Etusivu » Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2021

Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2021

Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2021

| Source:

Vaisala Oyj

Vaisala Oyj

Vantaa, FINLAND

English
Finnish

Vaisala Oyj Osavuosikatsaus 29.4.2021 klo 9.00

Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammimaaliskuu 2021
Vuosi alkoi vahvasti. Vaisala nostaa vuoden 2021 liiketoiminnan näkymien alarajaa.

Ensimmäinen neljännes 2021 lyhyesti

  • Saadut tilaukset 106,1 (89,7) miljoonaa euroa, kasvua 18 %
  • Tilauskanta kauden lopussa 155,4 (141,6) miljoonaa euroa, kasvua 10 %
  • Liikevaihto 92,0 (87,2) miljoonaa euroa, kasvua 5 %
  • Liiketulos (EBIT) 8,1 (5,2) miljoonaa euroa, 8,8 (6,0) % liikevaihdosta
  • Osakekohtainen tulos 0,17 (0,11) euroa
  • Liiketoiminnan rahavirta 18,2 (5,3) miljoonaa euroa

Markkinakehitys ja liiketoiminnan näkymät vuodelle 2021
COVID-19-pandemia luo edelleen huomattavaa epävarmuutta vuoteen 2021. Globaalin talouden elpymisen odotetaan kuitenkin jatkuvan vuonna 2021.

Teollisten mittausten markkinan odotetaan elpyvän heikon vuoden 2020 jälkeen. Life science – ja sähkönsiirtomarkkinoiden odotetaan kasvavan edelleen. Nestemittausmarkkinan elpymisen odotetaan alkavan.

Kehittyneiden maiden meteorologiamarkkinan odotetaan olevan vakaa, kun taas kehittyvissä maissa kysynnän odotetaan edelleen kärsivän rahoituksen puutteesta ja viivästyneestä päätöksenteosta. Lentosäämarkkina laski merkittävästi vuonna 2020 globaalin pandemian seurauksena ja markkinanäkymä on edelleen heikko, vaikka jonkinasteista elpymistä on odotettavissa. Tiesäämarkkinan odotetaan olevan vakaa. Uusiutuvan energian markkinan odotetaan kasvavan edelleen.

Vahva vuoden alku lisää luottamusta koko vuoden osalta epävarmuuden jatkumisesta huolimatta. Siten Vaisala nostaa vuoden 2021 liiketoiminnan näkymien alarajaa. Vaisala arvioi nyt vuoden 2021 liikevaihdon olevan 380–400 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 35–45 miljoonaa euroa.

Aikaisemmin Vaisala arvioi vuoden 2021 liikevaihdon olevan 370–400 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 30–45 miljoonaa euroa.

Avainluvut
Milj. euroa 1-3/
2021
1-3/
2020
Muutos 1-12/
2020
Saadut tilaukset 106,1 89,7 18 % 382,8
Tilauskanta 155,4 141,6 10 % 137,8
Liikevaihto 92,0 87,2 5 % 379,5
Bruttokate 50,4 49,2 2 % 212,9
Bruttokateprosentti 54,8 56,4 56,1
Kiinteät kulut 42,4 44,0 -4 % 169,2
Liiketulos 8,1 5,2 44,8
Liiketulosprosentti 8,8 6,0 11,8
Tulos ennen veroja 7,9 5,0 41,3
Kauden tulos 6,3 4,0 32,8
Osakekohtainen tulos 0,17 0,11 51 % 0,91
Oman pääoman tuotto, % 12,7 8,1 16,3
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin
hyödykkeisiin 4,5 7,8 -42 % 31,0
Poistot ja arvonalentumiset 5,3 4,9 7 % 21,1
Liiketoiminnan rahavirta 18,2 5,3 247 % 41,0
Rahavarat 53,9 52,9 2 % 45,4
Korolliset velat 51,7 52,0 -0 % 57,0
Nettovelkaantumisaste, % -1,2 -0,5 5,7

Vaisalan toimitusjohtaja Kai Öistämö
“Vaisalan vuosi 2021 alkoi vahvasti. Markkinaympäristö oli monelta osin odotettua positiivisempi. Tämän ansiosta Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen kysyntä kasvoi merkittävästi. Myös Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella kysyntä kasvoi vahvasti. Näiden seurauksena Vaisalan saadut tilaukset kasvoivat 18 % vuoden takaiseen verrattuna. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen saadut tilaukset olivat vahvat kaikilla markkinoilla. Kasvu oli suhteellisesti vahvin sähkönsiirtomarkkinalla. Kiinan talouden elpymisellä oli tärkeä merkitys liiketoiminta-alueen tilausten kasvuun. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen saadut tilaukset kasvoivat uusiutuvan energian markkinalla ja tieliikennemarkkinalla. Lentosäämarkkinan heikkous jatkui, ja sen saamat tilaukset laskivat edelliseen vuoteen verrattuna.

Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 5 %. Liikevaihto kasvoi eniten life science -markkinalla, teollisten instrumenttien markkinalla, uusiutuvan energian markkinalla ja tieliikennemarkkinalla. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 12 %. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen liikevaihto oli noin vertailukauden tasolla lentosäämarkkinan laskun jatkumisen seurauksena. Kiinteät kulut laskivat COVID-19-pandemian käynnistämien tehokkaampien työskentelytapojen seurauksena. Liiketulos parani ja liiketulosmarginaali nousi 8,8 %:iin.

