Etusivu » ROBIT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2020: LIIKEVAIHTO, KANNATTAVUUS JA KASSAVIRTA PARANIVAT POIKKEUKSILLISISTA AJOISTA HUOLIMATTA

ROBIT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2020: LIIKEVAIHTO, KANNATTAVUUS JA KASSAVIRTA PARANIVAT POIKKEUKSILLISISTA AJOISTA HUOLIMATTA

ROBIT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2020: LIIKEVAIHTO, KANNATTAVUUS JA KASSAVIRTA PARANIVAT POIKKEUKSILLISISTA AJOISTA HUOLIMATTA

ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2021 KLO 11.00

ROBIT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2020: LIIKEVAIHTO, KANNATTAVUUS JA KASSAVIRTA PARANIVAT POIKKEUKSILLISISTA AJOISTA HUOLIMATTA

Tekstissä katsauskaudella tai vuoden viimeisellä neljänneksellä viitataan ajalle 1.10.–31.12.2020 (Q4) ja tammi-joulukuulla viitataan ajanjaksoon 1.1.–31.12.2020. Vastaavan ajanjakson tiedot vuodelta 2019 on esitetty sulkeissa. Prosenttiluvut on laskettu tuhansista euroista.

1.10.–31.12.2020 lyhyesti

 • Liikevaihto 23,7 miljoonaa euroa (22,2)
 • EBITDA 2,1 miljoonaa euroa (-0,3)
 • Vertailukelpoinen EBITDA 2,1 miljoonaa euroa (-0,3)*
 • EBITA 0,8 miljoonaa euroa (-1,1)
 • Vertailukelpoinen EBITA 0,8 miljoonaa euroa (-1,9)**
 • Liiketulosprosentti (EBIT %) 2,6 prosenttia liikevaihdosta (-5,7)
 • Katsauskauden tulos 0,5 miljoonaa euroa (-2,6)
 • Operatiivinen kassavirta 4,1 miljoonaa euroa (0,7)

1.1.–31.12.2020 lyhyesti

 • Liikevaihto 91,6 miljoonaa euroa (86,5)
 • EBITDA 5,1 miljoonaa euroa (1,6)
 • Vertailukelpoinen EBITDA 5,1 miljoonaa euroa (2,7)*
 • EBITA -0,0 miljoonaa euroa (-4,9)**
 • Vertailukelpoinen EBITA -0,0 miljoonaa euroa (-3,7)**
 • Liiketulosprosentti (EBIT %) -0,9 prosenttia liikevaihdosta (-6,7)
 • Katsauskauden tulos -2,9 miljoonaa euroa (-7,3)
 • Operatiivinen kassavirta 4,3 miljoonaa euroa (0,4)
 • Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa 45,5 prosenttia (47,4)
Keskeiset tunnusluvut Q4 2020 Q4 2019 Muutos % 2020 2019 Muutos %
Liikevaihto, 1000 euroa 23 691 22 157 6,9 % 91 631 86 482 6,0 %
EBITDA, 1000 euroa 2 052 -308 766,2 % 5 116 1 605 218,8 %
EBITDA, osuus liikevaihdosta % 8,7 % -1,4 % 5,6 % 1,9 %
Vertailukelpoinen EBITDA*, 1000 euroa 2 052 -302 779,4 % 5 116 2 707 89,0 %
Vertailukelpoinen EBITDA, osuus liikevaihdosta % 8,7 % -1,4 % 5,6 % 3,1 %
EBITA, 1000 euroa ** 832 -1 061 178,5 % -48 -4 927 99,0 %
Vertailukelpoinen EBITA*, 1000 euroa 832 -1902 143,8 % -48 -3 720 98,7 %
Vertailukelpoinen EBITA % 3,5 % -8,6 % -0,1 % -4,3 %
EBIT, 1000 euroa 626 -1 271 149,2 % -868 -5 767 85,0 %
EBIT, osuus liikevaihdosta % 2,6 % -5,7 % -0,9 % -6,7 %
Katsauskauden tulos, 1000 euroa 515 -2 554 120,2 % -2 894 -7 265 60,2 %

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:

* EBITDA: Katsauskaudella Q4 ei kirjattu liiketoiminnan uudelleenjärjestelyyn liittyviä kustannuksia. Tilikaudella 2019 on kirjattu yhteensä 1 102 tuhatta euroa uudelleenjärjestelyyn liittyviä kuluja (651 tuhatta euroa liittyi henkilöstöön ja 445 tuhatta euroa käyttöomaisuuden realisointiin).

**EBITA: Edellä esitettyjen erien lisäksi kaudelle Q4/2019 kohdistuu 847 tuhatta euroa käyttöoikeusomaisuuserän arvonalennuksen palautusta. Kirjaus perustuu yhtiön arvioon alennuksen perusteista, kun Halco Brighouse Ltd:n tilat on vuokrattu uudelle toimijalle helmikuun 2020 alussa tehdyllä sopimuksella. Tilikaudella 2019 koko arvonalennuspoiston vaikutus valuuttakurssimuutokset huomioiden on 104 tuhatta euroa.
Yhtiö on täsmentänyt arvonalennuskirjausten käsittelyä erän luonteen mukaisesti joko aineellisten tai aineettomien hyödykkeiden poistoihin ja arvonalentumisiin. Kauden Q4/2019 tuloksessa erän positiivinen tulosvaikutus 847 tuhatta euroa on esitetty käyttöoikeusomaisuuserän arvonalentumispoiston palautuksena, joka vaikuttaa EBITA:an.

Lisätietoja vertailukelpoisista eristä löytyy laadintaperiaatteista kappaleesta 2.2.

TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 päättyneen tilikauden emoyhtiön tilikauden tappio, 4 886 157,58 euroa, siirretään kertyneisiin tappioihin.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2020 ei jaeta osinkoa.
ROBITIN NÄKYMÄT VUODELLE 2021

Robit arvioi markkinatilanteen kehittyvän positiivisesti ja uskoo COVID-19-rajoitusten vaikuttavan rajallisesti Robitin tuotteiden kysyntään vuoden 2021 aikana. Kysyntää tukevat positiivinen raaka-aineiden hinnan kehitys ja hyvällä tasolla oleva asiakkaiden työtilanne Robitille merkityksellisillä rakennusteollisuuden markkina-alueilla.

Kaivosteollisuuden kysynnän oletetaan olevan hyvin vakaata 2021, mikä on yleisesti ottaen tyypillistä segmentin tuotantoprosessiin liittyvässä kulutusosaliiketoiminnassa. Positiivinen mineraalien hintojen kehitys ja hyvät näkymät heijastuvat hyvin kehittyvään tutkimusporausaktiviteettiin. Tutkimusporaus on teollisuuden syklinen osa, joka heijastaa kaivosteollisuuden halukkuutta investoida tulevaisuuden kapasiteetin lisäyksiin.

Rakennusteollisuus on aina paikallisesti syklistä ja markkinatilanne voi muuttua nopeasti. Robitille keskeisillä markkinoilla asiakkaiden näkymät ovat hyvät ja infra-rakentamiseen liittyvät projektit, jotka ovat meneillään tai käynnistymässä 2021 tukevat alkuvuoden näkymiä.

