myynti toteutui 2.11.2020 ja lopullinen kauppahinta toteutui tilinpäätöksessä 31.12.2020 raportoidun mukaisesti. Arvioimme ettei myyty palveluliiketoiminta vaikuta tilikauden 2021 tuloslaskelmaan. Tilikauden 2021 osavuosikatsauksissa esitettävät tuloslaskelmaan liittyvät vertailukauden 2020 luvut sisältävät vain jatkuvat toiminnot, jollei toisin ole erikseen mainittu. Taseen ja rahavirtalaskelman vertailukauden luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.


Henkilöstö ja organisaatio tammi-maaliskuu 2021

Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 862 (860) henkilöä. Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli 863 (859) henkilöä, joista ulkomailla työskenteli 46 % (45 %). Euroopan ulkopuolella työskenteli noin 3 % konsernin henkilöstöstä.

Henkilöstökulut kasvoivat 3,4 % vertailukaudesta ja olivat 12,1 (11,7) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut kasvoivat palkankorotusten vuoksi.


Investoinnit ja tuotekehitys tammi-maaliskuu 2021, lopetetut toiminnot mukaan lukien

Konsernin investoinnit olivat 1,7 (2,8) miljoonaa euroa eli 4,6 % (5,3 %) liikevaihdosta. Investoinneista 0,4 (1,0) miljoonaa euroa toteutettiin rahoitussopimuksilla.

Tuotekehitysinvestoinnit olivat 1,2 (1,2) miljoonaa euroa. Tuotekehitysprojektit painottuivat hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin mukaan lukien USA:n markkinoille suunnatut ratkaisut, tilannekuva- ja videovalvontaratkaisuihin, matkustajaliikenteen informaatio­järjestelmiin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin.


Rahoitus ja pääomarakenne tammi-maaliskuu 2021, lopetetut toiminnot mukaan lukien

Liiketoiminnan rahavirta oli 2,6 (0,1) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirran kasvuun vaikutti 3,2 miljoonan euron kertaluonteinen tuotto ja nettokäyttöpääoman kasvu.

Teleste Oyj:llä on luottolimiitti- ja luottosopimukset yhteisarvoltaan 56,0 miljoonaa euroa. 30,0 miljoonan euron viisivuotinen luottosopimus erääntyy elokuussa 2022. Luottoa lyhennetään 3,0 miljoonan euron vuotuisin lyhennyksin. 20,0 miljoonan euron luottolimiittisopimus on voimassa elokuun loppuun 2021 ja sisältää yhden vuoden jatko-option. 6,0 miljoonan euron lainan maturiteetti on 4 vuotta ja takaisinmaksu suoritetaan tasalyhennyksin puolen vuoden välein elokuuhun 2024 mennessä. Konsernilla oli käyttämättömiä sitovia valmiusluottoja katsauskauden lopussa 21,5 (18,8) miljoonaa euroa.

Konsernilla oli 31.3.2021 korollista velkaa 29,8 (34,1) miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 52,3 % (46,9 %) ja nettovelkaantumisaste 20,0 % (39,6 %).


Liiketoimintaan liittyvät keskeiset riskit

Telesten päämarkkina-alue ja toiminta keskittyvät Eurooppaan, mutta yhtiön tavoitteena on laajentaa liiketoimintaa Pohjois-Amerikassa. Telesten asiakkaina ovat kaapelioperaattorit, joukkoliikenneoperaattorit, junavalmistajat sekä tietyt julkishallinnon organisaatiot.

Telesten strategiaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten se, ettei uusia liiketoimintamahdollisuuksia pystytä tunnistamaan tai hyödyntämään menestyksekkäästi. Yhtiön on ennakoitava markkinoiden muutoksia, kuten asiakkaiden tai kilpailijoiden konsolidoitumisen merkitys. Teknologiset murrosvaiheet, kuten operaattoreiden siirtyminen hajautettuun verkko­arkkitehtuuriin tilaajaverkoissa, voivat muuttaa merkittävästi nykyisten toimittajien kilpailu­asemia ja houkutella markkinoille uusia kilpailijoita. Kiristyvä kilpailu voi laskea tuotteiden ja ratkaisujen hintoja nopeammin kuin tuotteiden valmistus- ja toimituskustannuksia pystytään alentamaan. Oikeat teknologiavalinnat, tuotekehitys ja niiden ajoitus ovat keskeisiä menestyksen kannalta. Tuotekehitys sisältää harkittuja riskejä, joiden toteutuessa tuotekehityspanostuksien arvo voi alentua. Liiketoiminnan laajentaminen uusille markkinoille on vaativaa. Yhtiön kasvupanostukset Pohjois-Amerikan markkinoille eivät välttämättä johda tavoiteltuihin tuloksiin.

