Etusivu » TRAINERS’ HOUSE -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2020

TRAINERS’ HOUSE -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2020

TRAINERS’ HOUSE -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2020

TRAINERS' HOUSE OYJ, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE, 2.3.2021 KLO 8:30
Koronavuosi kiihdytti Trainers’ Housen liiketoiminnan digitalisoitumista.
Tammi-joulukuu 2020 lyhyesti

 • liikevaihto 9,4 milj. euroa (10,5 milj. euroa), muutos -10,4 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna
 • operatiivinen liiketulos 1,0 milj. euroa (0,6 milj. euroa), 11,1 % liikevaihdosta (6,0 %)
 • Liikearvotestien perusteella lasketut käyttöarvot alittivat kirjanpitoarvon, mikä johti tavaramerkkien 5,1 milj. euron arvonalentumiskirjaukseen ja yrityskaupan laskennallisen verovelan 1,0 miljoonan euron pienenemiseen kesäkuussa 2020. Alaskirjaus aiheutui vanhakantaisen valmennusliiketoiminnan heikentyneestä näkymästä ja diskonttokorkona käytetyn painotetun keskimääräisen pääomakustannuksen (WACC) noususta.
 • liiketulos -4,1 milj. euroa (0,6 milj. euroa), -43,3 % liikevaihdosta (6,0 %)
 • osakekohtainen tulos -0,14 euroa (0,03 euroa)

Heinä-joulukuu 2020 lyhyesti

 • liikevaihto 4,4 milj. euroa (4,3 milj. euroa), muutos 1,5 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna
 • liiketulos 0,4 milj. euroa (-0,3 milj. euroa), 9,9 % liikevaihdosta (-8,0 %)
 • osakekohtainen tulos 0,03 euroa (-0,01 euroa)

Tunnuslukuja vuoden 2020 päättyessä

 • rahavarat 3,3 milj. euroa (2,3 milj. euroa)
 • korollinen velka 1,0 milj. euroa (1,3 milj. euroa) ja korolliset nettovelat -2,2 milj. euroa (-1,0 milj. euroa)
 • omavaraisuusaste 65,1 % (68,4 %)

