Etusivu » Kutsu Enedo Oyj:n yhtiökokoukseen

Kutsu Enedo Oyj:n yhtiökokoukseen

Kutsu Enedo Oyj:n yhtiökokoukseen

| Source:

Enedo Oyj

Enedo Oyj

Vantaa, FINLAND

English
Finnish

ENEDO OYJ Pörssitiedote 19.4.2021 klo 20:30
KUTSU ENEDO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN
Enedo Oyj:n (”Enedo” tai ”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 17.5.2021 klo 10.00 alkaen Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Martinkyläntie 43, Vantaa.

Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan 15.9.2020 hyväksymän väliaikaisen lain (677/2020) nojalla. Tämä on välttämätöntä, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, Yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä ennakkoon vastaehdotuksia ja kysymyksiä. Tarkemmat ohjeet löytyvät tämän kutsun osasta C. “Ohjeita kokoukseen osallistuville”.

Yhtiökokoukseen ei voi osallistua henkilökohtaisesti kokouspaikalla, eikä kokouspaikalle järjestetä videoyhteyttä yhtiökokouksen aikana. Yhtiön hallitus, johtoryhmä ja tilintarkastaja eivät ole kokouspaikalla yhtiökokouksen aikana.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimii OTM Johanna Hölli-Koskipirtti. Mikäli OTM Johanna Hölli-Koskipirtillä ei painavan syyn takia ole mahdollisuutta toimia yhtiökokouksen puheenjohtajana, Yhtiön hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa toisen henkilön.
3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii Yhtiön talousjohtaja Olli Mustonen. Mikäli Olli Mustosella ei painavan syyn takia ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, Yhtiön hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa toisen henkilön.
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon tässä kutsussa annettujen ohjeiden mukaisesti ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.
6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Koska kokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, Yhtiön 30.3.2021 julkaisema vuosikertomus, joka sisältää Yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://enedopower.com/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokoukset/varsinainen-yhtiokokous-2021/, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Toimitusjohtajan katsaus nauhoitetaan ennakkoon ja on nähtävissä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://enedopower.com/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokoukset/varsinainen-yhtiokokous-2021/ 26.4.2021 alkaen.
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Yhtiön tilikauden tappio 6.894.990,76 euroa siirretään voittovarojen tilille, ja että yhtiökokous päättäisi olla jakamatta osinkoa osakkeenomistajille tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa vuoden 2020 palkitsemisraportin. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, Yhtiön pörssitiedotteella 30.3.2021 julkistama palkitsemisraportti, joka on saatavilla myös Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://enedopower.com/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokoukset/varsinainen-yhtiokokous-2021/, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.
11. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen
Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että palkkiot pysyvät ennallaan ja, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan siten yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot:

  • hallituksen puheenjohtajalle 3.750 euroa kuukaudessa;
  • muille hallituksen jäsenille 2.000 euroa kuukaudessa; ja
  • lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimivalle hallituksen jäsenelle sama lisäpalkkio kuin aiemmalla toimikaudella, eli 750 euroa kuukaudessa.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että matkakustannukset korvataan laskuja vastaan.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.
13. Hallituksen jäsenten valitseminen
Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Taru Narvanmaa ja Antti Sivula, sekä uusina jäseninä Fredrik Berghel, Olle Hulteberg ja Vesa Tempakka.

Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia Yhtiöstä ja Taru Narvanmaa, Antti Sivula ja Vesa Tempakka ovat riippumattomia Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty Yhtiön internet-sivuilla https://enedopower.com/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokoukset/varsinainen-yhtiokokous-2021/.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.
15. Tilintarkastajan valitseminen
Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan uudelleen tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Henrik Holmbom.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 6.850.000 osaketta, mikä vastaa noin 10 % Yhtiön kaikista osakkeista.
Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista, että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 24.4.2020 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä ylimääräisen yhtiökokouksen 9.3.2021 antamat valtuutukset päättää merkintäetuoikeusannista ja suunnatusta osakeannista.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.
17. Kokouksen päättäminen
B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://enedopower.com/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokoukset/varsinainen-yhtiokokous-2021/. Myös Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää Yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, sekä palkitsemisraportti ovat saatavilla edellä mainituilla internetsivuilla. Näiden asiakirjojen ja tämän kokouskutsun jäljennökset lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 31.5.2021 alkaen.
C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.
1. Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 4.5.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Ohjeet hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajille löytyy alta kohdasta C.4 ”Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat”.
2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys alkavat 27.4.2021 klo 12.00, kun jäljempänä kohdassa 5 esitetty määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 12.5.2021 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen tulee olla tehtynä ja ennakkoäänten on oltava perillä.

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet ovat rekisteröitynä hänen suomalaisella arvo-osuustilillään, voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 27.4.2021 klo 12.00 – 12.5.2021 klo 10.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a) sähköisesti Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa https://enedopower.com/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokoukset/varsinainen-yhtiokokous-2021/.
Ilmoittautuminen edellyttää henkilöomistajalta vahvaa sähköistä tunnistamista. Kun henkilöomistaja kirjautuu Yhtiön internetsivujen kautta palveluun, hänet ohjataan sähköiseen tunnistamiseen. Tämän jälkeen osakkeenomistaja voi yhdellä istunnolla ilmoittautua yhtiökokoukseen, valtuuttaa toisen ja ennakkoäänestää. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Yhteisöomistajien osalta ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistamista. Yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero, sekä muut vaaditut tiedot.

b) sähköpostitse tai postitse
Osakkeenomistaja voi toimittaa Yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous(at)euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Enedo Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki. Ennakkoäänestyslomake tulee saataville osoitteeseen https://enedopower.com/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokoukset/varsinainen-yhtiokokous-2021/ ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen alkaessa 27.4.2021 klo 12.00.