Teknologia- ja tuoteliiketoiminnan asiakaskohtaiset ja integroidut ratkaisutoimitukset luovat hyvät kasvuedellytykset, mutta toimitusten resursointi ja tekninen toteutus ovat vaativia, ja sisältävät näin ollen myös kohtuullisia riskejä. Tietoliikenneoperaattorien verkkoinvestoinnit vaihtelevat teknologiakehityksen, verkkojen päivitystilanteen ja investointikyvyn mukaan. Myös videovalvonta- ja informaatioratkaisujen kysyntä vaihtelee yksittäisten suurien projektitoimitusten mukaan. Kokonaisvaltaiset järjestelmä- tai projektitoimitukset saattavat olla kooltaan suuria ja ajoittua useille vuosille, minkä vuoksi projektien tarjouslaskenta ja hallinta ovat vaativia ja sisältävät riskejä. Uusien palvelutarjoajien lisäämä kilpailu saattaa heikentää kaapelioperaattoreiden investointikykyä. Telesten tuotteissa ja ratkaisuissa hyödynnetään erilaisia teknologioita, joiden soveltamiseen liittyviä immateriaalioikeuksia eri osapuolet voivat tulkita eri tavoin. Tulkintaerimielisyydet voivat johtaa kalliisiin selvityksiin tai oikeudenkäynteihin. Asiakkaiden vaatimukset tuotteiden suorituskyvystä, kestävyydestä vaativissa olosuhteissa ja yhteensopivuudesta integroiduissa kokonaisuuksissa ovat huomattavan korkeita. Huolellisesta suunnittelusta ja laadunvarmistuksesta huolimatta, monimutkaiset tuotteet ja ratkaisut voivat vikaantua asiakkaan käyttöympäristössä ja johtaa kalliisiin korjausvelvoitteisiin. Teleste on sitoutunut asiakkaiden korkeisiin laatu- ja toimitusvaatimuksiin myös verkkopalveluissa, mikä vaatii toimivaa palveluprosessin ohjausjärjestelmää ja jatkuvaa prosessikehitystä palvelujen laadun ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi. Tämä puolestaan vaatii oman ja alihankkijoiden henkilöstön osaamisen jatkuvaa kehittämistä. Lisäksi oman henkilöstön ja alihankkijaverkoston kapasiteetin riittävyys ja käyttöasteet vaikuttavat palveluiden toimituskykyyn ja kannattavuuteen. Alihankkijoiden kustannukset voivat nousta nopeammin kuin Telesten on mahdollista nostaa palvelujen hintoja omille asiakkailleen.

Erilaiset tietojärjestelmät ovat kriittisiä tuotteiden kehittämisessä, valmistamisessa ja toimittamisessa asiakkaille. Tietojärjestelmien ylläpitoon ja uusien järjestelmien käyttöönottoon liittyy riskejä, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden ja palvelujen toimituskykyyn. Tietojärjestelmiin kohdistuu myös ulkoisia uhkia, joilta pyritään suojautumaan teknisin ratkaisuin ja henkilöstön turvallisuusosaamista lisäämällä. Teleste-konserniin voi kohdistua myös laittomia toimia ja petosyrityksiä, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi taloudelliseen tulokseen. Tällaisia riskejä pyritään minimoimaan kehittämällä edelleen hyviä hallintotapoja ja lisäämällä henkilöstön turvallisuusosaamista. Osaavan henkilöstön hankkiminen ja ylläpitäminen edellyttävät kannustamista, kehittämistä ja rekrytointeja, joissa voidaan epäonnistua.

Luonnonilmiöiden ja globaalien häiriöiden, kuten pandemian seuraukset tai onnettomuudet, kuten tulipalo tai tulva, saattavat heikentää komponenttien saatavuutta elektroniikkateollisuuden tilaus-toimitusketjussa tai keskeyttää oman valmistustoiminnan. Viime vuonna alkaneet raaka-aine- ja komponenttisaatavuuden haasteet jatkuvat. Yhtiön arvion mukaan saatavuuteen liittyvät riskit voivat aiheuttaa toimitusviiveitä, joiden ei kuitankaan arvioida olevan pitkäkestoisia. Eri valtioiden asettamat tullit ja muutokset tai rajoitteet viennissä tai tuonnissa voivat vaikuttaa komponenttien hankintaketjuihin ja tuotteiden kannattavuuteen negatiivisesti. Useat tilaajaverkkoteknologioita tarjoavat kilpailijat ovat amerikkalaisia, joten euron kurssi suhteessa Yhdysvaltain dollariin vaikuttaa kilpailukykyyn. Erityisesti Yhdysvaltain dollarin ja Kiinan renminbin kurssikehitys suhteessa euroon vaikuttavat tuotekustannuksiin ja tulokseen. Lyhytaikaisilta valuuttariskeiltä yhtiö suojautuu valuuttatermiineillä ja optioilla.

