Etusivu » Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2021: Vuosi alkoi vahvasti, näkymät ennallaan

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2021: Vuosi alkoi vahvasti, näkymät ennallaan

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2021: Vuosi alkoi vahvasti, näkymät ennallaan

| Source:

Suominen Oyj

Suominen Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 28.4.2021 klo 9.30
Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2021:
Vuosi alkoi vahvasti, näkymät ennallaan
AVAINLUKUJA

1-3/ 1-3/ 1-12/
2021 2020 2020
Liikevaihto, milj. euroa 115,3 110,2 458,9
Vertailukelpoinen käyttökate 18,5 11,3 60,9
Vertailukelpoinen käyttökate, % 16,1 10,2 13,3
Käyttökate 18,5 11,3 60,9
Liikevoitto, milj. euroa 13,6 5,7 39,5
Liikevoitto, % 11,8 5,1 8,6
Raportointikauden voitto, milj. euroa 13,8 3,5 30,1
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 16,0 9,4 57,0
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,28 0,16 0,99
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,24 0,06 0,52
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % 19,8 4,8 16,7
Velkaantumisaste (gearing), % 13,3 43,7 25,4

Tässä osavuosikatsauksessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.

Tammi-maaliskuu 2021 lyhyesti:
– Liikevaihto nousi 5 % ja oli 115,3 milj. euroa (110,2). Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus liikevaihtoon oli 8,1 milj. euroa.
– Vertailukelpoinen käyttökate parani merkittävästi 18,5 milj. euroon (11,3). Valuuttakurssien negatiiviinen vaikutus käyttökatteeseen oli 1,5 milj. euroa.
– Liiketoiminnan rahavirta parani ja oli 16,0 milj. euroa (9,4)

Näkymät vuodelle 2021 ennallaan

Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2021 on vuoden 2020 tasolla. Kuitukankaiden kysynnän odotetaan pysyvän vahvana, mutta volatiliteetti raaka-aine- ja kuljetusmarkkinoilla on lisännyt epävarmuutta ja voi vaikuttaa tulokseen negatiivisesti. Vuonna 2020 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 60,9 milj. euroa.

Petri Helsky, toimitusjohtaja:
“Suomisen vuosi 2021 alkoi hyvin. Liikevaihtomme kasvoi ja oli 115,3 milj. euroa (110.2) ensimmäisellä neljänneksellä huolimatta epäsuotuisista valuuttakursseista, sillä tuotteidemme kysyntä jatkui vahvana. Vuosineljänneksen vertailukelpoinen käyttökatteemme (EBITDA) oli ennätyksellisen korkea: 18,5 milj. euroa (11.3). Tähän vaikuttivat korkeammat myyntivolyymit, jota tukivat parantunut tuotanto- ja raaka-ainetehokkuus sekä myynnin mix. Odotusten mukaisesti raaka-aineiden hintainflaatio kiihtyi merkittävästi neljänneksen aikana, mutta se vaikuttaa tulokseen täysimääräisesti tulevina kuukausina.

COVID-19-pandemia on lisännyt kuitukankaiden kulutusta kaikilla markkinoilla, ja kysynnän odotetaan jatkuvan korkealla tasolla. Pitkällä aikavälillä COVID-19 voi johtaa pysyvään kuitukankaiden käytön kasvuun siivoukseen ja desinfiointiin tarkoitetuissa tuotteissa. Pandemiaan liittyvät riskit, kuten mahdolliset ongelmat raaka-aineiden saatavuudessa, kuljetuksiin liittyvät haasteet sekä mahdolliset asiakkaiden tai omien tuotantolaitosten sulkemiset virusinfektioista tai viranomaismääräyksistä johtuen, ovat kuitenkin edelleen olemassa, ainakin siihen saakka, kunnes rokotuskattavuus on riittävä kaikissa Suomisen liiketoiminnan kannalta merkityksellisissä maissa. Olemme jo alkaneet havaita poikkeuksellista volatiliteettia raaka-aineiden ja kuljetusten hinnoissa ja saatavuudessa.

Viime vuonna julkistimme kolme investointihanketta, kaksi Italiaan ja yhden Yhdysvaltoihin, jotka tukevat strategiaamme vahvistamalla asemaamme vastuullisissa tuotteissa sekä lisäämällä kapasiteettiamme. Hankkeet etenevät suunnitellusti ja valmistuvat vuoden 2021 jälkipuoliskolla.

Neljänneksen aikana myimme vähemmistöosuutemme Amerplastista Hanmere Polythene Ltd:lle, joka on isobritannialaisen pääomasijoituskonserni Chiltern Capitalin portfolioyhtiö. Kaupan positiivinen vaikutus nettorahoituskuluihin oli 3,7 milj. euroa ja rahavirtaan 11,6 milj. euroa. Kaupalla ei ole olennaista vaikutusta Suomisen tulokseen jatkossa.

Tulevaisuudessa näemme myyntimme pysyvän vahvana. Odotamme kuitenkin kasvavien raaka-aine- ja kuljetuskustannusten vaikuttavan tulokseemme etenkin toisella vuosineljänneksellä. Työskentelemme jatkuvasti vaikutusten lieventämiseksi ja kannattavuutemme turvaamiseksi. Koko vuoden näkymämme ovat ennallaan.

Vuosi on alkanut vahvasti, ja meillä on hyvät mahdollisuudet jatkaa strategiamme toteuttamista.”

LIIKEVAIHTO
Suomisen liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 5 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 115,3 milj. euroa (110,2). Myyntimäärät kasvoivat ja myös myyntihinnat paranivat jonkin verran myyntimixin tukemina. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus liikevaihtoon oli 8,1 milj. euroa.
Suomisella on kaksi liiketoiminta-aluetta, Amerikat ja Eurooppa. Amerikat-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 71,9 milj. euroa (73,2) ja Eurooppa-liiketoiminta-alueen 43,4 milj. euroa (37,1).

KÄYTTÖKATE, LIIKEVOITTO JA TULOS
Käyttökate parani 18,5 milj. euroon (11,3). Tähän vaikuttivat korkeammat myyntivolyymit, jota tukivat parantunut tuotanto- ja raaka-ainetehokkuus sekä myyntimix. Odotusten mukaisesti raaka-aineiden hintainflaatio kiihtyi merkittävästi neljänneksen aikana, mutta se vaikuttaa tulokseen täysimääräisesti tulevina kuukausina. Valuuttakurssien negatiiviinen vaikutus käyttökatteeseen oli 1,5 milj. euroa.

