Etusivu » Boreo Oyj, OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2021

Boreo Oyj, OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2021

Boreo Oyj, OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2021

| Source:

Boreo Oyj

Boreo Oyj

Espoo, FINLAND

Boreo Oyj, OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2021

29.4.2021 kello 9:00

Tämä tiedote on tiivistelmä Boreo Oyj:n tammi-maaliskuun 2021 osavuosikatsauksesta, joka on luettavissa kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä olevasta pdf-tiedostosta ja yhtiön verkkosivuilta www.boreo.com

Vahva kasvu jatkui, uuden strategian toteutus etenee suunnitellusti

Tammi-maaliskuu 2021

 • Liikevaihto nousi 29,0 milj. euroon (2020: 18,7 ja 2020 pro forma: 24,7).
 • Operatiivinen liikevoitto vahvistui 1,5 milj. euroon (2020: 1,1 ja 2020 pro forma: 1,1).
 • Liikevoitto oli 2,2 milj. euroa (2020: 0,1 ja 2020 pro forma: 0,0).
 • Liiketoiminnan vapaa rahavirta oli -0,1 milj. euroa (2020: 1,9). Rahavirtaan vaikuttivat merkittävästi käyttöpääoman vaihtelu sekä konsernirakenteen muutokset.
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,35 euroa (2020: 0,30).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,61 euroa (2020: -0,07). Osakekohtaiseen tulokseen vaikutti merkittävästi kertaluontoinen Espoon pääkonttorin myyntivoitto.
 • PM Nordic AB:n ja Sany Nordic AB:n osto saatiin päätökseen 5.1.2021 ja sen myötä Boreo laajeni Ruotsiin ja muodosti uuden raskaan kaluston liiketoiminta-alueen.
 • Noretron Komponentit Oy:n omistusosuus nostettiin 100 %:iin lunastamalla 10 % vähemmistöosuus yhtiön toimitusjohtajalta.

Taloudellinen ohjeistus ja liiketoimintamalli

Yhtiö julkisti 4.3.2021 uuden strategiansa ja strategiset taloudelliset tavoitteensa strategiakaudelle 2021-2023. Boreon liiketoimintamalli on omistaa, hankkia ja kehittää B2B-liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa ja uuden julkistetun strategian pääpainopistealueet ovat: yritysostot, operatiivinen tehokkuus ja ihmiset & kulttuuri.

Yhtiön uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2021–2023 ovat:

 • Vähintään 20 % keskimääräinen vuotuinen liikevaihdon kasvu strategiakaudella,
 • Vähintään 8 % operatiivinen liikevoitto strategiakauden lopussa,
 • Nettovelka/operatiivinen käyttökate 2-3x (pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, sisältäen hankitut liiketoiminnot kuin ne olisi omistettu 12 kuukautta raportointihetkellä), ja
 • Vuosittain kasvava osakekohtainen osinko

Edellä mainitut strategiset taloudelliset tavoitteet toimivat yhtiön taloudellisena ohjeistuksena. Boreon uuden ohjeistuskäytännön mukaisesti yhtiö ei anna erillistä lyhyen aikavälin taloudellista ohjeistusta.

Tämän katsauksen laadintaperiaatteissa ei ole vertailukelpoisuuteen vaikuttavia muutoksia ja sen lukuja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, jollei toisin mainita.

Konsernin avainluvut

Avainluvut pro forma pro forma
milj. euroa Q1 2021 Q1 2020 Muutos Q1 2021 Q1 2020 Muutos 2020 2020 Muutos
Liikevaihto 29,0 18,7 55 % 29,0 24,7 17 % 103,6 97,5 6 %
Operatiivinen liikevoitto 1,5 1,1 28 % 1,5 1,1 28 % 5,8 5,9 -3 %
suhteessa liikevaihtoon, % 5 % 6 % 5 % 4 % 6 % 6 %
Liikevoitto 2,2 0,1 1451 % 2,2 0,0 4,2 4,3 -3 %
Tulos ennen veroja 2,0 0,0 4195 % 2,0 -0,1 3,5 3,6 -2 %
Katsauskauden tulos 1,6 -0,1 1,6 -0,1 2,7 2,7 0 %
Liiketoiminnan vapaa rahavirta -0,1 2,0 -0,1 8,7
Omavaraisuusaste, % 26 % 25 % 26 % 27 %
Nettovelka 26,1 22,4 26,1 19,8
Nettovelan suhde edeltävän 12 kuukauden operatiiviseen käyttökatteeseen* 2,5 2,0
Henkilöstö keskimäärin 345 275 0 % 345 352
Operatiivinen osakekohtainen tulos, euroa 0,35 0,30 16 % 0,35 1,55 1,54 1 %
Osakekohtainen tulos, euroa 0,61 -0,07 0,61 0,91 0,91 0 %
Osakekohtainen vapaa rahavirta, euroa 0,00 0,78 -100 % 0,00 3,41

