Etusivu » Kutsu Martela Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Martela Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Martela Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Martela Oyj:n ("Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan osallistumaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään 18.3.2021 klo 13.00 alkaen osoitteessa Itämerentori 2, 00180 Helsinki.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan COVID-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi 15.9.2020 hyväksymän ja 3.10.2020 voimaan tulleen lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista (677/2020) nojalla. Yhtiö on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, Yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan osakkeenomistajina ainoastaan tietoliikenneyhteyden (reaaliaikainen videoyhteys) avulla tai ennakkoon äänestämällä sekä esittämällä kirjallisesti vastaehdotuksia ja kysymyksiä. Osakkeenomistajat tai näiden asiamiehet eivät voi osallistua yhtiökokoukseen fyysisesti paikan päällä. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C. 4. (Ohjeita kokoukseen osallistujille) sekä Yhtiön internetsivuilta
www.martela.com/fi/tietoa-meista/martela-yrityksena/sijoittajille.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Olli Kotila. Mikäli Olli Kotila ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää tehtävään toisen parhaaksi katsomansa henkilön. Puheenjohtaja voi nimetä yhtiökokoukselle sihteerin.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii Yhtiön talousjohtaja Kalle Lehtonen. Mikäli Kalle Lehtosella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää tehtävään toisen parhaaksi katsomansa henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka ovat joko äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa tai osallistuvat yhtiökokoukseen tietoliikenneyhteyden (reaaliaikainen videoyhteys) avulla. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n muodostaman osakasluettelon pohjalta Innovatics Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

-Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, ettei tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 makseta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Hallitus ehdottaa Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2020 hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % Yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pidettäisiin ennallaan ja että hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin palkkiona 3 400,00 euroa kuukaudessa, hallituksen jäsenille kullekin 1 700,00 euroa kuukaudessa ja lisäksi valiokuntajäsenyydestä maksettaisiin palkkiona 1 600,00 euroa vuodessa. Mikäli hallituksen jäsen on Martela-konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, ei hallituksen jäsenyydestä maksettaisi erillistä palkkiota. Matkakustannukset korvattaisiin Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % Yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin 6 jäsentä.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % Yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että Yhtiön hallitukseen valittaisiin sen nykyiset jäsenet Minna Andersson, Eero Martela, Jan Mattsson, Katarina Mellström, Anni Vepsäläinen ja Johan Mild.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Heikki Martela on ilmoittanut, oltuaan 35 vuotta Martelan hallituksen jäsenenä, ettei ole enää käytettävissä uudelleen valintaa varten.

Hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että Yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin
uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut Yhtiölle, että
päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Osmo Valovirta. Tilintarkastajan toimikausi päättyisi valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi
ottamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 600 000 yhtiön A-sarjan osakkeen hankkimisesta Yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan.

Osakkeet voidaan tarvittaessa hankkia osaksi yhtiön palkkaus- ja kannustusjärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden yritysjärjestelyjen yhteydessä käytettäväksi, jos se on yhtiön osakekohtaisten tunnuslukujen valossa hallituksen käsityksen mukaan osakkeenomistajien intressissä tai, jos hallitus harkitsee sen olevan edullinen tapa käyttää likvidejä varoja tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen.

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhteensä enintään 600 000 uuden A-sarjan osakkeen antamisesta ja/tai Yhtiön hallussa olevien yhtiön A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta.

Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä uusia osakkeita voidaan antaa ja Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja Yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa Yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat Yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.
Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia koskevat valtuutukset.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.

18. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset, tämä kokouskutsu sekä Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ja palkitsemisraportti ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.martela.com/fi/tietoa-meista/martela-yrityksena/sijoittajille/hallinto/yhtiokokous. viimeistään 24.2.2021. Vuosikertomus on saatavilla edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään viikolla 10.

Hallituksen ehdotuksista ja tilinpäätösasiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 1.4.2021.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Yhtiö suhtautuu COVID-19 pandemian uhkaan vakavasti ja haluaa taata turvallisen yhtiökokouksen Yhtiön osakkeenomistajille ja työntekijöille. Varsinainen yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten ei ole mahdollista tulla kokoukseen fyysisesti paikan päälle. Osakkeenomistajat ja asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain tietoliikenneyhteyden (reaaliaikainen videoyhteys) avulla tai ennakkoäänestämällä sekä esittämällä kirjallisesti vastaehdotuksia ja kysymyksiä tämän kutsun ja Yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti.

Henkilökohtainen videoyhteyslinkki ja salasana sekä ohjeet yhtiökokoukseen osallistumiseksi sekä sen seuraamiseksi tietoliikenneyhteydellä (reaaliaikainen videoyhteys) lähetetään sähköpostilla ja tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja matkapuhelinnumeroon ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Myös ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiökokousta tietoliikenneyhteyden (reaaliaikainen videoyhteys) avulla, mutta heidän antamansa äänet huomioidaan yhtiökokouksen päätöksenteossa riippumatta siitä osallistuvatko he yhtiökokoukseen tietoliikenneyhteyden välityksellä vai eivät. Yhtiökokoukseen osallistuminen ja sen seuraaminen tietoliikenneyhteyden avulla on kuitenkin mahdollista vain yhtiökokouksen täsmäytyspäivän mukaisille osakkeenomistajille. Yhtiökokoukseen tietoliikenneyhteydellä osallistuvien osakkeenomistajien katsotaan osallistuvan yhtiökokoukseen ja he voivat yhtiökokouksen yhteydessä äänestää sekä esittää kirjallisesti kysymyksiä chat-toiminnon kautta.

1. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 8.3.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

2. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestysmahdollisuus alkavat 24.2.2021, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt ja kun Yhtiö on julkaissut mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset Yhtiön internetsivuilla www.martela.com/fi/tietoa-meista/martela-yrityksena/sijoittajille.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 12.3.2021 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Mahdollinen ennakkoäänestäminen tulee toteuttaa samaan ajankohtaan mennessä, jolloin äänten on oltava perillä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja halutessaan äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta seuraavilla tavoilla:

a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa www.martela.com/fi/tietoa-meista/martela-yrityksena/sijoittajille.

Sähköisessä ilmoittautumisessa ja mahdollisessa ennakkoäänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) Postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Martela Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.

Ennakkoon postitse tai sähköpostin kautta mahdollisesti äänestävän osakkeenomistajan tulee toimittaa Yhtiön internetsivuilta www.martela.com/fi/tietoa-meista/martela-yrityksena/sijoittajille ilmoittautumisajan alkamisen jälkeen saatavilla oleva ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Martela Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet postitse tai sähköpostitse Innovatics Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen määräajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistajan viesti sisältää ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Mikäli ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja haluaa muuttaa äänestystään ja äänestää uudestaan osallistuessaan yhtiökokoukseen tietoliikenneyhteyden (reaaliaikainen videoyhteys) avulla, korvataan osakkeenomistajan ennakkoäänet yhtiökokouksen aikana annetuilla äänillä. Jäljempänä todetusti asiamies tai lakimääräinen edustaja ei kuitenkaan voi kokouksen aikana muuttaa ennakkoäänestyksessä mahdollisesti useamman osakkeenomistajan puolesta antamiaan ääniä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan taikka hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä yksilöintitiedot ja yhteystiedot (puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite). Osakkeenomistajien ilmoittautumisen yhteydessä luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa Yhtiön internetsivuilta. Lisätietoja on saatavissa myös puhelimitse numerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen tietoliikenneyhteyden (reaaliaikainen videoyhteys) avulla tai ennakkoäänestämällä niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon 8.3.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 15.3.2021 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia kehotetaan äänestämään ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Osallistuttaessa yhtiökokoukseen tietoliikenneyhteyden (reaaliaikainen videoyhteys) avulla hallintarekisteröityjä osakkeita edustavalla asiamiehellä ei ole mahdollisuutta äänestää eri tavoilla kunkin edustamansa hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta. Ennakkoon äänestämisessä asiamiehen on mahdollista äänestää eri tavoilla kunkin edustamansa hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta. Usean eri osakkeenomistajan puolesta ennakkoon äänestäneen asiamiehen on lisäksi mahdollista seurata yhtiökokousta ilman äänestysmahdollisuutta, mutta hänen ennakkoon antamansa äänet huomioidaan yhtiökokouksen päätöksenteossa, vaikka hän ei osallistuisikaan yhtiökokoukseen.

4. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Myös asiamiehen on osallistuttava joko tietoliikenneyhteyden (reaaliaikainen videoyhteys) avulla tai ennakkoäänestämällä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja halutessaan äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta.

Mikäli asiamies edustaa useampaa osakkeenomistajaa, kehotetaan tätä äänestämään ennakkoon. Osallistuttaessa yhtiökokoukseen tietoliikenneyhteyden (reaaliaikainen videoyhteys) avulla asiamiehellä ei ole mahdollisuutta äänestää eri tavoilla eri edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Ennakkoon äänestämisessä asiamiehen on mahdollista äänestää eri tavoilla kunkin edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Usean eri osakkeenomistajan puolesta ennakkoon äänestäneen asiamiehen on lisäksi mahdollista seurata yhtiökokousta ilman äänestysmahdollisuutta, mutta hänen ennakkoon antamansa äänet huomioidaan yhtiökokouksen päätöksenteossa, vaikka hän ei osallistuisikaan yhtiökokoukseen.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Lakimääräisen edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Äänestyslomake on saatavilla Yhtiön internetsivuilla viimeistään 24.2.2021, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt.

Asiamiehen tulee toimittaa saamansa allekirjoitettu valtakirja postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Martela Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä, taikka toimittaa valtakirja sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä. Valtakirjan toimittaminen Innovatics Oy:lle katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenee ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

5. Muut ohjeet/tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa (1/100) Yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava Yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen IR@martela.com viimeistään 23.2.2021 klo 16.00. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys osakeomistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, osakkeenomistaja on ilmoittautunut yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä edelleen vähintään yhden sadasosan Yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla www.martela.com viimeistään 24.2.2021.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 1.3.2021 klo 16.00 asti sähköpostitse osoitteeseen IR@martela.com. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, Yhtiön vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä Yhtiön internetsivuilla www.martela.com viimeistään 9.3.2021. Kysymysten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää pyydettäessä selvityksen osakeomistuksestaan.

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä yhteensä 4 155 600 osaketta, 604 800 K-sarjan osaketta ja 3 550 800 A-sarjan osaketta. K-sarjan osakkeilla on kullakin 20 ääntä ja A-sarjan osakkeilla 1 ääni.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajien äänimäärään yhtiökokouksessa.

Helsingissä 18.2.2021

MARTELA OYJ

HALLITUS

Alkuperäinen artikkeli