COVID-19-pandemia aiheuttaa riskejä Telesten toimitusketjulle, yhtiön omalle toimintakyvylle, asiakkaiden toimintakyvylle sekä Telesten tuotteiden ja palvelujen kysynnälle. Tähän mennessä COVID-19–pandemian seurauksena operaattorit ovat rajanneet tai keskeyttäneet laajakaistaverkon rakennustöitä ja osa joukkoliikenteen informaatioratkaisujen asiakkaista on joutunut sulkemaan tehtaitaan ja viivästämään projektejaan. Pandemian vaikutukset Telesten toimitusketjuun ja komponenttien saatavuuteen ovat olleet rajallisia. Henkilöstömme ja oma tuotantomme ovat pysyneet pääosin toimintakykyisinä. Yhtiö käynnisti vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana toimenpiteet likviditeetin ja rahoitusaseman turvaamiseksi. COVID-19‑pandemia on vaikuttanut negatiivisesti sekä liikevaihtoon että liiketulokseen vuoden 2020 toisesta vuosineljänneksestä lähtien.

Hallitus käy vuosittain läpi liiketoiminnan keskeiset riskit ja niiden hallinnan. Riskienhallinta on organisoitu osaksi liiketoiminta-alueiden strategista ja operatiivista toimintaa. Riskit raportoidaan tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle säännöllisesti.

Katsauskaudella ei ollut vireillä sellaisia oikeudenkäyntejä tai oikeudellisia menettelyjä, joilla olisi ollut oleellista merkitystä konsernin toiminnalle.


Konsernirakenne, lopetetut toiminnot mukaan lukien

Emoyhtiöllä on sivuliike Hollannissa sekä tytäryhtiöt 14 maassa Suomen ulkopuolella.


Osakkeet ja osakepääoman muutokset

Yhtiökokouksen antaman valtuutuksen puitteissa Teleste Oyj:n hallitus päätti 10.3.2021 suunnatusta maksuttomasta osakeannista Teleste-konsernin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2018 ansaintajakson 2018-2020 palkkion maksamiseksi. Osakeannissa luovutettiin 8 225 yhtiön hallussa olevaa Teleste Oyj:n osaketta vastikkeetta osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään kuuluville avainhenkilöille järjestelmän ehtojen mukaisesti 19.3.2021.

Tianta Oy oli 31.3.2021 suurin yksittäinen osakkeenomistaja 24,2 % (23,2 %) omistusosuudella.

Yhtiön osakekurssi oli katsauskaudella alimmillaan 4,47 (3,51) euroa ja korkeimmillaan 5,34 (5,78) euroa. Päätöskurssi 31.3.2021 oli 5,14 (3,75) euroa. Arvo-osuusjärjestelmän mukaan osakkaiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 5 902 (5 474). Ulkomaalaisten ja hallintarekisteröityjen omistajien osuus osakkeista oli 3,9 % (5,5 %). Osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingin pörssissä ajalla 1.1.-31.3.2021 oli 0,9 (0,8) miljoonaa kappaletta ja vaihdon arvo oli 4,5 (3,9) miljoonaa euroa.

31.3.2021 konsernilla oli omia osakkeita 768 194 (798 821) kappaletta, jotka kaikki olivat emoyhtiö Teleste Oyj:n hallussa. Konsernin omistus katsauskauden lopun osakemäärästä oli 4,0 % (4,2 %).

Yhtiön rekisteröity osakepääoma 31.3.2021 oli 6 966 932,80 euroa jakautuen 18 985 588 osakkeeseen.

31.3.2021 voimassa olleet valtuutukset:
– Hallitus voi hankkia enintään 1 200 000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.
– Hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta.
– Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuihin uusia osakkeita ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevaan enimmäismäärään.
– Varsinaisen yhtiökokouksen 7.4.2021 päättämät uudet valtuutukset kumosivat vanhat valtuutukset.


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Yhtiökokous

Teleste Oyj:n 7.4.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2020 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,12 euroa osakkeelta muille kuin yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 9.4.2021 ja osinko maksettiin 16.4.2021.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Teleste Oyj:n hallituksen jäseniksi valittiin Jussi Himanen, Vesa Korpimies, Mirel Leino-Haltia, Timo Luukkainen, Heikki Mäkijärvi ja Kai Telanne. Yhtiökokouksen jälkeen 7.4.2021 pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Luukkainen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Mirel Leino-Haltia sekä jäseniksi Jussi Himanen ja Vesa Korpimies.