Strategiamme toteuttaminen eteni hyvin. Jatkoimme tuoteportfoliomme uudistamista molemmilla liiketoiminta-alueilla ja digitaalisen palveluliiketoiminnan muutos edistyi suunnitellusti. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen lippulaivamarkkinat eli kosteus- ja hiilidioksidimittaukset vastasivat onnistuneesti kasvaneeseen kysyntään. Kasvuliiketoiminnoista olosuhdevalvontajärjestelmien ja sähköjärjestelmien kunnonvalvontalaitteiden kasvu oli vahva. Nestemittausratkaisujen liikevaihdon lasku oli seurausta edeltävien vuosineljännesten alhaisesta tilausvirrasta. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen projektitoimitukset etenivät hyvin huolimatta muutamasta COVID-19-pandemiasta johtuneesta projektitoimituksen viivästymisestä. Uusiutuvan energian markkinan liikevaihto kasvoi vahvasti edelliseen vuoteen verrattuna.

Vahva vuoden alku lisää luottamusta koko vuoden osalta epävarmuuden jatkumisesta huolimatta. Tämän seurauksena nostamme liiketoiminnan näkymien alarajaa. Arvioimme nyt vuoden 2021 liikevaihdon olevan 380–400 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 35–45 miljoonaa euroa.”

Tuloskehitys Q1 2021

Saadut tilaukset ja tilauskanta

Milj. euroa 1-3/
2021
1-3/
2020
Muutos FX* 1-12/
2020
Saadut tilaukset 106,1 89,7 18 % 23 % 382,8
Tilauskanta kauden lopussa 155,4 141,6 10 % 137,8

* Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen saadut tilaukset kasvoivat 18 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 106,1 (89,7) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat uusiutuvan energian markkinalla, tiesäämarkkinalla ja teollisten instrumenttien markkinalla. Toisaalta lentosäämarkkina oli edelleen heikko. Saadut tilaukset kasvoivat molemmilla liiketoiminta-alueilla.

Maaliskuun 2021 lopussa tilauskanta oli 155,4 (141,6) miljoonaa euroa ja kasvoi 10 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskanta kasvoi molemmilla liiketoiminta-alueilla. Tilauskannasta 110,1 (93,9) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2021. Lokakuussa 2019 tiedotettu 13 miljoonan euron sopimus sääinfrastruktuuriprojektin toimittamisesta Etiopian Ilmatieteen laitokselle ei sisälly tilauskantaan.

Taloudellinen kehitys

Milj. euroa 1-3/
2021
1-3/
2020
Muutos FX** 1-12/
2020
Liikevaihto 92,0 87,2 5 % 9 % 379,5
Tuotteet 66,0 58,9 12 % 267,3
Projektit 13,1 14,6 -10 % 59,3
Palvelut 12,6 13,7 -8 % 52,9
Vuokratuotot 0,2
Bruttokateprosentti 54,8 56,4 56,1
Kiinteät kulut 42,4 44,0 -4 % 169,2
T&K-menot 13,2 13,9 -5 % 53,2
Poistot* 1,9 1,7 7,5
Liiketulos 8,1 5,2 44,8
% liikevaihdosta 8,8 6,0 11,8

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen liiketulos parani edellisestä vuodesta 8,1 (5,2) miljoonaan euroon ja oli 8,8 (6,0) % liikevaihdosta. Liiketulos parani liikevaihdon kasvun ja alempien kiinteiden kulujen myötä.

Liikevaihto kasvoi 5 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 92,0 (87,2) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihdon kasvu oli 9 %. Liikevaihto kasvoi eniten life science -markkinalla, teollisten instrumenttien markkinalla, uusiutuvan energian markkinalla sekä tiesäämarkkinalla. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi ja Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen liikevaihto oli noin edellisen vuoden tasolla. Vertailukauden palveluliiketoiminnan liikevaihto sisälsi lopetetut uusiutuvan energian asiakassegmentille tarjotut arviointipalvelut sekä vuokratuotot.

Bruttokateprosentti laski 54,8 (56,4) %:iin pääasiassa tuotemiksin ja euron vahvistumisen seurauksena. Kiinteät kulut laskivat edelliseen vuoteen verrattuna COVID-19-pandemian käynnistämien tehokkaampien työskentelytapojen myötä.

Vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,2 (-0,2) miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja oli 7,9 (5,0) miljoonaa euroa ja kauden tulos 6,3 (4,0) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,17 (0,11) euroa.

Tase, rahavirta ja rahoitus
Vaisalan tase säilyi vahvana tammi–maaliskuussa 2021. Rahavarat kasvoivat 53,9 (31.12.2020: 45,4) miljoonaan euroon maaliskuun lopussa sisältäen 5 miljoonan euron valmiusluoton takaisinmaksun. Taseen loppusumma oli maaliskuun lopussa 364,4 (31.12.2020: 351,8) miljoonaa euroa. Varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2021 päätöksen mukainen osingonmaksuvelka oli 22 miljoonaa euroa.

Tammi–maaliskuussa 2021 liiketoiminnan rahavirta kasvoi 18,2 (5,3) miljoonaan euroon pääasiassa parantuneen kauden tuloksen sekä velkojen kasvun seurauksena.

Vaisalalla oli 31.3.2021 korollisia lainoja rahoituslaitoksilta 40,1 (31.12.2020: 45,2) miljoonaa euroa, josta 40,0 miljoonaa euroa oli pitkäaikaista lainaa. Tämän lisäksi korollisia vuokrasopimusvelkoja oli yhteensä 11,6 (31.12.2020: 11,9) miljoonaa euroa.

Investoinnit
Tammi–maaliskuussa 2021 investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin olivat 4,5 (7,8) miljoonaa euroa. Investoinnit liittyivät pääosin koneisiin ja kalustoon, joilla kehitetään ja ylläpidetään Vaisalan tuotanto- ja palvelutoimintoja.

Poistot ja arvonalentumiset olivat 5,3 (4,9) miljoonaa euroa. Tämä sisälsi 1,9 (1,7) miljoonaa euroa yritysostojen yhteydessä tunnistettujen aineettomien hyödykkeiden poistoja.