*Uusi tunnusluku, jonka raportointi aloitettiin Q1/2021. Laskettu rahoittajien kanssa vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti. Tunnusluvun laskentakaava on esitetty myöhemmin tässä raportissa.

Toimitusjohtaja Kari Nerg:

Vuoden 2021 ensimmäinen vuosineljännes oli yhtiölle tapahtumarikas ja otimme kvartaalin aikana merkittäviä yhtiötä eteenpäin vieviä askeleita useiden strategisten ja operatiivisten hankkeiden läpiviennin myötä. Maaliskuun alun strategiajulkaisu ja sitä edeltänyt yhtiön nimen muutos Boreo Oyj:ksi asemoivat yhtiön tulevaisuuden kasvun ja strategian toteuttamista varten. Laajennuimme tammikuussa toteutettujen PM Nordic AB:n ja Sany Nordic AB:n hankintojen myötä Ruotsin markkinoille, nostimme omistusosuutemme Noretron Komponentit Oy:ssä 100 %:iin ja tiedotimme katsauskauden jälkeisenä tapahtumana Etelä-Suomen Kuriiripalvelut Oy:n ja Teitteam Oy:n hankinnasta. Osana Suomen liiketoimintojen uudelleenjärjestely- ja tehostamisohjelmaa keskitimme toimintoja konsernin uuteen päätoimipisteeseen Vantaalla, myimme Espoossa sijainneen vanhan pääkonttorin ja ulkoistimme Suomen elektroniikan komponenttien jakeluliiketoiminnan varastot. Näiden hankkeiden myötä vahvistimme selkeästi konsernia ja loimme pohjaa liiketoimintojemme strategiatyön käynnistämiselle ja toteutukselle.

Suoriuduimme ensimmäisestä vuosineljänneksestä odotustemme mukaisesti ja operatiivinen liikevoitto oli 1,5 milj. euroa (5 % liikevaihdosta). Taloudelliseen tulokseen vaikuttivat odotetusti komponenttien ja laitteiden saatavuuden heikkeneminen, pidentyneet toimitusajat, toimitusketjun häiriöt sekä nousseet logistiikan ja komponenttien kustannukset. Elektroniikkateollisuuden allokaatiotilanteesta ja rakentamisen liiketoimintojen kausiluontoisuudesta johtuen käyttöpääomat kasvoivat kvartaalin aikana vaikuttaen rahavirtaan negatiivisesti. Konsernin taloudellinen asema säilyi kuitenkin vakaana.

Elektroniikka -liiketoiminta-alue suoriutui vuoden aloituksesta mallikkaasti liikevoittoprosentin ollessa vakaalla 8 % tasolla. Liikevaihtoon vaikutti negatiivisesti allokaatiotilanteesta johtuvat toimitusten viivästymiset ja pidentyneet toimitusajat. Venäjän liiketoiminnan kannattavuus jatkui hyvällä tasolla, Noretron ylitti odotukset selvästi ja Baltian liiketoimintomme suoriutuivat maiden negatiivisista COVID-kehityksistä huolimatta kohtuullisesti. Suomen liiketoiminnoissa viimeistelimme merkittävän varastojen ulkoistukseen liittyvän prosessin sekä toimipaikkamuutoksen pääkaupunkiseudulla. Odotamme näiden toteutettujen muutosten tuovan merkittävää hyötyä liiketoiminnalle jatkossa. Kysyntänäkymät elektroniikan liiketoiminnoille jatkuvat positiivisina, mutta edellä mainittujen toimintaympäristön haasteiden odotetaan vaikuttavat toimintaan koko vuoden ajan.