Hallituksen jäsenten palkkiot päätettiin pitää ennallaan eli päätettiin maksaa vuosipalkkiot seuraavasti: puheenjohtajalle 66 000 euroa vuodessa ja kullekin jäsenelle 33 000 euroa vuodessa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimivan hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 49 000 euroa. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille hankitaan 40 %:lla palkkion brutto-osuudesta Teleste Oyj:n osakkeita Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä ja loppuosa suoritetaan rahana. Hallituksen jäsenille ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ei makseta erillistä kokouspalkkiota. Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 400 euroa niistä tarkastusvaliokunnan kokouksista, joihin he osallistuvat.

Yhtiökokous päätti, että Teleste Oyj:lle valitaan yksi tilintarkastaja. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Markku Launiksen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

Yhtiökokous hyväksyi yhtiön palkitsemisraportin vuodelta 2020.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta.

Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuihin uusia osakkeita ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevaan enimmäismäärään.

Yhtiökokouksen päättämät valtuutukset ovat voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutukset kumoavat aiemmin myönnetyt valtuutukset päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.


Toimintaympäristö vuonna 2021

Telesten tavoitteena on säilyttää vahva markkina-asema Euroopassa ja vahvistaa markkina-asemaa Pohjois-Amerikassa.

Tietoliikenneoperaattoreiden laajakaistapalvelujen kysyntä jatkaa kasvuaan. Kotitalouksien laajakaistaliikenne on kasvanut viime vuosina 30-40 % vuodessa. COVID-19-pandemian aikana laajakaistaliikenne on kasvanut voimakkaasti etätyön ja etäkoulutuksen yleistyttyä sekä suoratoistoviihdepalvelujen kulutuksen kasvun myötä. On mahdollista, että osa pandemian aikaisesta kasvusta jää pysyväksi ilmiöksi ja näin ollen voi kiihdyttää verkkoinvestointeja, kun pandemiarajoitukset poistuvat. Euroopan kaapelioperaattorit ovat pystyneet kilpailukykyisesti vastaamaan kysynnän kasvuun investoituaan viime vuosien aikana DOCSIS 3.1 -standardin mukaisiin 1,2 GHz:n taajuusalueen verkkopäivityksiin. Investoinnit perinteisen HFC-verkkoinfrastruktuurin taajuusalueen laajentamiseksi jatkuvat edelleen, mutta viime vuosia alhaisemmalla volyymillä. Operaattorit suunnittelevat jo seuraavan sukupolven hajautetun verkkoarkkitehtuurin ja DOCSIS 4.0 -standardin mukaisia verkkoinvestointeja. Visiona on tarjota jopa 10 Gbps yhteyksiä kotitalouksille. Kaapelitoimiala, Teleste mukaan lukien, on valmistautunut jo vuosia seuraavaan teknologia-aaltoon, jolla investointeja kaapeliverkkoinfrastruktuuriin voidaan jatkaa kilpailukykyisesti tulevinakin vuosina. Operaattoreiden hajautetun verkkoarkkitehtuurin investoinnit ovat viivästyneet aikaisemmista aikatauluarvioista ja COVID-19-pandemia aiheuttaa vielä lisäviivettä, kun operaattoreiden kenttätestauksia joudutaan viivästyttämään. Arviomme mukaan operaattoreiden hajautetun verkkoarkkitehtuurin käyttöönottoprojektit alkavat vuoden 2021 lopulla. DOCSIS 4.0 -standardin mukaiset 1,8 GHz verkkotuotteiden tuotekehityshankkeet on käynnistetty. Näiden tuotteiden käyttöönottoprojektit arvioimme alkavan vuonna 2023. Kasvun mahdollistaa niin tilaajaverkon optisten tuotteiden arvon nousu kuin myös mahdollisuus hyödyntää teknologiamurrosta liiketoiminnan laajentamiseksi Pohjois-Amerikan markkinoille. Merkittävä riski on yhteensopivuuden saavuttaminen kaapeliverkkojen keskusjärjestelmien kanssa. Arvioimme tilaajaverkkotuotteiden ja -palveluiden vuoden 2021 liikevaihdon saavuttavan tai ylittävän vertailuvuoden tason. Arvioon liittyy kuitenkin pandemiatilanteen ja teknologiamurroksen ajoittumisen aiheuttamaa epävarmuutta.