NÄKYMÄT VUODELLE 2021
Yhtiö arvioi vuoden 2021 operatiivisen tuloksen olevan voitollinen.
HALLITUKSEN ESITYS OSINGONJAOSTA
Hallitus ehdottaa 31. maaliskuuta 2021 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että yhtiö maksaa osinkoa 0,02 euroa kutakin yhtiön osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 6.4.2021 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 13.4.2021. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään myöhemmin vuonna 2021 harkintansa mukaan yhteensä enintään 0,03 euron osakekohtaisesta osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä.
TOIMITUSJOHTAJA ARTO HEIMONEN
Vuosi 2020 oli Covid-19 pandemian ja yleisen taloudellisen tilanteen vuoksi Trainers’ Houselle poikkeuksellinen.
Talouskriisi näkyi myynnissä ja liikevaihdossa. Yhtiö karsi kuluja. Pandemia ja sitä seurannut talouden äkkijarrutus löivät yhtiön luvunlaskuun. Luvunlasku ei kuitenkaan ehtinyt pitkälle. Trainers’ House onnistui myyntityössä, pitämään kassan terveenä ja pitämään tuloksen positiivisena. Pandemia pakotti uudistamaan toimintaa pikavauhtia.
Trainers’ Housen liikevaihto oli 9,4 miljoonaa euroa. Operatiivinen kannattavuus nousi konsernissa 11 prosentin tasolle. Ignis-palveluiden kannattavuus oli erinomainen. Kassatilanne on vahvistunut. Lopputulosta voidaan pitää näissä olosuhteissa erinomaisena suorituksena.
Tavoitteena on vahvistaa Trainers’ Housen asemaa johtamisen sähköistämisessä sekä valmennuksen mediallistamisessa. Yhtiö otti vuonna 2020 etävaikuttamisen position. Etäkohtaamisista ja -valmennuksista on tullut normaali toimintatapa.
Trainers’ House paransi vuonna 2020 merkittävästi mediallistamiskyvykkyyttään. Yhtiö investoi ensin omaan Mojo-tuotantostudioon ja toiseksi osti Stronghold Suksee Oy:n osakekannan. Tavoitteena on varmistaa kyvykkyys palvella asiakkaita moderneilla ratkaisuilla. Yhtiö tukee asiakkaita strategian ja viestinnän mediallistamisessa. Toimenpiteiden avulla yhtiö tekee irtioton vanhakantaisesta valmennusliiketoiminnasta.
Vuoden 2020 aikana yhtiö tuotteisti myynti- ja lunastustyötä siten, että työstä tuli vakioitua, sujuvampaa ja tehokkaampaa. Lisäksi yhtiö uudisti loppuvuonna 2020 henkilökohtaisten valmennusten tarjooman. Uudistamistyötä on välttämätön jatkaa.
Kiitos asiakkaille luottamuksesta. Kiitos työtovereille taistelutahdosta vaikeissa olosuhteissa.
Lisätietoja:
Arto Heimonen, toimitusjohtaja, 0404 123 456
Saku Keskitalo, talousjohtaja, 0404 111 111
TOIMINTAKATSAUS
Covid-19 pandemian laukaisema talouskriisi aiheutti yhtiölle vakavia ongelmia.
Aikaisemmin kerrotulla tavalla yhtiö joutui ensimmäisellä vuosipuoliskolla irtisanomaan yhdeksän työntekijää ja lomauttamaan henkilöstöään. Lomautukset pystyttiin päättämään ennenaikaisesti kesäkuun alusta alkaen.
Vuoden ensimmäisellä puoliskolla yhtiö keskittyi taloudelliseen selviytymiseen, myyntityöhön ja asiakasprojektien toteuttamiseen. Asiakastyötä tekevät henkilöt pystyivät siirtymään etätyöskentelyä vaativaan uuteen maailmanaikaan ja puolustamaan sovittuja laskutusaikatauluja. Samalla yhtiö tiivisti myyntityön johtamisen rytmiä ja nosti asiakasaktiviteettien määrää. Lisäksi yhtiö uudisti talouden prosessit laskutuksen ja perinnän osalta. Yhtiö myös neuvotteli helpotukset keskeisten vuokrasopimusten ehtoihin. Nämä tekijät vaikuttivat merkittävästi katsauskauden kannattavuuteen ja kassatilanteeseen.
Yhtiön suoritus onnistui erityisen hyvin vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.
Henkilöstö piti asiakasaktiivisuuden korkealla tasolla ja asiakkaat luottivat yhtiöön. Valmennuksen vallankumous eteni muun muassa menestykseen yltäneen Fight Club The Momentum Game -tuotteen julkaisun myötä.
Asiakastyytyväisyys pysyi korkealla tasolla.
Vuoden 2019 lopulla yhtiö päätti tiivistää pääkonttorinsa toimitilaa vastaamaan paremmin tarpeita. Tämän seurauksena pääkonttorin osavuokrasopimus päättyi katsauskaudella, mikä pienensi vuokrakustannuksia.
Business Finland myönsi katsauskaudella yhtiölle 0,1 miljoonan euron kehitysrahoitukset liiketoiminnan häiriötilanteissa. Avustukset tuloutuivat kokonaisuudessaan vuoden 2020 aikana.
Varsinainen yhtiökokous pidettiin Covid-19 pandemian takia 12.8.2020.
Taseeseen kirjatut liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet on testattu katsauskauden päättyessä. Katsauskauden päätteeksi ei ilmennyt tarvetta arvonalennuskirjauksille. Vuoden ensimmäisen puoliskon päätyttyä tehtyjen liikearvotestien perusteella lasketut käyttöarvot alittivat kirjanpitoarvon, mikä johti ensimmäisellä vuosipuoliskolla tavaramerkkien 5,1 miljoonan euron alaskirjaukseen ja 1,0 miljoonan euron yrityskaupan laskennallisen verovelan pienenemiseen. Alaskirjaus aiheutui vanhakantaisen valmennusliiketoiminnan heikentyneestä näkymästä ja diskonttokorkona käytetyn painotetun keskimääräisen pääomakustannuksen (WACC) noususta. Kirjauksilla ei ollut rahavirtavaikutusta. Muutokset on kirjattu tulosvaikutteisesti.
Katsauskauden lopuksi yhtiö purki olennaisten sopimusrikkomusten takia sopimuksen taloushallinnon kumppanin Administer Oy:n kanssa. Sopimusrikkomuksista aiheutui Trainers’ Houselle vahinkoa ja vakavia prosessuaalisia ongelmia, joista muun muassa tilintarkastajat huomauttivat. Uudeksi kumppaniksi valittiin BDO Oy. Yhtiö odottaa kumppaniltaan IFRS-osaamista, perustyöskentelytaitoja taloushallinnon tehtävissä ja suomalaisen liike-elämän vaatimusten mukaista eettistä toimintamallia.
Työntekijöiden vuonna 2020 osoittaman hämmästyttävän taistelutahdon takia yhtiö päätti maksaa historiansa suurimmat kiitosrahat koko henkilöstölle vuosibonuksen muodossa.
TULOSKEHITYS
Raportointikauden liikevaihto oli 9,4 milj. euroa (10,5 milj. euroa). Operatiivinen liikevoitto oli 1,0 milj. euroa, 11,1 % liikevaihdosta (0,6 milj. euroa, 6,0 %). Liikevoitto oli -4,1 milj. euroa, -43,3 % liikevaihdosta (0,6 milj. euroa, 6,0 %). Tilikauden tulos oli -3,0 milj. euroa, -31,6 % liikevaihdosta (0,6 milj. euroa, 5,6 %).

