Etusivu » Vaisala Oyj tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2020

Vaisala Oyj tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2020

Vaisala Oyj tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2020

Vaisala Oyj Tilinpäätöstiedote 19.2.2021 klo 9.00

Vaisala Oyj tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2020

Vahva tilausvirta päätti haastavan vuoden

Neljäs neljännes 2020 lyhyesti

 • Saadut tilaukset 111,9 (103,3) miljoonaa euroa, kasvua 8 %
 • Tilauskanta kauden lopussa 137,8 (139,0) miljoonaa euroa, laskua 1 %
 • Liikevaihto 106,9 (118,1) miljoonaa euroa, laskua 10 %
 • Liiketulos (EBIT) 12,2 (17,7) miljoonaa euroa, 11,4 (15,0) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 0,24 (0,41) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta 24,3 (23,1) miljoonaa euroa

Tammi–joulukuu 2020 lyhyesti

 • Saadut tilaukset 382,8 (419,4) miljoonaa euroa, laskua 9 %
 • Liikevaihto 379,5 (403,6) miljoonaa euroa, laskua 6 %
 • Liiketulos (EBIT) 44,8 (41,1) miljoonaa euroa, 11,8 (10,2) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 0,91 (0,94) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta 41,0 (40,8) miljoonaa euroa
 • Rahavarat kauden lopussa 45,4 (56,4) miljoonaa euroa, laskua 19 %
 • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,61 euroa/osake ulkona oleville osakkeille.

Markkinakehitys ja liiketoiminnan näkymät vuodelle 2021

COVID-19-pandemia luo edelleen huomattavaa epävarmuutta vuoteen 2021. Globaalin talouden elpymisen odotetaan kuitenkin jatkuvan vuonna 2021.

Teollisten mittausten markkinan odotetaan elpyvän heikon vuoden 2020 jälkeen. Life science – ja sähkönsiirtomarkkinoiden odotetaan kasvavan edelleen.

Kehittyvien maiden meteorologiamarkkinan odotetaan edelleen kärsivän rahoituksen puutteesta ja viivästyneestä päätöksenteosta, kun taas kehittyneissä maissa kysynnän odotetaan olevan vakaa. Lentosäämarkkina laski merkittävästi vuonna 2020 globaalin pandemian seurauksena ja markkinanäkymä on edelleen heikko, vaikka jonkinasteista elpymistä on odotettavissa. Tiesäämarkkinan odotetaan olevan vakaa. Uusiutuvan energian markkinan odotetaan kasvavan edelleen.

Vaisala arvioi vuoden 2021 liikevaihdon olevan 370–400 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 30–45 miljoonaa euroa.

Avainluvut
Milj. euroa 10-12/
2020
10-12/
2019
Muutos 1-12/
2020
1-12/
2019
Muutos
Saadut tilaukset 111,9 103,3 8 % 382,8 419,4 -9 %
Tilauskanta 137,8 139,0 -1 % 137,8 139,0 -1 %
Liikevaihto 106,9 118,1 -10 % 379,5 403,6 -6 %
Bruttokate 59,7 66,2 -10 % 212,9 221,2 -4 %
Bruttokateprosentti 55,8 56,0 56,1 54,8
Kiinteät kulut 48,0 48,9 -2 % 169,2 177,3 -5 %
Liiketulos 12,2 17,7 44,8 41,1
Liiketulosprosentti 11,4 15,0 11,8 10,2
Tulos ennen veroja 11,2 16,5 41,3 40,2
Kauden tulos 8,6 15,1 32,8 33,6
Osakekohtainen tulos 0,24 0,41 -43 % 0,91 0,94 -2 %
Oman pääoman tuotto, % 16,3 17,7
Investoinnit aineettomiin ja
aineellisiin hyödykkeisiin 7,0 10,5 -34 % 31,0 26,8 16 %
Poistot ja arvonalentumiset 5,4 6,0 -10 % 21,1 23,5 -10 %
Liiketoiminnan rahavirta 24,3 23,1 5 % 41,0 40,8 0 %
Rahavarat 45,4 56,4 -19 %
Korolliset velat 57,0 51,5 11 %
Nettovelkaantumisaste, % 5,7 -2,4

Vaisalan toimitusjohtaja Kai Öistämö

“Vuosi 2020 päättyi Vaisalassa neljännen neljänneksen vahvaan tilausvirtaan. Sekä teollisten mittausratkaisujen että sään mittausratkaisujen kysyntä parani huomattavasti kolmeen aikaisempaan neljännekseen verrattuna. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen saadut tilaukset kasvoivat 11 % edelliseen vuoteen verrattuna. Lääketeollisuus mukaan lukien COVID-19-rokotevalmistajat vetivät kysynnän kasvua. Olosuhdevalvontajärjestelmien kysynnän kasvun lisäksi sähköjärjestelmien kunnonvalvontalaitteiden ja teollisten instrumenttien kysyntä kasvoi. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen saadut tilaukset kasvoivat 7 % meteorologiasegmentin hyvän kysynnän seurauksena.

Neljännen neljänneksen liikevaihto laski 10 % edellisestä vuodesta Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden heikon tilausvirran seurauksena. Palveluliiketoiminnan liikevaihto laski uusiutuvan energian asiakassegmentille tarjottujen arviointipalveluiden lopettamisen seurauksena. Toisaalta Teollisten mittausten liiketoiminta-alue palasi kasvu-uralle 10 % liikevaihdon kasvulla edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto kasvoi kaikilla alueilla, vahvimmin APAC-alueella. Neljännen neljänneksen liiketulos jäi edellisestä vuodesta liikevaihdon laskun seurauksena.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen lippulaivamarkkinat eli kosteus- ja hiilidioksidimittaukset sekä nestemittaukset kärsivät eniten COVID-19-pandemian seurauksista sekä asiakkaiden pitkittyneestä päätöksenteosta vuonna 2020. Kysyntä kasvoi kuitenkin toisen vuosipuoliskon ja erityisesti neljännen neljänneksen aikana osoittaen elpymisen merkkejä. Kasvuliiketoiminnoista olosuhdevalvontajärjestelmien vuotuinen kasvu oli hyvä erityisesti lääketeollisuudessa. Sähköjärjestelmien kunnonvalvontalaitteiden kysynnän kasvu kiihtyi. Nestemittausratkaisujen kysyntä laski ja liiketoiminnan kehitys oli pettymys. Edellä mainitut kasvuliiketoiminnat toivat neljänneksen liiketoiminta-alueen liikevaihdosta.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen projektitoimitukset etenivät hyvin vuonna 2020 huolimatta muutamasta COVID-19-pandemiasta johtuneesta projektitoimituksen viivästymisestä. Käynnissä olevat isot projektit toivat kolme neljäsosaa liiketoiminta-alueen projektiliiketoiminnan liikevaihdosta. Tuulilidarliiketoiminnan liikevaihto jäi edellisen vuoden tasosta samoin kuin koko Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen liikevaihto. Digitaalisten palveluiden liikevaihto kasvoi, vaikka arviointipalvelut uusiutuvan energian asiakassegmentille lopetettiin. Digitaalisen liiketoiminnan painopistealueiden uudistus ja toimintojen uudelleenorganisointi nostivat yksikön kannattavuuden tavoitetasolle.

Vuonna 2020 saadut tilaukset ja liikevaihto laskivat edelliseen vuoteen verrattuna. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen saadut tilaukset kärsivät merkittävästi COVID-19-pandemian seurauksista erityisesti kehittyvillä markkinoilla ja lentosäämarkkinalla ja liiketoiminta-alueen liikevaihto jäi edellisen vuoden tasosta. Samanaikaisesti Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen saadut tilaukset kasvoivat kysynnän parannuttua toisella vuosipuoliskolla. Kysynnän kasvun myötä liiketoiminta-alue saavutti edellisen vuoden liikevaihtotason.

Toimitusvolyymien laskusta huolimatta vuoden 2020 bruttokateprosentti ja liiketulos paranivat. Tämän erinomaisen suorituksen johdosta saatoimme jatkaa investointeja tulevaisuuden kyvykkyyksiin kuten tutkimukseen ja kehitykseen, myyntiin ja markkinointiin sekä prosessien kehittämiseen. Liiketulosmarginaali oli 11,8 %, mikä on lähellä pitkän aikavälin tavoitettamme.

Haluan kiittää henkilöstöämme, yhteistyökumppaneitamme ja asiakkaitamme sitoutumisesta, joustavuudesta ja sopeutumisvalmiudesta tähän poikkeukselliseen tilanteeseen. Erityiskiitokset työntekijöillemme tuotannossa ja logistiikassa, jotka ovat pitäneet pyörät pyörimässä. Myös etätyökäytännöt omaksuttiin muutamassa päivässä ja tiimit ovat menestyksekkäästi jatkaneet uusien työtapojen kehittämistä.

COVID-19-pandemia luo edelleen huomattavaa epävarmuutta vuoteen 2021. Globaalin talouden elpymisen odotetaan kuitenkin jatkuvan vuonna 2021. Teollisten instrumenttien markkinan odotetaan elpyvän vuoden 2021 aikana. Sääkriittisten asiakkaiden osalta tilanne on moninaisempi. Erityisesti kehittyvien markkinoiden ja lentosäämarkkinanodotetaan edelleen kärsivän tilanteesta. Osoitimme hyvää sopeutumiskykyä vuoden 2020 vaikeassa markkinaympäristössä. Tämä antaa meille hyvän perustan jatkaa pitkän aikavälin päämääriemme tavoittelua.”

Tuloskehitys Q4 2020

Saadut tilaukset ja tilauskanta

Milj. euroa 10-12/
2020
10-12/
2019
Muutos FX* 2019
Saadut tilaukset 111,9 103,3 8 % 11 % 419,4
Tilauskanta kauden lopussa 137,8 139,0 -1 % 139,0

* Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä saadut tilaukset olivat 111,9 (103,3) miljoonaa euroa ja kasvoivat 8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Saadut tilaukset kasvoivat molemmilla liiketoiminta-alueilla. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen saadut tilaukset kasvoivat 7 %. Saadut tilaukset kasvoivat pääasiassa Latinalaisessa Amerikassa ja Euroopassa ja laskivat Pohjois-Amerikassa ja MEA-alueella. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen saadut tilaukset kasvoivat 11 % saatujen tilausten kasvettua kaikilla alueilla ja erityisesti Americas-alueella ja Kiinassa. Kasvu oli laaja-alaista ja tuli olosuhdevalvontajärjestelmistä, sähköjärjestelmien kunnonvalvontalaitteista ja teollisista instrumenteista.

