Etusivu » Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2021

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2021

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2021

| Source:

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Helsinki, FINLAND

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2021
Pörssitiedote 6.5.2021 klo 8.30

YHTEENVETO KAUDELTA TAMMIKUU-MAALISKUU/2021 (VERTAILUKAUSI TAMMIKUU-MAALISKUU /2020)

 • Omavaraisuusaste nousi 31.3.2021 tilanteessa 52,8 prosenttiin (31.12.2020: 50,8 prosenttia). Yhtiö on pystynyt maksamaan lainojaan pois ylimääräisin lainanlyhennyksin sekä kasvattamaan kassavarojaan myymällä heikosti tuottavaa asuntokantaa. Kassavarat olivat 7,1 miljoonaa euroa.
 • Ovaro solmi tammikuussa 2021 1,9 miljoonan euron lainasopimuksen POP Pankki ryhmään kuuluvan Reisjärven Osuuspankin kanssa. Laina erääntyy maksettavaksi 18.1.2025 ja maksetaan sopimusehtojen mukaisesti korkoa 12 kuukauden euribor plus 2,8 prosenttia.
 • Vuokrasalkun vuositasolle skaalattu nettotuotto kasvoi 6,7 prosenttiin, kun se 31.12.2020 tilanteessa oli 5,8 prosenttia. Nettotuoton kasvuun vaikutti eniten koko vuoden tasaisesti kehittynyt Vuokrasalkun vuokrausaste.
 • Vuokrasalkun vuokrausaste oli 94,04 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 85,60 prosenttia. Yhtiö jatkaa vuokrausastetta kehittäviä toimenpiteitä ja tämän vuoksi siirsi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana pääosan asuntojen vuokrauksesta itselleen.
 • Operatiivinen tulos (EPRA) parani 89 tuhatta ja oli -286 tuhatta euroa ( -375 tuhatta euroa). Suurin yksittäinen vaikutus parannukseen oli rahoituskulujen laskulla, yhteensä 150 tuhatta euroa. Tämän lisäksi hallinnon kulut laskivat 83 tuhatta euroa johtuen pitkälti vähentyneestä asiantuntijapalveluiden käytöstä. Muutos hallinnon kuluissa oli oikean suuntaista, mutta alkuvuoden selvitystyöt kiinteistöjen käyvistä arvoista rasittivat kertaluontoisesti hallinnon kuluja. Tilikauden kiinteistöverot, vuoden 2021 osalta oli 213 tuhatta euroa, jotka kirjataan kokonaisuudessaan ensimmäiselle vuosineljännekselle.
 • Hoitokulut oli -1 372 tuhatta euroa (-1 407 tuhatta euroa). Hoitokulut olivat alkuvuodesta suhteellisen korkealla tasolla johtuen kylmästä ja lumisesta talvesta.
 • Liikevaihto oli 2 337 tuhatta euroa (2 519 tuhatta euroa). Vertailukauteen nähden liikevaihto laski 182 tuhatta euroa johtuen yhtiön strategian mukaisista myynneistä Myyntisalkusta. Yhtiö on järjestelmällisesti vähentänyt myyntisalkussa olevien ja huonosti tuottavien asuntojen määrä ja samalla panostanut Vuokrasalkun asuntojen vuokrattavuuteen.
 • Katsauskauden tulos oli tappiollinen 845 tuhatta euroa (-592 tuhatta euroa). Tulos sisältää myytyjen huoneistojen välityspalkkiot ja arvonalennukset sekä huoneistoremonteista aiheutuneet kirjaukset.
 • Asuntojen myynnit ovat jatkuneet Myyntisalkusta suunnitelman mukaisesti. Asuntoja myytiin katsauskaudella yhteensä 55 kappaletta (31 kappaletta), joista 40 kappaletta Myyntisalkusta. Myynnit ovat toteutuneet lähes tasearvojen mukaisesti, myytyjen asuntojen tasearvot olivat 9,0 miljoonaa euroa ja velattomat kauppahinnat 8,9 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJA MARKO HUTTUNEN

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n kehitystyö ja ensimmäinen vuosineljännes eteni strategian mukaisella polulla. Viime vuoden reippaat otteet yhtiön saneeraamisessa ja kehittämisessä alkavat näkyä yhtiön luvuissa. Operatiivinen tulos ei ollut tyydyttävä, mutta vastasi ennustetta. Toiminnan suunta on oikea ja kulurakenne on keventynyt sekä hallintokulujen että rahoituskulujen osalta.

Vuokra-asuntoja on tänä keväänä ollut markkinoilla kysyntään nähden paljon tarjolla. Tästä huolimatta yhtiö on pystynyt parantamaan vuokrausastetta merkittävästi edelliseen vuoteen nähden. Alkuvuodesta tehdyn asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan olemme asiakkaiden mielestä houkutteleva ja luotettava vuokranantaja. Pyrimme edelleen kehittämään asiakastyytyväisyyttä entisestään panostamalla muun muassa asuntojen kuntoon sekä palveluihin.

Alkuvuosi on kulunut uusien kasvuinvestointien suunnittelussa sekä Myyntisalkun kiinteistöjen aktiivisen myynnin parissa. Ovaro haluaa profiloitua aktiivisena kiinteistöjen omistajana sekä kiinteistö- ja aluekehittäjänä. Strategian mukaan siirrämme yhtiön painopistettä kiinteistö- ja aluekehitykseen. 28.4 julkistettu Jyväskylän Kukkula-hanke on toteutuessaan Ovarolle ensimmäinen merkittävä askel kiinteistökehittäjänä. Lisäksi yhtiöllä on suunnittelupöydällä useita muitakin hankkeita.

