Etusivu » Heeros Oyj: Heeros Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset 29.4.2021

Heeros Oyj: Heeros Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset 29.4.2021

Heeros Oyj: Heeros Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset 29.4.2021

| Source:

Heeros Oyj

Heeros Oyj

HEEROS PALVELUT, FINLAND

Heeros Oyj: Heeros Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset 29.4.2021
HEEROS OYJ Yhtiötiedote 29.4.2021 klo 17.00

Heeros Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 29.4.2021 Helsingissä. Kaikkiaan kokouksessa oli paikalla 6 henkilöä. Kokoukseen osallistui henkilökohtaisesti 5 osakkeenomistajaa, jotka edustivat itse ja valtakirjalla yhteensä 60,20 % yhtiön kaikista osakkeista.

Heeros Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 29.4.2021

1. Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden ajalta 1.1. – 31.12.2020.

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen viisi jäsentä ja valitsi hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka uudelleen sen nykyiset jäsenet Päivi Kangasmäki, Keijo Karjalainen, Marko Kauppi, Juho Nikkola ja Samuli Saviala.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot: Hallituksen puheenjohtajalle kiinteänä vuosipalkkiona yhteensä 36.000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kiinteänä vuosipalkkiona yhteensä 18.000 euroa. Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan Heeros Oyj:n osakkeina ja rahana siten, että n. 30 % palkkion määrästä maksetaan antamalla hallituksen jäsenille yhtiön uusia osakkeita maksuttomalla osakeannilla hallituksen osakeantivaltuutuksen perusteella ja n. 70 % palkkion määrästä maksetaan rahana.

Edellä mainitut osakkeet annetaan mahdollisimman pian Heeros Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Palkkiosta osakkeina maksettava osakemäärä määritetään yhtiön osakkeen Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettua keskikurssia Heeros Oyj:n tammi-maaliskuun 2021 liiketoimintakatsauksen julkaisupäivää seuraavan kahden (2) viikon ajalta. Jos palkkioita ei voida antaa edellä todettuna aikana sisäpiirisääntelyn tai muun perustellun syyn vuoksi, palkkio annetaan kahden viikon kuluessa Heeros Oyj:n puolivuosikatsauksen 1.1. – 30.6.2021 julkistuksesta. Jos osakkeita ei voida edellä todettuna aikanakaan antaa sisäpiirisääntelyn tai muun perustellun syyn vuoksi, maksetaan palkkio rahana. Palkkioksi saatuja osakkeita ei voi luovuttaa vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen ja vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen välisenä ajanjaksona. Hallituksen jäsenten matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana valitaan jatkamaan tilintarkastusyhteisö Moore Rewinet Oy. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä vastuunalaisena tilintarkastajana jatkaa KHT Jari Paloniemi. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

2. Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden voitto kirjataan taseessa voitto-/tappio -tilille ja että osinkoa ei jaeta.

3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla siten, että hankittava määrä on enintään 446.000 kappaletta. Määrä vastaa noin kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq First North Growth Market Finland-markkinapaikalla määräytyvään hankintahetken markkinahintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai muutoin edelleen luovutettavaksi, pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 892.000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Määrä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä.

Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yhtiön kannustinohjelmien toteuttamiseen, hallituksen jäsenten palkkioiden maksamisen toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Osakeanti voi osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin olla myös maksuton.

Valtuutus kumoaa aiemmat antivaltuutukset ja on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Heeros Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset 29.4.2021

Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa valita puheenjohtajakseen Marko Kaupin.

HEEROS OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Heeros Oyj,

toimitusjohtaja Mikko Pilkama, puhelin 040 828 3717

Sähköposti: mikko.pilkama@heeros.com

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin 050 520 4098

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.heeros.com/sijoittajille

Taloushallinnon pilvipalveluiden edelläkävijänä Heeroksen missiona on rakentaa helppoa ja sujuvaa taloushallinnon tulevaisuutta. Heeros perustettiin vuonna 2000, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella HEEROS. www.heeros.fi

Alkuperäinen artikkeli