OHJEISTUS VUODELLE 2021
Robit arvioi markkinatilanteen kehittyvän positiivisesti ja uskoo COVID-19-rajoitusten vaikuttavan rajallisesti Robitin tuotteiden kysyntään vuoden 2021 aikana. Robit arvioi vuoden 2021 liikevaihdon kasvavan ja euromääräisen vertailukelpoisen EBITDA-kannattavuuden paranevan vuoteen 2020 verrattuna.
TOIMITUSJOHTAJA TOMMI LEHTONEN

Vuosi 2020 jäi mieleen Robitin liikevaihdon ja kannattavuuden positiivisesta kehityksestä uudenlaisessa toimintaympäristössä, jossa COVID-19-pandemia vaikutti globaalisti yhtiön toimintaan.

Positiivista kehitystä poikkeuksellisina aikoina

Robitin avaintunnusluvut kehittyivät positiivisesti vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä. Yhtiön liikevaihto kasvoi vuoden viimeisellä neljänneksellä 6,9 prosenttia vertailukauteen nähden ja oli 23,7 miljoonaa euroa (22,2). Top Hammer -liiketoiminta kasvoi 19,1 prosenttia ja Down the Hole -liiketoiminta laski 2,2 prosenttia. Vertailukelpoisin valuutoin yhtiön liikevaihto kasvoi vuoden viimeisellä neljänneksellä 14,1 prosenttia.

Robitin vuoden viimeisen neljänneksen tilauskertymä kasvoi 24,4 prosenttia vertailukauteen nähden ja oli 23,6 miljoonaa euroa (19,0). Vertailukelpoinen EBITDA kehittyi positiivisesti ollen 2,1 miljoonaa euroa (-0,3). Operatiivinen kassavirta katsauskaudella oli 4,1 miljoonaa euroa (0,7).

Tilikaudella yhtiön liikevaihto kasvoi 6,0 prosenttia päätyen 91,6 miljoonaan euroon (86,5). Vertailukelpoisin valuutoin yhtiön liikevaihto kasvoi tilikaudella 10,8 prosenttia. Liikevaihto kasvoi ensisijaisesti EMEA:n sekä East-alueella. Top Hammer -liiketoiminta kasvoi noin 14,9 prosenttia, saavuttaen 46,3 miljoonan euron liikevaihdon (40,3). Down the Hole -liiketoiminnan liikevaihto laski 1,9 prosenttia ollen 45,3 miljoonaa euroa (46,2). Tilauskertymä kasvoi 8,1 prosenttia edellisvuoteen nähden ja oli 94,3 miljoonaa euroa (87,3).

Robitin kannattavuus kehittyi tilikaudella myönteisesti. Yhtiön vertailukelpoinen EBITDA parani ollen 5,1 miljoonaa euroa (2,7). Operatiivinen kassavirta tilikaudella oli 4,3 miljoonaa euroa (0,4).

Erityisesti myynnin volyymin kasvu ja tehostettu kustannusrakenne tukivat kannattavuuden positiivista kehitystä. Ne yhdessä mahdollistivat yhtiön kasvun jatkumisen ja tätä kautta kannattavuuden asteittaisen parannuksen. Yhtiön omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 45,5 prosenttia (47,4).

Robit sai toteutettua kevään aikana käynnistetyt tehostustoimet hyvin ja pääosin säästöt toteutuivat jo vuoden toisella puoliskolla. Robitilla on nyt hyvä rakenne yhtiön kehittämiseen kohti strategisia tavoitteita ja yhtiö siirtyy rakenteellisten muutosten vaiheesta jatkuvan parantamisen vaiheeseen. Robit keskittyy nyt kasvuun ja tuotemarginaalin parannushankkeiden implementointiin. Nykyinen kiinteäkulurakenne tukee yhtiön seuraavaa kasvuvaihetta ilman merkittäviä lisäyksiä. Tuotteiden saatavuuden varmistaminen on keskeistä yhtiön kasvun ja kannattavuuden kehitykselle ja Robit jatkaa tähän liittyvien liiketoimintaprosessien kehitystä. Yhtiön Top Hammer -liiketoiminta kokonaisuudessaan ja yksittäiset tuoteryhmät Down the Hole -liiketoiminnassa ovat kehittyneet vahvasti ja näkymät ovat edelleen hyvät. Robit on tämän seurauksena aikaistamassa investointisuunnitelmia Lempäälässä ja Koreassa. Yhtiö arvioi, että investoinnit pysyvät kuitenkin poistoja matalampina ja poistojen suhteellinen osuus liikevaihtoon nähden laskee.

Vuosi 2020

Tultaessa vuoteen 2020 yhtiö oli tehnyt suunnitelman, joka keskittyi selkeään taloudellisen tuloksen parannukseen kasvuhankkeiden voimakkaalla implementoinnilla ja kustannusrakenteen tehostamisella. Nämä toimenpiteet olivat jo menossa, kun toimintaympäristö muuttui muutamassa viikossa COVID-19-epidemian levitessä maaliskuun alussa ensin Eurooppaan ja sitten ympäri maailman. Tämän kehityksen seurauksena Robit siirtyi nopeasti uuteen johtamisjärjestelmään. Yhtiö seurasi viikkotasolla liiketoiminnan avaintekijöitä yhtiöittäin keskittyen suojelemaan kassavirtaa, mikäli kysyntä tai asiakkaiden maksukyky heikkenisi nopeasti. Kuten nyt tiedetään, tilanne vaihteli voimakkaasti perustuen maakohtaisiin rajoituksiin. Esimerkkeinä Pohjoismaissa ja Venäjällä kaivos- ja rakennusteollisuuden osalta toiminta jatkui lähes normaalilla tasolla. Samanaikaisesti Etelä-Afrikassa ja Perussa rajoitukset pysäyttivät pääosan kaivosten ja rakennusteollisuuden toiminnasta. Toisen neljänneksen aikana tuli kuitenkin selväksi, että Robitin tuotteiden kysyntä säilyi pandemiasta huolimatta kohtuullisella tasolla. Yhtiön asiakkaiden taloudellinen tilanne kesti kysynnän muutokset eivätkä maksuvaikeudet lisääntyneet merkittävästi. Yhtiö jatkoi osittain jo aiemmin suunniteltuja tehostustoimenpiteitä ja osa pitkäaikaisista myyntihankkeista realisoitui menestyksekkäästi kompensoiden liikevaihdon laskua maissa, joissa rajoitukset vaikuttivat kysyntään.

Yhtiön valmistautuessa pandemiaan liittyviin riskeihin, Robit kartoitti samanaikaisesti systemaattisesti mahdollisuuksia. Yhtiö loi nopeasti ohjelman, jossa kommunikaatiota asiakkaiden ja jakelijoiden kanssa tiivistettiin erilaisia moderneja kommunikaatiovälineitä hyödyntäen. Tässä yhteydessä syntyi uusia toimintatapoja, miten esimerkiksi yhtiö tarjoaa etäyhteyksin teknistä tukea tuotetestaukseen. Tämän kehityksen seurauksena Robitille muodostui täysin uusia ja pysyviä toimintatapoja, jotka mahdollistavat aiempaa tiiviimmän kommunikaation jakelijoiden ja asiakkaiden kanssa myös pandemian jälkeen. Tämä tulee vaikuttamaan muun muassa tulevien vuosien matkustamisen määrään.