Kasvavat kaupunkiympäristöt ja niiden turvallisuus, lisääntyvä joukkoliikenne sekä arkea helpottavien älykkäiden digitaalisten järjestelmien yleistyminen luovat tulevina vuosina pohjaa kasvavalle liiketoiminnalle. Joukkoliikenneoperaattoreiden sekä muiden viranomaisten tulee varmistaa palvelujen ja infrastruktuurin häiriötön toiminta sekä ihmisten turvallisuus. Joukkoliikenteen informaatiojärjestelmät kehittyvät jatkuvasti entistä älykkäämmiksi ja reaaliaikaisiksi. Videovalvontaratkaisujen älykkyys lisääntyy ja markkinoille on syntymässä tarve kokonaisvaltaisille tilannekuvajärjestelmille, missä videon lisäksi hallitaan muita sensoritason tietovirtoja ja automatisoidaan toimintaprosesseja poikkeustilanteissa. Arvioimme joukkoliikenteen informaatiojärjestelmien markkinan laskeneen vuonna 2020 COVID-19–pandemian aiheuttaman joukkoliikenteen käytön vähentymisen sekä investointien ja projektien viivästämisten vuoksi. Markkinan arvioidaan kuitenkin kääntyvän uudelleen kasvuun vuoden 2021 lopulla, olettaen että pandemian pitkittyminen ei aiheuta uutta negatiivista markkinaliikettä. Kilpailukyvyn varmistaminen edellyttää Telesteltä jatkuvia tuotekehitysinvestointeja uusiin älykkäisiin ratkaisuihin. Myös projektien hallinnan ja operatiivisen tehokkuuden parantaminen liiketoiminnassa on välttämätöntä. Teleste vahvisti markkina-asemaansa videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa vuoden 2020 aikana. Arvioimme vuoden 2021 liikevaihdon saavuttavan tai ylittävän vertailuvuoden tason. Arvioon liittyy kuitenkin pandemiatilanteen ja projektien ajoituksen aiheuttamaa epävarmuutta.


Näkymät vuodelle 2021

Teleste arvioi jatkuvien toimintojen vuoden 2021 liikevaihdon saavuttavan tai ylittävän vuoden 2020 tason ja oikaistun liiketuloksen ylittävän vuoden 2020 oikaistun liiketuloksen. Vuoden 2020 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 145,0 miljoonaa euroa ja oikaistu liiketulos 5,1 miljoonaa euroa.

COVID-19-pandemia kuitenkin aiheuttaa edelleen epävarmuutta Telesten asiakkaiden ja yhtiön omaan toimintaan tilikaudella 2021.

5. päivänä toukokuuta 2021

Teleste Oyj Jukka Rinnevaara
Hallitus Toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset standardin mukaisesti siten kuin EU on sen hyväksynyt käyttäen samoja laadintaperiaatteita kuin vuosi-tilinpäätöksessä lukuun ottamatta 1.1.2021 voimaantulleita uusia ja muutettuja standardeja. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

KONSERNIN TULOSLASKELMA (TEUR) 1-3/2021 1-3/2020 Muutos % 1-12/2020
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 37 010 36 562 1,2 % 144 983
Liiketoiminnan muut tuotot 3 590 542 562,2 % 1 783
Materiaalikäyttö ja ostetut palvelut -17 905 -17 451 2,6 % -72 039
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -12 088 -11 687 3,4 % -45 156
Poistot -1 739 -1 670 4,1 % -7 241
Muut liiketoiminnan kulut -4 173 -4 874 -14,4 % -17 814
Liiketulos 4 695 1 423 230,0 % 4 516
Rahoitustuotot 316 340 -7,1 % 836
Rahoituskulut -198 -25 681,0 % -1 670
Tulos rahoituserien jälkeen 4 814 1 738 177,0 % 3 681
Tulos ennen veroja 4 814 1 738 177,0 % 3 681
Välittömät verot -1 137 -560 103,1 % -905
Kauden tulos jatkuvista toiminnoista 3 677 1 178 212,1 % 2 777
Lopetetut toiminnot
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 0 -2 590 n/a -10 812
Kauden tulos 3 677 -1 412 n/a -8 035
Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 3 756 -1 353 n/a -7 827
Määräysvallattomille omistajille -79 -59 n/a -209
3 677 -1 412 n/a -8 035
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,21 -0,07 n/a -0,43
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,21 -0,07 n/a -0,43
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta jatkuvien toimintojen tuloksesta laskettu
osakekohtainen tulos:
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,21 0,07 203,3 % 0,16
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,21 0,07 203,3 % 0,16
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta lopetettujen toimintojen tuloksesta laskettu
osakekohtainen tulos:
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,00 -0,14 n/a -0,59
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,00 -0,14 n/a -0,59
Laaja tuloslaskelma (tEUR)
Kauden tulos 3 677 -1 412 n/a -8 035
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisesti
Muuntoero 190 -1 167 n/a -606
Käyvän arvon rahasto 0 11 -100,0 % 62
Kauden laaja tulos 3 867 -2 567 n/a -8 579
Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 3 934 -2 513 n/a -8 344
Määräysvallattomille omistajille -67 -54 n/a -235
3 867 -2 567 n/a -8 579