Joulukuun 2020 lopussa tilauskanta oli 137,8 (139,0) miljoonaa euroa ja laski 1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen tilauskanta laski 2 % pääasiassa MEA-alueen koko vuoden jatkuneen heikon tilausvirran seurauksena sekä Argentiina-sopimuksen kohteen supistamisesta ja arvon alentumisesta johtuen. Lokakuussa 2019 tiedotettu 13 miljoonan euron sopimus sääinfrastruktuuriprojektin toimittamisesta Etiopian Ilmatieteen laitokselle ei sisälly tilauskantaan. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tilauskanta kasvoi 7 % edelliseen vuoteen verrattuna neljännen neljänneksen vahvan tilauskertymän seurauksena. Kasvu oli voimakkainta Americas-alueella. Tilauskannasta 100,1 (101,4) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2021.

Taloudellinen kehitys

Milj. euroa 10-12/
2020
10-12/
2019
Muutos FX** 2019
Liikevaihto 106,9 118,1 -10 % -7 % 403,6
Tuotteet 77,2 80,0 -4 % 278,5
Projektit 15,7 23,2 -32 % 73,2
Palvelut 14,0 14,9 -6 % 51,9
Bruttokateprosentti 55,8 56,0 54,8
Kiinteät kulut 48,0 48,9 -2 % 177,3
T&K-menot 14,6 13,6 7 % 52,8
% liikevaihdosta 13,7 11,5 13,1
Poistot* 1,9 2,4 9,6
Liiketulos 12,2 17,7 41,1
% liikevaihdosta 11,4 15,0 10,2

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Liikevaihto alueittain

Milj. euroa 10-12/
2020
10-12/
2019
Muutos 2019
Americas 37,8 43,5 -13 % 149,7
APAC 32,0 34,0 -6 % 119,6
EMEA 37,1 40,6 -9 % 134,3
Yhteensä 106,9 118,1 -10 % 403,6

Vuoden 2020 neljännen neljänneksen liikevaihto laski 10 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 106,9 (118,1) miljoonaa euroa. Valuuttakurssivaikutus liikevaihtoon oli 3,2 miljoonaa euroa negatiivinen, ja se jakautui tasaisesti liiketoiminta-alueiden kesken. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen liikevaihto laski 18 % ja se tuli pääasiassa projekti- ja tuoteliiketoiminnoista. Liikevaihdon lasku oli seurausta kuluneen vuoden vähäisistä tilauksista sekä muutaman projektitoimituksen viivästymisestä COVID-19-pandemiaan liittyvien rajoitusten takia. Pääasiallinen syy palveluliiketoiminnan liikevaihdon laskuun oli uusiutuvan energian asiakassegmentille tarjottujen arviointipalvelujen lopettaminen. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 10 %. Liikevaihto kasvoi kaikilla alueilla, ja kasvu oli voimakkainta APAC-alueella. Liikevaihdon kasvu oli laaja-alaista ja tuli teollisista instrumenteista, olosuhdevalvontajärjestelmistä ja sähköjärjestelmien kunnonvalvontalaitteista.

Vuoden 2020 neljännen neljänneksen bruttokateprosentti oli 55,8 (56,0) %. Liiketulos laski edellisestä vuodesta 12,2 (17,7) miljoonaan euroon ja oli 11,4 (15,0) % liikevaihdosta. Kiinteät kulut laskivat edelliseen vuoteen verrattuna COVID-19-pandemian aiheuttamien rajoitusten seurauksena. Toisaalta panostukset tutkimukseen ja kehitykseen, myyntiin ja markkinointiin sekä prosessien kehittämiseen jatkuivat.

Vuoden 2020 neljännen neljänneksen rahoitustuotot ja -kulut olivat -1,2 (-1,3) miljoonaa euroa. Nämä tulivat pääasiassa Yhdysvaltain dollarimääräisten saamisten arvostuksista. Tulos ennen veroja oli 11,2 (16,5) miljoonaa euroa ja kauden tulos 8,6 (15,1) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,24 (0,41) euroa.

Tuloskehitys tammi–joulukuu 2020

Saadut tilaukset ja tilauskanta

Milj. euroa 1-12/
2020
1-12/
2019
Muutos FX*
Saadut tilaukset 382,8 419,4 -9 % -8 %
Tilauskanta kauden lopussa 137,8 139,0 -1 %

* Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

COVID-19-pandemiasta seurannut globaali talouden taantuma vaikutti tammi–joulukuun 2020 saatuihin tilauksiin. Saadut tilaukset laskivat 9 % vahvaan edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 382,8 (419,4) miljoonaa euroa. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen saadut tilaukset laskivat suurten projektitilausten puuttuessa. Saadut tilaukset laskivat pääasiassa lentosäämarkkinalla ja jonkin verran tiesäämarkkinalla. Lasku tuli pääasiassa Latinalaisesta Amerikasta ja MEA-alueelta. Saadut tilaukset laskivat myös APAC-alueella. Saadut tilaukset kasvoivat Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen saadut tilaukset kasvoivat 2 % kysynnän parannuttua vuoden toisella puoliskolla ja erityisesti neljännen neljänneksen aikana. Saadut tilaukset kasvoivat Americas- ja APAC-alueilla ja olivat EMEA-alueella edellisen vuoden tasolla. Saatujen tilausten kasvu tuli olosuhdevalvontajärjestelmistä ja sähköjärjestelmien kunnonvalvontalaitteista, kun taas nestemittausratkaisujen kysyntä laski. Teollisten instrumenttien saadut tilaukset olivat edellisen vuoden tasolla.

Taloudellinen kehitys

Milj. euroa 1-12/
2020
1-12/
2019
Muutos FX**
Liikevaihto 379,5 403,6 -6 % -5 %
Tuotteet 267,3 278,5 -4 %
Projektit 59,3 73,2 -19 %
Palvelut 52,9 51,9 2 %
Bruttokateprosentti 56,1 54,8
Kiinteät kulut 169,2 177,3 -5 %
T&K-menot 53,2 52,8 1 %
% liikevaihdosta 14,0 13,1
Poistot* 7,5 9,6
Liiketulos 44,8 41,1
% liikevaihdosta 11,8 10,2

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Liikevaihto alueittain

Milj. euroa 1-12/
2020
1-12/
2019
Muutos
Americas 134,9 149,7 -10 %
APAC 110,4 119,6 -8 %
EMEA 134,2 134,3 -0 %
Yhteensä 379,5 403,6 -6 %

Vuonna 2020 liikevaihto laski 6 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 379,5 (403,6) miljoonaa euroa. Suomen ulkopuolisten liiketoimintojen osuus liikevaihdosta oli 97 (98) %. Valuuttakurssivaikutus liikevaihtoon oli 3,3 miljoonaa euroa negatiivinen, ja se jakautui tasaisesti liiketoiminta-alueiden kesken. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen liikevaihto laski 10 % edelliseen vuoteen verrattuna sekä projekti- että tuotetoimitusten laskun myötä. Liikevaihto laski kaikilla muilla alueilla paitsi Euroopassa. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 1 % liikevaihdon kasvettua APAC-alueella, kun taas EMEA- ja Americas-alueiden liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla. Liikevaihdon kasvu tuli pääasiassa olosuhdevalvontajärjestelmistä ja sähköjärjestelmien kunnonvalvontalaitteista, kun taas nestemittausratkaisujen liikevaihto laski.

Vuoden 2020 bruttokateprosentti parani 56,1 (54,8) %:iin Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen digitaalisten palveluiden kannattavuuden paranemisen ja Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen palveluliiketoiminnan kannattavuuden paranemisen seurauksena. Liiketulos nousi edellisestä vuodesta 44,8 (41,1) miljoonaan euroon ja oli 11,8 (10,2) % liikevaihdosta. Liikevaihdon lasku heikensi liiketulosta, mutta bruttokateprosentin paraneminen osaltaan kompensoi vaikutusta. Kiinteät kulut laskivat edelliseen vuoteen verrattuna COVID-19-pandemian aiheuttamien rajoitusten sekä uusiutuvan energian asiakassegmentille tarjottujen arviointipalvelujen lopettamisesta syntyneiden säästöjen seurauksena. Toisaalta panostukset tutkimukseen ja kehitykseen, myyntiin ja markkinointiin sekä prosessien kehittämiseen jatkuivat. Kiinteisiin kuluihin sisältyneet aineettomien hyödykkeiden poistot laskivat 2,2 miljoonalla eurolla edelliseen vuoteen verrattuna. Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut paransivat liiketulosta 1,1 (-2,7) miljoonalla eurolla. Tämä sisälsi muun muassa 1,4 miljoonaa euroa kuluja, jotka liittyivät uusiutuvan energian asiakassegmentille tarjottujen arviointipalvelujen lopettamiseen sekä 2,0 miljoonan euron positiivisen erän. Merkittävin positiivinen erä oli yrityskauppoihin liittyvien ehdollisten kauppahintavastikkeiden arvon lasku päivitettyjen taloudellisten suunnitelmien perusteella. Vertailukausi sisälsi muun muassa Vaisala Digitalin uudelleenorganisointiin liittyneet kulut, vuokrasopimuksen irtisanomiseen liittyneen kertaluonteisen kulun sekä tuotelinjan lopettamiseen liittyneet kulut.

Vuonna 2020 rahoitustuotot ja -kulut olivat -3,6 (-1,1) miljoonaa euroa. Nämä tulivat pääasiassa Yhdysvaltain dollarimääräisten saamisten arvostuksista ja korkokuluista. Tuloverot olivat 8,5 (6,6) miljoonaa euroa ja efektiivinen veroaste oli 20,6 (16,3) %. Vuonna 2019 efektiivinen veroaste oli poikkeuksellisen alhainen. Tulos ennen veroja oli 41,3 (40,2) miljoonaa euroa ja kauden tulos 32,8 (33,6) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,91 (0,94) euroa.

Tase, rahavirta ja rahoitus

Vaisalan tase säilyi vahvana vuonna 2020. Rahavarat laskivat 45,4 (56,4) miljoonaan euroon joulukuun lopussa. Osinkoja maksettiin 22,0 (20,8) miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli joulukuun lopussa 351,8 (361,5) miljoonaa euroa.

Vuonna 2020 liiketoiminnan rahavirta säilyi edellisen vuoden tasolla ja oli 41,0 (40,8) miljoonaa euroa.

Vaisalalla oli 31.12.2020 korollisia lainoja rahoituslaitoksilta 45,2 (40,2) miljoonaa euroa, josta 40,0 miljoonaa euroa oli pitkäaikaista lainaa ja 5,0 miljoonaa euroa käytettyä valmiusluottoa. Tämän lisäksi korollisia vuokrasopimusvelkoja oli yhteensä 11,9 (11,3) miljoonaa euroa.