Kesäkuun aikana alkoi tulla laajalti signaaleja, joiden mukaan hallitukset muuttivat maailmanlaajuisesti rajoituksia koskevia linjanvetojaan suuntaan, jossa perusteollisuuden toiminta turvataan. Kaivosteollisuuteen liittyneet rajoitukset lähtivät purkautumaan kesäkuun aikana, mutta vaikutukset heijastuivat useissa maissa pitkälle syksyyn. Asiakkaiden asettamat rajoitukset liittyen vierailijoihin jatkuivat monilla alueilla vuoden loppuun ja hidastivat näin ollen tarjoustoimintaan suoraan liittyvää tuotetestaustoimintaa.

Robit onnistui liiketoimintaympäristö huomioiden hyvin myynnin kehityksessä EMEA:n sekä East-alueella. Nämä alueet olivat pääasialliset tukijalat hyvän kehityksen takana vuonna 2020. COVID-19-vaikutukset Americas- ja Asian-alueilla olivat merkittäviä ja myynti laski molemmilla alueilla. Loppuvuodesta tilanne kehittyi kuitenkin positiivisesti etenkin Americas-alueella, ja yhtiöllä on hyvä mahdollisuus päästä alueella takaisin kasvu-uralle jo alkuvuodesta. Asian-alueella yhtiö odottaa paluuta kasvu-uralle, kun pandemian aiheuttamat rajoitukset todennäköisesti poistuvat vuoden 2021 aikana. Australasiassa kaivokset ja rakennusteollisuus jatkoivat toimintaansa hyvällä tasolla läpi koko pandemian. Robitin Australasian myynnin lasku on osa pidempää kehitystä, joka liittyy muutamaan yhtiölle merkittävään asiakkuuteen. Tämän kehityksen ulkopuolella Robit on kuitenkin jo voittanut pienimpiä asiakkuuksia ja päässyt eteenpäin pyrkimyksessä laajentaa asiakaskuntaa myös uusiin asiakassegmentteihin. Kokonaisuudessaan Australasian myynnin kehitys on jäljessä yhtiön odotuksiin nähden. Robit uskoo saavansa positiivisen kierteen käynnistettyä vuoden 2021 aikana ja pääsevänsä myös Australasiassa kasvu-uralle.

Kuluneen vuoden aikana Robit saavutti myös yksittäisiä merkittäviä onnistumisia myynnillisesti. Yhdessä Robitin Chilen jälleenmyyjän Full Safety Company Ltda:n kanssa voitettu toimitussopimus Codelcon merkittävimpiin kaivoksiin kuten El Tenienteen ja Chuquicamataan, oli pitkäaikaisen ja järjestelmällisen myyntityön tulos. Codelco on maailman suurin kuparin tuottaja ja edellä mainituilla kaivoksilla on alalla erittäin merkittävä asema.

Arvot ohjaavat Robitin toimintaa

Vuoden 2019 lopussa Robit lanseerasi uudet arvot: palvelemme nopeasti, edistämme muutosta ja kunnioitamme jokaista. Yhtiössä käytiin keskustelua Robitin toimintakulttuurista uusien arvojen tukemana läpi koko vuoden 2020. Arvojen määrittelyssä oli koko yhtiön henkilökunta aktiivisesti mukana. Tämä keskustelu loi hyvää pohjaa yhtenäiseen näkemykseen siitä, mitä Robit-tiimi toivoo ja odottaa toisiltaan. Positiivinen kehitys näkyi myös vuosittaisessa henkilöstökyselyssä, joka vahvisti henkilöstön luottamuksen yrityksen suuntaan ja mahdollisuuksiin.

Arvokeskustelu loi hyvän pohjan myös koko organisaation sopeutumiseen COVID-19-pandemian aiheuttamiin muutoksiin. Arvoista ”edistämme muutosta” toteutui käytännössä, kun koko Robit-tiimi haki aktiivisesti uusia toimintatapoja ja sitoutui hyvin tarvittaviin toimenpiteisiin niin itsensä, kollegojensa kuin yhteistyökumppaneidensakin terveyden suojelemiseksi, aika ajoin nopeastikin päivitettyjen ohjeiden mukaisesti.

Kolmella pääteemalla kohti taloudellisia tavoitteita

Robit aloitti vuoden 2020 kolmella pääteemalla: kasvu, kannattavuuden kehitys ja liiketoimintaprosessit.
Yhtiön kasvuhankkeita päivitetään jatkuvasti. Jakelun kehitys on yhtiön myynnin kehityksen keskiössä. Kuluneen vuoden aikana Robit allekirjoitti merkittävän jakelusopimuksen belgialaisen yhtiön, BIA Groupin kanssa liittyen 17 Afrikan maahan. Tämä on merkittävä mahdollisuus Robitille kehittää liiketoimintaansa keskeisillä kaivosmarkkinoilla ja samalla hyvä esimerkki pitkäjänteisestä työstä hankkia yhteistyökumppaneita, jotka sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin sekä kehittävät Robit-brändin asemaa kohdemarkkinoilla hyödyntämällä kummankin sopimusosapuolen vahvuuksia.

Kiinteisiin kustannuksiin liittyvät tehostustoimenpiteet painottuivat vuoden ensimmäiselle puoliskolle. Yhtiö toteutti kiinteiden kustannusten säästöt varmistamalla samalla tavoitellun kasvun toteutumisen. Robit tavoitteli tuottavuuden parannusta kaikissa toiminnoissa ja tämä pysyy keskeisenä teemana myös seuraavien vuosien aikana. Yhtiö käynnisti vuoden aikana myös hankkeita, joiden tavoitteena on pysyvä kilpailukyvyn parannus materiaalikustannussäästöillä, jotka saavutetaan muuttamalla alihankintaverkostomme rakennetta.

Moderni pilvipohjainen toiminnanohjausjärjestelmä kattaa kaikki Robitin yksiköt ja tarjoaa hyvän pohjan digitalisaatiokehitykselle. Yhtiö loi kuluneen vuoden aikana digitalisaatiosuunnitelman, joka keskittyi tilaus- ja toimitusprosessien sekä saatavuuden suunnittelun kehittämiseen niin laadullisesti kuin tehokkuuden näkökulmasta. Suunnitelma koostui nopeasti implementoitavista osaprojekteista, joista kolme otettiin tuotantokäyttöön jo vuoden 2020 aikana. Tällä kehityksellä yhtiö loi pohjan erinomaiselle asiakaspalvelutasolle ja tehokkaalle käyttöpääoman hyödyntämiselle.

TARJONNAN KEHITTÄMINEN

Vuoden tuotekehitysagenda oli tiivis. Yhtiö käynnisti loppuvuodesta uuden Rbit Top Hammer -porakruunusarjan lanseerauksen ensimmäisen vaiheen. Uuden tuotesarjan kaupallinen hyödyntäminen pääsee täyteen vauhtiin vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla. Yhtiö on lanseeraamassa vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla myös muita tuoteuutuuksia Down the Hole- ja Geotechnical-tuotetarjontaan. Kuluneen vuoden toisella puoliskolla yhtiö terävöitti myös pitkäaikaisen tutkimus- ja kehitystoimintansa fokusta sekä loi pohjan keskipitkän aikavälin kyvykkyyden kehittämiseen kilpailukyvyn kannalta olennaisiin teknologioihin.

TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT

Q4 2020 Q4 2019 Muutos% 2020 2019 Muutos%
Liikevaihto, 1 000 euroa 23 691 22 157 6,9 % 91 631 86 482 6,0 %
EBITDA, 1 000 euroa 2 052 -308 766,2 % 5 116 1 605 218,8 %
EBITDA, osuus liikevaihdosta % 8,7 % -1,4 % 5,6 % 1,9 %
Vertailukelpoinen EBITDA * 2 052 -302 779,4 % 5 116 2 707 89,0 %
Vertailukelpoinen EBITDA, osuus liikevaihdosta % 8,7 % -1,4 % 5,6 % 3,1 %
EBITA, 1 000 euroa ** 832 -1 061 178,5 % -48 -4 927 99,0 %
EBITA, osuus liikevaihdosta, % 3,5 % -4,8 % -0,1 % -5,7 %
Vertailukelpoinen EBITA ** 832 -1902 143,8 % -48 -3 720 98,7 %
Vertailukelpoinen EBITA, osuus liikevaihdosta % 3,5 % -8,6 % -0,1 % -4,3 %
EBIT, 1 000 euroa 626 -1 271 149,2 % -868 -5 767 85,0 %
EBIT, osuus liikevaihdosta % 2,6 % -5,7 % -0,9 % -6,7 %
Katsauskauden tulos, 1 000 euroa 515 -2 554 120,2 % -2 894 -7 265 60,2 %
Katsauskauden tulos, osuus liikevaihdosta % 2,2 % -11,5 % -3,2 % -8,4 %
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,02 -0,12 -0,14 -0,35
Oman pääoman tuotto (ROE) % -5,9 % -13,4 %
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE) % -6,0 % -8,7 %
Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) % -6,0 % -7,4 %
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa 21 228 22 967 -7,6 %
Omavaraisuusaste % 45,5 % 47,4 %
Osakekohtainen oma pääoma 2,23 2,41
Nettovelkaantumisaste % 45,2 % 45,3 %
Investoinnit, 1 000 euroa 947 172 450,3 % 1 281 1 375 -6,8 %
Investoinnit, osuus liikevaihdosta % 4,0 % 0,2 % 1,4 % 1,6 %
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 257 274 -6,4 %
Henkilöstö katsauskauden lopussa 261 252 3,6 %
Tutkimus- ja tuotekehityskulut, 1 000 euroa 62 179 566 569
Tutkimus- ja tuotekehityskulut, osuus liikevaihdosta % 0,3 % 0,8 % 0,6 % 0,7 %
Päätöskurssit 3,65 2,90
Matalin 1,75 1,58
Korkein 3,65 3,97
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 76,9 61,1

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:

* EBITDA: Katsauskaudella Q4 ei kirjattu liiketoiminnan uudelleenjärjestelyyn liittyviä kustannuksia. Tilikaudella 2019 on kirjattu yhteensä 1 102 tuhatta euroa uudelleenjärjestelyyn liittyviä kuluja (651 tuhatta euroa liittyi henkilöstöön ja 445 tuhatta euroa käyttöomaisuuden realisointiin).

**EBITA: Edellä esitettyjen erien lisäksi kaudelle Q4/2019 kohdistuu 847 tuhatta euroa käyttöoikeusomaisuuserän arvonalennuksen palautusta. Kirjaus perustuu yhtiön arvioon alennuksen perusteista, kun Halco Brighouse Ltd:n tilat on vuokrattu uudelle toimijalle helmikuun 2020 alussa tehdyllä sopimuksella. Tilikaudella 2019 koko arvonalennuspoiston vaikutus valuuttakurssimuutokset huomioiden on 104 tuhatta euroa.
Yhtiö on täsmentänyt arvonalennuskirjausten käsittelyä erän luonteen mukaisesti joko aineellisten tai aineettomien hyödykkeiden poistoihin ja arvonalentumisiin. Kauden Q4/2019 tuloksessa erän positiivinen tulosvaikutus 847 tuhatta euroa on esitetty käyttöoikeusomaisuuserän arvonalentumispoiston palautuksena, joka vaikuttaa EBITA:an.

Lisätietoja vertailukelpoisista eristä löytyy laadintaperiaatteista kappaleesta 2.2.

LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS:

Lokakuu-joulukuu 2020

Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 23,7 miljoonaa euroa (22,2). Nousua vertailukauteen oli 6,9 prosenttia. Vertailukelpoisin valuutoin muutos oli 14,1 prosenttia. Top Hammer -liiketoiminta kasvoi 19,1 prosenttia hyvän kaivossegmentin kysynnän ansiosta.

Liikevaihto liiketoimintayksiköittäin, tuhatta euroa Q4 2020 Q4 2019 Muutos %
Top Hammer 11 284 9 475 19,1 %
Down the Hole 12 407 12 682 -2,2 %
Yhteensä 23 691 22 157 6,9 %

Liikevaihto markkina-alueittain, tuhatta euroa Q4 2020 Q4 2019 Muutos %
EMEA 9 289 8 668 7,2 %
Americas 4 000 4 191 -4,6 %
Asia 2 789 2 092 33,3 %
Australasia 3 519 3 782 -6,9 %
East 4 094 3 424 19,6 %
Yhteensä 23 691 22 157 6,9 %

Vertailukelpoinen EBITDA oli 2,1 miljoonaa euroa (-0,3) eli 8,7 prosenttia (-1,4) liikevaihdosta. Vertailukelpoinen EBITA oli 0,8 miljoonaa euroa (-1,9) eli 3,5 prosenttia (-8,6) liikevaihdosta. Joulukuussa yhtiö sai päätöksen tuotekehityslainan osittaisesta perimättä jättämisestä. Tällä oli 0,5 miljoonan euron positiivinen vaikutus EBITDA:han ja 0,4 miljoonan euron positiivinen vaikutus EBITA:han. Liiketulos (EBIT) oli 0,6 miljoonaa euroa (-1,3). Liiketulos oli 2,6 prosenttia (-5,7) katsauskauden liikevaihdosta. Kannattavuuden positiivista kehitystä tukivat tilikauden aikana tehdyt säästötoimenpiteet sekä yhtiön tehtaiden parantunut käyttöaste.

Nettorahoituskulut olivat -0,4 miljoonaa euroa (-0,1), josta korkokulujen osuus oli -0,4 miljoonaa euroa (-0,3) ja valuuttakurssimuutosten 0,1 miljoonaa euroa (0,2), joista pääosa tulee tytäryhtiölainoista ja ovat realisoitumattomia, sekä muita rahoituskuluja -0,1 miljoonaa euroa (-0,0). Tulos ennen veroja oli 0,2 miljoonaa euroa (-1,4) ja verot 0,3 miljoonaa euroa (-1,2).

Tammikuu-joulukuu 2020

Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 91,6 miljoonaa euroa (86,5), nousua vertailukauteen oli 6,0 prosenttia. Vertailukelpoisin valuutoin muutos oli 10,8 prosenttia.

