Etusivu » Consti Oyj osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2021

Consti Oyj osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2021

Consti Oyj osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2021

| Source:

Consti Oyj

Consti Oyj

Kuopio, FINLAND

English
Finnish

CONSTI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2021, KLO 8.30

Consti Oyj osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2021

LIIKEVAIHTO EDELLISVUODEN TASOLLA, UUDET TILAUKSET KASVUSSA

13/2021 keskeiset tapahtumat (suluissa vertailuluvut 13/2020):

  • Liikevaihto 59,3 (59,0) milj. euroa; kasvua 0,4 %
  • Käyttökate 0,9 (1,3) milj. euroa ja käyttökateprosentti 1,5 % (2,2 %)
  • Liiketulos 0,1 (0,5) milj. euroa ja liiketulosprosentti 0,2 % (0,8 %)
  • Tilauskanta 196,5 (202,2) milj. euroa; muutos -2,8 %
  • Uudet tilaukset 69,8 (62,1) milj. euroa; kasvua 12,4 %
  • Vapaa kassavirta -2,9 (2,0) milj. euroa
  • Osakekohtainen tulos -0,02 (0,01) euroa

Ohjeistus konsernin näkymistä vuodelle 2021:
Yhtiö arvioi, että sen koko vuoden 2021 liiketulos on 7-11 miljoonaa euroa. Covid-19-pandemiaan liittyvistä epävarmuustekijöistä johtuen vuoden 2021 tulosohjeistuksen vaihteluväli on suuri.

AVAINLUVUT (1 000€) 1-3/
2021
1-3/
2020
Muutos % 1-12/
2020
Liikevaihto 59 283 59 039 0,4 % 274 646
Käyttökate 878 1 281 -31,4 % 11 440
Käyttökateprosentti, % 1,5 % 2,2 % 4,2 %
Liiketulos 101 462 -78,1 % 8 237
Liiketulosprosentti, % 0,2 % 0,8 % 3,0 %
Katsauskauden tulos -85 128 5 675
Tilauskanta 196 489 202 220 -2,8 % 177 857
Vapaa kassavirta -2 929 1 986 18 334
Kassavirtasuhde, % n/a 155,1 % 160,3 %
Korollinen nettovelka 11 714 17 760 -34,0 % 4 737
Velkaantumisaste, % 38,6 % 60,8 % 14,1 %
Sijoitetun pääoman tuotto, ROI % 13,1 % 9,5 % 13,6 %
Henkilöstö kauden lopussa 946 973 -2,8 % 927
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (€) -0,02 0,01 0,70

Toimitusjohtaja Esa Korkeelan kommentti

"Vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihtomme oli 59,3 (59,0) miljoonaa euroa päätyen hieman edellisvuoden tasoa korkeammalle. Tammi-maaliskuun kausiluonteisesti matala liikevaihtomme kasvoi 0,4 prosenttia vertailukauteen nähden.

Katsauskauden liiketuloksemme oli voitollinen, mutta heikkeni hieman edellisvuoteen verrattuna. Tammi-maaliskuun liiketuloksemme oli 0,1 (0,5) miljoonaa euroa eli 0,2 (0,8) prosenttia liikevaihdosta. Liiketoimintavolyymimme ovat tavanomaisesti matalimmat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, joten katsauskauden kannattavuus oli pääosin odotustemme mukainen.

Saimme tammi-maaliskuun aikana uusia tilauksia 69,8 (62,1) miljoonalla eurolla, mikä tarkoittaa 12,4 prosentin kasvua vertailukauteen nähden. Katsauskauden lopun tilauskantamme oli 196,5 (202,2) miljoonaa euroa. Ensimmäisen vuosineljänneksen hyvästä tilauskertymästä huolimatta maaliskuun lopun tilauskantamme jäi 2,8 prosenttia vertailukauden tilauskantaa pienemmäksi. Tilauskanta kasvoi kuitenkin 10,5 prosenttia edellisen tilikauden lopun tilauskantaan verrattuna.

Julkistimme uuden strategiamme katsauskaudella helmikuussa. Uuden strategiamme toteutus on nyt käynnissä, ja sidosryhmiltämme saamamme palaute on ollut positiivista. Erityisesti päätöksemme perustaa strategiamme asiakaslähtöisen organisaatiorakenteemme täyden potentiaalin hyödyntämiseen sekä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen nostaminen keskeiseksi osaksi strategiaamme on otettu asiakkaidemme keskuudessa hyvin vastaan. Työmme strategian jalkauttamiseksi etenee toimialoittain suunnitelmiemme mukaisesti.