Investoinnit

Tammi–joulukuussa 2020 investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin olivat 31,0 (26,8) miljoonaa euroa. Investoinnit liittyivät pääosin rakennusprojekteihin Vantaalla ja Louisvillessä, Yhdysvaltojen Coloradossa sekä koneisiin ja kalustoon, joilla kehitetään ja ylläpidetään Vaisalan tuotanto- ja palvelutoimintoja. Louisvillen toimistorakennus valmistui kolmannen neljänneksen aikana ja Vantaan tuotekehitysrakennus neljännen neljänneksen aikana. Rakennusprojekteihin liittyvät vastuusitoumukset olivat 31.12.2020 yhteensä 0,3 (8,8) miljoonaa euroa.

Poistot ja arvonalentumiset olivat 21,1 (23,5) miljoonaa euroa. Tämä sisälsi 7,5 (9,6) miljoonaa euroa yritysostojen yhteydessä tunnistettujen aineettomien hyödykkeiden poistoja.

Henkilöstö

Tammi–joulukuussa 2020 Vaisalassa työskenteli keskimäärin 1 911 (1 829) henkilöä. Joulukuun 2020 lopussa henkilöstön määrä oli 1 919 (1 837). Henkilöstöstä 77 (74) % työskenteli EMEA-alueella, 15 (16) % Americas-alueella ja 9 (9) % APAC-alueella. Henkilöstöstä 65 (62) % työskenteli Suomessa.

Henkilöstön määrä alueittain

31.12.2020 31.12.2019 Muutos
Americas 281 297 -16
APAC 166 174 -8
EMEA (pois lukien Suomi) 230 224 6
Suomi 1 242 1 142 100
Yhteensä 1 919 1 837 82

Henkilöstön määrä toiminnoittain

31.12.2020 31.12.2019 Muutos
Myynti ja markkinointi 467 449 18
T&K 446 407 39
Tuotanto 470 441 29
Palvelut 336 347 -11
Hallinto 200 193 7
Yhteensä 1 919 1 837 82

Henkilöstön määrä kasvoi myynnin ja markkinoinnin lisäksi tutkimuksessa ja kehityksessä sekä tuotannossa. Noin puolet henkilöstön kasvusta tutkimuksessa ja kehityksessä oli seurausta ohjelmistokehityksen ulkoistuksen purkamisesta. Pääosa tuotannon henkilöstön kasvusta liittyi tuotelanseerauksiin sekä prosessi- ja järjestelmäkehitykseen. Americas- ja APAC-alueilla henkilöstö väheni pääasiassa uusiutuvan energian asiakassegmentille tarjottujen arviointipalvelujen lopettamisen seurauksena.

Vuonna 2020 henkilöstökulut olivat 154,1 (157,7) miljoonaa euroa.

Osakepalkkiojärjestelmät
Vaisalan yhtiökokouksen 10.4.2018 hyväksymä maksuton osakeanti kaksinkertaisti Vaisalan K- ja A-sarjan osakkeiden määrän. Kaikki osakkeisiin liittyvät luvut on oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää. Osakepalkkiojärjestelmien kustannus on arvostettu tuloslaskelmissa vuoden 2017 tilinpäätökseen asti niin, että osakkeina maksetun osuuden kustannus on arvostettu osakepalkkiojärjestelmän myöntämispäivän osakkeen päätöskurssiin ja rahana maksetun osuuden kustannus osakkeen tilinpäätöspäivän päätöskurssiin. Vuoden 2018 alusta alkaen sekä osakkeina että rahana maksetun osuuden kustannus on arvostettu osakepalkkiojärjestelmän myöntämispäivän osakkeen päätöskurssiin vähennettynä odotettavissa olevilla diskontatuilla osingoilla.

Hallitus päätti 16.12.2015 osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta vuodelle 2016. Järjestelmä oli suunnattu konsernin avainhenkilöille ja se perustui konsernin kannattavuuden kehittymiseen kalenterivuonna 2016. Ohjelman perusteella maksettava palkkio vastasi 49 % enimmäistavoitteesta. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluneille 30 henkilölle luovutettiin 5.3.2019 yhteensä 88 452 yhtiön hallussa ollutta A-sarjan osaketta ja loppuosuus palkkiosta maksettiin rahana. Osakepalkkiojärjestelmän myöntämispäivän osakkeen päätöskurssi oli 11,57 euroa. Osakepalkkiojärjestelmästä kirjattiin vuosina 2016–2019 kuluja yhteensä 2,3 miljoonaa euroa.

Hallitus päätti 10.2.2016 osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta. Järjestelmän ansaintakriteerinä oli tietyn ajan jatkuva työ- tai palvelusuhde. Osakepalkkiojärjestelmä päättyi maaliskuussa 2018 ja kohderyhmään kuuluneille henkilöille maksettiin jäljellä olleet palkkiot, jotka olivat yhteensä 3 000 Vaisalan A-sarjan osaketta sisältäen rahaosuuden. Osakepalkkiojärjestelmästä kirjattiin vuosina 2016–2018 kuluja yhteensä 0,3 miljoonaa euroa.

Hallitus päätti 15.12.2016 osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta vuodelle 2017. Järjestelmä on suunnattu konsernin avainhenkilöille, ja se perustui konsernin kannattavuuden kehittymiseen kalenterivuonna 2017. Ohjelman perusteella maksettava palkkio vastasi 65 % enimmäistavoitteesta. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluneille 33 henkilölle luovutettiin 3.3.2020 yhteensä 118 950 yhtiön hallussa ollutta A-sarjan osaketta ja loppuosuus palkkiosta maksettiin rahana. 28.6.2019 osakepalkkiojärjestelmästä maksettiin 1 734 yhtiön hallussa ollutta A-sarjan osaketta ohjelmaan kuuluneelle henkilölle ja toinen puoli palkkiosta maksettiin rahana. Osakepalkkiojärjestelmän myöntämispäivän osakkeen päätöskurssi oli 17,90 euroa. Osakepalkkiojärjestelmästä kirjattiin vuosina 2017–2020 kuluja yhteensä 4,2 miljoonaa euroa.

Hallitus päätti 7.2.2018 osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta vuodelle 2018. Järjestelmä on suunnattu konsernin avainhenkilöille, ja se perustui konsernin kannattavuuden kehittymiseen kalenterivuonna 2018. Palkkio maksetaan osin Vaisalan A-sarjan osakkeilla ja osin rahavaroilla keväällä 2021. Rahavaroilla katetaan avainhenkilöiden palkitsemiseen liittyvät verot ja veroluonteiset maksut. Alkuperäinen osakepalkkiojärjestelmästä luovutettava palkkio vastasi enintään 320 000 A-sarjan osaketta, ja ohjelman perusteella maksettava palkkio vastaa 55 % enimmäistavoitteesta. Palkkiota ei makseta, mikäli avainhenkilön työ- tai palvelusuhde päättyy ennen palkkion maksupäivää. Osakepalkkiojärjestelmän kustannus jaksotetaan vuoden 2018 huhtikuusta vuoden 2021 maaliskuuhun. Osakepalkkiojärjestelmän myöntämispäivän osakkeen päätöskurssi oli 22,10 euroa. 31.12.2020 osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuului 27 henkilöä ja osakepalkkiojärjestelmän perusteella maksettavat palkkiot ovat yhteensä enintään 166 200 Vaisalan A-sarjan osaketta sisältäen rahaosuuden. Myöntämispäivällä 1.10.2020 toimitusjohtaja Kai Öistämölle suunnattiin ohjelmasta 8 000 A-sarjan osaketta, joiden luovuttamisen ehtona on toimisuhteen jatkuminen maksuhetkellä. 28.6.2019 osakepalkkiojärjestelmästä maksettiin 461 yhtiön hallussa ollutta A-sarjan osaketta ohjelmaan kuuluneelle henkilölle ja toinen puoli palkkiosta maksettiin rahana.

Hallitus päätti 12.2.2019 osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta kaudelle 2019–2021. Järjestelmä on suunnattu noin 45 konsernin avainhenkilölle, ja se perustuu Vaisalan osakkeen kokonaistuoton (TSR) ja kannattavuuden kehitykseen 2019–2021. Palkkio maksetaan osin Vaisalan A-sarjan osakkeilla ja osin rahavaroilla keväällä 2022. Rahavaroilla katetaan avainhenkilöiden palkitsemiseen liittyvät verot ja veroluonteiset maksut. Alkuperäinen osakepalkkiojärjestelmästä luovutettava palkkio vastasi enintään 330 000 A-sarjan osaketta. Palkkiota ei makseta, mikäli avainhenkilön työ- tai palvelusuhde päättyy ennen palkkion maksupäivää. Vaisalan hallitus edellyttää lisäksi, että toimitusjohtaja ja johtoryhmän kukin jäsen säilyttää omistuksessaan osakepalkkiojärjestelmästä saamansa osakkeet, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo Vaisalassa vastaa vähintään hänen kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää. Osakepalkkiojärjestelmän kustannus jaksotetaan vuoden 2019 huhtikuusta vuoden 2022 maaliskuuhun. Osakepalkkiojärjestelmän myöntämispäivän osakkeen päätöskurssi oli 19,06 euroa. 31.12.2020 osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuului 44 henkilöä. Myöntämispäivällä 1.10.2020 toimitusjohtaja Kai Öistämölle suunnattiin ohjelmasta 4 000 A-sarjan osaketta, joiden luovuttamisen ehtona on toimisuhteen jatkuminen maksuhetkellä.

Hallitus päätti 12.2.2020 osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta kaudelle 2020–2022. Järjestelmä on suunnattu noin 45 konsernin avainhenkilölle, ja se perustuu Vaisalan osakkeen kokonaistuoton (TSR) ja kannattavuuden kehitykseen 2020–2022. Palkkio maksetaan osin Vaisalan A-sarjan osakkeilla ja osin rahavaroilla keväällä 2023. Rahavaroilla katetaan avainhenkilöiden palkitsemiseen liittyvät verot ja veroluonteiset maksut. Alkuperäinen osakepalkkiojärjestelmästä luovutettava palkkio vastasi enintään 240 000 A-sarjan osaketta. Palkkiota ei makseta, mikäli avainhenkilön työ- tai palvelusuhde päättyy ennen palkkion maksupäivää. Vaisalan hallitus edellyttää lisäksi, että toimitusjohtaja ja johtoryhmän kukin jäsen säilyttää omistuksessaan osakepalkkiojärjestelmästä saamansa osakkeet, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo Vaisalassa vastaa vähintään hänen kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää. Osakepalkkiojärjestelmän kustannus jaksotetaan vuoden 2020 toukokuusta vuoden 2023 maaliskuuhun. Osakepalkkiojärjestelmän myöntämispäivän osakkeen päätöskurssi oli 28,65 euroa. 31.12.2020 osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuului 48 henkilöä. Osakepalkkiojärjestelmästä 21 375 A-sarjan osaketta on suunnattu toimitusjohtaja Kai Öistämölle myöntämispäivällä 1.10.2020.