Yhtiön kasvu tuli Top Hammer -liiketoiminnasta ja pääosin kaivosliiketoiminnasta. DTH-liikevaihdon lasku vertailukaudesta johtui pääosin liikevaihdon putoamisesta Australiassa.

Liikevaihto liiketoimintayksiköittäin, tuhatta euroa 2020 2019 Muutos %
Top Hammer 46 348 40 322 14,9 %
Down the Hole 45 283 46 160 -1,9 %
Yhteensä 91 631 86 482 6,0 %

Liikevaihto markkina-alueittain, tuhatta euroa 2020 2019 Muutos %
EMEA 40 028 36 190 10,6 %
Americas 14 008 15 501 -9,6 %
Asia 11 397 10 482 8,7 %
Australasia 13 654 15 405 -11,4 %
East 12 544 8 903 40,9 %
Yhteensä 91 631 86 482 6,0 %

Vertailukelpoinen EBITDA oli 5,1 miljoonaa euroa (2,7) eli 5,6 prosenttia (3,1) liikevaihdosta. Vertailukelpoinen EBITA oli -0,0 miljoonaa euroa (-3,7) eli -0,1 prosenttia (-4,3) liikevaihdosta. Liiketulos (EBIT) oli -0,9 miljoonaa euroa (-5,8). Liiketulos oli -0,9 prosenttia (-6,7) katsauskauden liikevaihdosta. Joulukuussa yhtiö sai päätöksen tuotekehityslainan osittaisesta perimättä jättämisestä. Tällä oli 0,5 miljoonan euron positiivinen vaikutus EBITDA:han ja 0,4 miljoonan euron positiivinen vaikutus EBITA:han. Kannattavuuden positiivista kehitystä tukivat tilikauden aikana tehdyt säästötoimenpiteet sekä yhtiön tehtaiden parantunut käyttöaste.

Nettorahoituskulut olivat -2,7 miljoonaa euroa (-0,9), josta korkokulujen osuus oli -1,1 miljoonaa euroa (-0,9) ja valuuttakurssimuutosten -1,3 miljoonaa euroa (0,0), joista pääosa tulee tytäryhtiölainoista ja ovat realisoitumattomia, sekä muita rahoituskuluja -0,2 miljoonaa euroa (-0,1). Tulos ennen veroja oli -3,5 miljoonaa euroa (-6,7) ja verot 0,6 miljoonaa euroa (-0,6).

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteet ovat liikevaihdon orgaaninen kasvu 15 prosenttia vuodessa sekä 13 prosenttia vertailukelpoisen EBITDA-kannattavuuden saavuttaminen.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Tilikaudella konsernin liiketoiminnan nettorahavirta oli 4,3 miljoonaa euroa (0,4). Käyttöpääoman muutoksien vaikutus oli -1,5 miljoonaa euroa (0,5). Käyttöpääoman muutoksen positiivisesti vaikutti ostovelkojen ja muiden velkojen kasvu 3,4 miljoonaa eurolla. Myyntisaamiset ja muut saamiset pysyivät vertailukauden tasolla, mutta vaihto-omaisuuden kasvu vaikutti negatiivisesti liiketoiminnan nettorahavirtaan 5,0 miljoonalla eurolla. Yhtiön liiketoiminnan nettorahavirta erityisesti vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä oli vahva ollen 4,1 miljoonaa euroa (0,7). Kannattavuuden positiivinen kehitys, systemaattinen työ saatavien hallinnassa sekä ostovelkojen kasvu tukivat liiketoiminnan nettorahavirran positiivista kehitystä.

Yhtiö pystyi tehostamaan käyttöpääoman hallintaa tilikauden aikana. Nettokäyttöpääoma oli 34,4 miljoonaa euroa (37,0) katsauskauden lopussa eli 37,6 prosenttia (42,8) liikevaihdosta

Investointien nettorahavirta oli -1,2 miljoonaa euroa (0,9). Tuotannolliset bruttoinvestoinnit olivat -1,2 miljoonaa euroa (-1,2). Tehdyt investoinnit kohdistuivat pääosin yhtiön Korean ja Lempäälän tehtaisiin ja niillä pyritään vastaamaan Top Hammer -liiketoiminnan kasvuun.

Rahoituksen nettorahavirta -3,6 miljoonaa euroa (-13,8). Lainojen nettomuutokset olivat -1,8 miljoonaa euroa (-11,3). Rahoituksen nettorahavirtaan IFRS 16 mukaisesti raportoituja vuokravelkojen lyhennyksiä oli 1,8 miljoonaa euroa (2,2).

Konsernilla oli korollisia velkoja 35,6 miljoonaa euroa (38,2), josta 6,4 miljoonaa euroa (6,2) IFRS 16 mukaisia korollisia velkoja. Likvidejä varoja yhtiöllä oli 14,3 miljoonaa euroa (15,2). Korolliset nettovelat olivat 21,2 miljoonaa euroa (23,0) ja korolliset nettopankkivelat ilman IFRS 16 velkojen osuutta 14,8 miljoonaa euroa (16,1).

Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 47,0 miljoonaa euroa (50,7). Konsernin omavaraisuusaste oli 45,5 prosenttia (47,4) ja nettovelan suhde omaan pääomaan (gearing) oli 45,2 prosenttia (45,3).

Poistot ja alaskirjaukset olivat 6,0 miljoonaa euroa (7,4). Poistoista 0,8 miljoonaa euroa liittyi ostettujen yritysten asiakkuus- ja brändiarvojen poistoihin.

HENKILÖSTÖ JA JOHTO

Henkilöstön määrä kasvoi vertailukauden loppuun verrattuna 9 henkilöllä ja oli katsauskauden päättyessä 261 (252). Katsauskauden lopussa yhtiön henkilöstöstä 76 prosenttia oli Suomen ulkopuolella.

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat katsauskauden lopussa Tommi Lehtonen (toimitusjohtaja), Jaana Rinne (henkilöstöjohtaja) sekä Arto Halonen (talousjohtaja). Johtoryhmästä jäivät pois Ilkka Miettinen (22.2.2017–7.5.2020) ja Jukka Pihamaa (12.10.2017–31.3.2020). Johtoryhmän jäsenenä aloitti Arto Halonen 31.3.2020.

OSAKEPOHJAISET PALKITSEMISOHJELMAT

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2018–2021

Robitin hallitus päätti 15.6.2018 uudesta konsernin johtoa ja avainhenkilöitä koskevasta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Osakeohjelmassa on kolme osaa: avainhenkilön oma sijoitus yhtiöön, lisäosakekannustin ja suoriteperusteinen lisäosakeohjelma. Palkkion saaminen osakeohjelmasta edellytti avainhenkilöltä Robit Oyj:n osakkeiden hankkimista.

Lisäosakeohjelmassa on kaksi sitouttamisjaksoa, jotka alkoivat 1.9.2018 ja 1.9.2019.

Avainhenkilö saa palkkiona osakkeita osakeomistusedellytyksen alaisia osakkeita vastaan noin kolmen vuoden sitouttamisjakson jälkeen. Osakkeiden saaminen on riippuvainen työ- tai toimisuhteen jatkumisesta palkkion maksuhetkellä.