Liikevoitto parani 13,6 milj. euroon (5,7).

Voitto ennen tuloveroja oli 16,9 milj. euroa (3,7) ja raportointikauden voitto 13,8 milj. euroa (3,5). Amerplastin myynnillä oli 3,7 milj. euron positiivinen vaikutus tulokseen.

Vertailukauden tuloveroihin vaikuttivat positiivisesti ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2020 Yhdysvalloissa säädetyt verohelpotukset COVID-19 pandemian johdosta.

RAHOITUS
Konsernin korolliset nettovelat nimellisarvoon olivat katsauskauden lopussa 20,2 milj. euroa (59,3). Velkaantumisaste oli 13,3 % (43,7 %) ja omavaraisuusaste 43,9 % (43,1 %).
Nettorahoituskulut olivat tammi-maaliskuussa +3,3 milj. euroa (-1,9) eli 2,8 % (-1,8 %) liikevaihdosta. Valuuttakurssien vaihtelu pienensi nettorahoituskuluja 0,7 milj. eurolla. Vertailukaudella valuuttakurssien vaihtelu kasvatti nettorahoituskuluja 0,7 milj. eurolla.

Suominen myi maaliskuussa vähemmistöosuutensa Amerplastissa (Bright Maze Oy). Transaktiolla oli 3,7 milj. euron positiivinen vaikutus Suomisen nettorahoituskuluihin. Tämä vaikutus koostuu sekä osakkeiden myyntivoitosta että lainasaamisista tehtyjen alaskirjausten peruutuksesta. Rahavirtavaikutus oli 11,6 milj. euroa, koostuen sekä osakkeiden kauppahinnasta että lainasaamisten ja kertyneiden korkojen maksusta.
Liiketoiminnan rahavirta oli 16,0 milj. euroa (9,4) ja osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta 0,28 euroa (0,16). Liiketoiminnan rahavirran paranemiseen vaikutti eniten parantunut tulos. Käyttöpääomaa sitoutui lisää 2,2 milj. euroa (Q1 2020: sitoutui lisää 0,9 milj. euroa).
INVESTOINNIT
Suomisen bruttoinvestoinnit olivat tammi-maaliskuussa 5,2 milj. euroa (0,8) ja ne koostuivat pääosin kasvuinvestoinneista Cressan tehtaalle Italiassa sekä Bethunen tehtaalle Yhdysvalloissa. Muut investoinnit olivat pääosin ylläpitoinvestointeja.

Katsauskauden poistot olivat 4,9 milj. euroa (5,6).

COVID-19 PANDEMIAN VAIKUTUKSET SUOMISEEN

Suomisen henkilöstön terveys ja turvallisuus ovat tärkeimmät prioriteettimme. Suominen pyrkii varmistamaan henkilöstönsä terveyden ja turvallisuuden monenlaisilla toimenpiteillä, ja COVID-19
-tilannetta seurataan tarkasti. Ennakoivan lähestymistapamme ansiosta olemme toistaiseksi pystyneet palvelemaan asiakkaitamme ja jatkamaan toimintaamme lähes normaalisti.

Kuitukankaiden valmistajana Suominen on oleellinen osa hankintaketjua, joka valmistaa desinfiointi- ja siivoustuotteita koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Viranomaiset ovat luokitelleet kuitukankaiden tuotannon välttämättömäksi toiminnaksi pandemian torjumiseksi alueilla, joilla muuta liiketoimintaa on suljettu.

Pandemia on kasvattanut tuotteidemme kysyntää kaikilla markkinoilla ja kysynnän odotetaan jatkuvan korkealla tasolla. Pitkällä aikavälillä COVID-19 voi johtaa pysyvään kuitukankaiden kysynnän kasvuun siivoukseen ja desinfiointiin käytettävissä tuotteissa.

Sekä Suomisen taloudellinen asema että rahavirta ovat pysyneet vahvoina pandemian aikana.

COVID-19 pandemiaan liittyviä riskejä on kuvattu osiossa lähiajan riskit ja epävarmuudet.

EDISTYMINEN VASTUULLISUUDESSA

Vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen aikana etenimme yritysvastuuohjelmassamme määritellyissä toimenpiteissä.

Keskitymme vahvasti turvallisuuteen ja tapaturmien ennaltaehkäisyyn, ja pitkän aikavälin tavoitteemme on nolla poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä toimipaikoillamme tapahtui yksi poissaoloon johtanut tapaturma (LTA, lost time accident).

Työntekijän ja esimiehen väliset kehityskeskustelut käytiin helmi-maaliskuussa. Keskustelut kattoivat 97 % toimihenkilöistä. Tavoitteemme on kehittää ja maailmanlaajuisesti yhdenmukaistaa myös tuntipalkkaisten työntekijöidemme kehityskeskusteluprosessia.

Olemme sitoutuneet parantamaan jatkuvasti toimintamme tehokkuutta sekä luonnonvarojen tehokasta hyödyntämistä. Ensimmäisellä neljänneksellä jatkoimme aktiivisia toimenpiteitämme tavoitteidemme saavuttamiseksi. Tavoitteemme on vuoteen 2025 mennessä vähentää energiankulutustamme, kasvihuonekaasupäästöjämme, vedenkulutustamme ja kaatopaikkajätettämme 20 % tuotettua tonnia kohti verrattuna vertailuvuoteen 2019.

Tarjoamme asiakkaillemme kattavan valikoiman vastuullisia kuitukankaita ja kehitämme jatkuvasti uusia ja innovatiivisia ratkaisuja, joiden ympäristövaikutukset ovat entistä pienemmät. Tavoitteemme on vastuullisten kuitukankaiden myynnin 50 % kasvu vuoteen 2025 mennessä vuoteen 2019 verrattuna ja yli kymmenen vastuullisten tuotteiden tuotelanseerausta vuodessa.

Julkaisimme uudet liiketapaperiaatteemme vuoden 2021 alussa ja pakollinen koulutusohjelma koko henkilöstölle järjestetään myöhemmin tänä vuonna.

Suominen raportoi edistymisestään tärkeimmissä vastuullisuusmittareissa (KPI) vuosittain.