Henkilöstö
Tammi–maaliskuussa 2021 Vaisalassa työskenteli keskimäärin 1 929 (1 879) henkilöä. Maaliskuun 2021 lopussa henkilöstön määrä oli 1 933 (31.12.2020: 1 939). Henkilöstöstä 77 (77) % työskenteli EMEA-alueella, 15 (14) % Americas-alueella ja 9 (9) % APAC-alueella. Henkilöstöstä 65 (65) % työskenteli Suomessa.

Q1 2021 liiketoiminnan kehitys liiketoiminta-alueittain

Teollisten mittausten liiketoiminta-alue

Milj. euroa 1-3/
2021
1-3/
2020
Muutos FX** 1-12/
2020
Saadut tilaukset 45,9 37,5 22 % 29 % 146,0
Tilauskanta kauden lopussa 24,9 19,1 30 % 18,0
Liikevaihto 39,7 35,4 12 % 17 % 143,9
Tuotteet 36,1 31,8 13 % 129,9
Palvelut 3,6 3,6 1 % 14,1
Bruttokateprosentti 63,5 65,8 64,4
Kiinteät kulut 15,8 15,7 0 % 61,5
T&K-menot 4,8 5,1 -6 % 19,2
Poistot* 0,4 0,4 1,7
Liiketulos 9,4 7,6 31,6
% liikevaihdosta 23,8 21,4 21,9

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Q1 2021 kehitys
Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen saadut tilaukset kasvoivat 22 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 45,9 (37,5) miljoonaa euroa. Saatujen tilausten kasvu oli vahva kaikilla markkinoilla. Kasvu oli suhteellisesti vahvin sähkönsiirtomarkkinalla, vaikka sen osuus saaduista tilauksista oli yhä alle 10 %.

Maaliskuun 2021 lopussa Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tilauskanta oli 24,9 (19,1) miljoonaa euroa ja se kasvoi 30 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskannasta 23,0 (17,1) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2021. Tilauskanta kasvoi kaikilla markkinoilla.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen liiketulos parani edellisen vuoteen verrattuna ja oli 9,4 (7,6) miljoonaa euroa eli 23,8 (21,4) % liikevaihdosta. Liikevaihdon kasvu paransi liiketulosta.

Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 39,7 (35,4) miljoonaa euroa ja se kasvoi 12 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihdon kasvu oli 17 %. Liikevaihdon kasvu oli vahva life science -markkinalla ja sähkönsiirtomarkkinalla sekä hyvä teollisten instrumenttien markkinalla. Nestemittausratkaisujen liikevaihto laski vuoden 2020 toisen puoliskon heikon tilausvirran seurauksena.

Bruttokateprosentti laski 63,5 (65,8) %:iin pääasiassa tuotemiksin ja euron vahvistumisen seurauksena.
Kiinteät kulut olivat edellisen vuoden tasolla.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alue

Milj. euroa 1-3/
2021
1-3/
2020
Muutos FX** 1-12/
2020
Saadut tilaukset 60,3 52,2 15 % 18 % 236,9
Tilauskanta kauden lopussa 130,5 122,5 6 % 119,8
Liikevaihto 52,2 51,8 1 % 4 % 235,5
Tuotteet 29,9 27,1 11 % 137,4
Projektit 13,1 14,6 -10 % 59,3
Palvelut 9,0 10,1 -11 % 38,8
Vuokratuotot 0,2
Bruttokateprosentti 48,1 50,0 51,0
Kiinteät kulut 26,1 28,2 -8 % 106,3
T&K-menot 8,4 8,8 -5 % 34,1
Poistot* 1,5 1,3 5,8
Liiketulos -0,9 -2,4 14,6
% liikevaihdosta -1,7 -4,6 6,2

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Q1 2021 kehitys
Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen saadut tilaukset kasvoivat 15 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 60,3 (52,2) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat uusiutuvan energian markkinalla ja tiesäämarkkinalla, kun taas meteorologiamarkkinan saadut tilaukset olivat edellisen vuoden tasolla. Lentosäämarkkinan paraneminen on viivästynyt, minkä seurauksena saadut tilaukset laskivat edelliseen vuoteen verrattuna.

Maaliskuun 2021 lopussa Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen tilauskanta oli 130,5 (122,5) miljoonaa euroa ja se kasvoi 6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskannasta 87,1 (76,8) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2021. Tilauskanta kasvoi uusiutuvan energian markkinalla sekä tiesää- ja meteorologiamarkkinoilla. Lentosäämarkkinalla tilauskanta laski. Lokakuussa 2019 tiedotettu 13 miljoonan euron sopimus sääinfrastruktuuriprojektin toimittamisesta Etiopian Ilmatieteen laitokselle ei sisälly tilauskantaan.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen liiketulos parani edelliseen vuoteen verrattuna alhaisempien kiinteiden kulujen seurauksena ja oli -0,9 (-2,4) miljoonaa euroa eli -1,7
(-4,6) % liikevaihdosta.

Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 52,2 (51,8) miljoonaa euroa ja se kasvoi 1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihdon kasvu oli 4 %. Liikevaihto kasvoi uusiutuvan energian markkinalla sekä tiesää- ja meteorologiamarkkinoilla, ja laski lentosäämarkkinalla. Vertailukauden palveluliiketoiminnan liikevaihto sisälsi lopetetut uusiutuvan energian asiakassegmentille tarjotut arviointipalvelut sekä vuokratuotot.

Bruttokateprosentti laski 48,1 (50,0) %:iin pääasiassa tuotemiksin ja euron vahvistumisen seurauksena. Kiinteät kulut laskivat edelliseen vuoteen verrattuna COVID-19-pandemian käynnistämien tehokkaampien työskentelytapojen seurauksena.
COVID-19-pandemian vaikutukset
COVID-19-pandemiasta seurannut globaali talouden taantuma on vaikuttanut erityisesti lentosäämarkkinaan ja kehittyviin markkinoihin. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alue ei saanut isoja projektitilauksia epävarmuuden ja asiakkaiden pitkittyneen päätöksenteon takia. Saadut tilaukset laskivat lentosäämarkkinalla. Muutamat projektitoimitukset viivästyivät COVID-19-pandemiasta aiheutuneiden matkustusrajoitusten seurauksena. Talouden elpyminen erityisesti Kiinassa vaikutti positiivisesti Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen ensimmäisen neljänneksen saatuihin tilauksiin ja liikevaihtoon. On kuitenkin vaikeaa arvioida pandemian vaikutusta taloudelliseen tulokseen.