Kevään aikana yhtiön vakavaraisuus on merkittävästi parantunut, omavaraisuuden ollessa jo yli 52 prosenttia. Pyrimme lyhentämään nykyisiä lainojamme käteisvarojen puitteissa, mikä vähentää osaltaan myös yhtiön rahoituskuluja. Näin yhtiömme on paremmassa neuvotteluasemassa uuden rahoituksen suhteen. Tuloksen kääntäminen selkeästi voitolliseksi on keskeisin tavoite.

OHJEISTUS

Ovaro Kiinteistösijoitus arvioi vuoden 2021 operatiivisen tuloksen (EPRA) olevan parempi kuin vuonna 2020.

YHTEENVETOTAULUKKO

Keskeiset tunnusluvut
1-3/2021 1-3/2020 muutos 1-12/2020
Liikevaihto, t€ 2 337 2 519 -7,2 % 9 677
Nettotuotto, t€ 965 1 032 -6,5 % 5 330
Katsauskauden tulos, t€ -845 -592 -42,7 % -11 501
Tulos/osake, laimentamaton, € -0,09 -0,06 -50,0 % -1,24
Taseen loppusumma, M€ 110,0 154,8 -29,0 % 116,2
Rahavarat, M€ 7,1 11,6 -38,8 % 4,9
Vaihtoehtoiset tunnusluvut
Operatiivinen tulos (EPRA), t € -286 -375 23,7 % 216
EPRA-tulos/osake, € -0,03 -0,04 25,0 % 0,02
Nettovarallisuus/osake (EPRA) € 6,20 7,76 -20,1 % 6,29

EPRA-tulos

EPRA-tulos oli koko tilikaudelta -286 tuhatta euroa, kun se vuotta aiemmin (1–3/2020) oli -375 tuhatta euroa. EPRA-tuloksen muutokset vertailukauteen nähden syntyivät seuraavista eristä:

 • Liikevaihto laski vertailukauteen nähden 182 tuhatta euroa, johtuen myyntisalkun myynneistä erityisesti heikommin tuottavan myyntisalkun kohteiden osalta ja samalla yhtiö kasvatti vuokrasalkun liikevaihtoa parantuneen asuntojen vuokrattavuuden ja sitä kautta kasvaneen vuokrausasteen kautta.
 • Hoitokulujen suhde vertailukauteen nähden oli suhteellisen korkealla tasolla johtuen alkuvuoden kylmästä ja lumisesta talvesta.
 • Hallinnon kulut laskivat vertailukauteen nähden 83 tuhatta euroa johtuen pitkälti vähentyneestä asiantuntijapalveluiden käytöstä. Hallinnon kuluja nostivat alkuvuodesta kertaluontoisesti toteutettu kiinteistöjen käyvän arvon arvostukseen tehty ylimääräinen arvonalennus ja siihen liittyvät taustatyöt.
 • Rahoituskulut pienentyivät 150 tuhatta euroa vertailukauteen nähden johtuen pienentyneestä lainakannasta. Yhtiön teki ylimääräisiä lainanlyhennyksiä sekä asuntomyyntien takia pienentyi myös yhtiölainojen määrä.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Ovaro Kiinteistösijoitus arvioi, että yhtiön lähiajan keskeisimmät riskit ja epävarmuustekijät liittyvät
asuntojen arvonmuutokseen, sijoituskiinteistöjen myynteihin, korjausmenoihin, rahoitukseen ja korkotasoon. Näistä asuntojen arvonmuutosta yhtiö pitää merkittävimpänä. Asuntomarkkinoilla tapahtuvat asuntojen hintojen muutokset vaikuttavat yhtiön asuntojen arvoihin ja heijastuvat sitä kautta yhtiön tulokseen.

Yhtiöllä voi olla haastavaa toteuttaa huoneistomyyntejä tavoittelemassaan määrässä.

Yhtiö pyrkii kiinteistöjen suunnitelmallisella ylläpidolla ja aktiivisella vuokrauksella ylläpitämään kiinteistöjen ja asuntojen arvoa. On kuitenkin mahdollista, että yhtiön ajanmukaistamiskulut saattavat kasvaa. Suurilla odottamattomilla korjauksilla ja korjausmenoilla olisi negatiivinen vaikutus vuokrausasteeseen, vuokratuottoihin ja kannattavuuteen.

Yhtiön rahoitusasema on tarkasteluhetkellä vakaa.

Yhtiön kassavirallinen tuotto on matala suhteessa hallinnon ja rahoituksen kustannuksiin. Matala kassavirta johtuu pitkälti myyntiin vapautetuista myyntisalkun asunnoista, jolloin asunnot eivät ole vuokrattuna. Korkojen nousu voi vaikuttaa negatiivisesti yhtiön kassavirralliseen eli operatiiviseen tulokseen (EPRA). Korkotason nousu voi olla merkittävä riski yhtiön tuloksentekokyvyn kannalta. Yhtiön voi olla vaikea turvata vieraan pääoman ehtoinen rahoitus kilpailukykyisillä ehdoilla.

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Marko Huttunen, puh 050 329 2563.

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.ovaro.fi

Liite: Osavuosikatsaus Q1.pdf

Attachments


Osavuosikatsaus Q1 2021

Osavuosikatsaus Q1 2021…Alkuperäinen artikkeli