Etusivu » OP Yrityspankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2021

OP Yrityspankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2021

OP Yrityspankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2021

| Source:

OP Yrityspankki Oyj

OP Yrityspankki Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish
Swedish

OP Yrityspankki Oyj
Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2021
Pörssitiedote 28.4.2021 klo 09.00

OP Yrityspankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2021

  • Konsernin tulos ennen veroja parani 152 miljoonaan euroon (27). Tuotot yhteensä kasvoivat 367 miljoonaan euroon (166), ja väliaikainen poikkeusmenettely mukaan lukien tuotot kasvoivat 38 prosenttia 342 miljoonaan euroon (248). Sijoitustoiminnan tuotot kasvoivat 87 miljoonaan euroon (25). Vakuutuskate kasvoi 20 prosenttia 157 miljoonaan euroon (131). Korkokate laski 5 prosenttia 77 miljoonaan euroon (81). Saamisten arvonalentumisia palautui 2 miljoonaa euroa, kun vertailukaudella ne heikensivät tulosta 49 miljoonaa euroa. Kulut yhteensä kasvoivat 12 prosenttia 192 miljoonaan euroon (171).
  • Yrityspankin tulos ennen veroja parani 101 miljoonaan euroon (9). Tulosta vahvisti sijoitustoiminnan nettotuottojen kasvu 48 miljoonaan euroon (9) sekä saamisten arvonalentumisten pienentyminen. Korkokate oli 100 miljoonaa euroa (101). Luottokanta supistui vuodessa 1 prosentin 24,1 miljardiin euroon (24,3).
  • Vakuutuksen tulos ennen veroja parani 84 miljoonaan euroon (39). Vakuutuskate kasvoi 20 prosenttia 158 miljoonaan euroon (131) ja tuotot sijoitustoiminnasta 37 miljoonaan euroon (14). Operatiivinen yhdistetty kulusuhde parani 86,0 prosenttiin (92,7).
  • Muun toiminnan tulos ennen veroja oli -34 miljoonaa euroa (-20). Maksuvalmius säilyi edelleen vahvana koronakriisistä huolimatta.
  • Konsernin CET1-vakavaraisuus oli 14,7 prosenttia (15,1).
Tulos ennen veroja, milj. e 1–3/2021 1–3/2020 Muutos, %
Yrityspankki 101 9
Vakuutus 84 39 115,5
Muu toiminta -34 -20
Konserni yhteensä 152 27 459,7
Oman pääoman tuotto (ROE), % 10,2 2,1 8,0*
Koko pääoman tuotto (ROA), % 0,56 0,13 0,43*
31.3.2021 31.12.2020 Muutos, %
CET1-vakavaraisuus, % 14,7 15,1 -0,3*
Luottokanta, milj. € 24 477 24 485 0,0
Takauskanta, milj. € 2 439 2 214 10,2
Muut vastuut, milj. € 5 645 5 423 4,1
Talletukset, milj. € 12 632 13 300 -5,0
Järjestämättömät saamiset vastuista, %** 2,1 2,2 -0,1*
Saamisten arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, % -0,03 0,20

Tuloksen vertailulukuna on käytetty vuoden 2020 vastaavien jaksojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuna on käytetty vuoden 2020 lopun tilannetta, ellei toisin mainita.
*Suhdeluvun muutos
**Tunnusluvun sisältöä ja nimeä on muutettu Q1/2021. Vertailutiedot on oikaistu. Muutoksesta kerrotaan tarkemmin osavuosikatsauksen Riskiasema-kappaleen Lainanhoitojoustot ja järjestämättömät saamiset -taulukon alla.

Loppuvuoden näkymät

Koronaviruspandemia koetteli yhä taloutta vuoden 2021 alussa. Pandemia ei kuitenkaan heikentänyt talouskehitystä yhtä paljon kuin aiemmin. Erityisesti maailmankaupan ja teollisuuden vire säilyi hyvänä. Vuosineljänneksen aikana luottamus talouteen alkoi vahvistua myös palvelualoilla, ja myönteiset odotukset heijastuivat rahoitusmarkkinoille. Osakekurssit ja raaka-aineiden hinnat nousivat. Myönteisten näkymien myötä inflaatio-odotukset vahvistuivat ja pitkäaikaiset korot nousivat. Keskuspankit kuitenkin jatkoivat kevyttä politiikkaansa ja korostivat elvyttävän linjan jatkuvan vielä pitkään.

Suomen talous on käytettävissä olevien tietojen perusteella kestänyt koronavirustartuntojen lisääntymisen ja sitä seuranneet rajoitukset verrattain hyvin. Luottamus talouteen on vahvistunut ja talouden elpymisen odotetaan vahvistuvan rokotusten edetessä ja pandemian laantuessa.

Koronaviruspandemia pitää yhä yllä epävarmuutta talouden näkymistä. Pandemiakehityksen äkillinen paheneminen vaikuttaisi OP Yrityspankkiin kolmella tavalla: epävarmuus lisääntyisi rahoitus- ja sijoitusmarkkinoilla sekä taloudessa, asiakkaiden taloudellisten vaikeuksien lisääntyminen kasvattaisi luottoriskiä sekä vähentäisi palveluiden kysyntää, ja lisäksi paheneva tautitilanne voisi vaikeuttaa OP Yrityspankin oman toiminnan tehokasta toteuttamista.

Tuloskehityksen merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät koronaviruspandemian myötä korko- ja sijoitusympäristön muutoksiin sekä arvonalentumisten kehitykseen. Lisäksi tulevaan tuloskehitykseen vaikuttavat markkinoiden kasvuvauhti, kilpailutilanteen muutos ja suurvahinkojen vaikutus korvausmenoihin.

Arvio vuoden 2021 tuloksen kehityksestä annetaan ainoastaan ryhmätasolla OP Ryhmän tilinpäätöstiedotteessa ja osavuosikatsauksissa.

Kaikki tässä osavuosikatsauksessa esitetyt arviot perustuvat tämänhetkiseen näkemykseen toimintaympäristön, OP Yrityspankki -konsernin ja sen eri toimintojen kehityksestä, ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.

Vuoden 2021 osavuosikatsausten julkaisupäivät:

Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021 28.7.2021
Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021 27.10.2021

Helsingissä 28.4.2021

OP Yrityspankki Oyj
Hallitus

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Katja Keitaanniemi, puh. 010 252 1387
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Tuuli Kousa, puh. 010 252 2957

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
op.fi

OP Yrityspankki Oyj on osa OP Ryhmää, Suomen suurinta asiakasomisteista finanssiryhmää. OP Yrityspankki ja OP-Asuntoluottopankki vastaavat OP:n varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. OP Yrityspankki, OP-Asuntoluottopankki ja niiden emoyhtiö OP Osuuskunta sekä muut OP:n jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. OP Yrityspankki toimii myös OP Ryhmän keskuspankkina.

Attachments


OP Yrityspankki Oyj osavuosikatsaus Q1 2021

OP Yrityspankki Oyj osavuosikatsaus Q1 2021 …Alkuperäinen artikkeli