1.9.2018 alkavan sitouttamisjakson perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 24 000 Robit Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Suoriteperusteisen lisäosakeohjelman 2018–2020 ansaintajaksolle asetettuja tavoitteita ei saavutettu, eikä 31.12.2020 päättyneeltä suoriteperusteisen lisäosakeohjelman ansaintajaksolta makseta palkkiota. Kannustinjärjestelmän piiriin kuuluu tällä hetkellä 7 henkilöä.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2020–2023

Robitin hallitus päätti 25.2.2020 uudesta konsernin johtoa ja avainhenkilöitä koskevasta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Osakeohjelmassa on kolme osaa: avainhenkilön oma sijoitus yhtiöön (base share plan), yhtiön lisäosakekannustin (matching share plan) sekä suoriteperusteinen lisäosakeohjelma (performance matching plan). Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 25 henkilöä. Yhtiön lisäosakekannustin osakkeet (matching shares) sekä suoriteperusteiset lisäosakkeet (performance matching shares) maksetaan huhtikuussa 2023. Mikäli kaikki ohjelman kolme osatekijää täyttyvät täysimääräisesti ohjelmassa määritetyllä tavalla ja yhtiön hallituksen määrittelemän tavoiteasetannan mukaisesti, osakeohjelman perusteella lasketaan liikkeelle enintään 450.000 osaketta, mikä vastaa 2,1 prosenttia yhtiön nykyisestä osakekannasta. Kannustinjärjestelmän piiriin kuuluu tällä hetkellä 17 henkilöä.

Toimitusjohtajan pitkän aikavälin osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2019–2024

Robit Oyj:n hallitus päätti 24.9.2019 toimitusjohtajan pitkän aikavälin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän piiriin kuuluu konsernin toimitusjohtajana 1.5.2019 aloittanut Tommi Lehtonen. Osakepalkkio-ohjelmassa on kolme ansaintajaksoa ja se kattaa ajanjakson 1.1.2019–31.12.2024.

Robit Oyj:n hallitus asettaa tavoitteet kullekin kahden vuoden ansaintajaksolle alkaen vuodesta 2019. Ansaintajaksot päättyvät 31.12.2020, 31.12.2022 tai 31.12.2024. Tämän järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä 160.000 Robit Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös veroihin ja veroluonteisiin maksuihin käytettävän rahaosuuden. Osakemäärä vastaa noin 0,8 % yhtiön koko osakemäärästä.

Kannustinjärjestelmän palkkiot maksetaan kolmessa erässä kunkin ansaintajakson päätyttyä. 31.12.2020 päättyneeltä ansaintajaksolta toimitusjohtajalla ei maksettu palkkiota.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2020

Robit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 22.4.2020 hyväksyi esitetyn tilinpäätöksen 1.1.-31.12.2019 ja päätti, että tilikaudelta 2019 vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään mahdollisesta varjojen jakamisesta osakkeenomistajille yhtiön taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa yhtiön jakokelpoisista varoista enintään 0,03 euroa osakkeelta. Mahdollinen varojenjako toteutettaisiin pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista edellä mainittuun varojenjakoon liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 31.12.2020 saakka.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajille 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Harri Sjöholm, Mammu Kaario, Mikko Kuitunen ja Kalle Reponen sekä uusiksi jäseniksi Kim Gran ja Anne Leskelä.

Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että sen päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Halonen. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 108 390 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja ottaa omia osakkeita pantiksi millään hetkellä sellaista määrää, joka olisi yhteenlaskettuna yli yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Valtuutusta esitetään käytettäväksi esimerkiksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Päätettiin, että valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 27.3.2019 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 2 108 390 osaketta, mikä määrä vastaa 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

OSAKKEET JA OSAKEVAIHTO

Yhtiön osakemäärä 31.12.2020 oli 21 179 900 osaketta ja osakkeenomistajien määrä oli 3 954. Osakevaihto oli tammi-joulukuussa 7 539 280 osaketta (7 996 657).

Yhtiöllä on hallussaan omia osakkeita 120 964 (0,57 prosenttia osakemäärästä). Yhtiön osakkeiden markkina-arvo 31.12.2020 oli 77,3 miljoonaa euroa. Osakkeen päätöskurssi oli 3,65 euroa. Katsauskauden ylin kurssi oli 3,65 euroa ja alin kurssi 1,75 euroa.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Robit seuraa tarkkaan COVID-19-pandemian toisen aallon vaikutusta alan kysyntään. Yleisesti ottaen asiakkaiden toiminta on palannut normaalille tasolle. Tautitapausten määrä on kasvussa ja rajoitukset asiakkaiden toimintaan, ja sitä kautta Robitin kysyntään ovat edelleen mahdollisia. Tässä vaiheessa vaikutus näyttää rajalliselta. COVID-19-pandemia rajoittaa edelleen matkustamista ja näin muutamien testi- ja myynnin kasvuhankkeiden implementointia. Yhtiössä on palattu akuutin kriisin vaikutusten hallinnasta yrityksen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen kohti yhtiön strategisia tavoitteita.

Robit jatkaa toimenpiteitä turvatakseen henkilöstön terveyden sekä varmistaakseen yhtiön toiminnan jatkumisen. Raportointihetkellä yhtiön kaikki tehtaat toimivat suunnitellulla kapasiteetilla. Toimitusketjussa ei ole havaittu sellaisia häiriöitä, joita ei pystytä hallitsemaan esimerkiksi nykyisten varastotasojen ja toimittajayhteistyön avulla.

Pidemmällä aikavälillä COVID-19-pandemian vaikutukset Robitin toimintaan riippuvat mahdollisten rajoitustoimien laajuudesta ja siitä, miten kauan rajoitustoimet jatkuvat. Robit toimiessa porauksen kulutusosaliiketoiminnassa vaikutukset ovat lievempiä kuin investointihyödykkeiden liiketoiminnassa. Lisäksi monet Robitin asiakkaista toimivat aloilla, jotka ovat merkityksellisiä kyseisen maan talouden kannalta, kuten kaivosteollisuudessa ja siten tämän liiketoiminnan voidaan olettaa kärsivän vähemmän COVID-19-pandemian talouteen kohdistuvista vaikutuksista.

Yhtiön on tilanteessa 31.12.2020 arvioinut vaihto-omaisuuden, myyntisaamisten ja liikearvon arvostusta. Vaihto-omaisuuteen ei tämänhetkisen tiedon ja näkemyksen mukaan kohdistu olennaisia normaalista poikkeavia epäkuranttiusriskejä. Myyntisaamisten perintää on tehostettu edelleen ja yhtiö onnistui pienentämään myyntisaamisia vuoden viimeisellä neljänneksellä. Yhtiö jatkaa epävarmojen saamisten tehostettua perintää hallitakseen luottotappioihin liittyviä riskejä. Luottotappiovarausta on tarkistettu tarpeen mukaan 2020 tilinpäätöksen yhteydessä. Yhtiö suoritti 31.12.2020 tilanteessa liikearvon arvonalentumistestauksen ottaen huomioon COVID-19-pandemian toisen aallon aiheuttaman epävarmuuden liiketoimintaympäristössä. Arvonalentumistestauksen perusteella ei ole tarvetta liikearvon alaskirjauksille.