Vaisalan tuotanto ja logistiikka ovat toimineet kitkattomasti onnistuneiden rajoitustoimenpiteiden ansiosta. Vaisala on tehnyt tiivistä yhteistyötä strategisten toimittajien kanssa turvatakseen komponenttien saatavuuden. Kriittisimpien komponenttien varastot olivat normaalilla tasolla maaliskuun 2021 lopussa. Matkustusrajoitukset ja muut COVID-19-pandemiaan liittyvät rajoitukset ovat hankaloittaneet kenttäpalveluiden toimintaa ja rajoittaneet pääsyä asiakaskohteisiin.

COVID-19-pandemiasta huolimatta Vaisala on jatkanut keskeytyksettä tutkimus- ja kehityshankkeitaan sekä avainprosessiensa ja -järjestelmiensä kehittämistä varmistaakseen strategisten projektien etenemisen suunnitellusti.

Vaisalan tase ja rahavirta pysyivät vahvoina. Nettovelkaantumisaste (gearing) oli -1,2 % maaliskuun 2021 lopussa. Asiakkaiden maksukäyttäytymisessä ei ole havaittu olennaista muutosta eikä luottotappiovaraus muuttunut olennaisesti ensimmäisellä neljänneksellä.

Muutokset johtoryhmässä
Olli Nastamo, s. 1956, nimitettiin 7.1.2021 kehitysjohtajaksi. Olli Nastamo aloitti tehtävässään 1.3.2021. Hän on Vaisalan johtoryhmän jäsen ja hän raportoi toimitusjohtaja Kai Öistämölle.

Varsinainen yhtiökokous 2021
Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 30.3.2021. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.

Osinko
Osingoksi vahvistettiin 0,61 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 1.4.2021 ja maksupäivä 12.4.2021.

Hallitus
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen jäseninä jatkavat Petri Castrén, Antti Jääskeläinen, Petra Lundström, Jukka Rinnevaara, Kaarina Ståhlberg, Tuomas Syrjänen, Raimo Voipio ja Ville Voipio.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 55 000 euroa ja jäsenten palkkioksi 40 000 euroa. Vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Vaisala Oyj:n A-sarjan osakkeina ja loput rahana. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 500 euroa per osallistuttu kokous, ja että kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle, palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan tai muun hallituksen perustaman valiokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle maksetaan 1 000 euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokouspalkkiot maksetaan rahana. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastaja
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Reeta Virolainen. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaisesti.

Valtuutus omien A-sarjan osakkeiden suunnattuun hankkimiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 500 000 yhtiön oman A-sarjan osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.9.2022 saakka.

Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 835 794 oman A-sarjan osakkeen luovuttamisesta. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Osakkeita voidaan luovuttaa suunnatusti maksutta osana yhtiön osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Osakkeiden merkintähinta voidaan maksaa rahan sijasta myös kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella. Valtuutus on voimassa 30.9.2022 saakka. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 30.3.2025 saakka.

Hallituksen järjestäytymiskokous
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Ville Voipion ja varapuheenjohtajaksi Raimo Voipion.

Kaarina Ståhlberg valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petri Castrén, Antti Jääskeläinen ja Raimo Voipio jäseniksi. Ville Voipio valittiin palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petra Lundström, Jukka Rinnevaara ja Tuomas Syrjänen jäseniksi. Tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja ja kaikki jäsenet ovat yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Osakkeet ja osakkeenomistajat
Osakepääoma ja osakkeet
Vaisalan osakepääoma 31.3.2021 oli 7 660 808 euroa. Vaisalalla on 36 436 728 osaketta, joista 6 731 092 kuuluu sarjaan K ja 29 705 636 sarjaan A. K- ja A-sarjan osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen K-sarjan osake tuottaa oikeuden äänestää yhtiökokouksessa 20 äänellä ja jokainen A-sarjan osake 1 äänellä. A-sarjan osakkeet edustivat 81,5 % kaikista osakkeista ja 18,1 % äänimäärästä. K-sarjan osakkeet puolestaan edustivat 18,5 % kaikista osakkeista ja 81,9 % äänimäärästä.

Osakevaihto ja kurssikehitys
Vaisalan A-sarjan osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä tammi–maaliskuussa 2021 yhteensä 852 404 kappaletta 29,5 miljoonan euron kokonaishintaan. A-sarjan osakkeen viimeinen kauppa tehtiin Nasdaq Helsingissä hintaan 31,85 euroa. Osakkeen ylin kurssi oli 43,15 euroa ja alin 30,00 euroa. Osakkeen volyymilla painotettu keskikurssi oli 34,53 euroa.

A-sarjan osakkeiden markkina-arvo 31.3.2021 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 935,4 miljoonaa euroa. Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa pörssissä noteeraamattomat K-sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeen maaliskuun viimeisen kaupankäyntipäivän päätöskurssiin, oli 1 149,8 miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Omat osakkeet
Maaliskuussa 2021 Vaisala luovutti yhteensä 87 100 yhtiön hallussa ollutta A-sarjan osaketta vastikkeetta yhtiön osakepalkkiojärjestelmään 2018 kuuluneille 28 avainhenkilölle osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Näistä osakkeista 4 000 luovutettiin toimitusjohtaja Kai Öistämölle ja 13 850 entiselle toimitusjohtaja Kjell Forsénille. Lisäksi Kjell Forsénille luovutettiin 11 520 osaketta osakepalkkiojärjestelmästä 2019–2021 ja 2 764 osaketta osakepalkkiojärjestelmästä 2020–2022 osakepalkkiojärjestelmien ehtojen mukaisesti. Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustui Vaisalan yhtiökokouksen 3.6.2020 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Tämän luovutuksen jälkeen 31.3.2021 yhtiön hallussa oli 335 655 omaa A-sarjan osaketta, mikä vastaa 1,1 % A-sarjan osakkeista ja 0,9 % kaikista osakkeista.