Tekninen kauppa -liiketoiminta-alue (Machinery ja Muottikolmio) saavutti katsauskaudelle asetetut tavoitteet. Machineryn Voimantuotto-liiketoiminnan kannattavuus oli hyvällä tasolla, jota tuki suhdannevaihteluita tasaava huolto- ja varaosaliiketoiminta. Työstökone-liiketoiminnan muutosohjelman toteutus etenee suunnitellusti ja alkuvuosi on osoittanut kysynnän elpymisen merkkejä vuoteen 2020 verrattuna. Rakentamisen liiketoiminnat (Rakentamisen kalusto ja Muottikolmio) suoriutuivat odotetusti aktiviteetin ollessa kausiluonteisesti tulevia kvartaaleja alhaisempaa. Machineryn kannattavuuteen vaikutti positiivisesti kesän 2020 aikana toteutetut kustannuskilpailukykyämme vahvistavat tehostamistoimenpiteet. Historiallisesti katsoen operoimme kuitenkin alhaisella liikevaihtotasolla ja odotamme liikevaihdon kasvavan sekä kannattavuuden parantuvan markkinoiden elpyessä.

Muodostimme vuoden 2021 alussa betoniteollisuuden ja rakentamisen asiakkaita Suomessa, Ruotsissa ja Virossa palvelevan Raskas kalusto -liiketoiminta-alueen. Vuoden ensimmäisellä kvartaalilla lähdimme toteuttamaan liiketoiminta-alueen uutta strategista suunnitelmaa, kehittämään yhteistyötä synergioiden mahdollistamiseksi ja luomaan pohjaa tulevaisuuden kasvulle. Tuloksellisesti ensimmäinen kvartaali jäi hieman odotuksistamme betoniteollisuuden koneiden toimitusten siirtymien ja maanrakennuskoneiden asiakaskunnan alhaisen investointihalukkuuden takia. Putzmeister-liiketoimintojen näkymät kuluvalle vuodelle ovat vakaat vahvasta tilauskirjasta johtuen, joskin koneiden pidentyneet toimitusajat luovat epävarmuutta toimitusten ajoitukselle. Sany-liiketoiminnassa keskityimme alkuvuonna jälkimarkkinatoimintojen vahvistamiseen ja koneiden käyttäjäkokemusten keräämiseen. Koneiden myynnissä koimme onnistumisia Ruotsissa ja Virossa. Suomessa asiakkaiden investointivarovaisuudesta johtuen liikevaihto jäi odotettua alhaisemmaksi. Toimintojen kehittäminen jatkuu suunnitellun mukaisesti ja näkymät loppuvuoteen ovat positiiviset.

Kaikkien liiketoiminta-alueiden tilauskirjat vahvistuivat kvartaalin aikana ja ovat korkeammalla tasolla edellisvuoden loppuun verrattuna. Johtuen vahvasta tilauskirjasta, tekemistämme kustannuskilpailukykyä parantavista toimenpiteistä ja odotettavissa olevasta markkinoiden asteittaisesta elpymisestä koronaviruspandemian jäljiltä, odotamme liiketoimintamme parantavan taloudellista suoritusta seuraavilla kvartaaleilla. Yritysostorintamalla jatkamme aktiivista ostokohteiden kartoitusta sekä olemassa olevien hankkeiden edistämistä ja tavoitteenamme on jatkaa kasvustrategiamme toteutusta kuluvan vuoden aikana.

Vantaalla 29.4.2021

BOREO OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Kari Nerg
Toimitusjohtaja
puh +358(0)44 341 8514

Aku Rumpunen
Talous- ja rahoitusjohtaja
puh +358(0)40 556 3546

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet

www.boreo.com

Boreo lyhyesti:

Boreo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, joka luo arvoa omistamalla, hankkimalla ja kehittämällä B2B-liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa, Boreon liiketoiminnot on organisoitu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: i) Elektroniikka, ii) Tekninen kauppa, ja iii) Raskas kalusto.

Boreon päätavoite on omistaja-arvon luominen pitkällä aikavälillä. Tämän se pyrkii saavuttamaan yritysostovetoisella strategialla, luomalla optimaaliset olosuhteet sen yhtiöille myynnin kasvattamiseen ja kannattavuuden parantamiseen sekä olemalla paras mahdollinen koti sen yhtiöille ja henkilöstölle.

Konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2020 oli 103,6 milj, euroa ja se työllistää noin 350 henkilöä – Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Baltiassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Vantaalla.

Boreo – Paikka Kasvaa ja Kukoistaa.

Liite

Attachments


Boreo_Q12021_osavuosikatsaus

Boreo_Q12021_osavuosikatsaus…Alkuperäinen artikkeli