Koronaviruspandemia (COVID-19) heikensi työkantamme toteutusedellytyksiä katsauskauden aikana. Vaikka työmaidemme tauti- ja altistumistapausten määrä saatiin pidettyä kokonaisuutena pienenä, koronakriisi aiheutti vertailukautta enemmän häiriöitä työmaatoteutukseen. Korjaushankkeiden kysyntä säilyi pandemiasta huolimatta kohtuullisella tasolla. Aktiviteetti pääkaupunkiseudun taloyhtiömarkkinassa on nousemassa edellisvuodesta kohti normaalimpaa tasoa. Toisaalta toimitilojen korjaus- ja muutostöissä kysyntä on edelleen heikentynyt erityisesti toimialoilla, jotka ovat kärsineet koronasta eniten.

Koronaviruspandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta rakentamisen ja talotekniikan lyhyen aikavälin näkymiin. Vuoden 2021 aikana tulemme keskittymään liiketoimintamme suorituskyvyn varmistamiseen sekä uuden strategiamme toteutukseen.”

Toimintaympäristö

Rakentamisen markkina 2021

Rakennusteollisuus RT arvioi maaliskuun suhdannekatsauksessaan, että koko rakentamisen markkina supistuu noin kaksi prosenttia vuonna 2021. RT:n ennusteen mukaan korjausrakentamisen markkinan arvioidaan kasvavan noin prosentin vuonna 2021. Koronaviruspandemia aiheuttaa kuitenkin edelleen epävarmuutta korjausrakentamisen lähiajan näkymiin. Taloyhtiöissä koronakriisi hidasti päätöksentekoa ja korjaushankkeiden suunnittelua vuonna 2020, mutta tautitilanteen salliessa taloyhtiöiden patoutuneen korjaustarpeen ennakoidaan piristävän asuntojen korjaamista. Toisaalta koronan aiheuttaman epävarmuuden arvioidaan hidastavan yhä erityisesti toimitilojen korjausrakentamista. Syitä toimitilojen korjauskysynnän heikkoudelle ovat muun muassa vuokranmaksukyvyn horjuminen, toimitilojen ylitarjonta sekä epävarmuus koronan vaikutuksista kulutus- ja toimistokysyntään.

Korjausrakentamisen markkina yleisesti

Ammattimaisen korjausrakentamisen arvo vuonna 2020 oli lähes 14 miljardia euroa, josta asuinrakennusten osuus oli 8,0 miljardia. Valtaosa korjausrakentamisesta kohdistuu kerros- ja rivitaloihin.

Ammattimaisen korjausrakentamisen määrä on kasvanut Suomessa viimeiset 20 vuotta lähes yhtäjaksoisesti. Korjausrakentamisen osuus kaikesta talonrakentamisesta oli vuonna 2020 noin 47 prosenttia.

Julkisen palvelurakentamisen, erityisesti koulujen ja sairaaloiden, määrä on kasvanut viime vuodet voimakkaasti. Koulujen uudisrakentamisen ennakoidaan jatkuvan edelleen vilkkaana, mutta kokonaisuutena julkisen rakentamisen odotetaan hidastuvan lähivuosina, ja sillä tulee olemaan merkittävä vaikutus rakentamisen volyymikehitykseen.

Julkisivukorjausten tarve kasvaa. Korjaustarvetta kasvattaa Suomessa ensisijaisesti rakennuskannan ikä. Asuinrakentaminen oli kiivaimmillaan 1970-luvulla, ja tuon ajan rakennusten talotekniikka, julkisivut ja rakenteet vaativat nyt perusteellisia korjauksia. Kun tarkastellaan huoneistoalaan suhteutettua korjausten arvoa, 1960-luvulla rakennettuja taloyhtiöitä on kuitenkin korjattu tähän asti eniten. Ne ovat selkeästi suurin ryhmä erityisesti talotekniikkakorjauksissa.

Nopeimmin korjausrakentamisessa ovat lisääntyneet talotekniikkakorjaukset, kuten käyttövesi- ja viemärikorjaukset, lämmitys-, ilmanvaihto-, jäähdytys- ja sähkösaneeraukset. Niiden osuus on ollut viime vuosina lähes puolet kaikista taloyhtiöiden korjauksista. Talotekniikkakorjauksista noin 70 prosenttia on putkiremontteja.

Toiseksi suurin korjauskohde on ulkopinnat ja rakenteet, joiden osuus on lähes 40 prosenttia. Taloudellisista syistä julkisivukorjauksia on jouduttu monissa asunto-osakeyhtiöissä siirtämään putkiremontin tieltä. Kiinteistöliiton korjausrakentamisbarometrin mukaan kerrostaloyhtiöissä on nyt meneillään lähes saman verran sekä julkisivu- että vesi- ja viemärikorjauksia, ja barometrin mukaan lähivuosien korjaustarve painottuu yhä vahvemmin julkisivuihin.

Korjausrakentamisesta noin viidennes on ylläpito- ja huoltokorjauksia.