TASE (TEUR) 31.3.2021 31.3.2020 Muutos % 31.12.2020
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 12 930 13 229 -2,3 % 12 816
Liikearvo 30 609 30 109 1,7 % 30 502
Aineelliset hyödykkeet 8 934 10 010 -10,8 % 9 052
Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 748 650 15,1 % 698
Laskennallinen verosaaminen 1 489 1 014 46,9 % 2 203
54 711 55 011 -0,5 % 55 270
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 30 254 22 687 33,4 % 28 225
Myyntisaamiset ja muut saamiset 30 416 38 134 -20,2 % 28 867
Tuloverosaaminen 531 657 -19,1 % 428
Rahavarat 16 380 6 080 169,4 % 20 224
77 582 67 558 14,8 % 77 745
Myytävänä olevat varat 0 27 957 -100,0 % 0
Varat yhteensä 132 293 150 526 -12,1 % 133 015
Oma pääoma ja velat
Osakepääoma 6 967 6 967 0,0 % 6 967
Muu oma pääoma 59 957 63 239 -5,2 % 55 803
66 924 70 205 -4,7 % 62 770
Määräysvallattomat omistajat 253 152 66,5 % 320
OMA PÄÄOMA 67 177 70 356 -4,5 % 63 090
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 1 740 1 611 8,0 % 1 518
Korolliset velat 23 894 25 250 -5,4 % 24 716
Korottomat pitkäaikaiset velat 813 73 1006,8 % 832
Varaukset 311 6 5535,4 % 119
26 758 26 941 -0,7 % 27 184
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset velat 5 952 5 900 0,9 % 6 256
Ostovelat ja muut korottomat velat 30 666 31 869 -3,8 % 33 893
Tuloverovelka 714 1 122 -36,4 % 880
Varaukset 1 026 1 337 -23,3 % 1 711
38 357 40 228 -4,7 % 42 741
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 0 13 001 -100,0 % 0
Oma pääoma ja velat yhteensä 132 293 150 526 -12,1 % 133 015

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (TEUR) 1-3/2021 1-3/2020 Muutos % 1-12/2020
Liiketoiminnan rahavirrat
Kauden tulos 3 677 -1 412 n/a -8 035
Oikaisut 2 159 3 545 -39,1 % 17 293
Maksetut rahoituserät 0 315 -100,0 % -993
Maksetut verot -462 -518 -10,8 % -1 255
Nettokäyttöpääoman muutos -2 756 -1 863 48,0 % 6 062
Liiketoiminnan nettorahavirta 2 617 67 3779,7 % 13 071
Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1 326 -2 129 -37,7 % -5 130
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit 12 16 -22,1 % 171
Tytäryritysten myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla -3 749 0 n/a 6 276
Investoinnit muihin sijoituksiin 0 101 -100,0 % -77
Investointien nettorahavirta -5 062 -2 012 151,6 % 1 239
Rahoituksen rahavirrat
Lainojen nostot 0 1 158 -100,0 % 6 466
Lainojen takaisinmaksut -750 0 n/a -3 569
Rahoitusleasingvelkojan maksut -539 -1 224 -56,0 % -3 794
Maksetut osingot -135 0 n/a -1 685
Määräysvallattomien omistajien pääomasijoitus 0 0 n/a 349
Rahoituksen nettorahavirta -1 424 -67 2038,3 % -2 232
Rahavarojen muutos
Rahavarat kauden alussa 20 225 8 249 145,2 % 8 249
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 25 21 24,0 % -103
Kauden rahavirta -3 870 -2 011 92,4 % 12 078
Rahavarat kauden lopussa 16 381 6 258 161,8 % 20 225