Suominen raportoi edistymisestään vastuullisuustyössä osana vuoden 2020 vuosikertomusta, joka julkaistiin 3.3.2021. Suomisen vuoden 2020 vastuullisuusraportointi on laadittu Global Reporting Initiativen GRI-standardien ”Core”-laajuuden mukaisesti.
OSAKETIEDOT
Osakepääoma
Suominen Oyj:n kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden määrä 31.3.2021 oli 58 259 219 osaketta ja osakepääoma oli 11 860 056,00 euroa.

Vaihto ja kurssi
Suominen Oyj:n osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.–31.3.2021 oli 7 004 147 osaketta eli 12,2 % osakkeiden keskimääräisestä määrästä ilman omia osakkeita. Osakkeen ylin kurssi oli 6,24 euroa, alin 5,00 euroa ja kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 5,60 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 5,74 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita 31.3.2021 oli 330,6 milj. euroa.
Omat osakkeet
Suominen Oyj:n hallussa oli 660 055 omaa osaketta 31.3.2021. Osakeperusteisen kannustinjärjestelmän ansaintajakson päätyttyä ohjelmaan osallistuneille siirrettiin helmikuussa yhteensä 34 872 osaketta. 25.3.2021 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti yhteistilillä olevat 4 049 osaketta siirtyivät yhtiön hallussa oleviksi omiksi osakkeiksi.
Hallituksen palkkioiden osakkeina maksettava osuus
Suomisen 25.3.2021 pidetty yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina.
Vuosipalkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi-maaliskuun 2021 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla. Osakkeet luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista viimeistään 31.5.2021.
Johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteiset kannustinjärjestelmät
Suomisen johto ja avainhenkilöt kuuluvat yhtiön osakeperusteiseen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään. Kannustinjärjestelmiä on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksessä sekä palkitsemisraportissa, joka on saatavana yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.suominen.fi.

Yhtiön osakepalkkiojärjestelmä on kolme kolmivuotista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2019–2021, 2020–2022 ja 2021–2023. Kannustinjärjestelmän tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien sekä johdon ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon lisäämiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä: meneillään olevat ansaintajaksot

Jakso 2019–2021 2020–2022 2021–2023
Palkkion peruste Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR) Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR) Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR)
Mahdollinen palkkion maksu Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2022 Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2023 Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2024
Osallistujat 16 henkilöä 18 henkilöä 19 henkilöä
Osakkeiden maksimimäärä 546 000 756 500 470 000

Suomisen toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmistä saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä hänen yhden vuoden bruttovuosipalkkaansa. Johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä puolta hänen vuotuisesta bruttopalkastaan. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

Sitouttava lisäosakejärjestelmä 2019–2021

Suomisella on myös sitouttava lisäosakejärjestelmä, joka on suunnattu valikoiduille Suomisen avainhenkilöille. Sen tavoitteena on yhdenmukaistaa osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen palkitsemisohjelma, joka perustuu yhtiön osakkeiden hankintaan, vastaanottamiseen ja kerryttämiseen. Palkkion saamisen edellytyksenä on, että osallistuja hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämän määrän.

Jos osallistujalle asetetut edellytykset ovat täyttyneet ja hänen työsuhteensa Suominen-konserniin kuuluvassa yhtiössä on voimassa palkkion maksuhetkellä, hän saa palkkiona lisäosakkeita.

Järjestelmässä on sitouttamisjaksoja, joiden pituudet hallitus päättää. Mahdollinen palkkio maksetaan sitouttamisjakson jälkeen, osittain osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuus on tarkoitettu kattamaan osanottajille palkkioista aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Palkkioiden maksamisen edellytyksenä on, että osallistujan työ- tai toimisuhde on voimassa palkkion maksuhetkellä. Järjestelmästä vuosina 2019–2021 jaettavat palkkiot ovat yhteensä enintään 200 000 Suomisen osaketta, mukaan lukien myös rahana maksettava osuus.

Lisäosakejärjestelmän ensimmäinen ansaintajakso päättyi syyskuussa 2020 ja yhteensä 9 352 osaketta siirrettiin osallistujille.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2021.
Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 2020 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin 2020 ja hallituksen ehdotukset, jotka koskivat yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettämistä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2020 maksetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta ja lisäksi pääoman palautusta 0,10 euroa osakkeelta.
Suomisen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 66 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio 31 000 euroa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10 000 euron lisäkorvaus. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa ja puhelinkokouksesta 500 euroa.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % Suominen Oyj:n osakkeina. Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.
Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Andreas Ahlström, Björn Borgman, Nina Linander, Sari Pajari-Sederholm ja Laura Raitio. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Jaakko Eskola.

Hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Eskola.

Suominen Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Toni Halonen.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen ehdot on kuvattu jäljempänä tässä osavuosikatsauksessa.

Suominen julkaisi 25.3.2021 pörssitiedotteen yhtiökokouksen päätöksistä sekä hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä. Pörssitiedote sekä uusien hallituksen jäsenten esittelyt löytyvät yhtiön verkkosivuilta www.suominen.fi.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Suominen maksoi 8.4.2021 osinkoja ja pääoman palautusta yhteensä 11,5 milj. euroa vuodelta 2020, joka vastaa 0,20 euroa osakkeelta.

Hallituksen järjestäytyminen ja valiokunnat
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Andreas Ahlströmin.
Hallitus valitsi keskuudestaan myös tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Nina Linander. Andreas Ahlström ja Laura Raitio valittiin uudelleen tarkastusvaliokunnan jäseniksi. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Eskola ja jäseneksi uudelleen Björn Borgman ja Sari Pajari-Sederholm.
Hallituksen valtuutukset
Hallituksella on 25.3.2021 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää enintään 400 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2022 saakka ja se kumoaa kaikki aiemmat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Hallituksella on 25.3.2021 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää uusien osakkeiden hankkimisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio ja muiden erityisten oikeuksien antamista. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen, osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai osakkeiden käyttäminen hallituksen jäsenten palkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta.

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina). Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia ei kuitenkaan anneta osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää.

Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 5 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy yllä mainittuun enimmäismäärään.

Valtuutukset kumoavat kaikki aikaisemmat osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2022 saakka.