Eritellyt konsernin luvut (yksikkö tuhat euroa) on esitetty seuraavassa taulukossa: 2020 2019
Liikevaihto 9 400 10 490
Liiketoiminnan muut tuotot 132 18
Kulut:
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -5 402 -6 125
Muut kulut -2 684 -3 331
EBITDA 1 445 1 053
Poistot -406 -418
Arvonalentumiset*) -5 112
EBIT -4 073 634
% liikevaihdosta -43,3 6,0
Rahoitustuotot ja –kulut -17 -45
Tulos ennen veroja -4 090 590
Tuloverot **) 1 117 0
Tilikauden tulos -2 972 590
% liikevaihdosta -31,6 5,6

*) Vuoden 2020 arvonalentumiset sisältävät tavaramerkeistä tehdyn alaskirjauksen 5,1 milj. euroa.
**) Tuloslaskelman verot ovat laskennallisia. Tulokseen kirjatuilla veroilla ei ole vaikutusta rahavirtaan. Tavaramerkkien alaskirjaukseen kohdistuva laskennallisen verovelan muutos 1,0 milj. euroa on kirjattu tulosvaikutteisesti vuonna 2020.
PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET
Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on kannattava kasvu.
RAHOITUS, INVESTOINNIT JA VAKAVARAISUUS
Rahavirta ja rahoituksen tunnusluvut (milj. euroa)

2020 2019
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä 1,9 1,3
Liiketoiminnan rahavirta rahoituserien jälkeen 1,8 1,2
Investointien rahavirta -0,6 0,0
Rahoituksen rahavirta -0,3 -0,6
Kokonaisrahavirta 1,0 0,7
Käteisvarat 3,3 2,3
Korollinen vieras pääoma 1,0 1,3
Omavaraisuusaste % 65,1 68,4