TUNNUSLUVUT 1-3/2021 1-3/2020 Muutos % 1-12/2020
Liiketulos 4 695 1 423 230,0 % 4 516
Osakekohtainen tulos, EUR 0,21 -0,07 n/a -0,43
Osakekohtainen tulos, laimennettu EUR 0,21 -0,07 n/a -0,43
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 3,54 3,71 -4,5 % 3,46
Oman pääoman tuotto 22,6 % -7,9 % -385,8 % -11,8 %
Sijoitetun pääoman tuotto 20,9 % 0,9 % 2332,7 % -4,5 %
Omavaraisuusaste 52,3 % 46,9 % 11,4 % 48,8 %
Nettovelkaantumisaste 20,0 % 39,6 % -49,4 % 17,0 %
Investoinnit, tEUR 1 709 2 846 -39,9 % 6 588
Investoinnit % liikevaihdosta 4,6 % 5,3 % -13,6 % 4,5 %
Tilauskanta, tEUR 76 142 82 558 -7,8 % 77 086
Henkilöstö keskimäärin 862 1 327 -35,1 % 856
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin (tuhansia) 18 986 18 986 0,0 % 18 986
sis omat osakkeet
Kauden ylin kurssi, EUR 5,34 5,78 -7,6 % 5,78
Kauden alin kurssi, EUR 4,47 3,51 27,4 % 3,51
Kauden keskikurssi, EUR 4,97 4,79 3,8 % 4,40
Osakevaihto, milj kpl 0,9 0,8 16,0 % 3,1
Osakevaihto, MEUR 4,5 3,9 16,0 % 13,8
VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT
Oikaistu liiketulos, jatkuvat toiminnot 1 495 1 423 5,1 % 5 066
Oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,03 -0,07 n/a -0,06
SILTALASKELMA
Liiketulos, jatkuvat toiminnot 4 695 1 423 230,0 % 4 516
Muu kertaluonteinen erä -3 200 0 n/a 0
Liiketoimintojen uudelleenjärjestelyistä johtuvat kulut 0 0 n/a 550
Oikaistu liiketulos 1 495 1 423 5,1 % 5 066
Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos 3 756 -1 353 n/a -7 827
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lkm. painotettu keskiarvo 18 212 18 164 0,3 % 18 204
Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,21 -0,07 n/a -0,43
Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos 3 756 -1 353 n/a -7 827
Muu kertaluonteinen erä -3 200 0 n/a 0
Liiketoimintojen uudelleenjärjestelyistä johtuvat kulut 0 0 n/a 550
Myyntitappio lopetetuista toiminnoista 0 0 n/a 6 106
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lkm. painotettu keskiarvo 18 212 18 164 0,3 % 18 204
Oikaistu osakekohtainen tulos 0,03 -0,07 n/a -0,06
Omat osakkeet
Määrä Osuus Osuus
Kpl osakkeista äänistä
Konsernin omistuksessa/hallinnassa omia osakkeita 31.3.2021 768 194 4,05 % 4,05 %
Vastuusitoumukset (tEUR)
Vuokra- ja leasingvastuut 966 903 6,9 % 921
Johdannaissopimukset (tEUR) kirjattu tulokseen ja taseeseen
Valuuttatermiinit, kohdearvo 22 050 17 390 26,8 % 18 515
Valuuttatermiinit, käypä arvo 267 409 -34,7 % -473
Koronvaihtosopimukset 0 10 000 -100,0 % 0
Koronvaihtosopimusten käypä arvo 0 -50 -100,0 % 0
Veroina otettu huomioon kauden tulosta vastaavat verot.

Liikevaihto lajeittain, jatkuvat toiminnot 1-3/2021 1-3/2020 Muutos % 1-12/2020
Tavaroiden myynti 31 000 30 215 2,6 % 118 524
Palvelut 6 010 6 347 -5,3 % 26 458
Yhteensä 37 010 36 562 1,2 % 144 983
31.3.2021 31.3.2020 Muutos % 31.12.2020
Tilauskanta 76 142 82 558 -7,8 % 77 086

Informaatio per kvartaali (tEUR) 1-3/21 10-12/20 7-9/20 4-6/20 1-3/20 4/2020-3/2021
Saadut tilaukset 36 042 43 186 29 770 30 032 45 857 139 030
Liikevaihto 37 010 39 200 35 704 33 516 36 562 145 430
Liiketulos 4 695 1 274 2 223 -404 1 423 7 788
Liiketulos % 12,7 % 3,3 % 6,2 % -1,2 % 3,9 % 5,4 %