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9. LUVUN 5 § MUKAISET ILMOITUKSET
Suominen vastaanotti 15.1.2021 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen ilmoituksen. Ilmoituksen mukaan Erkki Etolan määräysvaltayhtiöiden yhteenlaskettu omistus Suominen Oyj:ssä on ylittänyt 15 % liputusrajan.

Suominen vastaanotti 18.1.2021 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen ilmoituksen. Ilmoituksen mukaan Keskinäinen Työeläkevakuutus Elon omistus Suominen Oyj:ssä on alittanut 5 % liputusrajan.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
COVID-19 pandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta Suomisen liiketoimintaympäristössä. Pandemiaan liittyvät riskit, kuten mahdolliset ongelmat raaka-aineiden saatavuudessa, kuljetuksiin liittyvät haasteet sekä mahdolliset asiakkaiden tai omien tuotantolaitosten sulkemiset virusinfektioista tai viranomaismääräyksistä johtuen, ovat edelleen olemassa, ainakin niin kauan, kunnes rokotekattavuus on riittävä kaikissa Suomisen liiketoiminnan kannalta olennaisissa maissa.

Olemme ottaneet käyttöön laajoja varotoimenpiteitä suojellaksemme henkilöstömme terveyttä ja turvallisuutta sekä varmistaaksemme liiketoimintamme jatkuvuuden ja strategisten projektiemme etenemisen pandemian aikana. Seuraamme raaka-aineiden saatavuutta tarkasti ja jatkuvasti, ja olemme määritelleet niihin liittyen riskienhallintatoimia, kuten kartoittaneet vaihtoehtoisia raaka-ainetoimittajia.

Myös valtaosalla asiakkaistamme tuotteiden kysyntä on kasvanut, ja tästä johtuen asiakkaisiimme liittyvät luottoriskit eivät ole merkittävästä kasvaneet. COVID-19 pandemia ei ole lisännyt Suomisen riskiä pitkäaikaisten omaisuuserien arvonalentumistappioihin.

Suomisen muut riskit sisältävät muun muassa valmistukseen liittyvät riskit, kilpailuun, raaka-aineiden hintaan ja saatavuuteen sekä asiakkaiden ostomääriin ja asiakasluottoihin liittyvät riskit, riskit liittyen muutoksiin lainsäädännössä, poliittisessa ympäristössä ja taloudellisissa olosuhteissa sekä rahoitusriskit.

Tarkempi kuvaus riskeistä löytyy Suomisen vuosikertomuksesta 2020 osoitteesta suominen.fi.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa kosteuspyyhkeissä, hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Lisäksi yhtiö toimii Etelä-Amerikan markkinoilla. Kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä.

Pandemia on lisännyt kuitukankaiden kulutusta kaikilla markkina-alueillamme ja kysynnän odotetaan pysyvän korkealla tasolla. Pitkällä aikavälillä COVID-19 voi johtaa pysyvään kuitukankaiden käytön kasvuun siivoukseen ja desinfiointiin tarkoitetuissa tuotteissa. Pandemiaan liittyvät riskit, kuten mahdolliset ongelmat raaka-aineiden saatavuudessa, kuljetuksiin liittyvät haasteet sekä mahdolliset asiakkaiden tai omien tuotantolaitosten sulkemiset virusinfektioista tai viranomaismääräyksistä johtuen, ovat kuitenkin edelleen olemassa ainakin niin kauan, kunnes rokotekattavuus on riittävä kaikissa Suomisen liiketoiminnan kannalta olennaisissa maissa. Olemme jo alkaneet havaita poikkeuksellista volatiliteettia raaka-aineiden ja kuljetusten hinnoissa ja saatavuudessa.

NÄKYMÄT VUODELLE 2021
Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2021 on vuoden 2020 tasolla. Kuitukankaiden kysynnän odotetaan pysyvän vahvana, mutta volatiliteetti raaka-aine- ja kuljetusmarkkinoilla on lisännyt epävarmuutta ja voi vaikuttaa tulokseen negatiivisesti. Vuonna 2020 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 60,9 milj. euroa.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SEKÄ PALKITSEMISRAPORTTI

Suominen on laatinut vuodelta 2020 erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suositusten mukaisesti. Selvitykset
kattavat myös muita keskeisiä hallinnoinnin osa-alueita. Ne on julkaistu erillään hallituksen
toimintakertomuksesta Suomisen verkkosivuilla osoitteessa www.suominen.fi.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Suominen Oyj vastaanotti 16.4.2021 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Bolero Holdings SARL:n omistus Suominen Oyj:ssä alittaa 5 % liputusrajan.

AUDIOCAST-LÄHETYS JA PUHELINKONFERENSSI
Suomisen toimitusjohtaja Petri Helsky ja talousjohtaja Toni Tamminen esittelevät tuloksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle englanninkielisessä audiocast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa 28.4.2021 klo 11.00.

Lähetystä on mahdollista seurata osoitteessa https://suominen.videosync.fi/2021-q1-results. Lähetyksen tallenne ja esitysaineistot ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen osoitteessa www.suominen.fi.

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla numeroon 09 81 710 310 ja syöttämällä vahvistuskoodi 18841110#. Kysymykset tulee esittää englanniksi.
SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS
Suominen julkaisee puolivuosikatsauksensa 2021 perjantaina 13.8.2021 noin klo 9.30.

SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–31.3.2021
Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät luvut on pääosin esitetty tuhansina euroina. Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Vuoden 2021 alussa Suominen otti käyttöön uusia IFRS-standardeja sekä niiden tulkintoja. Muilta osin osavuosikatsauksessa käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin konsernitilinpäätöksessä vuodelta 2020.

Uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla, jotka tulivat voimaan 1.1.2021, ei ole merkittävää vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen.