Hallitus päätti 17.12.2020 osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta kaudelle 2021–2023. Järjestelmä on suunnattu noin 40 konsernin avainhenkilölle, ja se perustuu Vaisalan osakkeen kokonaistuoton (TSR) ja kannattavuuden kehitykseen 2021–2023. Palkkio maksetaan osin Vaisalan A-sarjan osakkeilla ja osin rahavaroilla keväällä 2024. Rahavaroilla katetaan avainhenkilöiden palkitsemiseen liittyvät verot ja veroluonteiset maksut. Alkuperäinen osakepalkkiojärjestelmästä luovutettava palkkio vastasi enintään 180 000 A-sarjan osaketta. Palkkiota ei makseta, mikäli avainhenkilön työ- tai palvelusuhde päättyy ennen palkkion maksupäivää. Vaisalan hallitus edellyttää lisäksi, että toimitusjohtaja ja johtoryhmän kukin jäsen säilyttää omistuksessaan osakepalkkiojärjestelmästä saamansa osakkeet, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo Vaisalassa vastaa vähintään hänen kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.

Osakepalkkiojärjestelmistä kirjatut kulut

Milj. euroa 2016 2017 2018 2019 2020
Osakepalkkiojärjestelmät 2016 0,7 1,2 0,6 0,2
Osakepalkkiojärjestelmä 2017 1,1 1,3 1,5 0,3
Osakepalkkiojärjestelmä 2018 0,6 1,2 1,5
Osakepalkkiojärjestelmä 2019 0,6 1,6
Osakepalkkiojärjestelmä 2020 0,6

Q4 ja tammi–joulukuu 2020 liiketoiminnan kehitys liiketoiminta-alueittain

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alue

Milj. euroa 10-12/
2020
10-12/
2019
Muutos FX** 1-12/
2020
1-12/
2019
Muutos FX**
Saadut tilaukset 70,8 66,2 7 % 9 % 236,9 276,2 -14 % -14 %
Tilauskanta kauden lopussa 119,8 122,3 -2 % 119,8 122,3 -2 %
Liikevaihto 67,0 81,9 -18 % -16 % 235,5 261,3 -10 % -9 %
Tuotteet 40,9 47,0 -13 % 137,4 149,0 -8 %
Projektit 15,7 23,2 -32 % 59,3 73,2 -19 %
Palvelut 10,4 11,7 -11 % 38,8 39,1 -1 %
Bruttokateprosentti 51,5 52,7 51,0 49,9
Kiinteät kulut 29,6 31,1 -5 % 106,3 113,0 -6 %
T&K-menot 9,4 8,4 12 % 34,1 34,0 0 %
% liikevaihdosta 14,1 10,3 14,5 13,0
Poistot* 1,5 2,0 5,8 6,9
Liiketulos 5,2 12,1 14,6 17,7
% liikevaihdosta 7,8 14,7 6,2 6,8

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Q4 2020 kehitys
Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen neljännen neljänneksen saadut tilaukset kasvoivat 7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 70,8 (66,2) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat pääasiassa Latinalaisessa Amerikassa sekä Euroopassa ja laskivat Pohjois-Amerikassa ja MEA-alueella.

Joulukuun 2020 lopussa Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen tilauskanta oli 119,8 (122,3) miljoonaa euroa ja se laski 2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskanta laski pääasiassa MEA-alueen koko vuoden alhaisina jatkuneiden saatujen tilausten seurauksena sekä Argentiina-sopimuksen kohteen supistamisesta ja arvon alentumisesta johtuen. Toisaalta tilauskanta kasvoi 19 % Euroopassa ja oli Pohjois-Amerikassa edellisen vuoden tasolla. Lokakuussa 2019 tiedotettu 13 miljoonan euron sopimus sääinfrastruktuuriprojektin toimittamisesta Etiopian Ilmatieteen laitokselle ei sisälly tilauskantaan. Tilauskannasta 83,6 (86,6) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2021.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2020 neljännen neljänneksen liikevaihto oli 67,0 (81,9) miljoonaa euroa ja se laski 18 % edelliseen vuoteen verrattuna pääasiassa projekti- ja tuoteliiketoiminnoissa. Liikevaihdon lasku oli seurausta kuluneen vuoden vähäisistä tilauksista sekä muutaman projektitoimituksen viivästymisestä COVID-19-pandemiaan liittyvien rajoitusten takia. Pääasiallinen syy palveluliiketoiminnan liikevaihdon laskuun oli uusiutuvan energian asiakassegmentille tarjottujen arviointipalvelujen lopettaminen. Bruttokateprosentti laski 51,5 (52,7) %:iin tuotantovolyymin laskun seurauksena.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2020 neljännen neljänneksen liiketulos laski edelliseen vuoteen verrattuna alhaisen toimitusvolyymin myötä ja oli 5,2 (12,1) miljoonaa euroa eli 7,8 (14,7) % liikevaihdosta. Kiinteät kulut laskivat edelliseen vuoteen verrattuna COVID-19-pandemian aiheuttamien rajoitusten sekä uusiutuvan energian asiakassegmentille tarjottujen arviointipalvelujen lopettamisesta syntyneiden säästöjen seurauksena. Toisaalta investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen jatkuivat.

Tammi–joulukuu 2020 kehitys
Vuoden 2020 tammi–joulukuussa Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen saadut tilaukset olivat 236,9 (276,2) miljoonaa euroa ja laskivat 14 % vahvaan edellisvuoteen verrattuna suurten projektitilausten puuttuessa. Saadut tilaukset laskivat pääasiassa lentosäämarkkinalla ja jonkin verran tiesäämarkkinalla. Lasku tuli pääasiassa Latinalaisesta Amerikasta ja MEA-alueelta. Myös APAC-alueella saadut tilaukset laskivat. Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa saadut tilaukset kasvoivat.

Vuonna 2020 tammi–joulukuussa Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen liikevaihto laski 10 % edelliseen vuoteen verrattuna sekä projekti- että tuotetoimitusten laskiessa ja oli 235,5 (261,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski kaikilla muilla alueilla paitsi Euroopassa. Käynnissä olevat isot projektit toivat kolme neljännestä liiketoiminta-alueen projektiliiketoiminnan liikevaihdosta. Bruttokateprosentti oli 51,0 (49,9) %. Digitaalisten palveluiden kannattavuus parani.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2020 tammi–joulukuun liiketulos laski edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 14,6 (17,7) miljoonaa euroa eli 6,2 (6,8) % liikevaihdosta. Liikevaihdon lasku heikensi liiketulosta, mutta bruttokateprosentin paraneminen osittain kompensoi vaikutusta. Kiinteät kulut laskivat edelliseen vuoteen verrattuna COVID-19-pandemian aiheuttamien rajoitusten sekä uusiutuvan energian asiakassegmentille tarjottujen arviointipalvelujen lopettamisesta syntyneiden säästöjen seurauksena. Kiinteisiin kuluihin sisältyneet aineettomien hyödykkeiden poistot laskivat 1,0 miljoonalla eurolla edelliseen vuoteen verrattuna. Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut paransivat liiketulosta. Tämä sisälsi muun muassa 1,4 miljoonaa euroa kuluja, jotka liittyivät uusiutuvan energian asiakassegmentille tarjottujen arviointipalvelujen lopettamiseen, sekä 1,9 miljoonan euron positiivisen erän. Merkittävin positiivinen erä oli yrityskauppoihin liittyvien ehdollisten kauppahintavastikkeiden arvon lasku päivitettyjen taloudellisten suunnitelmien perusteella.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alue

Milj. euroa 10-12/
2020
10-12/
2019
Muutos FX** 1-12/
2020
1-12/
2019
Muutos FX**
Saadut tilaukset 41,1 37,1 11 % 14 % 146,0 143,2 2 % 3 %
Tilauskanta kauden lopussa 18,0 16,8 7 % 18,0 16,8 7 %
Liikevaihto 39,9 36,3 10 % 14 % 143,9 142,3 1 % 2 %
Tuotteet 36,3 33,0 10 % 129,9 129,5 0 %
Palvelut 3,6 3,2 10 % 14,1 12,8 10 %
Bruttokateprosentti 63,3 63,8 64,4 63,9
Kiinteät kulut 17,0 17,7 -4 % 61,5 63,4 -3 %
T&K-menot 5,2 5,1 1 % 19,2 18,8 2 %
% liikevaihdosta 13,0 14,2 13,3 13,2
Poistot* 0,4 0,4 1,7 2,8
Liiketulos 8,3 5,5 31,6 26,1
% liikevaihdosta 20,8 15,1 21,9 18,4

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Q4 2020 kehitys
Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2020 neljännen neljänneksen saadut tilaukset kasvoivat 11 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 41,1 (37,1) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat kaikilla alueilla ja erityisesti Americas-alueella ja Kiinassa. Saatujen tilausten kasvu oli laaja-alaista ja tuli olosuhdevalvontajärjestelmistä, sähköjärjestelmien kunnonvalvontalaitteista ja teollisista instrumenteista.

Joulukuun 2020 lopussa Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tilauskanta oli 18,0 (16,8) miljoonaa euroa ja se kasvoi 7 % edelliseen vuoteen verrattuna neljännen neljänneksen vahvojen saatujen tilausten seurauksena. Kasvu oli voimakkainta Americas-alueella. Tilauskannasta 16,6 (14,8) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2021.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2020 neljännen neljänneksen liikevaihto oli 39,9 (36,3) miljoonaa euroa ja se kasvoi 10 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto kasvoi kaikilla alueilla ja kasvu oli voimakkainta APAC-alueella. Liikevaihdon kasvu oli laaja-alaista ja tuli teollisista instrumenteista, olosuhdevalvontajärjestelmistä ja sähköjärjestelmien kunnonvalvontalaitteista. Bruttokateprosentti oli 63,3 (63,8) %.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2020 neljännen neljänneksen liiketulos parani edellisen vuoteen verrattuna ja oli 8,3 (5,5) miljoonaa euroa eli 20,8 (15,1) % liikevaihdosta. Liikevaihdon kasvu nosti liiketulosta. Kiinteät kulut laskivat edelliseen vuoteen verrattuna COVID-19-pandemian aiheuttamien rajoitusten seurauksena.

