Etusivu » Valoe Oyj:n yhtiökokouskutsu

Valoe Oyj:n yhtiökokouskutsu

Valoe Oyj:n yhtiökokouskutsu

| Source:

Valoe Oyj

Valoe Oyj

Mikkeli, FINLAND

English
Finnish

VALOE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU 28.4.2021

Valoe Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 20.5.2021 klo 11.30 konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa osoitteessa Sointukatu 1, 50100 Mikkeli. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 11.00. Kokouksessa ei ole tarjoilua.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman tappion käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 päättyneen tilikauden tappio kirjataan kertyneet voittovarat -tilille eikä osinkoa jaeta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Toimielinten palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin hyväksyminen

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

12. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

15. Tilintarkastajan valitseminen

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä voisi nousta yhteensä enintään 150.000.000 osakkeella. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeisiin järjestelyihin, kuten pääomarakenteen vahvistamiseen, investointien rahoittamiseen, yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden tai omistusrakenteen laajentamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus olisi voimassa 30.6.2022 asti.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään optio-oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien optio-oikeuksien käyttämisen seurauksena yhtiön osakkeiden määrä voisi nousta kolmen optiovuoden aikana enintään 210 miljoonalla osakkeella. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön henkilöstölle sekä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuosina 2021 – 2023 suunnattavan optio-ohjelman luomiseen. Valtuutus olisi voimassa 30.6.2024 asti.

Hallitukselle ja toimitusjohtajalle annettaisiin tämän valtuutuksen perusteella vuonna 2021 vähintään 18 miljoonaa optio-oikeutta ja markkina-arvon noustessa yli 100 % ja nousuun sidottujen ehtojen täyttyessä enintään 36 miljoonaa optio-oikeutta, vuonna 2022 vähintään 21 miljoonaa optio-oikeutta ja markkina-arvon noustessa yli 100 % ja nousuun sidottujen ehtojen täyttyessä enintään 42 miljoonaa optio-oikeutta ja vuonna 2023 vähintään 24 miljoonaa optio-oikeutta ja markkina-arvon noustessa yli 100 % ja nousuun sidottujen ehtojen täyttyessä enintään 48 miljoonaa optio-oikeutta.

18. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Valoe Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.valoe.com.

Valoe Oyj:n tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla.

Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 3.6.2021 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 7.5.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 17.5.2021 klo 16.00 mennessä, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) sähköpostitse osoitteeseen minna.wilkman@valoe.com

b) puhelimitse numeroon 040 5600 530 (Minna Wilkman) maanantaista perjantaihin klo 09.00 -16.00; tai

c) kirjeitse osoitteeseen Valoe Oyj, Minna Wilkman, Insinöörinkatu 5, 50150 Mikkeli.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Valoe Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 7.5.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 17.5.2021 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan osoitteeseen Valoe Oyj, Minna Wilkman, Insinöörinkatu 5, 50150 Mikkeli tai sähköpostitse minna.wilkman@valoe.com ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

5. Peruutusvaraus

Valoe Oyj varaa oikeuden peruuttaa yhtiökokouksen ja kutsua koolle uuden yhtiökokouksen, jos Covid-19 pandemian johdosta kokoontumisesta annettuja Etelä-Savon Aluehallintoviraston ohjeita ei voida noudattaa. Jos Valoe Oyj joutuu peruuttamaan kokouksen, se ilmoittaa peruuntumisesta verkkosivuillaan ja kokoukseen ilmoittautuneille henkilökohtaisesti viimeistään kaksi päivää ennen kokouspäivää.

Valoe Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 28.4.2021 yhteensä 255.359.195 osaketta.

Mikkelissä, 28. päivänä huhtikuuta 2021

VALOE OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:
Hannu Savisalo, hallituksen puheenjohtaja
p. 050 2688

Alkuperäinen artikkeli