TASE

1 000 euroa 31.3.2021 31.3.2020 31.12.2020
Varat
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 15 496 15 496 15 496
Aineettomat hyödykkeet 15 925 19 151 16 748
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 110 050 116 181 104 666
Käyttöoikeusomaisuuserät 17 405 13 654 17 784
Lainasaamiset 3 650 3 978
Oman pääoman ehtoiset instrumentit 421 777 768
Muut pitkäaikaiset saamiset 69 65 73
Laskennalliset verosaamiset 2 044 1 894 4 034
Pitkäaikaiset varat yhteensä 161 410 170 867 163 548
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 39 732 38 609 35 431
Myyntisaamiset 55 432 54 661 51 128
Lainasaamiset 3 753 3 476
Muut lyhytaikaiset saamiset 6 256 4 954 5 675
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 2 168 1 739 247
Rahavarat 81 999 41 190 57 877
Lyhytaikaiset varat yhteensä 185 587 144 905 153 833
Varat yhteensä 346 997 315 772 317 381
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma
Osakepääoma 11 860 11 860 11 860
Ylikurssirahasto 24 681 24 681 24 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 75 602 81 269 81 361
Omat osakkeet -44 -44
Arvonmuutos- ja muut rahastot -7 264 -7
Kurssierot -10 100 499 -13 933
Kertyneet voittovarat 50 192 17 339 41 962
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 152 227 135 868 145 882
Velat
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 13 884 14 367 13 320
Velat etuuspohjaisista järjestelyistä 752 773 774
Pitkäaikaiset varaukset 1 833 1 640 1 797
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat 14 642 9 834 14 892
Muut pitkäaikaiset velat 17 17 17
Joukkovelkakirjalainat 83 155 81 994 82 862
Pitkäaikaiset velat yhteensä 114 283 108 624 113 662
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset varaukset 270 250
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 2 584 3 066 2 539
Muut lyhytaikaiset korolliset velat 10 000
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 3 403 69 415
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 74 230 58 145 54 634
Lyhytaikaiset velat yhteensä 80 487 71 280 57 838
Velat yhteensä 194 770 179 904 171 499
Oma pääoma ja velat yhteensä 346 997 315 772 317 381

TULOSLASKELMA

1 000 euroa 1-3/2021 1-3/2020 1-12/2020
Liikevaihto 115 333 110 203 458 893
Hankinnan ja valmistuksen kulut -95 125 -96 914 -389 123
Bruttokate 20 208 13 289 69 770
Liiketoiminnan muut tuotot 845 552 2 584
Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut -6 622 -7 144 -27 946
Tutkimus- ja kehityskulut -600 -680 -2 767
Liiketoiminnan muut kulut -238 -353 -2 150
Liikevoitto 13 592 5 664 39 492
Nettorahoituskulut 3 266 -1 945 -5 582
Voitto ennen tuloveroja 16 858 3 719 33 910
Tuloverot -3 085 -174 -3 794
Raportointikauden voitto 13 774 3 546 30 116
Osakekohtainen tulos, euroa
Laimentamaton 0,24 0,06 0,52
Laimennettu 0,24 0,06 0,52

LAAJA TULOSLASKELMA

1 000 euroa 1-3/2021 1-3/2020 1-12/2020
Raportointikauden voitto 13 774 3 546 30 116
Muut laajan tuloksen erät:
Erät, jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi
Kurssierot 4 268 -468 -15 504
Tulosvaikutteisiksi siirretyt erät -327
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot -436 259 929
Yhteensä 3 832 -208 -14 902
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Oman pääoman ehtoisten instrumenttien käyvän arvon muutos -8
Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät -10
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot 3
Yhteensä -15
Muut laajan tuloksen erät yhteensä 3 832 -208 -14 917
Raportointikauden laaja tulos yhteensä 17 606 3 337 15 199

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1 000 euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP-rahasto Omat osakkeet
Oma pääoma 1.1.2021 11 860 24 681 81 361 -44
Raportointikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät
Laaja tulos yhteensä
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden luovutus 44
Osingonjako ja varojen jako -5 759
Oma pääoma 31.3.2021 11 860 24 681 75 602

1 000 euroa Kurssi-erot Arvonmuutos- ja muut rahastot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2021 -13 933 -7 41 962 145 882
Raportointikauden voitto 13 774 13 774
Muut laajan tuloksen erät 3 832 3 832
Laaja tulos yhteensä 3 832 13 774 17 606
Osakeperusteiset maksut 259 259
Omien osakkeiden luovutus -44
Osingonjako ja varojen jako -5 759 -11 519
Oma pääoma 31.3.2021 -10 100 -7 50 192 152 227

1 000 euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP-rahasto Omat osakkeet
Oma pääoma 1.1.2020 11 860 24 681 81 269 -44
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät
Laaja tulos yhteensä
Osakeperusteiset maksut
Oma pääoma 31.3.2020 11 860 24 681 81 269 -44

1 000 euroa Kurssi-erot Arvon-muutos- ja muut rahastot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2020 707 264 13 715 132 452
Raportointikauden tulos 3 546 3 546
Muut laajan tuloksen erät -208 -208
Laaja tulos yhteensä -208 17 260 3 337
Osakeperusteiset maksut 79 79
Oma pääoma 31.3.2020 499 264 17 339 135 868
1 000 euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP-rahasto Omat osakkeet
Oma pääoma 1.1.2020 11 860 24 681 81 269 -44
Raportointikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät
Laaja tulos yhteensä
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden luovutus 92
Osingonjako
Oma pääoma 31.12.2020 11 860 24 681 81 361 -44

1 000 euroa Kurssi-erot Arvon-muutos- ja muut rahastot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2020 707 264 13 715 132 452
Raportointikauden voitto 30 116 30 116
Muut laajan tuloksen erät -14 640 -270 -7 -14 917
Laaja tulos yhteensä -14 640 -270 30 109 15 199
Osakeperusteiset maksut 1 015 1 015
Omien osakkeiden luovutus 92
Osingonjako -2 876 -2 876
Oma pääoma 31.12.2020 -13 933 -7 41 962 145 882

RAHAVIRTALASKELMA

1 000 euroa 1-3/2021 1-3/2020 1-12/2020
Liiketoiminnan rahavirta
Raportointikauden voitto 13 774 3 546 30 116
Oikaisut raportointikauden voittoon yhteensä 5 121 8 224 34 626
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta 18 894 11 770 64 742
Nettokäyttöpääoman muutos -2 157 -879 -1 023
Rahoituserät -283 -1 399 -4 289
Tuloverot -501 -82 -2 438
Liiketoiminnan rahavirta 15 954 9 410 56 991
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -4 255 -1 666 -10 885
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 12
Rahavirta oman pääoman ehtoisten instrumenttien myynnistä 2 123
Investointien rahavirta -2 132 -1 666 -10 873
Rahoituksen rahavirta
Lyhytaikaisten korollisten velkojen nostot 10 000 15 000
Lyhytaikaisten korollisten velkojen takaisinmaksut -638 -14 779 -31 968
Lainasaamisten takaisinmaksu 9 301
Osingonjako -2 876
Rahoituksen rahavirta 8 663 -4 779 -19 845
Rahavarojen muutos 22 485 2 965 26 274
Rahavarat raportointikauden alussa 57 877 37 741 37 741
Valuuttakurssimuutosten vaikutus 1 637 485 -6 138
Rahavarojen muutos 22 485 2 965 26 274
Rahavarat raportointikauden lopussa 81 999 41 190 57 877