Tammi–joulukuu 2020 kehitys
Vuoden 2020 tammi–joulukuussa Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen saadut tilaukset kasvoivat 2 % edelliseen vuoteen verrattuna kysynnän parannuttua toisen vuosipuoliskon ja erityisesti neljännen neljänneksen aikana ja olivat 146,0 (143,2) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat Americas- ja APAC-alueilla ja olivat EMEA-alueella edellisen vuoden tasolla. Saatujen tilausten kasvu tuli olosuhdevalvontajärjestelmistä ja sähköjärjestelmien kunnonvalvontalaitteista, kun taas nestemittausratkaisujen kysyntä laski. Teollisten instrumenttien saadut tilaukset olivat edellisen vuoden tasolla.

Vuoden 2020 tammi–joulukuussa Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 1 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 143,9 (142,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi APAC-alueella, kun taas EMEA- ja Americas-alueilla liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla. Liikevaihdon kasvu tuli pääasiassa olosuhdevalvontajärjestelmistä ja sähköjärjestelmien kunnonvalvontalaitteista, kun taas nestemittausratkaisujen liikevaihto laski. Bruttokateprosentti oli hyvä 64,4 (63,9) %.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2020 tammi–joulukuun liiketulos parani edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 31,6 (26,1) miljoonaa euroa eli 21,9 (18,4) % liikevaihdosta. Liikevaihdon kasvu ja bruttokateprosentin paraneminen paransivat liiketulosta. Kiinteät kulut laskivat edelliseen vuoteen verrattuna COVID-19-pandemian aiheuttamien rajoitusten seurauksena. Toisaalta panostukset tutkimukseen ja kehitykseen sekä myyntiin ja markkinointiin jatkuivat. Kiinteisiin kuluihin sisältyneet aineettomien hyödykkeiden poistot laskivat 1,1 miljoonalla eurolla edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailukausi sisälsi vuokrasopimuksen irtisanomiseen liittyneen 1,5 miljoonan euron kertaluonteisen kulun.

COVID-19-pandemian vaikutukset

COVID-19-pandemiasta seurannut globaali talouden taantuma on vaikuttanut erityisesti lentosäämarkkinaan ja kehittyviin markkinoihin, eikä Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alue saanut isoja projektitilauksia. Saadut tilaukset laskivat pääasiassa lentosäämarkkinalla ja jonkin verran tiesäämarkkinalla. Saadut tilaukset laskivat eniten Latinalaisessa Amerikassa sekä MEA-alueella ja myös APAC-alueella. Teollisten mittausten liiketoiminta-alue ei saavuttanut teollisille instrumenteille ja nestemittausratkaisuille asetettuja kasvutavoitteitaan epävakaan markkinatilanteen takia. Vaikka saadut tilaukset kasvoivat Americas- ja APAC-alueilla, eivät ne saavuttaneet kasvutavoitteitaan. EMEA-alueella saadut tilaukset olivat vertailukauden tasolla. COVID-19-pandemiaan liittyvistä rajoituksista seurasi kysynnän heikentymistä ja muutamien projektitoimitusten viivästymisiä ja näiden seurauksena Vaisala arvioi menettäneensä tammi–joulukuussa 2020 tilauksia 30–40 miljoonalla eurolla ja liikevaihtoa 25–35 miljoonalla eurolla. Näiden negatiivista vaikutusta liiketulokseen kompensoivat parantunut bruttokateprosentti ja alhaiset kiinteät kustannukset.

Vaisalan tuotanto ja logistiikka ovat toimineet kitkattomasti onnistuneiden rajoitustoimenpiteiden ansiosta. Vaisala on tehnyt tiivistä yhteistyötä strategisten toimittajien kanssa turvatakseen komponenttien saatavuuden. Kriittisimpien komponenttien varastot kasvoivat ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, mutta vuoden 2020 lopussa niiden arvo oli lähes normaalilla tasolla. Matkustusrajoitukset ja muut COVID-19-pandemiaan liittyvät rajoitukset ovat hankaloittaneet kenttäpalveluiden toimintaa ja rajoittaneet pääsyä asiakaskohteisiin.

COVID-19-pandemiasta huolimatta Vaisala on jatkanut keskeytyksettä tutkimus- ja kehityshankkeitaan sekä avainprosessiensa ja -järjestelmiensä kehittämistä varmistaakseen strategisten projektien etenemisen suunnitellusti.

Vaisalan tase ja rahavirta pysyivät vahvoina huolimatta 31 miljoonan euron investoinneista ja 22 miljoonan euron osingonmaksusta vuonna 2020. Nettovelkaantumisaste (gearing) oli 5,7 % vuoden 2020 lopussa. Asiakkaiden maksukäyttäytymisessä ei ole havaittu olennaista muutosta, ja luottotappiovaraus säilyi edellisen vuoden tasolla.

Strategia ja sen toteuttaminen vuonna 2020

Vaisala jatkoi vuonna 2020 vuosien 2019–2023 strategiansa toteuttamista. Kannattavan kasvun perustana ovat luotettavat tuotteet ja ratkaisut, jotka ovat korkealaatuisia, pohjautuvat johtaviin teknologioihin ja luovat asiakkaille arvoa optimoiden kokonaiskustannukset yli koko elinkaaren.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alue tavoittelee kannattavaa kasvua kaasu- ja nestemittausteknologioissa tuotejohtajuuteen perustuvan strategiansa kautta. Liiketoiminta-alueen lippulaivamarkkinoiden eli kosteus- ja hiilidioksidimittauksen lisäksi kasvua haetaan nestemittauksista, olosuhdevalvontajärjestelmistä sekä sähköjärjestelmien kunnonvalvonnan laitteista. Tavoitteena on ylittää Vaisalan keskimääräinen kasvu. Menestystä tavoitellaan luotettavimmilla mittaustuloksilla, parhaalla asiakaskokemuksella, nopealla toimituskyvyllä sekä erinomaisilla myynnin ja palveluiden kyvykkyyksillä.

Vuonna 2020 Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen lippulaivamarkkinat eli kosteus- ja hiilidioksidimittaukset sekä nestemittaukset kärsivät eniten COVID-19-pandemian seurauksista sekä asiakkaiden pitkittyneestä päätöksenteosta. Kysyntä kasvoi kuitenkin toisen vuosipuoliskon ja etenkin neljännen neljänneksen aikana osoittaen elpymisen merkkejä. Kasvuliiketoiminnoissa olosuhdevalvontajärjestelmien vuotuinen kasvu oli hyvä etenkin lääketieteen asiakassegmentissä. Sähköjärjestelmien kunnonvalvontalaitteiden kasvu kiihtyi. Nestemittausratkaisujen kysyntä laski ja näin ollen liiketoiminnan kehitys oli pettymys. Edellä mainitut kasvuliiketoiminnat toivat neljänneksen liiketoiminta-alueen liikevaihdosta.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alue esitteli Indigo520-lähettimen haastaviin teollisuusolosuhteisiin. Tämä lähetin tukee kahden mittapään samanaikaista käyttöä ja mahdollistaa mittaustulosten aiempaa paremman visualisoinnin.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alue lanseerasi myös uuden suorituskykyisen HMP1-mittapään kosteus- ja lämpötilamittauksiin. Tämä mittapää antaa parhaan mittaussuorituskyvyn kriittisissä tuotanto- ja säilytystiloissa sekä esimerkiksi datakeskuksissa, ja se on yhteensopiva kaikkien Vaisala Indigo‑sarjan lähettimien kanssa. Indigo200-sarjan lähetin ja HMP1 muodostavat yhtenäisen seinään kiinnitettävän kokonaisuuden, jossa ei tarvita mittapään kaapeleita tai pidikkeitä. Kestävä Indigo520-lähetin tuo asennuksiin joustavuutta ja mahdollistaa mittapään optimaalisen asettelun.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alue esitteli myös Vaisala Jade Smart Cloud-järjestelmän, jonka avulla voidaan seurata laadukkaita ja ajantasaisia mittaustietoja missä ja milloin tahansa. Mittausdataa voidaan tarkastella tien päällä mobiililaitteella, matkapuhelimella, tabletilla tai tietokoneella. Jade Smart Cloud soveltuu ihanteellisesti rakennekosteuden tai ympäristön kosteuden etävalvontaan.

Lisäksi Teollisten mittausten liiketoiminta-alue esitteli menetelmän muuntajan ilmavuotojen havaitsemiseksi. Tämä muuntajan eristeöljyyn liuenneiden kaasujen kokonaispaineen mittaukseen perustuva tarkka ja luotettava menetelmä auttaa asiakkaita havaitsemaan ja korjaamaan ilmavuodot varhaisessa vaiheessa, ja mahdollistaa siten merkittäviä kustannussäästöjä. Uusi mittausratkaisu toimitetaan nykyisille Optimus™ OPT100 DGA -asiakkaille ohjelmistopäivityksenä.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen strategisena tavoitteena on säilyttää asema säähavainnoinnin kiistattomana johtajana. Liiketoiminta-alueen strategiassa on neljä ydinosa-aluetta: tarjota toimialan parhaat tuotteet säähavainnointiin, olla luotettava toimija isoissa projektitoimituksissa, kehittää päätöksentekoa tukevia ratkaisuja valittuihin sääkriittisiin toimintoihin, sekä laajentua ympäristömittauksiin kaupunkien ilmanlaatu keihäänkärkenä. Tavoitteena on menestyä fokusoimalla tutkimus- ja kehitystyötä instrumentti- ja tutkatarjooman uudistamiseen, hakemalla kasvua tuulen etämittausratkaisuista ja kehittämällä innovatiivisia data- ja ohjelmistotuotteita etenkin älykkäiden liikennejärjestelmien markkinalle.