Osakkeenomistajat
Maaliskuun 2021 lopussa Vaisalalla oli 11 349 (10 146) rekisteröityä osakkeenomistajaa. Suomen ulkopuolella olevat omistajat ja hallintarekisteröidyt omistajat omistivat osakkeista 19,1 (17,5) %. Kotitaloudet omistivat osakkeista 40,6 (40,8) %, yksityiset yritykset 13,1 (13,2) %, rahoitus- ja vakuutuslaitokset 13,2 (13,9) %, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 10,7 (10,9) % ja julkisyhteisöt 3,4 (3,7) %.

Lisää tietoa Vaisalan osakkeista ja osakkeenomistajista on yhtiön verkkosivuilla osoitteessa vaisala.fi/sijoittajat.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
COVID-19-pandemian vaikutukset Vaisalan liiketoimintaan riippuvat tämän poikkeuksellisen tilanteen kestosta ja vakavuudesta. Vallitseva komponenttipula voi viivästyttää tai keskeyttää toimituksia. Vaisalan toimituskyky voi heikentyä johtuen tavarantoimittajien tuotantokatkoksista, oman tuotantohenkilökunnan poissaoloista tai häiriöistä sisääntulevassa ja/tai ulosmenevässä logistiikassa. Kysyntä voi vaihdella merkittävästi maittain tai markkinasegmenteittäin. Myös asiakkaiden toipuminen poikkeuksellisesta tilanteesta vaihtelee paljon. Pandemian vaikutukset asiakkaiden rahavirtoihin voivat olla merkittäviä ja johtaa luottotappioihin. Poikkeuksellinen tilanne voi myös aiheuttaa viivästymisiä tai keskeytyksiä Vaisalan toiminnoissa, esimerkiksi projektitoimituksissa sekä tutkimuksessa ja kehityksessä.

Epävarmuudet kansainvälisessä kauppapolitiikassa tai poliittisessa tilanteessa voivat heikentää tai viivästyttää Vaisalan tuotteiden ja palveluiden kysyntää. Paikallisen tuotannon suosiminen voi heikentää Vaisalan tuotteiden ja palveluiden kysyntää.

Markkinoiden hyväksymiseen, myyntikanavien kehittämiseen tai uusien tuotteiden ja palveluiden lakisääteiseen sertifiointiin liittyvät vaikeudet voivat viivästyttää Vaisalan kasvu- ja kannattavuustavoitteiden toteutumista. Asiakkaiden budjettirajoitukset, monimutkaiset päätöksentekoprosessit, rahoitusjärjestelyt ja muutokset sopimusten laajuudessa voivat viivästyttää infrastruktuurisopimusten solmimista Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella. Kyberriski ja tietojärjestelmien häiriöt voivat vaikuttaa tuotantoon ja digitaalisten ratkaisujen toimittamiseen.

Toteutetut toimenpiteet COVID-19-pandemian vaikutusten lievittämiseksi
Työntekijät
Työntekijöiden hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden takaaminen on ollut tärkein asia COVID-19-pandemian aikana. Rajoitustoimenpiteiden toteuttamiseksi ja turvallisen työympäristön takaamiseksi tehdastyöntekijöille tehtaalle pääsyä rajoitettiin. Etätyökäytännöt on otettu käyttöön kaikissa toimipaikoissa ja toimistoissa varmistettiin, että paikallisia suosituksia ja määräyksiä noudatetaan.

Asiakkaat
Tuotteiden ja palveluiden tehokas toimittaminen on ollut ratkaisevan tärkeää, kun asiakasorganisaatiot ovat ratkoneet henkilöstövajeeseen, toimistojen ja tehtaiden sulkemiseen sekä terveyttä suojaaviin toimenpiteisiin liittyviä kysymyksiä. Etäpalaverit asiakkaiden kanssa, sähköiset allekirjoitukset, toimitusten uudelleenreitittämiset, käyttöönottotestaukset etänä ja yhteistyö paikallisten kenttäpalveluntarjoajien kanssa mukaan lukien heidän etätukensa ovat esimerkkejä toimenpiteistä, jotka Vaisala on ottanut käyttöön täyttääkseen asiakkaidensa tarpeet.

Toimittajasuhteet ja yhteistyö
Vaisalalla on lukuisia toimittajia, teknologiatarjoajia ja ulkoistuskumppaneita. Liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi strategiset toimittajat on arvioitu heidän liiketoimintansa jatkuvuuden ja informaation luotettavuuden kannalta. Komponenttien oikea-aikaisen saatavuuden varmistamiseksi ostotilaukset, toimitusaikataulut sekä muutokset läpimenoajoissa on tarkastettu. Kriittisimpien komponenttien varastoja kasvatettiin väliaikaisesti vastaamaan 2–3 kuukauden tarvetta.

Viestintä
Vaisala on kommunikoinut säännöllisesti useiden sidosryhmiensä kanssa mukaan lukien työntekijät, asiakkaat, toimittajat ja viranomaiset. Tavoitteena on ollut varmistaa läpinäkyvä viestintä siitä, miten Vaisala hallitsee COVID-19-pandemian mahdollisia vaikutuksia sekä varmistaa avaintoimintojen, kuten asiakastuki ja -palvelut, jatkuvuus vaarantamatta työntekijöitä, asiakkaita tai muita sidosryhmiä. Digitaalista markkinointia on tehostettu kompensoimaan tavanomaisten markkinointitapahtumien peruuntumisia.