TUNNUSLUVUT

1-3/2021 1-3/2020 1-12/2020
Liikevaihdon muutos, % * 4,7 0,4 11,5
Bruttokate, osuus liikevaihdosta, % 17,5 12,1 15,2
Vertailukelpoinen käyttökate, osuus liikevaihdosta, % 16,1 10,2 13,3
Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, % 11,8 5,1 8,6
Nettorahoituskulut, osuus liikevaihdosta, % 2,8 -1,8 -1,2
Voitto ennen tuloveroja, osuus liikevaihdosta, % 14,6 3,4 7,4
Raportointikauden voitto, osuus liikevaihdosta, % 11,9 3,2 6,6
Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa 5 226 849 10 406
Poistot, 1 000 euroa 4 942 5 618 21 432
Oman pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % 28,1 2,0 21,6
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % 19,8 4,8 16,7
Omavaraisuusaste, % 43,9 43,1 46,0
Velkaantumisaste (gearing), % 13,3 43,7 25,4
Henkilöstö keskimäärin 703 678 689
Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton 0,24 0,06 0,52
Osakekohtainen tulos, euroa, laimennettu 0,24 0,06 0,52
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,28 0,16 0,99
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 2,64 2,36 2,53
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa, ilman omia osakkeita 57 599 164 57 529 868 57 568 341
Osakekurssi raportointikauden lopussa, euroa 5,74 2,45 5,08
Alin osakekurssi raportointikaudella, euroa 5,00 2,00 2,00
Ylin osakekurssi raportointikaudella, euroa 6,24 2,65 5,36
Kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi, euroa 5,60 2,27 4,29
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 330,6 140,9 292,4
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä 7 004 147 1 404 870 12 937 753
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, % keskimääräisestä osakemäärästä 12,2 2,4 22,5

* Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

31.3.2021 31.3.2020 31.12.2020
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa
Pitkäaikaiset korolliset velat, nimellisarvo 99 642 94 834 99 892
Lyhytaikaiset korolliset velat, nimellisarvo 2 584 13 066 2 539
Korolliset saamiset ja rahavarat -81 999 -48 593 -65 331
Korolliset nettovelat 20 227 59 307 37 101

TUNNUSLUKUJEN JA VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTA
Osakekohtaiset tunnusluvut ovat joko IFRS-tunnuslukuja (osakekohtainen tulos), Valtiovarainministeriön asetuksen edellyttämiä tunnuslukuja tai vaihtoehtoisia tunnuslukuja (osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta).

Osa Suomisen esittämistä muista tunnusluvuista on vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoinen tunnusluku on taloudellinen tunnusluku, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Suomisen käsityksen mukaan vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttö antaa esimerkiksi sijoittajille hyödyllistä tietoa konsernin taloudellisesta toiminnasta ja tilasta ja helpottaa raportointikausien välistä vertailua.

Konsernitilinpäätöksen ja osakekohtaisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty vuoden 2020 konsernitilinpäätöksessä. Konsernitilinpäätöksen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty Suomisen vuoden 2020 vuosikertomuksessa.

Osakekohtaisten tunnuslukujen laskenta

Osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) Raportointikauden voitto verojen jälkeen
= Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita

Laimennettu osakekohtainen tulos (EPS) Raportointikauden voitto
= Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita

1 000 euroa 31.3.2021 31.3.2020 31.12.2020
Raportointikauden voitto 13 774 3 546 30 116
Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 581 245 57 529 868 57 549 842
Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 912 920 57 609 586 57 796 591
Osakekohtainen tulos
euroa
Laimentamaton 0,24 0,06 0,52
Laimennettu 0,24 0,06 0,52

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta Liiketoiminnan rahavirta
= Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita

31.3.2021 31.3.2020 31.12.2020
Liiketoiminnan rahavirta, tuhatta euroa 15 954 9 410 56 991
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 599 164 57 529 868 57 568 341
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,28 0,16 0,99

Osakekohtainen oma pääoma

Osakekohtainen oma pääoma Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
= Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita

31.3.2021 31.3.2020 31.12.2020
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä, tuhatta euroa 152 227 135 868 145 882
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 599 164 57 529 868 57 568 341
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 2,64 2,36 2,53

Osakekannan markkina-arvo

Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita x raportointikauden viimeinen pörssikurssi

31.3.2021 31.3.2020 31.12.2020
Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 599 164 57 529 868 57 568 341
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa 5,74 2,45 5,08
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 330,6 140,9 292,4

Osakkeiden vaihto

Osakkeiden vaihto = Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osakemäärästä ilman omia osakkeita

31.3.2021 31.3.2020 31.12.2020
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä raportointikaudella 7 004 147 1 404 870 12 937 753
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman omia osakkeita 57 581 245 57 529 868 57 549 842
Osakkeiden vaihto, % 12,2 2,4 22,5

Tunnuslukujen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskenta

Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto

Liikevoitto (EBIT) = Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) = Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä

Eri raportointikausien tuloksen vertailukelpoisuuden parantamiseksi Suominen esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna vertailukelpoisen liikevoiton. Liikevoittoa oikaistaan merkittävillä liiketapahtumilla, joiden katsotaan vaikeuttavan eri raportointikausien välistä vertailua. Tällaisia eriä ovat muun muassa arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja -tappiot sekä uudelleenjärjestelykulut. Vuosina 2021 ja 2020 Suomisella ei ollut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Käyttökate (EBITDA)

Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset

1 000 euroa 31.3.2021 31.3.2020 31.12.2020
Liikevoitto 13 592 5 664 39 492
+ Poistot ja arvonalentumiset 4 942 5 618 21 432
Käyttökate 18 534 11 282 60 924

Bruttoinvestoinnit

1 000 euroa 31.3.2021 31.3.2020 31.12.2020
Lisäykset aineettomiin hyödykkeisiin 19 21 306
Lisäykset aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin 5 207 828 10 100
Bruttoinvestoinnit 5 226 849 10 406

Korolliset nettovelat

Suominen katsoo, että korollisten velkojen ilmoittaminen paitsi jaksotettuun hankintamenoon, myös nimellisarvostaan, antaa sijoittajille hyödyllistä lisätietoa Suominen velkaantumisesta.