Korjausrakentamisen tarvetta ylläpitää 1970-luvun suuren asuinrakennuskannan lisäksi liike- ja toimistorakentamisen korjaustarpeiden kasvu. Liike- ja toimistorakentaminen oli Suomessa erityisen vilkasta 1980-luvulla ja myös 1990- ja 2000-luvun alkuvuosina suhteellisesti vilkkaampaa kuin asuinrakentaminen. Tuon ajan kiinteistöt eivät useinkaan vastaa tämän ajan tarpeita, minkä lisäksi koronapandemian kiihdyttämä etätyön ja verkkokaupan kasvu asettavat uusia haasteita tilojen tehokkaalle käytölle.

Korjausrakentamisen tarvetta lisäävät myös monet megatrendeiksi luokitellut ilmiöt kuten väestön ikääntyminen, kaupungistuminen ja ilmastonmuutos. Korjausrakentamisen kasvu keskittyykin uudisrakentamisen tapaan edelleen kasvukeskuksiin.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää rakennuksilta muun muassa EU:n energiatehokkuusdirektiivin mukaista parempaa energiatehokkuutta, jota edistetään muun muassa talotekniikalla ja julkisivukorjauksilla. Ilmastonmuutoksen tuomiin säävaihteluihin sopeutuminen puolestaan edellyttää erityisesti julkisivujen huolellista kunnossapitoa.

Näkymät vuodelle 2021

Koronaviruspandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta Constin toimintaympäristöön. Vaikka markkinatutkimuslaitokset odottavat korjausrakentamisen kasvavan vuonna 2021, pandemian uudet aallot ja sulkutoimet ovat kuitenkin mahdollisia. Koronakriisin merkittävimmät lyhyen aikavälin epävarmuudet liittyvät yhtäältä käynnissä olevan työkannan toteutusedellytyksiin sekä toisaalta lyhyen aikavälin kysyntänäkymiin. Työkannan toteutuksen epävarmuudet liittyvät henkilöstön saatavuuteen, mahdollisiin sairaustapauksiin, materiaalien saatavuuteen sekä viranomaismääräyksiin. Lyhyen aikavälin kysyntänäkymiin luo edelleen epävarmuutta joidenkin neuvotteluvaiheessa olevien hankkeiden mahdollinen siirtyminen eteenpäin sekä päätöksenteon lykkääntyminen. Vuonna 2021 Consti keskittyy liiketoiminnan suorituskyvyn varmistamiseen sekä uuden strategian toteutukseen.

Yhtiö arvioi, että sen koko vuoden 2021 liiketulos on 7-11 miljoonaa euroa. Covid-19-pandemiaan liittyvistä epävarmuustekijöistä johtuen vuoden 2021 tulosohjeistuksen vaihteluväli on suuri.

Tiedotustilaisuus

Microsoft Teams –kokous analyytikoille, salkunhoitajille ja tiedotusvälineiden edustajille järjestetään 30.4.2021 klo 10.00. Kokousta isännöivät toimitusjohtaja Esa Korkeela ja talousjohtaja Joni Sorsanen.

Kokoukseen osallistuvia analyytikkoja, salkunhoitajia ja tiedotusvälineiden edustajia pyydetään ilmoittautumaan kokoukseen torstaihin 29.4.2021 klo 12.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen sijoittajapalvelut@consti.fi. Linkki Teams –kokoukseen lähetetään ilmoittautuneille osallistujille torstai-iltapäivän 29.4.2021 aikana.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2021

Puolivuosikatsaus 1-6/2021 julkaistaan 23.7.2021
Osavuosikatsaus 1-9/2021 julkaistaan 27.10.2021

CONSTI OYJ

Lisätietoja:

Esa Korkeela, toimitusjohtaja, Consti Oyj, puh. +358 40 730 8568
Joni Sorsanen, talousjohtaja, Consti Oyj, puh. +358 50 443 3045

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.consti.fi

Consti on yksi Suomen johtavista korjausrakentamiseen ja taloteknisiin palveluihin keskittyneistä yhtiöistä. Consti tarjoaa kattavasti korjausrakentamisen ja talotekniikan sekä valikoidusti uudisrakentamisen palveluita taloyhtiöille, yrityksille ja sijoittajille sekä julkiselle sektorille Suomen kasvukeskuksissa. Yhtiöllä on neljä toimialaa: Taloyhtiöt, Yritykset, Julkiset ja Talotekniikka. Vuonna 2020 Consti-konsernin liikevaihto oli 275 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin 1000 korjausrakentamisen ja talotekniikan ammattilaista.

Consti Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla, ja sen kaupankäyntitunnus on CONSTI. www.consti.fi

Liite

Attachments


Consti_Q1_2021_FIN

Consti_Q1_2021_FIN…Alkuperäinen artikkeli