Vuonna 2020 Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen projektitoimitukset etenivät hyvin COVID-19-pandemiasta aiheutuneista muutaman projektitoimituksen viivästymisestä huolimatta. Käynnissä olevat isot projektit toivat kolme neljännestä liiketoiminta-alueen projektiliiketoiminnan liikevaihdosta. Tuulilidarliiketoiminnan liikevaihto jäi edellisestä vuodesta samoin kuin koko Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen liikevaihto. Vaisala päätti toisella neljänneksellä lopettaa uusiutuvan energian asiakassegmentille tarjotut kannattamattomat arviointipalvelut. Tämä sekä aiemmin toteutettu digitaalisten palveluiden painopistealueiden uudistus ja toimintojen uudelleenorganisointi paransivat yksikön kannattavuutta merkittävästi. Digitaalisten palveluiden liikevaihdon kasvu jäi vähäiseksi. Uusiutuva energia on edelleen strateginen kasvualue Vaisalalle, ja Vaisala tarjoaa jatkossakin lidarteknologiaan perustuvia etämittaustuotteita, joiden avulla toimintaa voi optimoida ja kehittää.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alue lanseerasi Vaisala Beaconin, joka on pienikokoinen ja helppokäyttöinen sääasemaratkaisu. Se yhdistää luotettavat mittaukset, datan keräämisen, nopean liitettävyyden, tietoturvan ja mittausten visualisoinnin pilvipalveluna. Korkealuokkaista säädataa voidaan hyödyntää tehostamaan ja turvaamaan asiakkaiden toimintaa. Beaconista on hyötyä esimerkiksi ilmatieteen laitoksille niiden havaintoverkkojen täydentämiseen.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alue julkisti myös parannellun version WindCube® Nacelle -tuulilidar-laitteesta. Se mittaa tuuliolosuhteita jopa 700 metriin saakka navan korkeudelta turbiinin etuosassa. WindCube Nacellen ainutlaatuinen mittauskantama ja -tarkkuus antavat tuuliprofiilista kokonaiskuvan turbiinin lapojen koosta riippumatta.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alue lanseerasi lisäksi täysin uuden tuotteen Wx Horizon -palvelun, joka on suunniteltu teiden talvikunnossapidosta vastaaville asiakkaille. Palvelu kerää ja analysoi Vaisalan tiesääasemista saatavaa ja mobiilisensoreilla kerättävää reaaliaikaista tiesäädataa ja -ennusteita ja luo niiden pohjalta karttanäkymän, josta käyttäjä voi tarkastella paitsi tarkkaa reaaliaikaista kelitilannetta myös tiekohtaisia ennusteita tieturvallisuuden ylläpitämiseksi.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alue julkisti päivityksen Vaisalan Global Lightning Dataset GLD360 –salamatietopalveluun. Vaisala uudisti backend-prosessointiohjelmiston täysin, ja palvelu paikallistaa salamaniskut nyt yhden kilometrin tarkkuudella verrattuna aikaisempaan 1,5–2,0 kilometrin tarkkuuteen. Palvelun salamaniskun paikallistamisen tarkkuus on erityisen vaikuttava, kun ottaa huomioon GLD360-antureiden havaitsevan salamatapahtumia jopa yli 10 000 kilometrin päästä.

Tuotanto valmistaa molempien liiketoiminta-alueiden tuotteet ja kehittää Vaisalan tuotantojärjestelmää (Vaisala Production System) laajan valikoiman ja pienten volyymien (high mix low volume) toimitusketjulle. Strategisia ohjelmia ovat tuottavuuden parantaminen, varhainen osallistuminen tuotekehitykseen, sekä älykkään tehtaan teknologioiden tutkiminen ja käyttöönotto.

Tuotanto ei saavuttanut vuonna 2020 suoran työvoiman tuottavuuden parantamiselle asetettua tavoitetta volyymin laskun takia. Toimituskyky oli vakaa koko vuoden. Tuotanto osallistui useisiin kehityshankkeisiin yhdessä liiketoiminta-alueiden kanssa varmistaakseen hyvän valmistettavuuden ja oikea-aikaisen tuotannon käynnistämisen.

Vaisalan prosessien kehittämisessä keskityttiin asiakasprosesseihin. CPQ-järjestelmän (Configure Price and Quote) ja verkkokaupan ratkaisusuunnittelu ja uudistaminen edistyivät hyvin. ERP-järjestelmän uudistamistyö aloitettiin keskittymällä teknologia-alustan valintaan.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Vaisalan pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat yli 5 %:n keskimääräinen vuotuinen kasvu ja yli 12 %:n liiketulosmarginaali (EBIT).

Vaisala ei pidä pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita markkinaohjeistuksena yhdellekään vuodelle.

Muutokset johtoryhmässä

Vaisalan hallitus nimitti 3.6.2020 Kai Öistämön, s. 1964, konsernin toimitusjohtajaksi. Öistämö aloitti Vaisalassa 1.10.2020. Vaisalan aikaisempi toimitusjohtaja Kjell Forsén lopetti tehtävässään ja jäi eläkkeelle vuoden 2020 lopussa.

Olli Nastamo, s. 1956, nimitettiin 7.1.2021 kehitysjohtajaksi. Hän on Vaisalan johtoryhmän jäsen ja hän raportoi toimitusjohtaja Kai Öistämölle. Olli Nastamo aloittaa tehtävässään 1.3.2021.

Varsinainen yhtiökokous 2020

Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 3.6.2020. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.

Osinko
Osingoksi vahvistettiin 0,61 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 5.6.2020 ja maksupäivä 12.6.2020.

Hallitus
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen jäseninä jatkavat Petri Castrén, Petra Lundström, Jukka Rinnevaara, Kaarina Ståhlberg, Tuomas Syrjänen, Raimo Voipio ja Ville Voipio. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Antti Jääskeläinen.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 45 000 euroa ja jäsenten palkkioksi 35 000 euroa. Vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Vaisala Oyj:n A-sarjan osakkeina ja loput rahana. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 500 euroa per osallistuttu kokous, ja että kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle, palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan tai muun hallituksen perustaman valiokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle maksetaan 1 000 euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokouspalkkiot maksetaan rahana. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastaja
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Reeta Virolainen. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaisesti.

Valtuutus omien A-sarjan osakkeiden suunnattuun hankkimiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 500 000 yhtiön oman A-sarjan osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 3.12.2021 saakka.

Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 937 039 oman A-sarjan osakkeen luovuttamisesta. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Osakkeita voidaan luovuttaa suunnatusti maksutta osana yhtiön osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Osakkeiden merkintähinta voidaan maksaa rahan sijasta myös kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella. Valtuutus on voimassa 3.12.2021 saakka. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 3.6.2024 saakka.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen Raimo Voipion ja varapuheenjohtajaksi Ville Voipion.

Kaarina Ståhlberg valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petri Castrén, Antti Jääskeläinen ja Ville Voipio jäseniksi. Ville Voipio valittiin palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petra Lundström ja Jukka Rinnevaara jäseniksi. Tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja ja kaikki jäsenet ovat yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Osakepääoma ja osakkeet
Vaisalan osakepääoma 31.12.2020 oli 7 660 808 euroa. Vaisalalla on 36 436 728 osaketta, joista 6 731 092 kuuluu sarjaan K ja 29 705 636 sarjaan A. K-sarjan osakkeiden lukumäärä väheni 20 306 osakkeella ja A-sarjan osakkeiden lukumäärä kasvoi 20 306 osakkeella kolmannen neljänneksen aikana, kun hallitus päätti, että 20 306 K-sarjan osaketta muunnetaan A-sarjan osakkeiksi. Muunto merkittiin kaupparekisteriin 31.7.2020. K- ja A-sarjan osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen K-sarjan osake tuottaa oikeuden äänestää yhtiökokouksessa 20 äänellä ja jokainen A-sarjan osake 1 äänellä. A-sarjan osakkeet edustivat 81,5 % kaikista osakkeista ja 18,1 % äänimäärästä. K-sarjan osakkeet puolestaan edustivat 18,5 % kaikista osakkeista ja 81,9 % äänimäärästä.

Osakevaihto ja kurssikehitys
Vaisalan A-sarjan osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä tammi–joulukuussa 2020 yhteensä 3 852 297 kappaletta 125,6 miljoonan euron kokonaishintaan. Osakkeen hinta nousi vuoden aikana 27 %, kun OMXHCAPPI-indeksi nousi 10 %. A-sarjan osakkeen viimeinen kauppa tehtiin Nasdaq Helsingissä hintaan 40,35 euroa. Osakkeen ylin kurssi oli 42,50 euroa ja alin 21,65 euroa. Osakkeen volyymilla painotettu keskikurssi oli 32,58 euroa.

A-sarjan osakkeiden markkina-arvo 31.12.2020 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 1 181,0 miljoonaa euroa. Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa pörssissä noteeraamattomat K-sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeen joulukuun viimeisen kaupankäyntipäivän päätöskurssiin, oli 1 452,6 miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Omat osakkeet
Maaliskuussa 2020 Vaisala luovutti yhteensä 118 950 yhtiön hallussa ollutta A-sarjan osaketta vastikkeetta yhtiön osakepalkkiojärjestelmään 2017 kuuluneille 33 avainhenkilölle osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustui Vaisalan yhtiökokouksen 26.3.2019 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Tämän luovutuksen jälkeen 31.12.2020 yhtiön hallussa oli 437 039 omaa A-sarjan osaketta, mikä vastaa 1,5 % A-sarjan osakkeista ja 1,2 % kaikista osakkeista.

Osakkeenomistajat
Joulukuun 2020 lopussa Vaisalalla oli 10 717 (9 481) rekisteröityä osakkeenomistajaa. Suomen ulkopuolella olevat omistajat ja hallintarekisteröidyt omistajat omistivat osakkeista 19,3 (17,5) %. Kotitaloudet omistivat osakkeista 40,3 (40,6) %, yksityiset yritykset 13,3 (13,5) %, rahoitus- ja vakuutuslaitokset 13,2 (13,7) %, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 10,8 (11,0) % ja julkisyhteisöt 3,2 (3,7) %.

Hallituksen ja johtoryhmän osakeomistukset
Hallituksen jäsenten omistamien ja hallitsemien A-sarjan osakkeiden lukumäärä 31.12.2020 oli 985 646 (988 083). Osakkeiden osuus A-sarjan osakkeista oli 3,3 (3,3) % ja kaikista osakkeista 2,7 (2,7) %. Hallituksen jäsenten omistamien ja hallitsemien K-sarjan osakkeiden lukumäärä oli 551 008 (551 008). Hallituksen jäsenten omistamien ja hallitsemien A- ja K-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä oli 12 005 806 (12 008 243), joka vastasi 7,3 (7,3) %:a kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

Yhtiön toimitusjohtaja Kai Öistämö ei omistanut tai hallinnut yhtään A- tai K-sarjan osaketta 31.12.2020. Muut johtoryhmän jäsenet omistivat ja hallitsivat 101 778 (82 178) A-sarjan osaketta mutta eivät yhtään K-sarjan osaketta.

Lisää tietoa Vaisalan osakkeista ja osakkeenomistajista on yhtiön verkkosivuilla osoitteessa vaisala.fi/sijoittajat.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

COVID-19-pandemian vaikutukset Vaisalan liiketoimintaan riippuvat tämän poikkeuksellisen tilanteen kestosta ja vakavuudesta. Vaisalan toimituskyky voi heikentyä johtuen tavarantoimittajien tuotantokatkoksista, oman tuotantohenkilökunnan poissaoloista tai häiriöistä sisääntulevassa ja/tai ulosmenevässä logistiikassa. Kysyntä voi vaihdella merkittävästi maittain tai asiakassegmenteittäin. Myös asiakkaiden toipuminen poikkeuksellisesta tilanteesta vaihtelee paljon. Pandemian vaikutukset asiakkaiden rahavirtoihin voivat olla merkittäviä ja johtaa luottotappioihin. Poikkeuksellinen tilanne voi myös aiheuttaa viivästymisiä tai keskeytyksiä Vaisalan toiminnoissa, esimerkiksi projektitoimituksissa sekä tutkimuksessa ja kehityksessä.