Likviditeetti
Vaisala on arvioinut taseensa ja likviditeettiasemansa säännöllisesti.

Skenaarioiden valmistelu
Vaisala on valmistellut vaihtoehtoisia skenaarioita ja varautumissuunnitelmia pystyäkseen tekemään perusteltuja päätöksiä epävakaassa toimintaympäristössä. Vaisala tunnisti toimituskykyyn ja kysyntänäkymiin liittyviä riskejä sekä toimintaympäristössä orastavia haasteita. Suunnitelmia sekä niiden pohjana olevia oletuksia on päivitetty ja seurattu jatkuvasti.

Lisää tietoa Vaisalan riskienhallinnasta löytyy Vuosiraportista sekä yrityksen verkkosivuilta osoitteesta vaisala.fi/sijoittajat.


Talouskalenteri 2021
23.7.2021: Puolivuosikatsaus 2021
28.10.2021: Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2021

Vantaa, 28.4.2021

Vaisala Oyj
Hallitus

Tämän katsauksen sisältämät tulevaisuuteen suuntautuneet lausumat perustuvat tällä hetkellä johdon tiedossa oleviin oletuksiin ja tekijöihin sekä tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo näiden oletusten olevan perusteltuja, ei ole varmuutta, että ne osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista. Syynä voivat olla mm. talouden, markkinoiden, kilpailuolosuhteiden, lakien, säännöksien ja valuuttakurssien muutokset.


Taloudelliset tiedot ja muutokset laskentaperiaatteissa
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti, käyttäen samoja menettelytapoja ja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2020 vuositilinpäätöksessä. Kaikki osavuosikatsauksen luvut ovat konsernilukuja. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, mistä johtuen yksittäisten lukujen summa voi poiketa osavuosikatsauksessa esitetystä. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

IFRS-standardin mukaisen osavuosikatsauksen valmistelu vaatii Vaisalan johdolta arvioiden ja oletusten tekemistä, jotka vaikuttavat raportoidun omaisuuden ja velkojen arvoon sekä tulojen ja menojen kirjaamiseen tuloslaskelmassa. Vaikka arviot perustuvat johdon parhaaseen tietämykseen osavuosikatsauksen päiväyksenä, toteutunut tulos voi erota arvioista.

Vuokralle antajan laatimisperiaatteet
Vuonna 2021 Vaisala muuttaa sen tilinpäätöksessään esittämiään laatimisperiaatteita sisältämään vuokralle antajaa koskevat laatimisperiaatteet johtuen kasvaneista vuokrajärjestelyistä, joissa Vaisala toimii vuokralle antajana.

Vaisalassa kaikki vuokrasopimukset luokitellaan operatiivisiksi vuokrasopimuksiksi, koska ne eivät kaikilta olennaisilta osin siirrä kohdeomaisuuserän omistamiselle ominaisia riskejä ja etuja. Vuokramaksut kirjataan tasaerinä vuokratuotoiksi. Vuokratuotot esitetään liikevaihdossa ja eritellään liitetiedoissa. Vuokrasopimuksen kohteena olevat omaisuuserät sisältyvät koneisiin ja kalustoon ja ne poistetaan samankaltaisiin omaisuuseriin sovelletun poistopolitiikan mukaisesti. Vaisala kirjaa vuokratuoton ansaitsemisesta syntyneet menot kuluiksi myytyjä suoritteita vastaaviin kuluihin. Vuokrasopimuksen kohteena oleville kohdeomaisuuserille tehdään arvonalentumistesti IAS 36-standardin (Omaisuuserien arvon alentuminen) mukaisesti.

Vuonna 2021 voimaan tulleet uudet ja muutetut IFRS-standardit
Viitekorkouudistuksen vaiheen 2 myötä IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 ja IFRS 16 -standardeihin tehdyt muutokset on otettu käyttöön 1.1.2021 alkaen. Muutosten käyttöönotolla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta konsernin tilinpäätöksiin tulevina tilikausina.

Konsernituloslaskelma
Milj. euroa 1-3/
2021
1-3/
2020
1-12/
2020
Liikevaihto 92,0 87,2 379,5
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -41,6 -38,0 -166,6
Bruttokate 50,4 49,2 212,9
Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut -29,2 -30,1 -116,0
Tutkimus- ja kehityskulut -13,2 -13,9 -53,2
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 0,1 0,0 1,1
Liiketulos 8,1 5,2 44,8
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 0,2
Rahoitustuotot ja -kulut -0,2 -0,2 -3,6
Tulos ennen veroja 7,9 5,0 41,3
Tuloverot -1,6 -0,9 -8,5
Kauden tulos 6,3 4,0 32,8
Kauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 6,2 4,1 32,8
Määräysvallattomille omistajille 0,1 -0,1 0,0
Kauden tulos 6,3 4,0 32,8
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos
Osakekohtainen tulos, euroa 0,17 0,11 0,91
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa 0,17 0,11 0,91

Konsernin laaja tuloslaskelma
Milj. euroa 1-3/
2021
1-3/
2020
1-12/
2020
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi (verojen jälkeen)
Etuuspohjaiset vakuutusmatemaattiset tuotot ja kulut 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 0,0 0,0 0,0
Erät, jotka saatetaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot 2,2 0,3 -4,0
Yhteensä 2,2 0,3 -4,0
Muut laajan tuloksen erät yhteensä 2,2 0,3 -4,0
Kauden laaja tulos 8,4 4,4 28,9
Kauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 8,4 4,4 28,8
Määräysvallattomille omistajille 0,1 -0,1 0,0
Kauden laaja tulos 8,4 4,4 28,9

