Etusivu » Heeros Oyj: KUTSU HEEROS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Heeros Oyj: KUTSU HEEROS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Heeros Oyj: KUTSU HEEROS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

| Source:

Heeros Oyj

Heeros Oyj

HEEROS PALVELUT, FINLAND

KUTSU HEEROS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Heeros Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 29.4.2021 kello 13.00 alkaen kokoustila Telefunkenissa, Pasilan Visiossa, osoitteessa Televisiokatu 4, 00240 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 12.30.

Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi annettujen viranomaismääräysten ja -ohjeiden noudattamiseksi Yhtiö kehottaa osakkeenomistajia vakavasti harkitsemaan, onko yhtiökokoukseen paikalle tuleminen osakkeenomistajan osalta välttämätöntä. Yhtiökokous voidaan järjestää vain, jos osallistujamäärä paikan päällä on niin vähäinen, että viranomaismääräyksiä on mahdollista noudattaa. Yhtiökokouksessa ei ole kokoustarjoiluja.

Osakkeenomistajia pyydetään tartuntariskin pienentämiseksi huomioimaan, että paikalle tulemisen sijaan Yhtiö tarjoaa mahdollisuuden seurata yhtiökokousta Microsoft Teams -etäyhteyden välityksellä niille osakkeenomistajille, jotka ovat ilmoittautuneet yhtiökokoukseen yhtiökokouskutsun mukaisesti. Mikäli osakkeenomistaja haluaa seurata yhtiökokousta ainoastaan etäyhteyden välityksellä, tulee osakkeenomistajan ilmoittautua kokoukseen sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@heeros.com sekä samassa yhteydessä ilmoittaa haluavansa seurata kokousta etäyhteyden välityksellä. Microsoft Teams -etäyhteyden välityksellä kokousta seuraavan osakkeenomistajan ei kuitenkaan katsota osallistuvan yhtiökokoukseen, eikä sen kautta voi esittää kysymyksiä tai osallistua mahdollisiin äänestyksiin.

Kokoukseen osallistuvien henkilöiden lukumäärän minimoimiseksi ja samalla osakkeenomistajien äänestysmahdollisuuden varmistamiseksi osakkeenomistajille tarjotaan lisäksi mahdollisuus valtuuttaa Yhtiön talousjohtaja Juho Pakkanen (tai hänen nimeämänsä henkilö, mikäli Juho Pakkanen on estynyt osallistumasta kokoukseen) edustamaan itseään kokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja haluaa käyttää edellä mainittua valtuutusmahdollisuutta, tulee osakkeenomistajan ilmoittautua kokoukseen yhtiökokouskutsun mukaisesti sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@heeros.com sekä samassa yhteydessä ilmoittaa halukkuudestaan valtuutuksen käyttämiseen. Yhtiö toimittaa halukkaille osakkeenomistajille sähköpostitse valtakirjapohjan sekä tarkemmat ohjeet valtuutuksen tekemiseen liittyen.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen ja tilitarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 311 542,01 euroa kirjataan taseessa voitto-/tappio -tilille ja että osinkoa ei jaeta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiön osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ovat ehdottaneet, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

11. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiön osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ovat ehdottaneet, että hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaisiin uudelleen sen nykyiset jäsenet Keijo Karjalainen, Marko Kauppi, Samuli Saviala, Juho Nikkola ja Päivi Kangasmäki.

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiön osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ovat ehdottaneet, että hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat palkkiot:

  • Hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin kiinteänä vuosipalkkiona yhteensä 36.000 euroa; ja
  • muille hallituksen jäsenille kiinteänä vuosipalkkiona yhteensä 18.000 euroa.

Edellä mainitut vuosipalkkiot ehdotetaan maksettavaksi Heeros Oyj:n osakkeina ja rahana siten, että n. 30 % palkkion määrästä maksettaisiin antamalla hallituksen jäsenille yhtiön uusia osakkeita maksuttomalla osakeannilla hallituksen osakeantivaltuutuksen perusteella ja n. 70 % palkkion määrästä maksettaisiin rahana.

Edellä mainitut osakkeet annettaisiin mahdollisimman pian Heeros Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Palkkiosta osakkeina maksettava osakemäärä määritetään yhtiön osakkeen Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettua keskikurssia Heeros Oyj:n tammi-maaliskuun 2021 liiketoimintakatsauksen julkaisupäivää seuraavan kahden (2) viikon ajalta. Jos palkkioita ei voitaisi antaa edellä todettuna aikana sisäpiirisääntelyn tai muun perustellun syyn vuoksi, palkkio annettaisiin kahden viikon kuluessa Heeros Oyj:n puolivuosikatsauksen 1.1. – 30.6.2021 julkistuksesta. Jos osakkeita ei voitaisi edellä todettuna aikanakaan antaa sisäpiirisääntelyn tai muun perustellun syyn vuoksi, maksettaisiin palkkio rahana. Palkkioksi saatuja osakkeita ei voisi luovuttaa vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen ja vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen välisenä ajanjaksona. Hallituksen jäsenten matkustus- ja majoituskustannukset korvattaisiin yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana valitaan jatkamaan Moore Rewinet Oy. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä vastuunalaisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Jari Paloniemi.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla siten, että hankittava määrä on enintään 446.000 kappaletta. Ehdotettu määrä vastaa kokouskutsun päivänä noin kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq First North Growth Market Finland-markkinapaikalla määräytyvään hankintahetken markkinahintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai muutoin edelleen luovutettavaksi, pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Ehdotettu valtuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhteensä enintään 892.000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Määrä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä.

Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yhtiön kannustinohjelmien toteuttamiseen, hallituksen jäsenten palkkioiden maksamisen toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Osakeanti voi osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin olla myös maksuton.

Ehdotettu valtuutus kumoaisi aiemmat antivaltuutukset ja olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset, tilinpäätösasiakirjat sekä tämä kokouskutsu ovat nähtävillä viimeistään 29.3.2021 yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.heeros.com/sijoittajille/yhtiokokous-2021/. Hallituksen ja osakkeenomistajien päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 19.4.2021 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Heeros Oyj:n osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 23.4.2021 klo 16.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

  • sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@heeros.com,
  • kirjeitse osoitteeseen Heeros Oyj, Yhtiökokous 2020, Televisiokatu 4, 00240 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon täsmäytyspäivänä 19.4.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 26.4.2021 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajalla ja tämän asiamiehellä saa kokouksessa olla avustaja. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle edellä mainittuun ilmoittautumisosoitteeseen sähköpostin liitteenä (esim. pdf) tai kirjeitse ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Heeros Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 4 459 963 osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita.

Helsinki 26.3.2021

Heeros Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Talousjohtaja Juho Pakkanen

Puhelin: 040 506 9898

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin 050 520 4098

Alkuperäinen artikkeli