Epävarmuudet kansainvälisessä kauppapolitiikassa tai poliittisessa tilanteessa voivat heikentää tai viivästyttää Vaisalan tuotteiden ja palveluiden kysyntää. Paikallisen tuotannon suosiminen voi heikentää Vaisalan tuotteiden ja palveluiden kysyntää.

Markkinoiden hyväksymiseen, myyntikanavien kehittämiseen tai uusien tuotteiden ja palveluiden lakisääteiseen sertifiointiin liittyvät vaikeudet voivat viivästyttää Vaisalan kasvu- ja kannattavuustavoitteiden toteutumista. Asiakkaiden budjettirajoitukset, monimutkaiset päätöksentekoprosessit, muutokset sopimusten laajuudessa sekä rahoitusjärjestelyissä voivat viivästyttää infrastruktuurisopimusten solmimista Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella. Kyberriski ja tietojärjestelmien häiriöt voivat vaikuttaa tuotantoon ja digitaalisten ratkaisujen toimittamiseen.

Toteutetut toimenpiteet COVID-19-pandemian vaikutusten lievittämiseksi
Työntekijät
Työntekijöiden hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden takaaminen on ollut tärkein asia COVID-19-pandemian aikana. Rajoitustoimenpiteiden toteuttamiseksi ja turvallisen työympäristön takaamiseksi tehdastyöntekijöille tehtaalle pääsyä rajoitettiin. Etätyökäytännöt otettiin käyttöön kaikissa toimipaikoissa jo maaliskuussa ja toimistoissa varmistettiin, että paikallisia suosituksia ja määräyksiä noudatetaan.

Asiakkaat
Tuotteiden ja palveluiden tehokas toimittaminen on ollut ratkaisevan tärkeää, kun asiakasorganisaatiot ovat ratkoneet henkilöstövajeeseen, toimistojen ja tehtaiden sulkemiseen sekä terveyttä suojaaviin toimenpiteisiin liittyviä kysymyksiä. Etäpalaverit asiakkaiden kanssa, sähköiset allekirjoitukset, toimitusten uudelleenreitittämiset, käyttöönottotestaukset etänä ja yhteistyö paikallisten kenttäpalveluntarjoajien kanssa mukaan lukien heidän etätukensa ovat esimerkkejä toimenpiteistä, jotka Vaisala on ottanut käyttöön täyttääkseen asiakkaidensa tarpeet.

Toimittajasuhteet ja yhteistyö
Vaisalalla on lukuisia toimittajia, teknologiatarjoajia ja ulkoistuskumppaneita. Liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi strategiset toimittajat on arvioitu heidän liiketoimintansa jatkuvuuden ja informaation luotettavuuden kannalta. Komponenttien oikea-aikaisen saatavuuden varmistamiseksi ostotilaukset, toimitusaikataulut sekä muutokset läpimenoajoissa on tarkastettu. Kriittisimpien komponenttien varastoja kasvatettiin vastaamaan 2–3 kuukauden tarvetta.

Viestintä
Vaisala on kommunikoinut säännöllisesti useiden sidosryhmiensä kanssa mukaan lukien työntekijät, asiakkaat, toimittajat ja viranomaiset. Tavoitteena on ollut varmistaa läpinäkyvä viestintä siitä, miten Vaisala hallitsee COVID-19-pandemian mahdollisia vaikutuksia sekä varmistaa avaintoimintojen, kuten asiakastuki ja -palvelut, jatkuvuus vaarantamatta työntekijöitä, asiakkaita tai muita sidosryhmiä. Digitaalista markkinointia on tehostettu kompensoimaan tavanomaisten markkinointitapahtumien peruuntumisia.

Likviditeetti
Vaisala on arvioinut taseensa ja likviditeettiasemansa. Uusi pitkäaikainen laina neuvoteltiin tuomaan lisäjoustoa.

Skenaarioiden valmistelu
Vaisala on valmistellut vaihtoehtoisia skenaarioita ja varautumissuunnitelmia pystyäkseen tekemään perusteltuja päätöksiä epävakaassa toimintaympäristössä. Vaisala tunnisti toimituskykyyn ja kysyntänäkymiin liittyviä riskejä sekä toimintaympäristössä orastavia haasteita. Suunnitelmia sekä niiden pohjana olevia oletuksia on päivitetty ja seurattu jatkuvasti.

Lisää tietoa Vaisalan riskienhallinnasta löytyy Vuosiraportista sekä yrityksen verkkosivuilta osoitteesta vaisala.fi/sijoittajat.

Hallituksen ehdotus osingonjaosta

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 172 498 369,07 euroa, josta tilikauden tulos on 23 477 939,71 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,61 euroa/osake eli yhteensä noin 22,0 miljoonaa euroa ja loppuosa jätetään omaan pääomaan. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Hallituksen näkemyksen mukaan ehdotettu voitonjako ei vaaranna yhtiön taloudellista asemaa.

Varsinainen yhtiökokous 2021

Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 30.3.2021. Vaisalan hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan 2.10.2020 hyväksymän väliaikaisen lain nojalla, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus. Osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta suoratoistona yhtiön verkkosivuilla vaisala.fi/yhtiokokous.

Talouskalenteri 2021

Viikko 9: Vuosiraportti 2020
29.4.2021: Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2021
23.7.2021: Puolivuosikatsaus 2021
28.10.2021: Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2021

Vantaa, 18.2.2021

Vaisala Oyj
Hallitus

Tämän tiedotteen sisältämät tulevaisuuteen suuntautuneet lausumat perustuvat tällä hetkellä johdon tiedossa oleviin oletuksiin ja tekijöihin sekä tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo näiden oletusten olevan perusteltuja, ei ole varmuutta, että ne osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista. Syynä voivat olla mm. talouden, markkinoiden, kilpailuolosuhteiden, lakien, säännöksien ja valuuttakurssien muutokset.

Taloudelliset tiedot ja muutokset laskentaperiaatteissa

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti, käyttäen samoja menettelytapoja ja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä. Kaikki tilinpäätöstiedotteen luvut ovat konsernilukuja. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, mistä johtuen yksittäisten lukujen summa voi poiketa tilinpäätöstiedotteessa esitetystä. Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut perustuvat Vaisalan vuoden 2020 tilintarkastettuun tilinpäätökseen.

IFRS-standardin mukaisen osavuosikatsauksen valmistelu vaatii Vaisalan johdolta arvioiden ja oletusten tekemistä, jotka vaikuttavat raportoidun omaisuuden ja velkojen arvoon sekä tulojen ja menojen kirjaamiseen tuloslaskelmassa. Vaikka arviot perustuvat johdon parhaaseen tietämykseen osavuosikatsauksen päiväyksenä, toteutunut tulos voi erota arvioista.

Liiketoiminnan rahavirtojen esittämistapa konsernin rahavirtalaskelmassa on muutettu suorasta esittämistavasta epäsuoraan esittämistapaan 1.1.2020. Vertailutiedot on esitetty vastaavasti.

Vuonna 2020 voimaan tulleet uudet ja muutetut IFRS-standardit
Vaisala on ottanut käyttöön seuraavat uudet ja uudistetut IFRS-standardit ja tulkinnat 1.1.2020 alkaen.

 • IFRS 3:n muutokset: Liiketoiminnan määritelmä
 • IAS 1:n ja IAS 8:n muutokset: Olennaisuuden määritelmä
 • IFRS 9:n, IAS 39:n ja IFRS 7:n muutokset: Viitekorkouudistus

IFRS 3:n muutoksien käyttöönotolla voi olla vaikutuksia konsernin tilinpäätöksiin tulevaisuudessa, mikäli tällaisia liiketoimia tehdään. IAS 1:n ja IAS 8:n sekä IFRS 9:n, IAS 39:n ja IFRS 7:n muutoksilla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta konsernin tilinpäätöksiin tulevina kausina.

Konsernituloslaskelma
Milj. euroa 10-12/
2020
10-12/
2019
1-12/
2020
1-12/
2019
Liikevaihto 106,9 118,1 379,5 403,6
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -47,2 -51,9 -166,6 -182,4
Bruttokate 59,7 66,2 212,9 221,2
Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut -33,4 -35,3 -116,0 -124,5
Tutkimus- ja kehityskulut -14,6 -13,6 -53,2 -52,8
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 0,5 0,4 1,1 -2,7
Liiketulos 12,2 17,7 44,8 41,1
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 0,2 0,1 0,2 0,1
Rahoitustuotot ja -kulut -1,2 -1,3 -3,6 -1,1
Tulos ennen veroja 11,2 16,5 41,3 40,2
Tuloverot -2,7 -1,5 -8,5 -6,6
Kauden tulos 8,6 15,1 32,8 33,6
Kauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 8,5 14,8 32,8 33,5
Määräysvallattomille omistajille 0,1 0,3 0,0 0,1
Kauden tulos 8,6 15,1 32,8 33,6
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos
Osakekohtainen tulos, euroa 0,24 0,41 0,91 0,94
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen
tulos, euroa 0,23 0,41 0,91 0,93

Konsernin laaja tuloslaskelma
Milj. euroa 10-12/
2020
10-12/
2019
1-12/
2020
1-12/
2019
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi (verojen jälkeen)
Etuuspohjaiset vakuutusmatemaattiset tuotot ja
Kulut 0,0 0,2 0,0 0,2
Yhteensä 0,0 0,2 0,0 0,2
Erät, jotka saatetaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot -0,5 -0,9 -4,0 0,5
Yhteensä -0,5 -0,9 -4,0 0,5
Muut laajan tuloksen erät yhteensä -0,5 -0,7 -4,0 0,7
Kauden laaja tulos 8,1 14,4 28,9 34,3
Kauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 8,0 14,4 28,8 34,2
Määräysvallattomille omistajille 0,1 0,3 0,0 0,1
Kauden laaja tulos 8,1 14,4 28,9 34,3