Konsernitase
Milj. euroa
Varat 31.3.2021 31.3.2020 31.12.2020
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 62,2 71,3 63,6
Aineelliset hyödykkeet 87,9 69,6 83,9
Käyttöoikeusomaisuuserät 12,4 12,8 12,5
Osakesijoitukset 0,1 0,1 0,1
Osuus osakkuusyhtiössä 1,1 1,1 1,1
Pitkäaikaiset saamiset 1,0 1,0 0,9
Laskennalliset verosaamiset 6,8 9,7 7,3
Pitkäaikaiset varat yhteensä 171,5 165,6 169,5
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 46,3 44,4 44,5
Myyntisaamiset ja muut saamiset 65,3 68,4 64,0
Sopimuksiin perustuvat omaisuuserät ja muut myynnin
jaksotukset 22,9 23,1 24,2
Tuloverosaamiset 4,4 4,6 4,3
Rahavarat 53,9 52,9 45,4
Lyhytaikaiset varat yhteensä 192,9 193,4 182,4
Varat yhteensä 364,4 359,0 351,8

Oma pääoma ja velat 31.3.2021 31.3.2020 31.12.2020
Oma pääoma
Osakepääoma 7,7 7,7 7,7
Muut rahastot 1,9 3,2 5,6
Muuntoerot -0,6 1,6 -2,8
Omat osakkeet -4,6 -6,3 -6,3
Kertyneet voittovarat 185,1 193,7 200,8
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma, yhteensä 189,4 199,9 205,1
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,4 0,3 0,4
Oma pääoma yhteensä 189,8 200,1 205,5
Pitkäaikaiset velat
Korolliset lainat rahoituslaitoksilta 40,0 40,0
Korolliset vuokrasopimusvelat 8,9 9,1 9,2
Eläkevelvoitteet 2,3 2,5 2,3
Laskennalliset verovelat 7,4 7,7 7,7
Varaukset 0,3 0,1 0,1
Muut pitkäaikaiset velat 2,8 4,6 2,6
Pitkäaikaiset velat yhteensä 61,6 24,0 62,0
Lyhytaikaiset velat
Korolliset lainat rahoituslaitoksilta 0,1 40,2 5,2
Korolliset vuokrasopimusvelat 2,7 2,7 2,7
Ostovelat ja muut velat 79,7 60,4 52,3
Sopimuksiin perustuvat velat ja muut myynnin jaksotukset 27,3 27,5 20,9
Tuloverovelat 1,4 1,6 1,5
Varaukset 1,7 2,4 1,7
Lyhytaikaiset velat yhteensä 112,9 134,7 84,3
Velat yhteensä 174,5 158,7 146,2
Oma pääoma ja velat yhteensä 364,4 359,0 351,8

Konsernin rahavirtalaskelma
Milj. euroa 1-3/
2021
1-3/
2020
1-12/
2020
Kauden tulos 6,3 4,0 32,8
Poistot ja arvonalentumiset 5,3 4,9 21,1
Rahoitustuotot ja -kulut 0,2 0,2 3,6
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot 0,0 0,0 -0,1
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta -0,2
Tuloverot 1,6 0,9 8,5
Muut oikaisut -1,8 -3,3 -5,6
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -2,9 -4,2 -1,8
Korottomien saamisten lisäys (-) / vähennys (+) 0,6 10,7 12,6
Korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 9,9 -4,3 -18,4
Käyttöpääoman muutos 7,5 2,2 -7,5
Maksetut/Saadut rahoituserät 0,8 -0,5 -3,5
Maksetut tuloverot -1,8 -3,2 -8,2
Liiketoiminnan rahavirta 18,2 5,3 41,0
Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -0,2
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -4,5 -7,8 -31,0
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot 0,0 0,0 0,1
Osakkeiden luovutustulot 0,1 0,1
Investointien rahavirta -4,5 -7,7 -31,0
Maksetut osingot -22,0
Lainasaamisten muutos 0,0 0,0 0,1
Lainojen nostot 100,1
Lainojen takaisinmaksut -5,1 0,0 -95,0
Vuokrasopimusvelan pääoman maksut -0,8 -0,9 -3,3
Rahoituksen rahavirta -5,9 -0,8 -20,0
Rahavarojen muutos lisäys ( + ) / vähennys ( – ) 7,8 -3,2 -10,0
Rahavarat kauden alussa 45,4 56,4 56,4
Rahavarojen muutos 7,8 -3,2 -10,0
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,7 -0,2 -1,0
Rahavarat kauden lopussa 53,9 52,9 45,4

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Milj. euroa Osakepääoma Muut rahastot Muuntoerot Omat osakkeet Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä Määräysvallattomien omistajien osuus Yhteensä
Oma pääoma 31.12.2019 7,7 7,0 1,3 -7,9 190,0 198,0 0,3 198,3
Kauden tulos 4,1 4,1 -0,1 4,0
Muut laajan tuloksen erät 0,0 0,3 0,3 0,3
Osakeperusteiset maksut -4,2 1,6 -2,6 -2,6
Siirrot erien välillä 0,4 -0,4 0,0 0,0
Oma pääoma 31.3.2020 7,7 3,2 1,6 -6,3 193,7 199,9 0,3 200,1
Milj. euroa Osakepääoma Muut rahastot Muuntoerot Omat osakkeet Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä Määräysvallattomien omistajien osuus Yhteensä
Oma pääoma 31.12.2020 7,7 5,6 -2,8 -6,3 200,8 205,1 0,4 205,5
Kauden tulos 6,2 6,2 0,1 6,3
Muut laajan tuloksen erät 0,0 2,1 2,2 2,2
Osingonjako -22,0 -22,0 -22,0
Osakeperusteiset maksut -3,7 1,7 -2,1 -2,1
Määräysvallattomien omistajien osuuksien
muutokset, jotka eivät johtaneet muutokseen
määräysvallassa 0,2 0,2 -0,2 0,0
Oma pääoma 31.3.2021 7,7 1,9 -0,6 -4,6 185,1 189,4 0,4 189,8