Rahoitusriskit
Rahoitusriskien osalta suurimmat huolenaiheet liittyvät kansantalouden kehitykseen. Mikäli markkinaolosuhteet muuttuvat nykyistä heikommiksi tai muita mittavia riskejä toteutuu, kehityksellä saattaa olla vakavia vaikutuksia yhtiön tuottoihin ja sitä kautta yhtiön rahoitusasema voi vaarantua.
Yhtiön merkittävimpiä rahoitusvastuita ovat tällä hetkellä normaalit liiketoimintaan liittyvät vuokrasopimusten mukaiset vastuut.
Myyntisaamisten riskit on huomioitu saatavien ikään ja yksittäisiin riskianalyyseihin perustuvalla kulukirjauksella.
Rahoitusriskien hallinnassa keskeinen huomio kiinnittyy edelleen likviditeettiin. Yhtiön rahoitusasema on tällä hetkellä hyvä.
LIIKETOIMINNAN LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Trainers’ Housen liiketoiminta on suhdanneherkkää.
Yleinen taloudellinen tilanne kansainvälisesti ja Suomessa sisältää poikkeuksellisen suuria riskejä. Covid-19 pandemian laukaisema taloudellisen toimeliaisuuden väheneminen ja sitä seurannut epävarmuuden kasvu vaikuttavat yhtiöön merkittävästi. Mikäli Covid-19 pandemian seuraava aalto rantautuu voimakkaasti Eurooppaan, rokotteiden saatavuudessa ilmenee merkittäviä viipeitä, tai muita vastaavanlaisia negatiivisia tapahtumia toteutuu, talouden näkymä voi heikentyä nopeasti. Samanaikaisesti lyhyen ja keskipitkän aikavälin riskinä on, että keskuspankit vähentävät poikkeuksellisen voimakasta rahapoliittista elvytystä, mikä vaikuttaa yhtiön asiakkaiden rahoitustilanteeseen. Trainers’ Housen valmennusliiketoiminta on erityisen suhdanneherkkää. Taloudellisen ympäristön voimakas heikkeneminen vaarantaa uusien toimeksiantojen hankkimisen ja toteutettavien projektien laskutuksen.
Muutokset Euroopan avoimuudessa, maailmankaupan vapaudessa ja maailmanpoliittisessa tilanteessa vaikuttavat suomalaisten yritysten vientiin, mikä näkyy kotimarkkinoiden kysynnässä. Tämä heijastuu Trainers’ Housen toimeksiantojen määrään.
Yhtiön toiminta on osittain henkilöriippuvaista.
Trainers’ Housen konsernitaseessa on jäljellä liikearvoa 2,1 milj. euroa. Muiden aineettomien hyödykkeiden tasearvo on 1,2 milj. euroa. Stronghold Suksee Oy:n ostamisen myötä vuonna 2020 syntynyt liikearvo 0,5 milj. euroa on kohdistettu valmennusliiketoiminnalle. Mikäli yhtiön kannattavuus ei kehity ennustetulla tavalla tai muut yhtiön toiminnasta riippumattomat ulkoiset tekijät, kuten korkotaso, muuttuvat oleellisesti, on mahdollista, että liikearvoa ja muita aineettomia hyödykkeitä joudutaan kirjaamaan alas. Arvonalennustappion kirjaamisella ei olisi vaikutusta yhtiön rahavirtaan.
Toiminnan projektiluonteen vuoksi tilauskanta on lyhyt ja ennustettavuus siksi haasteellista.
Riskeistä on kerrottu myös yhtiön vuosikertomuksessa sekä verkkosivuilla osoitteessa www.trainershouse.fi – sijoittajille.
HENKILÖSTÖ
Vuoden 2020 lopussa konsernin palveluksessa työskenteli 112 (164) henkilöä.
VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Trainers' House Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 12.8.2020 Helsingissä.
Kokous vahvisti tilikauden 2019 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille. Yhtiökokous myös päätti kannattaa yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikkaa.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa tilikaudelta 2019 ei jaeta.
Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin neljä (4) jäsentä. Jäseniksi valittiin Aarne Aktan, Jarmo Hyökyvaara, Jari Sarasvuo ja Elma Palsila. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Aarne Aktanin.
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenen palkkioksi 1500 euroa kuukaudessa ja puheenjohtajan palkkioksi 3500 euroa kuukaudessa.
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
Yhtiön osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä nimellä Trainers’ House Oyj (TRH1V).
Raportointikauden päättyessä Trainers’ House Oyj:n osakekanta oli 21.471.412 osaketta ja rekisteröity osakepääoma oli 880.743,59 euroa. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita. Kauden aikana osakepääomassa ei ole tapahtunut muutoksia.
Osakevaihdon ja -kurssin kehitys
Katsauskaudella yhtiön osakkeiden vaihto Helsingin pörssissä oli 4,5 milj. osaketta. Osakkeiden kappalemääräinen vaihto on laskettu toteutuneiden kauppojen mukaisesti. Osakkeiden vaihto oli 21 % osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä (3,2 milj. osaketta, 15 %) ja 1,4 milj. euroa (1,2 milj. euroa). Ylin noteeraus oli 0,45 euroa (0,55 euroa), alin 0,21 euroa (0,30 euroa) ja päätöskurssi 0,39 euroa (0,39 euroa). Painotettu keskikurssi oli 0,31 euroa (0,38 euroa). Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 31.12.2020 oli 8,3 milj. euroa (8,4 milj. euroa).
Vertailuluvuissa on huomioitu vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä toteutettu osakkeiden yhdistäminen suhteessa 5:1.
TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT
Katsaus on laadittu IAS 34 mukaisesti. Katsausta laadittaessa on noudatettu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä, 1.1.2020 voimassaolevia IFRS-standardeja ja tulkintoja.
Trainers’ House on tässä tilinpäätöstiedotteessa noudattanut samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin 2019 vuositilinpäätöksessä lukuun ottamatta 1.1.2020 voimaantulleita uusia ja muutettuja standardeja. Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät vuoden 2020 vuosikertomuksen tilinpäätösliitteestä.
Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