Konsernitase
Milj. euroa
Varat 31.12.2020 31.12.2019
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 63,6 72,7
Aineelliset hyödykkeet 83,9 63,4
Käyttöoikeusomaisuuserät 12,5 12,3
Osakesijoitukset 0,1 0,1
Osuus osakkuusyhtiössä 1,1 1,1
Pitkäaikaiset saamiset 0,9 0,9
Laskennalliset verosaamiset 7,3 9,8
Pitkäaikaiset varat yhteensä 169,5 160,3
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 44,5 39,6
Myyntisaamiset ja muut saamiset 64,0 77,3
Sopimuksiin perustuvat omaisuuserät 24,2 25,0
Tuloverosaamiset 4,3 2,8
Rahavarat 45,4 56,4
Lyhytaikaiset varat yhteensä 182,4 201,1
Varat yhteensä 351,8 361,5

Oma pääoma ja velat 31.12.2020 31.12.2019
Oma pääoma
Osakepääoma 7,7 7,7
Muut rahastot 5,6 7,0
Muuntoerot -2,8 1,3
Omat osakkeet -6,3 -7,9
Kertyneet voittovarat 200,8 190,0
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma, yhteensä 205,1 198,0
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,4 0,3
Oma pääoma yhteensä 205,5 198,3
Pitkäaikaiset velat
Korolliset lainat rahoituslaitoksilta 40,0
Korolliset vuokrasopimusvelat 9,2 8,3
Eläkevelvoitteet 2,3 2,4
Laskennalliset verovelat 7,7 8,1
Varaukset 0,1 0,1
Muut pitkäaikaiset velat 2,6 4,3
Pitkäaikaiset velat yhteensä 62,0 23,3
Lyhytaikaiset velat
Korolliset lainat rahoituslaitoksilta 5,2 40,2
Korolliset vuokrasopimusvelat 2,7 3,0
Ostovelat ja muut velat 52,3 64,5
Sopimuksiin perustuvat velat 20,9 27,3
Tuloverovelat 1,5 1,7
Varaukset 1,7 3,2
Lyhytaikaiset velat yhteensä 84,3 139,8
Velat yhteensä 146,2 163,1
Oma pääoma ja velat yhteensä 351,8 361,5

Konsernin rahavirtalaskelma
Milj. euroa 1-12/
2020
1-12/
2019
Kauden tulos 32,8 33,6
Poistot ja arvonalentumiset 21,1 23,5
Rahoitustuotot ja -kulut 3,6 1,1
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot -0,1 -0,3
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta -0,2 -0,1
Tuloverot 8,5 6,6
Muut oikaisut -5,6 1,6
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -1,8 -7,5
Korottomien saamisten lisäys (-) / vähennys (+) 12,6 -7,8
Korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -18,4 1,5
Käyttöpääoman muutos -7,5 -13,9
Maksetut rahoituserät -3,5 -2,3
Maksetut tuloverot -8,2 -9,0
Liiketoiminnan rahavirta 41,0 40,8
Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -0,2 -7,3
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -31,0 -26,8
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot 0,1 0,5
Osakkeiden luovutustulot 0,1
Investointien rahavirta -31,0 -33,6
Maksetut osingot -22,0 -20,8
Lainasaamisten muutos 0,1 0,1
Lainojen nostot 100,1 80,0
Lainojen takaisinmaksut -95,0 -80,5
Vuokrasopimusvelan pääoman maksut -3,3 -4,1
Rahoituksen rahavirta -20,0 -25,4
Rahavarojen muutos lisäys ( + ) / vähennys ( – ) -10,0 -18,1
Rahavarat kauden alussa 56,4 72,7
Rahavarojen muutos -10,0 -18,1
Myytävänä oleviksi omaisuuseriksi luokiteltujen rahavarojen siirto
jatkuviin toimintoihin 1,1
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -1,0 0,7
Rahavarat kauden lopussa 45,4 56,4

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Milj. euroa Osakepääoma Muut rahastot Muuntoerot Omat osakkeet Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä Määräysvallattomien omistajien osuus Yhteensä
Oma pääoma 31.12.2018 7,7 6,1 0,8 -9,0 177,3 182,9 182,9
Kauden tulos 33,5 33,5 0,1 33,6
Muut laajan tuloksen erät 0,0 0,5 0,2 0,7 0,7
Osingonjako -20,8 -20,8 -20,8
Osakeperusteiset maksut 0,8 1,1 1,9 1,9
Siirrot erien välillä 0,0 -0,0 0,0 0,0
Määräysvallattomien omistajien
osuuksien muutokset, joka eivät
johtaneet muutokseen määräysvallassa -0,2 -0,2 0,2 0,0
Oma pääoma 31.12.2019 7,7 7,0 1,3 -7,9 190,0 198,0 0,3 198,3
Milj. euroa Osake-pääoma Muut rahastot Muuntoerot Omat osakkeet Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä Määräysvallattomien omistajien osuus Yhteensä
Oma pääoma 31.12.2019 7,7 7,0 1,3 -7,9 190,0 198,0 0,3 198,3
Kauden tulos 32,8 32,8 0,0 32,8
Muut laajan tuloksen erät -0,0 -4,0 0,0 -4,0 -4,0
Osingonjako -22,0 -22,0 -22,0
Osakeperusteiset maksut -1,4 1,6 0,2 0,2
Siirrot erien välillä 0,0 -0,0 0,0 0,0
Määräysvallattomien omistajien
osuuksien muutokset, jotka eivät
johtaneet muutokseen määräysvallassa -0,0 -0,0 0,0 0,0
Oma pääoma 31.12.2020 7,7 5,6 -2,8 -6,3 200,8 205,1 0,4 205,5

Tiedotteen liitetiedot
Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain
Milj. euroa 10-12/
2020
10-12/
2019
1-12/
2020
1-12/
2019
Sää ja ympäristö 70,8 66,2 236,9 276,2
Teolliset mittaukset 41,1 37,1 146,0 143,2
Yhteensä 111,9 103,3 382,8 419,4
Liikevaihto liiketoiminta-alueittain
Milj. euroa 10-12/
2020
10-12/
2019
1-12/
2020
1-12/
2019
Sää ja ympäristö
Tuotteet 40,9 47,0 137,4 149,0
Projektit 15,7 23,2 59,3 73,2
Palvelut 10,4 11,7 38,8 39,1
Yhteensä 67,0 81,9 235,5 261,3
Teolliset mittaukset
Tuotteet 36,3 33,0 129,9 129,5
Palvelut 3,6 3,2 14,1 12,8
Yhteensä 39,9 36,3 143,9 142,3
Liikevaihto yhteensä 106,9 118,1 379,5 403,6
Liiketulos liiketoiminta-alueittain
Milj. euroa 10-12/
2020
10-12/
2019
1-12/
2020
1-12/
2019
Sää ja ympäristö 5,2 12,1 14,6 17,7
Teolliset mittaukset 8,3 5,5 31,6 26,1
Muu toiminta -1,3 0,1 -1,4 -2,7
Yhteensä 12,2 17,7 44,8 41,1
Liikevaihto alueittain
Milj. euroa 10-12/
2020
10-12/
2019
1-12/
2020
1-12/
2019
Americas 37,8 43,5 134,9 149,7
APAC 32,0 34,0 110,4 119,6
EMEA 37,1 40,6 134,2 134,3
Yhteensä 106,9 118,1 379,5 403,6
Myyntituottojen kirjaamisen ajoitus
Milj. euroa 10-12/
2020
10-12/
2019
1-12/
2020
1-12/
2019
Suoritevelvoitteet, jotka tuloutettu yhtenä
ajanhetkenä 84,3 88,4 295,5 308,6
Suoritevelvoitteet, jotka tuloutettu ajan kuluessa 22,6 29,7 84,0 95,0
Yhteensä 106,9 118,1 379,5 403,6

Henkilöstö
10-12/
2020
10-12/
2019
1-12/
2020
1-12/
2019
Henkilöstö, keskimäärin 1 919 1 834 1 911 1 829
Henkilöstö, kauden lopussa 1 919 1 837 1 919 1 837
Johdannaisinstrumentit
Milj. euroa 31.12.2020 31.12.2019
Johdannaissopimuksien nimellisarvot 31,4 33,8
Johdannaissopimuksien käyvät arvot, varat 1,2 0,3
Johdannaissopimuksien käyvät arvot, velat 0,2 0,4
Johdannaisinstrumentit koostuvat valuuttatermiinisopimuksista. Käyvät arvot lasketaan johtamalla ne aktiivisilta markkinoilta saaduista hintatiedoista ja käyttämällä yleisesti tunnettuja arvostusmalleja
(käypien arvojen taso 2). Johdannaissopimuksia solmitaan vain vastapuolten kanssa, joilla on korkea
luottoluokitus.

Osaketiedot
Euroa/tuhatta 10-12/
2020
10-12/
2019
1-12/
2020
1-12/
2019
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 36 000 35 881 36 000 35 881
Omien osakkeiden lukumäärä 437 556 437 556
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä
laimennusvaikutuksella 36 210 36 164 36 223 36 133
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä 36 000 35 881 35 979 35 864
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä 919 1 560 3 852 3 442
Osakekurssi, ylin 42,50 32,80 42,50 32,80
Osakekurssi, alin 34,25 24,20 21,65 15,95
Tunnusluvut
Euroa 10-12/
2020
10-12/
2019
1-12/
2020
1-12/
2019
Osakekohtainen tulos 0,24 0,41 0,91 0,94
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 0,23 0,41 0,91 0,93
Osakekohtainen oma pääoma 5,70 5,52
Oman pääoman tuotto, % 16,3 17,7
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta 0,67 0,64 1,14 1,14
Omavaraisuusaste, % 59,0 55,7
Nettovelkaantumisaste, % 5,7 -2,4

Keskeiset valuuttakurssit
Keskikurssit Päätöskurssit
1-12/2020 1-12/2019 31.12.2020 31.12.2019
USD 1,1384 1,1213 1,2271 1,1234
CNY 7,8807 7,7282 8,0225 7,8205
JPY 121,51 122,29 126,49 121,94
GBP 0,8853 0,8795 0,8990 0,8508


Lisätietoja
Talousjohtaja Kaarina Muurinen
Puh. 040 577 5066
Vaisala Oyj


Puhelinkonferenssi
Analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään englanninkielinen puhelinkonferenssi tänään 19.2.2021 klo 11.00 alkaen. Puhelinkonferenssiin, jonka aikana voi esittää kysymyksiä, voi osallistua soittamalla numeroon 09 8171 0310, rekisteröintitunnus 19622715#.

Audiocast
Toimitusjohtaja Kai Öistämön esitystä voi seurata myös reaaliaikaisena verkkolähetyksenä (audiocast) osoitteessa vaisala.fi/sijoittajat klo 11.00 alkaen. Esitys julkaistaan tallenteena klo 13.00 mennessä samassa osoitteessa.

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 80-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on yli 1 900 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä. Vaisala.fi twitter.com/VaisalaSuomi

Liite

Alkuperäinen artikkeli