Katsauksen liitetiedot
Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain
Milj. euroa 1-3/
2021
1-3/
2020
1-12/
2020
Teolliset mittaukset 45,9 37,5 146,0
Sää ja ympäristö 60,3 52,2 236,9
Yhteensä 106,1 89,7 382,8
Liikevaihto liiketoiminta-alueittain
Milj. euroa 1-3/
2021
1-3/
2020
1-12/
2020
Teolliset mittaukset
Tuotteet 36,1 31,8 129,9
Palvelut 3,6 3,6 14,1
Yhteensä 39,7 35,4 143,9
Sää ja ympäristö
Tuotteet 29,9 27,1 137,4
Projektit 13,1 14,6 59,3
Palvelut 9,0 10,1 38,8
Vuokratuotot 0,2
Yhteensä 52,2 51,8 235,5
Liikevaihto yhteensä 92,0 87,2 379,5
Liiketulos liiketoiminta-alueittain
Milj. euroa 1-3/
2021
1-3/
2020
1-12/
2020
Teolliset mittaukset 9,4 7,6 31,6
Sää ja ympäristö -0,9 -2,4 14,6
Muu toiminta -0,4 0,0 -1,4
Yhteensä 8,1 5,2 44,8
Liikevaihto alueittain
Milj. euroa 1-3/
2021
1-3/
2020
1-12/
2020
Americas 32,1 31,9 134,9
APAC 30,3 21,2 110,4
EMEA 29,6 34,1 134,2
Yhteensä 92,0 87,2 379,5
Myyntituottojen kirjaamisen ajoitus
Milj. euroa 1-3/
2021
1-3/
2020
1-12/
2020
Suoritevelvoitteet, jotka tuloutettu yhtenä ajanhetkenä 72,2 66,5 295,5
Suoritevelvoitteet, jotka tuloutettu ajan kuluessa 19,6 20,8 84,0
Tasaerinä kirjatut vuokratuotot 0,2
Yhteensä 92,0 87,2 379,5

Henkilöstö
1-3/
2021
1-3/
2020
1-12/
2020
Henkilöstö, keskimäärin 1 929 1 879 1 929
Henkilöstö, kauden lopussa 1 933 1 896 1 939
1.1.2021 alkaen henkilöstön lukumäärään sisältyy kaikki työsuhteessa olevat henkilöt. Aikaisemmin pitkään poissaolevia henkilöitä ei sisällytetty henkilöstölukuun. Vertailukausien tiedot on oikaistu vastaavasti.
Johdannaisinstrumentit
Milj. euroa 31.3.2021 31.3.2020 31.12.2020
Johdannaissopimuksien nimellisarvot 37,8 30,7 31,4
Johdannaissopimuksien käyvät arvot, varat 0,3 0,2 1,2
Johdannaissopimuksien käyvät arvot, velat 0,7 0,6 0,2
Johdannaisinstrumentit koostuvat valuuttatermiinisopimuksista. Käyvät arvot lasketaan johtamalla ne aktiivisilta markkinoilta saaduista hintatiedoista ja käyttämällä yleisesti tunnettuja arvostusmalleja (käypien arvojen taso 2). Johdannaissopimuksia solmitaan vain vastapuolten kanssa, joilla on korkea luottoluokitus.

Osaketiedot
Euroa/tuhatta 1-3/
2021
1-3/
2020
1-12/
2020
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 36 101 36 000 36 000
Omien osakkeiden lukumäärä 336 437 437
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä
laimennusvaikutuksella 36 170 36 125 36 223
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä 36 023 35 917 35 979
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä 852 1 700 3 852
Osakekurssi, ylin 43,15 37,50 42,50
Osakekurssi, alin 30,00 21,65 21,65
Tunnusluvut
Euroa 1-3/
2021
1-3/
2020
1-12/
2020
Osakekohtainen tulos 0,17 0,11 0,91
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 0,17 0,11 0,91
Osakekohtainen oma pääoma 5,25 5,55 5,70
Oman pääoman tuotto, % 12,7 8,1 16,3
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta 0,50 0,15 1,14
Omavaraisuusaste, % 52,8 56,5 59,0
Nettovelkaantumisaste, % -1,2 -0,5 5,7

Keskeiset valuuttakurssit
Keskikurssit Päätöskurssit
1-3/
2021
1-3/
2020
31.3.2021 31.3.2020 31.12.2020
USD 1,2176 1,1088 1,1725 1,0956 1,2271
CNY 7,8886 7,7177 7,6812 7,7784 8,0225
JPY 127,46 120,55 129,91 118,90 126,49
GBP 0,8845 0,8486 0,8521 0,8864 0,8990


Lisätietoja
Talousjohtaja Kaarina Muurinen
Puh. 040 577 5066
Vaisala Oyj


Puhelinkonferenssi
Analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään englanninkielinen puhelinkonferenssi tänään 29.4.2021 klo 15.00 alkaen. Puhelinkonferenssiin, jonka aikana voi esittää kysymyksiä, voi osallistua soittamalla numeroon 09 8171 0310, rekisteröintitunnus 85914644#.

Audiocast
Toimitusjohtaja Kai Öistämön esitystä voi seurata myös reaaliaikaisena verkkolähetyksenä (audiocast) osoitteessa vaisala.fi/sijoittajat klo 15.00 alkaen. Esitys julkaistaan tallenteena klo 17.00 mennessä samassa osoitteessa.


Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 80-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on yli 1 900 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä. Vaisala.fi twitter.com/VaisalaSuomi

Liite

Tags

Vaisala

Attachments


Vaisala Q1 2021 FI

Vaisala Q1 2021 FI…Alkuperäinen artikkeli