Etusivu » Privanet Group Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Privanet Group Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Privanet Group OyjPrivanet Group Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

28.4.2021 17:15:01 EEST | Privanet Group Oyj | Yhtiötiedote

Privanet Group Oyj
YHTIÖTIEDOTE
28.04.2021 kello 17.15

Privanet Group Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Privanet Group Oyj:n (Y-tunnus: 2393685-6) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 19.5.2021 klo 14.00 alkaen Privanet Group Oyj:n toimitiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 24 A, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 13.30.

Vallitsevan koronavirustilanteen takia Privanet Group Oyj kehottaa osakkeenomistajia välttämään osallistumista kokoukseen paikan päällä. Yhtiön varsinainen yhtiökokous voidaan järjestää 19.5.2021 vain, jos kokouksen osallistujamäärä on niin vähäinen, että kokous voidaan järjestää viranomaismääräyksiä noudattaen ja osallistujien turvallisuus huomioiden. Yhtiö toimittaa yhtiökokoukseen kokouskutsun mukaisesti ilmoittautuville osakkeenomistajille ohjeet kokouksen seuraamiseksi etäyhteyden välityksellä.

Etäyhteyden kautta kokousta seuraavalla osakkeenomistajalla on mahdollisuus esittää kysymyksiä kokouksen aikana, mutta äänioikeuden käyttäminen ei ole mahdollista. Osakkeenomistajia pyydetään kuitenkin huomioimaan, että etäyhteyden välityksellä kokouksen aikana esitettävät kysymykset eivät ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä. Halutessaan osakkeenomistajalla on mahdollisuus valtuuttaa valitsemansa henkilö edustamaan itseään kokouksessa ja antaa tarvittaessa erilliset äänestysohjeet. Yhtiö ei myönnä osallistumisoikeutta kokoukseen osakkeenomistajalle, joka ei ole ilmoittautunut kokoukseen kokouskutsun mukaisesti. Yhtiökokouksessa ei ole kokoustarjoiluja.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen harkintansa mukaan päättämään Privanet Securities Oy:n osakkeina maksettavan osingon jakamisesta alla olevan mukaisesti.

  • Hallitus olisi valtuutettu jakamaan enintään 20 054 317 Privanet Group Oyj:n omistamaa Privanet Securities Oy:n osaketta, mikä vastaa Privanet Securities Oy:n koko osakekantaa.
  • Osakkeenomistaja saisi yhden Privanet Securities Oy:n osakkeen kutakin omistamaansa Privanet Group Oyj:n osaketta kohden.
  • Osingonjako vähentäisi Privanet Group Oyj:n jakokelpoisia varoja 3 919 272,45 euroa, mikä vastaa Privanet Securities Oy:n osakkeiden hankintamenoa ja siihen tehtyjä pääomasijoituksia Yhtiön taseessa.
  • Privanet Group Oyj maksaisi osakeosingosta aiheutuvan varainsiirtoveron 1,6 % osakkeenomistajien puolesta.
  • Osingonjakopäätöksen edellytyksenä on, että osingonjaon toteuttamisedellytykset on saatu varmistettua Euroclear Finland Oy:ltä, jonka ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään Privanet Securities Oy:n on tarkoitus liittyä.
  • Hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista osakeosingon jakamiseen liittyvistä seikoista, kuten mahdollisten osakeosingon jakamisen vaatimien teknisten korjausten ja muutosten tekemisestä.
  • Valtuutus olisi voimassa Privanet Group Oyj:n seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 30 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat toimittaneet etukäteen ehdotuksen, jonka mukaan hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti:

  • Hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele Privanet Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 1 500 euroa per kalenterikuukausi kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.
  • Hallituksen puheenjohtajalle, joka ei työskentele Privanet Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 3 000 euroa per kalenterikuukausi kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.
  • Hallituksen jäsenelle tai puheenjohtajalle, joka työskentelee Privanet Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, ei makseta palkkiota, mutta korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja että yhtiökokous pyytää tilintarkastajaa lausumaan tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä ja hallituksen esityksestä varojen jaoksi. Tilintarkastaja valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että KHT Tapio Raappana toimisi päävastuullisena tilintarkastajana. Ehdotettu tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan.

15. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Privanet Group Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.privanet.fi. Privanet Group Oyj:n tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat myös saatavilla mainituilla internetsivuilla. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 2.6.2021 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 6.5.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 14.5.2021 kello 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittamaan, osallistuuko hän yhtiökokoukseen itse vai asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistaja voi tahtoessaan ilman kustannuksia valtuuttaa yhtiön osoittaman asiamiehen, asianajaja Emil Degerholmin HPP Asianajotoimisto Oy:stä tai hänen määräämänsä henkilön asiamiehekseen.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua sähköpostitse yhtiön operatiiviselle johtajalle Marko Peltoselle osoitteeseen marko.peltonen@privanet.fi.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Privanet Group Oyj:lle ja HPP Asianajotoimisto Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 6.5.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 14.5.2021 kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Mikäli osakkeenomistaja haluaa osallistua yhtiökokoukseen, osakkeenomistaja voi tahtoessaan ilman kustannuksia valtuuttaa yhtiön osoittaman asiamiehen, Emil Degerholmin tai hänen määräämänsä HPP Asianajotoimisto Oy:stä asiamiehekseen. Valtakirja ja tarkemmat toimintaohjeet ovat saatavissa yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.privanet.fi/privanet-group/governance/invitations-and-minutes.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Privanet Group Oyj, ”Varsinainen yhtiökokous”, Eteläesplanadi 24 A, 00130 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Privanet Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 28.4.2021 yhteensä 20 054 317 osaketta, jotka edustavat yhtä montaa ääntä.

Yhteyshenkilöt

Kim Wiio

Hallituksen puheenjohtaja

Privanet Group Oyj

Puh:

+358 (0)44 567 8964

kim.wiio@privanet.fi

Riku Lindström

toimitusjohtaja

Privanet Group Oyj

Puh:

+358 (0)40 864 4483

riku.lindstrom@privanet.fi

Tietoja julkaisijasta Privanet Group Oyj

Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö. Konsernin tytäryhtiö Privanet Securities Oy harjoittaa sijoituspalveluyrityksen toimiluvan mukaista liiketoimintaa keskittyen Suomen johtavan listaamattomien arvopapereiden jälkimarkkinan ylläpitämiseen sekä erinäisiin rahoitusjärjestelyihin. Privanet Groupin toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat. www.privanet.fi.

Privanet Group Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Valkia Advisors Oy, puh. +358 (0)50 368 6866.

Liitteet

Tilaa pörssitiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla pörssitiedotteemme sähköpostiisi.

Tilaa

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

UutishuoneAlkuperäinen tiedote