Etusivu » Investors House Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Investors House Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Investors House Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

| Source:

Investors House Oyj

Investors House Oyj

Helsinki, FINLAND

Investors House Oyj

Pörssitiedote, julkaistavissa 26.4.2021 klo 13.30

Investors House Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Investors House Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2020 – 31.12.2020.

Yhtiökokous päätti jakaa tilikaudelta 2020 osinkoa yhteensä 0,27 euroa osakkeelta kahdessa tai useammassa erässä seuraavasti:

Osingonmaksun ensimmäisen erän 0,14 euroa osakkeelta täsmäytyspäivä on 28.4.2021 ja osinko maksetaan 5.5.2021 alkaen.

Loppuosan osingosta eli 0,13 euroa osakkeelta päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osingon jakamisen ajankohdasta vuoden 2021 aikana.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

Yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 18.000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle vuosipalkkiota 15.000 euroa, minkä lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle korvataan matkakulut. Enintään puolet palkkiosta voidaan maksaa rahan sijaan yhtiön osakkeina yhtiön osakkeen kulloisenkin osakekurssin mukaisella arvostuksella. Kukin hallituksen jäsen voi valita, haluaako palkkionsa maksettavan kokonaisuudessaan rahana vai osittain osakkeilla. Palkkioiden maksaminen osakkeilla tapahtuu luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita aiemmin annetun osakeantivaltuutuksen nojalla.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6). Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi Taina Ahvenjärven, Tapani Rautiaisen, Joonas Rautiaisen, Petri Roinisen ja Mikko Larvalan sekä uutena Vesa Lipsasen.

Yhtiökokous päätti valita tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Timo Nummi.

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa kohtuullisen laskun mukaan.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien tai luovutettavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 5.000.000 osaketta, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat tai luovutettavat osakkeet. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutus on voimassa 30.6.2022 saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen. Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmin myönnetyt käyttämättä olevat osakeantivaltuutukset.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhteensä enintään 600.000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, Yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus on voimassa 30.6.2022 saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 28.4.2020 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 10.5.2021 nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.investorshouse.fi

Helsingissä 26.4.2021

Investors House Oyj

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669

Jakelu: Nasdaq Helsinki, Keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi

Alkuperäinen artikkeli