Korolliset nettovelat = Korolliset velat nimellisarvoon − korolliset saamiset − rahavarat

1 000 euroa 31.3.2021 31.3.2020 31.12.2020
Korolliset velat 100 381 104 893 100 293
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 1 845 3 006 2 138
Korolliset saamiset -7 403 -7 454
Rahavarat -81 999 -41 190 -57 877
Korolliset nettovelat 20 227 59 307 37 101
Korolliset velat 100 381 104 893 100 293
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 1 845 3 006 2 138
Korollisten velkojen nimellisarvo 102 226 107 900 102 431

Oman pääoman tuotto (ROE), %

Oman pääoman tuotto (ROE), % = Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) x 100
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä (vuosineljännesten keskiarvo)

1 000 euroa 31.3.2021 31.3.2020 31.12.2020
Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) 40 344 2 645 30 116
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.3.2020 / 31.3.2019 / 31.12.2019 135 868 133 776 132 452
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.6.2020 / 30.6.2019 / 31.3.2020 138 551 133 178 135 868
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.9.2020 / 30.9.2021 / 30.6.2020 144 074 136 871 138 551
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.12.2020/ 31.12.2019 / 30.9.2020 145 882 132 452 144 074
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.3.2021 / 31.3.2020 / 31.12.2020 152 227 135 868 145 882
Keskiarvo 143 320 134 429 139 365
Oman pääoman tuotto (ROE), % 28,1 2,0 21,6

Sijoitettu pääoma

Sijoitettu pääoma = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä + korolliset velat

1 000 euroa 31.3.2021 31.3.2020 31.12.2020
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 152 227 135 868 145 882
Korolliset velat 100 381 104 893 100 293
Sijoitettu pääoma 252 608 240 761 246 175

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = Liikevoitto + rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) x 100
Sijoitettu pääoma, vuosineljännesten keskiarvo

1 000 euroa 31.3.2021 31.3.2020 31.12.2020
Liikevoitto (rullaava 12 kuukautta) 47 420 10 832 39 492
Rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) 858 1 005 925
Yhteensä 48 278 11 837 40 416
Sijoitettu pääoma 31.3.2020 / 31.3.2019 / 31.12.2019 240 761 250 259 241 615
Sijoitettu pääoma 30.6.2020 / 30.6.2019 / 31.3.2020 238 195 249 752 240 761
Sijoitettu pääoma 30.9.2020 / 30.9.2021 / 30.6.2020 240 368 246 660 238 195
Sijoitettu pääoma 31.12.2020/ 31.12.2019 / 30.9.2020 246 175 241 615 240 368
Sijoitettu pääoma 31.3.2021 / 31.3.2020 / 31.12.2020 252 608 240 761 246 175
Keskiarvo 243 621 245 809 241 423
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 19,8 4,8 16,7

Omavaraisuusaste, %

Omavaraisuusaste, % = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä x 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot

1 000 euroa 31.3.2021 31.3.2020 31.12.2020
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 152 227 135 868 145 882
Taseen loppusumma 346 997 315 772 317 381
Saadut ennakot -60 -313 -23
346 937 315 459 317 358
Omavaraisuusaste, % 43,9 43,1 46,0

Velkaantumisaste, %

Velkaantumisaste, % = Korolliset nettovelat x 100
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä

1 000 euroa 31.3.2021 31.3.2020 31.12.2020
Korolliset nettovelat 20 227 59 307 37 101
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 152 227 135 868 145 882
Velkaantumisaste, % 13,3 43,7 25,4

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

1 000 euroa 1-3/2021 1-3/2020 1-12/2020
Suomi 780 804 3 180
Muu Eurooppa 41 472 34 919 156 060
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 72 370 73 677 295 975
Muut maat 711 803 3 678
Yhteensä 115 333 110 203 458 893

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN NELJÄNNESVUOSITTAIN

2021 2020
1 000 euroa 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
Amerikat 71 904 66 829 71 947 77 162 73 170
Eurooppa 43 432 44 276 43 542 45 047 37 054
Kohdistamattomat kurssierot ja konsernieliminoinnit -2 -19 -54 -38 -21
Yhteensä 115 333 111 086 115 435 122 170 110 203

KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

2021 2020
1 000 euroa 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
Liikevaihto 115 333 111 086 115 435 122 170 110 203
Vertailukelpoinen käyttökate 18 534 13 546 18 107 17 989 11 282
% liikevaihdosta 16,1 12,2 15,7 14,7 10,2
Käyttökate 18 534 13 546 18 107 17 989 11 282
% liikevaihdosta 16,1 12,2 15,7 14,7 10,2
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Liikevoitto 13 592 8 530 12 907 12 391 5 664
% liikevaihdosta 11,8 7,7 11,2 10,1 5,1
Nettorahoituskulut 3 266 -64 -1 761 -1 813 -1 945
Voitto ennen tuloveroja 16 858 8 466 11 146 10 579 3 719
% liikevaihdosta 14,6 7,6 9,7 8,7 3,4

LÄHIPIIRITIEDOT
Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän perheenjäsenensä ja määräysvaltayhtiönsä. Myös osakkeenomistajat, jolla on osakeomistuksen kautta huomattava vaikutusvalta Suomisessa, kuuluvat lähipiiriin. Suomisella ei ole osakkuusyhtiöitä.
Liiketoimissaan lähipiiriin kuuluvien kanssa Suominen noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.

Yksi Suomisen osakeperusteisista kannustinjärjestelmistä päättyi ja osakkeet luovutettiin järjestelmän osallistujille helmikuussa. Toimitusjohtajalle luovutettiin 12 002 osaketta, ja osakkeiden sekä rahana maksettavan osuuden yhteissumma oli 128 tuhatta euroa. Muille johtoryhmän jäsenille luovutettiin yhteensä 14 742 osaketta. Osakkeiden ja rahana maksettavan osuuden yhteissumma oli 146 tuhatta euroa.