Lisäksi epävarmuustekijöitä ovat valuuttojen kurssikehitys, uusien tietojärjestelmien toimivuus ja käyttöönotto, yritysostojen integrointi, toimitusvarmuuteen ja logistiikkaan liittyvät riskit sekä IPR-riskit. Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta. Myös tietoturvaan ja kyberuhkiin liittyvillä riskeillä voi olla haitallinen vaikutus Robitin liiketoiminnalle. Liiketoimintaympäristön mahdolliset muutokset voivat vaikuttaa kielteisesti konsernin asiakkaiden maksukäyttäytymiseen sekä lisätä Robitin tuotteisiin ja muihin toimintoihin liittyvien oikeudenkäyntien, oikeudellisten vaatimusten ja erimielisyyksien riskiä.

MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA

Katsauskaudella yhtiö on ostanut 4 prosentin osuuden Robit SA:n osakekannasta. Transaktion jälkeen yhtiö omistaa 74 prosenttia Robit SA:n osakekannasta. 26 prosenttia Robit SA:n osakekannasta omistaa Black Employees Empowerment Trust. Robit SA perusti vuonna 2015 Etelä-Afrikassa trustin nimeltä Black Employees Empowerment Trust (”trusti”). Trustin tarkoituksena on tukea Robit SA:n paikallisia värillisiä työntekijöitä ja luoda Robitille parempia liiketoimintamahdollisuuksia Etelä-Afrikassa.

MUUT TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA

Yhtiö tiedotti 10.1.2020, että Arto Halonen (s. 1981), DI, KTM, on nimitetty Robitin operatiiviseksi johtajaksi (COO) ja johtoryhmän jäseneksi.

Yhtiö tiedotti 24.1.2020 uudelleenorganisoivansa myyntitoimintojaan Hong Kongissa. Robit uudelleenorganisoi ja siirsi tytäryhtiönsä liiketoiminnan Hongkongissa Millionbase International Ltd:lle. Millionbase International Ltd jatkaa Robitin myyntiä ja asiakaspalvelua yhtiön DTH- tarjonnan jakelijana Hongkongissa. Millionbase otti vastatakseen myös paikallisen varaston.

Yhtiö tiedotti 14.2.2020 kirjaavansa 0,8 miljoonaa euroa vuoden 2019 EBITA-tulokseen viimeiselle neljännekselle. Robit Oyj tarkensi vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla Down the Hole -liiketoimintansa valmistusstrategiaa ja päätti yhdistää Halco-tuotteiden valmistuksen Brighousessa (UK) yhtiön Chesterfieldin (UK) ja Perthin (AU) tuotantoyksiköihin. Päätös tuotannon siirtämisestä tehtiin heinäkuun alussa 2019 ja tähän liittyen yhtiö kirjasi noin 1,0 miljoonan euron alaskirjauksen Halco Brighousen tuotantotilojen käyttöoikeudesta. Helmikuussa 2020 Robit edelleen vuokrasi nämä tilat ja arvioi uudelleen kirjauksen perusteet. Arvioinnin perusteella yhtiö kirjasi vuoden 2019 viimeiselle neljännekselle noin 0,8 miljoonan euron tuloutuksen. Vuositasolla tästä vastuusta ei syntynyt olennaista tulosvaikutusta.

Yhtiö tiedotti 20.2.2020 päivittävänsä yhtiön taloudelliset tavoitteet sekä ohjeistuksen vuodelle 2020. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa 15 prosentin liikevaihdon orgaaninen kasvu vuodessa sekä 13 prosentin vertailukelpoinen EBITDA-kannattavuus. Vuonna 2020 Robit ohjeistaa tavoittelevansa liikevaihdon kasvua ja edellistä tilikautta parempaa euromääräistä vertailukelpoista EBITDA–kannattavuutta.

Yhtiö tiedotti 9.3.2020, että Jukka Pihamaa (s. 1966), DI, MBA, jättää Head of Supply Chain -tehtävänsä.

Yhtiö tiedotti 24.3.2020 luopuvansa toistaiseksi tulosohjeistuksestaan vuodelle 2020. COVID-19 pandemian synnyttämä epävarmuus toimialan ja talouden kehityksestä vaikeuttaa liiketoiminnan näkymien normaalia ennakoimista. Näkymiä ja ohjeistusta voidaan päivittää jälleen, kun markkinatilanne tarjoaa siihen normaalit edellytykset. Yhtiön aiempi ohjeistus: Robit Oyj tavoittelee vuonna 2020 liikevaihdon kasvua ja edellistä tilikautta parempaa euromääräistä vertailukelpoista EBITDA-kannattavuutta.

Robit Oyj:n hallitus päätti osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä yhtiön avainhenkilöille. Yhtiö tiedotti 25.3.2020, että pitkän aikavälin muuttuvan palkitsemisjärjestelmän tarkoituksena on kannustaa avainhenkilöitä saavuttamaan yhtiön strategisesti tärkeät tavoitteet. Tavoitteet perustuvat Robit Oyj:n pitkän aikavälin strategisiin tavoitteisiin siten, että niillä edistetään yhtiön pitkänaikavälin taloudellista menestystä. Osakeohjelma käsittää vuodet 2020–2022. Osakeohjelmassa on kolme osatekijää: avainhenkilön oma sijoitus yhtiöön (base share plan), yhtiön lisäosakekannustin (matching share plan) sekä suoriteperusteinen lisäosakeohjelma (performance matching plan). Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 25 henkilöä. Yhtiön lisäosakekannustin osakkeet (matching shares) sekä suoriteperusteiset lisäosakkeet (performance matching shares) maksetaan huhtikuussa 2023. Mikäli kaikki ohjelman kolme osatekijää täyttyvät täysimääräisesti ohjelmassa määritetyllä tavalla ja yhtiön hallituksen määrittelemän tavoiteasetannan mukaisesti, osakeohjelman perusteella lasketaan liikkeelle enintään 450.000 osaketta, mikä vastaa 2,1 prosenttia yhtiön nykyisestä osakekannasta.

Yhtiö tiedotti 25.3.2020 käynnistävänsä YT-neuvottelut Suomen yksiköissään mahdollisista lomautuksista koronaviruksen aiheuttamista vaikutuksista johtuen. Neuvottelujen piiriin kuuluu yhtiön koko Suomen henkilöstö, yhteensä noin 65 henkilöä kaikista henkilöstöryhmistä. Mahdolliset lomautukset ovat määräaikaisia ja kestoltaan enintään 90 päivää. Suomen lisäksi myös yhtiön ulkomaisissa yksiköissä tehdään toimenpiteitä tarpeen mukaan. Neuvottelut alkavat 27.3.2020. ja kestävät maksimissaan kaksi viikkoa. Lomautettavien tarkka määrä sekä lomautusten pituus ja muoto ratkeavat neuvotteluissa.