TULOSLASKELMA IFRS (Teur) Konserni
01.07.-
31.12.20
Konserni
01.07.-
31.12.19
Konserni
01.01.-
31.12.20
Konserni
01.01.-
31.12.19
LIIKEVAIHTO 4 384 4 319 9 400 10 490
Liiketoiminnan muut tuotot 90 9 132 18
Kulut:
Materiaalit ja palvelut -367 -630 -825 -1 509
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut
-2 461 -2 885 -5 402 -6 125
Poistot ja arvonalentumiset*) -200 -246 -5 518 -418
Liiketoiminnan muut kulut -1 010 -911 -1 860 -1 821
Liiketulos 436 -345 -4 073 634
Rahoitustuotot ja kulut 7 -29 -17 -45
Tulos ennen veroja 444 -373 -4 090 590
Tuloverot**) 95 100 1 117 0
TILIKAUDEN TULOS 539 -273 -2 972 590
Tilikauden tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 539 -273 -2 972 590
Osakekohtainen tulos:
Emoyhtiön omistajille kuuluva
osakekohtainen tulos***)
0,03 -0,01 -0,14 0,03
Tilikauden tuloksesta laskettu
osakekohtainen tulos***)
0,03 -0,01 -0,14 0,03

Laimennusvaikutuksella oikaistut osakekohtaiset tulokset ovat samat kuin laimentamattomat osakekohtaiset tulokset.
*) Vuoden 2020 poistot ja arvonalentumiset sisältävät tavaramerkeistä tehdyn alaskirjauksen 5,1 milj. euroa.
**) Tuloslaskelman verot ovat laskennallisia. Tulokseen kirjatuilla veroilla ei ole merkittävää vaikutusta rahavirtaan. Tavaramerkkien alaskirjaukseen kohdistuva laskennallisen verovelan muutos 1,0 milj. euroa on kirjattu tulosvaikutteisesti vuonna 2020.
***) Vertailuluvuissa on huomioitu vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä toteutettu osakkeiden yhdistäminen suhteessa 5:1.

TASE IFRS (Teur) Konserni
31.12.20
Konserni
31.12.19
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet 1 097 1 357
Liikearvo 2 129 1 653
Muut aineettomat hyödykkeet 1 180 6 125
Laskennalliset verosaamiset 203 100
Pitkäaikaiset varat yhteensä 4 609 9 234
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 6 6
Myyntisaamiset ja muut saamiset 1 434 1 255
Rahavarat 3 267 2 297
Lyhytaikaiset varat yhteensä 4 707 3 558
VARAT YHTEENSÄ 9 316 12 793
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
pääoma
Osakepääoma 881 881
Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto
37 37
Kertyneet voittovarat 7 798 7 208
Tilikauden tulos -2 972 590
Oma pääoma yhteensä 5 744 8 716
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 236 1 225
Pitkäaikaiset muut velat 621 869
Lyhytaikaiset ostovelat ja muut
velat
2 715 1 982
Velat yhteensä 3 572 4 076
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 9 316 12 793

RAHAVIRTALASKELMA IFRS (Teur) Konserni
01.01.-
31.12.20
Konserni
01.01.-
31.12.19
Tilikauden tulos -2 972 590
Oikaisut tilikauden tulokseen 4 402 435
Käyttöpääoman muutos 427 236
Rahoituserät -18 -42
Liiketoiminnan rahavirta 1 838 1 219
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin
-78 -5
Investoinnit tytäryrityksiin -256 0
Myönnetyt lainat -264 0
Investointien rahavirta -598 -5
Käyttöoikeusomaisuusvelan lyhennys -270 -349
Maksetut osingot 0 -215
Rahoituksen rahavirta -270 -564
Rahavarojen muutos 970 651
Rahavarat kauden alussa 2 297 1 646
Rahavarat kauden lopussa 3 267 2 297