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma (tEUR)
A Osakepääoma
B Ylikurssirahasto
C Muuntoerot
D Kertyneet voittovarat
E SVOP rahasto
F Muut rahastot
G Yhteensä
H Määräysvallattomien omistajien osuus
I Oma pääoma yhteensä
A B C D E F G H I
Oma pääoma 1.1.2021 6 967 1 504 -1 557 52 716 3 140 0 62 770 319 63 090
Tilikauden voitto/tappio 3 756 3 756 -79 3 677
Osakeperustei-set maksut 169 169 169
Muuntoerot 73 156 229 13 242
Oma pääoma 31.3.2021 6 967 1 504 -1 484 56 797 3 140 0 66 925 253 67 177
Oma pääoma 1.1.2020 6 967 1 504 -1 594 62 616 3 140 -62 72 573 206 72 779
Tilikauden voitto/tappio -1 353 -1 353 -59 -1 412
Osakeperusteiset maksut 146 146 146
Muuntoerot -507 -665 -1 171 5 -1 167
Rahavirran suojaus 11 11 11
Oma pääoma 31.3.2020 6 967 1 504 -2 101 60 744 3 140 -50 70 204 152 70 356

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

Oman pääoman tuotto Tilikauden tulos
—————————— * 100
Taseen oma pääoma (keskim. kauden aikana)
Sijoitetun pääoman tuotto Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut
——————————- * 100
Taseen loppusumma – korottomat velat (keskim. kauden aikana)
Omavaraisuusaste Oma pääoma
—————————- * 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste Korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset – korolliset saamiset
—————————- * 100
Oma pääoma
Osakekohtainen tulos Emoyrityksen omistajille kuuluva kauden voitto
————————————–
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo
Osakekohtainen laimennettu tulos Emoyrityksen omistajille kuuluva laimennettu kauden voitto
————————————
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden laimennetun lukumäärän painotettu keskiarvo

VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT
Teleste on alkanut raportoida vuoden 2019 alusta vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka eivät ole IFRS-standardien mukaisia. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskennassa ei huomioida vertailukelpoisuuteen vaikuttavia, tavallisesta liiketoiminnasta poikkeavia tuottoja tai kuluja, jotka syntyvät kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisen tarkoituksena on parantaa vertailukelpoisuutta eivätkä ne korvaa muita IFRS-pohjaisia tunnuslukuja. Raportoitavat vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat oikaistu liiketulos ja oikaistu osakekohtainen tulos. Oikaistun liiketuloksen ja oikaistun osakekohtaisen tuloksen ulkopuolelle jäävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat olennaiset tavalliseen liiketoimintaan kuulumattomat erät. Oikaisuerät kirjataan tuloslaskelmaan aiheuttamisperiaatteensa mukaiseen tuotto- tai kuluryhmään.

Oikaistu liiketulos Liiketulosta oikaistaan erällä, joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena.
Oikaistu osakekohtainen tulos Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden voitto oikaistuna kuluerällä, joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena
——————————————-
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo

Suurimmat osakkeenomistajat osakemäärän mukaan 31.03.2021
Osakemäärä % osakkeista
Tianta Oy 4 595 277 24,2
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 1 683 900 8,9
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 899 475 4,7
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 824 641 4,3
Teleste Oyj 768 194 4,0
Mariatorp Oy 650 000 3,4
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 521 150 2,7
Valtion Eläkerahasto 500 000 2,6
Wipunen Varainhallinta Oy 500 000 2,6
OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto 240 408 1,3

Suurimmat osakkeenomistajat sektoreittain 31.03.2021
Osakkeenomistajat sektorin mukaan Omistajien määrä % osakkeen- omistajista Osakkeet % osakkeista
Kotitaloudet 5 560 94,2 5 291 424 27,9
Julkisyhteisöt 3 0,1 1 920 625 10,1
Rahoitus-ja vakuutuslaitokset 20 0,3 3 472 167 18,3
Yritykset 270 4,6 8 061 488 42,5
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 20 0,3 43 918 0,2
Ulkomaalaisomistus 29 0,5 195 966 1,0
Yhteensä 5 902 100,0 18 985 588 100,0
Joista hallintarekisteröityjä 10 0,2 542 242 2,9

Suurimmat osakkeenomistajat osakkeiden jakauman mukaan 31.03.2021
Osakemäärä Omistajien määrä % osakkeen- omistajista Osakemäärä % osakkeista
1-100 1 701 28,8 94 655 0,5
101-500 2 391 40,5 645 271 3,4
501-1 000 825 14,0 666 649 3,5
1 001-5 000 785 13,3 1 750 512 9,2
5 001-10 000 91 1,5 633 667 3,3
10 001-50 000 81 1,4 1 654 953 8,7
50 001-100 000 7 0,1 518 454 2,7
100 001-500 000 14 0,2 3 078 790 16,2
500 001- 7 0,1 9 942 637 52,4
Yhteensä 5 902 100,0 18 985 588 100,0
Hallintarekisteri 10 0,2 542 242 2,9

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, puh 02 2605 611

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com

Liite

Attachments


Teleste Q1 2021 FI

Teleste Q1 2021 FI…Alkuperäinen artikkeli