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN, AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN JA KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUSERIEN MUUTOKSET

31.3.2021 31.3.2020 31.12.2020
1 000 euroa Aineelliset käyttöomaisuus-hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeet Aineet-tomat hyödyk-keet Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeet Aineet-tomat hyödyk-keet
Kirjanpitoarvo kauden alussa 104 666 16 748 121 584 20 020 121 584 20 020
Investoinnit ja lisäykset 5 207 19 828 21 10 100 306
Poistot ja arvonalentumiset -3 284 -861 -3 822 -898 -14 354 -3 549
Kurssierot ja muut muutokset 3 461 19 -2 410 9 -12 664 -29
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 110 050 15 925 116 181 19 151 104 666 16 748

Aineettomat hyödykkeet on esitetty ilman liikearvoa.

31.3.2021 31.3.2020 31.12.2020
1 000 euroa Käyttöoikeus-omaisuuserät Käyttöoikeus-omaisuuserät Käyttöoikeus-omaisuuserät
Kirjanpitoarvo kauden alussa 17 784 14 319 14 319
Lisäykset 91 145 7 410
Myynnit ja vähennykset -11 -80
Poistot ja arvonalentumiset -797 -897 -3 530
Kurssierot ja muut muutokset 338 87 -335
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 17 405 13 654 17 784

KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS

1 000 euroa 1-3/2021 1-3/2020 1-12/2020
Korolliset velat yhteensä kauden alussa 100 293 109 163 109 163
Lyhytaikaiset lainat kauden alussa 2 539 16 986 16 986
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu, rahavirtavaikutteiset -638 -14 779 -31 968
Lyhytaikaisten lainojen nostot, rahavirtavaikutteiset 10 000 15 000
Lyhytaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan 29 66 276
Lyhytaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan -13 -625
Siirrot pitkäaikaisista lainoista 622 770 3 001
Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan 44 23 -130
Lyhytaikaiset lainat kauden lopussa 2 584 13 066 2 539
Pitkäaikaiset lainat kauden alussa 14 892 10 464 10 464
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan 68 79 7 744
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan -4 -3
Siirrot lyhytaikaisiin lainoihin -622 -770 -3 001
Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan 308 61 -312
Pitkäaikaiset lainat kauden lopussa 14 642 9 835 14 892
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden alussa 82 862 81 714 81 714
Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan 293 280 1 148
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden lopussa 83 155 81 994 82 862
Korolliset velat yhteensä kauden lopussa 100 381 104 893 100 293

VASTUUSITOUMUKSET

1 000 euroa 31.3.2021 31.3.2020 31.12.2020
Muut vastuut
Vuokravastuut 124 181 104
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevat sopimukselliset sitoumukset 4 442 6 586
Alkamattomat vuokrasopimukset, joihin on sitouduttu 117 34
Takausvastuut ja muut vastuut
Takaukset omista sitoumuksista 3 922 8 492 4 317
Muut omat vastuut 31 304 32 197 33 452
Yhteensä 35 226 40 689 37 769

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT JA KÄYVÄT ARVOT

31.3.2021 31.3.2020 31.12.2020
1 000 euroa Nimellis-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Käypä arvo
Valuuttatermiinit
suojauslaskentaa ei sovelleta 2 729 -66 4 431 -44 2 991 60

RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU

a. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat
b. Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvarat
c. Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavat rahoitusvarat
d. Kirjanpitoarvo
e. Käypä arvo

Luokittelu
1 000 euroa a. b. c. d. e.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit 421 421 421
Myyntisaamiset 55 432 55 432 55 432
Korko- ja muut rahoitussaamiset 340 340 340
Rahavarat 81 999 81 999 81 999
Yhteensä 31.3.2021 137 771 421 138 192 138 192

1 000 euroa a. b. c. d. e.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit 347 421 768 768
Lainasaamiset 3 476 3 978 7 454 7 454
Myyntisaamiset 51 128 51 128 51 128
Johdannaissaamiset 61 61 61
Korko- ja muut rahoitussaamiset 378 378 378
Rahavarat 57 877 57 877 57 877
Yhteensä 31.12.2020 3 885 113 360 421 117 666 117 666

Suominen on käyttänyt vuonna 2021 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2020.
RAHOITUSVELAT

31.3.2021 31.12.2020
1 000 euroa Kirjan
pitoarvo
Käypä arvo Nimellisarvo Kirjanpito-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Joukkovelkakirjalainat 83 155 87 669 85 000 82 862 87 661 85 000
Vuokrasopimusvelat 14 642 14 642 14 642 14 892 14 892 14 892
Yhteensä pitkäaikaiset rahoitusvelat 97 797 102 311 99 642 97 754 102 553 99 892
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Vuokrasopimusvelat 2 584 2 584 2 584 2 539 2 539 2 539
Korkovelat 1 060 1 060 1 060 522 522 522
Johdannaisvelat 66 66 66 1 1 1
Muut lyhytaikaiset velat 639 639 639 552 552 552
Ostovelat 51 134 51 134 51 134 42 024 42 024 42 024
Yhteensä lyhytaikaiset rahoitusvelat 55 484 55 484 55 484 45 639 45 639 45 639
Yhteensä 153 280 157 795 155 126 143 393 148 191 145 531

Suominen on käyttänyt vuonna 2021 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2020.

KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET

1 000 e Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat ja velat
Oman pääoman ehtoiset instrumentit 421
Yhteensä 421
Käypään arvoon arvostetut johdannaiset
Valuuttajohdannaiset, velat -66
Yhteensä 66

Suominen on käyttänyt vuonna 2021 samoja käypien arvojen luokitteluperusteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2020.

Tasojen välillä ei ole tapahtunut muutoksia katsauskaudella.

SUOMINEN OYJ
Hallitus
Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Petri Helsky, puh. 010 214 3080
Talousjohtaja Toni Tamminen, puh. 010 214 3051
Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2020 oli 458,9 milj. euroa ja työllistämme lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois– ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Liite

Attachments


Suominen Oyj Osavuosikatsaus Q1 2021

Suominen Oyj Osavuosikatsaus Q1 2021…Alkuperäinen artikkeli