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (Teur)
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakepääoma SVOP-
rahasto
Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
Oma pääoma
01.01.2019
881 37 7 423 8 341
Laaja tulos 590 590
Maksetut osingot -215 -215
Oma pääoma
31.12.2019
881 37 7 798 8 716
Oma pääoma
01.01.2020
881 37 7 798 8 716
Laaja tulos -2 972 -2 972
Maksetut osingot 0 0
Oma pääoma
31.12.2020
881 37 4 826 5 744

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
Trainers’ House -konsernin lähipiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet sekä johtoryhmän jäsenet, joita ovat toimitusjohtaja ja talousjohtaja.
Konserni harjoitti liiketoimintaa hallituksen jäsenen Jari Sarasvuon määräysvaltayhtiöiden Stronghold Suksee Oy:n ja Causa Prima Oy:n kanssa. Stronghold Suksee Oy:stä tuli osa Trainers' House -konsernia joulukuussa 2020.
Konsernin liiketoimintaan kuuluvat digitaaliset valmennustuotteet toteutetaan yhteistyössä Stronghold Suksee Oy:n kanssa. Yhteistyöhön kuuluu myös määräysvaltayhtiöiltä ostetut ja niille myydyt sisältömarkkinointi- ja valmennuspalvelut. Liiketoiminta on toteutettu tavanomaisin kaupallisin ehdoin.
Stronghold Suksee Oy on ollut Trainers' House Oyj:n alivuokralaisena Helsingin Salmisaaren toimitiloissa 1.10.2018 alkaen 14.12.2020 asti.
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

(Teur) Konserni
01.01.-
31.12.20
Konserni
01.01.-
31.12.19
Vuokratuotot 17 18
Myynnit 57 36
Ostot 403 235
Pääomalainojen hankinta 264 0
Saamiset 31.12. 0 7
Velat 31.12. 36 2

UUDELLEENJÄRJESTELYVARAUS (Teur) Konserni
01.01.-
31.12.20
Konserni
01.01.-
31.12.19
Varaukset 1.1. 26 26
Varausten käyttö -9
Varaukset 31.12. 17 26
HENKILÖSTÖ
Henkilöstö keskimäärin 116 140
Henkilöstö kauden lopussa 112 164
VASTUUSITOUMUKSET
Omista sitoumuksista annetut
vakuudet ja vastuut
138 138
MUITA TUNNUSLUKUJA
Omavaraisuusaste (%) 65,1 68,4
Oma pääoma/osake (eur) 0,27 0,42

Tunnuslukujen laskentakaavat
Tulos / Osake (EPS) = Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos
Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistu
keskimääräinen lukumäärä tilikaudella
Korolliset nettovelat = Korolliset velat – rahavarat
Omavaraisuusaste (%) = Oma pääoma x 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot
Oma pääoma / osake = Oma pääoma
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
tilinpäätöspäivänä

Tunnuslukujen laskentaan
vaikuttavat erät
Konserni
01.07.-
31.12.20
Konserni
01.07.-
31.12.19
Konserni
01.01.-
31.12.20
Konserni
01.01.-
31.12.19
Saadut ennakot (Teur 495 44 495 44
Korolliset velat (Teur) 1 045 1 260 1 045 1 260
Osakkeiden osakeantioikaistu
lukumäärä keskimäärin
kauden aikana (Tkpl)
21 471 21 471 21 471 21 471
Osakkeiden osakeantioikaistu
lukumäärä kauden lopussa (Tkpl)
21 471 21 471 21 471 21 471

Helsingissä 2.3.2021
TRAINERS’ HOUSE OYJ
HALLITUS
Lisätietoja:
Arto Heimonen, toimitusjohtaja, 0404 123 456
Saku Keskitalo, talousjohtaja, 0404 111 111
JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset mediat
www.trainershouse.fi – Sijoittajille

Liite

Alkuperäinen artikkeli