Osakkeenomistajan ennakkoäänet kirjataan ja otetaan huomioon edellyttäen, että hän ilmoittautuu ja äänestää ennakkoon annettujen ohjeiden mukaisesti ja toimittaa tässä yhteydessä asianmukaisesti kaikki tarvittavat tiedot ennen ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestyksen päättymistä.

Äänestysohjeet tulevat olemaan saatavilla myös Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://enedopower.com/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokoukset/varsinainen-yhtiokokous-2021/.

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan tai asiamiehen on ilmoitettava pyydetyt henkilötiedot. Osakkeenomistajien ja asiamiesten Yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja voi valtuuttaa asiamiehen ilmoittautumaan ja äänestämään ennakkoon hänen puolestaan. Asiamiehet eivät voi osallistua kokoukseen kokouspaikalla, ja heidänkin tulee äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatuin tavoin. Valtakirja- ja äänestysohjemalli tulee saataville osoitteeseen https://enedopower.com/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokoukset/varsinainen-yhtiokokous-2021/ ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen alkaessa 27.4.2021 klo 12.00.

Asiamiehen valtuuttaminen edellyttää:

a) Jos ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen tapahtuu sähköisen ilmoittautumispalvelun kautta Enedon internetsivuilla: asianmukaisesti täytetyt valtuutusasiakirjat on toimitettava ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen paivi.vanttinen(at)enedopower.com tai postitse osoitteeseen Enedo Oyj / Päivi Vänttinen, Martinkyläntie 43, 01720 Vantaa ennen ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestyksen päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä. Ilmoittautumispalvelussa valtuutettu voi ilmoittautua ja ennakkoäänestää ainoastaan yhteisömuotoisten osakkeenomistajien puolesta. Luonnollisten henkilöiden on ilmoittauduttava ja äänestettävä ennakkoon itse suomalaisilla verkkopankkitunnuksillaan; tai

b) Jos ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen tapahtuu täyttämällä ennakkoäänestyslomake, joka tulee saataville Enedon internetsivuille 27.4.2021: asianmukaisesti täytetyt valtuutusasiakirjat on toimitettava Euroclear Finland Oy:lle yhdessä allekirjoitetun ja asianmukaisesti täytetyn ennakkoäänestyslomakkeen kanssa ko. lomakkeessa annettujen ohjeiden mukaisesti ja siinä esitettyjen määräaikojen puitteissa.

Pelkkien valtuutusasiakirjojen toimittaminen Yhtiölle tai Euroclear Finland Oy:lle ei johda siihen, että osakkeenomistajan ennakkoäänet kirjautuvat järjestelmään ja otetaan huomioon. Osakkeenomistajan ilmoittautumisen ja ennakkoäänien onnistunut kirjaaminen edellyttää tämän lisäksi, että asiamies ilmoittautuu ja äänestää ennakkoon osakkeenomistajan puolesta tässä kutsussa kuvatuin tavoin.

Jos osakkeenomistaja haluaa osallistua yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, kutakin arvo-osuustiliä koskevat erilliset valtakirjat on toimitettava ja valtuutusasiakirjoilla on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien on ilmoittauduttava ja ennakkoäänestettävä kohdassa C.4 ”Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat” annettujen ohjeiden mukaisesti.
4. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.5.2021. Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 12.5.2021 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä Yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi Yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 12.5.2021 klo 10.00 mennessä.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön on myös huolehdittava ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskevan ilmoittautumisajan kuluessa.

5. Vastaehdotukset, kyselyoikeuden käyttäminen ja muut tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa (1/100) Yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettavia vastaehdotuksia yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava Yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen ir(at)enedopower.com viimeistään 26.4.2021 klo 16.00, mihin mennessä vastaehdotusten on oltava perillä.

Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua kokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan (1/100) Yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://enedopower.com/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokoukset/varsinainen-yhtiokokous-2021/ viimeistään 27.4.2021.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista sähköpostitse osoitteeseen ir(at)enedopower.com 30.4.2021 klo 16.00 asti, mihin mennessä kysymysten on oltava perillä. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, Yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://enedopower.com/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokoukset/varsinainen-yhtiokokous-2021/ viimeistään 5.5.2021.

Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.
Enedon osakkeiden kokonaismäärä kokouskutsun päivänä 19.4.2021 on 68.523.193 osaketta ja ne tuottavat yhteensä 68.523.193 ääntä. Kokouskutsun päivänä Yhtiöllä on hallussaan omia osakkeita yhteensä 69.249 osaketta.
ENEDO OYJ
HALLITUS

Lisätietoja antaa Enedo Oyj:n toimitusjohtaja Vesa Leino, puh. 040 759 8956.
JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

ENEDO LYHYESTI

Enedo on korkealuokkaisten tehoelektroniikkatuotteiden ja -systeemien eurooppalainen suunnittelija ja valmistaja, jonka tuotteet soveltuvat kriittisiin toimintoihin vaativimmissakin ympäristöissä. Enedon tehtävänä on tehdä sähkövirrasta parempaa – luotettavampaa, turvallisempaa ja energiatehokkaampaa – ja juuri käyttötarkoitukseensa sopivaa. Enedon kolme päätuotekategoriaa ovat LED Drivers, Power Supplies ja Power Systems. Vuonna 2020 konsernin liikevaihto oli 38,5 milj. euroa. Enedossa työskentelee 354 henkilöä ja sen päätoiminnot sijaitsevat Suomessa, Italiassa, Tunisiassa ja Yhdysvalloissa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja emoyhtiö Enedo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.enedopower.com

Alkuperäinen artikkeli