Yhtiö tiedotti 27.3.2020 muuttavansa aiempaa varojenjakoesitystä. Robit ilmoitti 24.3.2020 luopuvansa vuoden 2020 ohjeistuksesta liittyen koronavirusepidemian tuomaan epävarmuuteen ja tulevaisuuden näkymien lyhentymiseen. Mainituista epävarmuustekijöistä ja ennustamisen haastavuudesta johtuen yhtiö tiedotti pyrkivänsä turvaamaan hyvän kassavalmiuden myös poikkeuksellisen markkinatilanteen pitkittyessä. Siksi hallitus päätti muuttaa aiempaa ehdotustaan yhtiökokoukselle. Tarkennetun ehdotuksen mukaan yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään myöhemmin, koronaviruksen aiheuttaman markkinahäiriön selkiydyttyä, mahdollisesta varojen jakamisesta osakkeenomistajille yhtiön jakokelpoisista varoista enintään 0,03 euroa osakkeelta yhtiön taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa.

Yhtiö tiedotti 2.4.2020, että Robit-konsernin Suomessa työskentelevää henkilöstöä koskeneet YT-neuvottelut ovat päättyneet. Yhtiö lomauttaa henkilöstöään Suomessa jaksoittain huhti-elokuun 2020 välisenä aikana. Lomautusten kesto vaihtelee riippuen työtehtävästä, ollen kuitenkin enintään 90 päivää per henkilö ajanjaksolla 14.4.2020–31.8.2020. Neuvottelujen piirissä oli noin 65 henkilöä. Toimenpiteiden taustalla on koronaviruspandemian aiheuttama lisääntynyt epävarmuus. Robit varautuu pandemian aiheuttamaan mahdolliseen kysynnän vähenemiseen sekä muutoksiin liiketoimintaympäristössä. Mahdolliset muutokset saattavat vaikeuttaa raaka-aineiden ja komponenttien saatavuutta sekä logistiikkaa ja täten hidastaa normaalia työn etenemistä.

Robit Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.4.2020 valittu hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenet palkitsemisvaliokuntaan, työvaliokuntaan ja tarkastusvaliokuntaan. Hallitus valitsi Harri Sjöholmin hallituksen puheenjohtajaksi ja Mammu Kaarion varapuheenjohtajaksi. Hallitus arvioi, että kaikki hallituksen jäsenet lukuun ottamatta Harri Sjöholmia ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Mikko Kuitunen (pj), Mammu Kaario ja Anne Leskelä. Työvaliokunnan jäseniksi valittiin Kalle Reponen (pj), Kim Gran ja Harri Sjöholm. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Mammu Kaario (pj), Anne Leskelä ja Harri Sjöholm.

Yhtiö tiedotti 7.5.2020, että Ilkka Miettinen (s. 1963), KTM, jättää CFO:n tehtävänsä. Yhtiö ilmoitti samalla, että Arto Halonen toimii yhtiön CFO:na ja toimitusjohtajan varamiehenä 7.5.2020 lähtien. Yhtiön johtoryhmän muodostavat Tommi Lehtonen (CEO), Arto Halonen (CFO) sekä Jaana Rinne (HR Director).

Robit Oyj:n hallitus päätti 11.6.2020 suunnatusta osakeannista yhtiön avainhenkilöille pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi. Osakeantipäätös perustui yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2020 hallitukselle antamaan valtuutukseen sekä hallituksen 25.3.2020 tekemään päätökseen osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä yhtiön avainhenkilöille. Annissa laskettiin liikkeelle enintään 96 500 uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen ehdolliseen osakepalkkiojärjestelmään osallistuvien avainhenkilöiden merkittäväksi. Osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle oli yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska osakeannin tarkoituksena oli sitouttaa yhtiön avainhenkilöt pitkän aikavälin kannustinjärjestelmällä. Osakkeiden merkintäaika oli 11.6.2020–18.6.2020, jonka aikana osakkeet oli maksettava yhtiön osoittamalle pankkitilille. Osakkeiden merkintähinta oli 1,91 euroa per osake, joka oli sama kuin osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä ajanjaksolla 1.5.2020–31.5.2020 ja kunkin merkinnän minimiraja oli 500 kappaletta ja maksimi 10 000 kappaletta. Kannustinjärjestelmä käsittää kalenterivuodet 2020–2022. Osakeohjelmassa on kolme osatekijää: avainhenkilön oma sijoitus yhtiöön (base share plan), yhtiön lisäosakekannustin (matching share plan) sekä suoriteperusteinen lisäosakeohjelma (performance matching plan). Avainhenkilö saa lisäosakeohjelmassa jokaista osakeomistusedellytyksen alaista osaketta kohden yhden osakkeen (matching share) ja suoriteperusteisessa lisäosakeohjelmassa Robit Oyj:n hallituksen asettaman tavoitteen saavuttamisen perusteella enintään kolme osaketta (performance matching share). Yhtiön kannustimena annettavat lisäosakkeet (matching shares) sekä suoriteperusteiset lisäosakkeet (performance matching shares) maksetaan huhtikuun 2023 loppuun mennessä. Osakkeissa on yhden vuoden luovutusrajoitus maksuhetkestä lukien. Robit Oyj:n avainhenkilöille suunnatun osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta ja sen keskeisistä ehdoista tiedotettiin 25.3.2020 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Yhtiö tiedotti 11.6.2020 vastaanottaneensa 10.6.2020 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Athanase Industrial Partnerilta. Yhtiön saamien tietojen mukaan Athanase Industrial Partnerin omistusosuus Robit Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä oli laskenut alle viiden (5) prosentin 9.6.2020.

Yhtiö tiedotti 17.6.2020 sopineensa päärahoittajapankkinsa kanssa 24,5 MEUR lainojensa uudelleenjärjestelyistä. Uuden sopimuksen mukaan yhtiön vuosina 2020 ja 2021 erääntyvien nykyisten lainojen (yhteensä noin 17,0 miljoonaa euroa) osalta lainojen takaisinmaksua lykätään vuodella eteenpäin, jolloin lainat erääntyvät 30.6.2022. Yhtiön lyhennettävän lainan (noin 7,5 miljoonaa euroa) lyhennyksiä siirretään siten, että ensimmäinen 2,0 miljoonan euron suuruinen lyhennys erääntyy 31.12.2020. Tämän jälkeen 2,0 miljoonan euron suuruiset lyhennykset erääntyvät puolivuosittain, jolloin viimeinen 1,5 miljoonan euron suuruinen lyhennys erääntyy 30.6.2022. Rahoittaja myönsi Robit Oyj:lle erillisen suostumuksen (waiver), mikäli kovenantti rikkoutuisi 30.6.2020. Tällä järjestelyllä yhtiö varmistaa omaa kassavalmiuttaan.

Robit Oyj:n hallitus päätti 22.6.2020 osakeannissa tehtyjen osakemerkintöjen hyväksymisestä. Yhtiön hallitus päätti 11.6.2020 suunnatusta osakeannista yhtiön avainhenkilöille pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi, jossa yhtiön avainhenkilöiden merkittäväksi tarjottiin yhteensä enintään 96 500 yhtiön uutta osaketta. Uusien osakkeiden merkintähinta osakkeelta oli 1,91 euroa. Osakeannissa merkittiin hyväksytysti yhteensä 96 000 uutta osaketta. Osakeannissa merkityt osakkeet vastasivat noin 0,45 prosenttia Robit Oyj:n kaikista osakkeista. Uudet osakkeet laskettiin liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Uudet osakkeet merkittiin merkitsijöiden arvo-osuustileille sen jälkeen, kun osakkeet oli rekisteröity kaupparekisteriin. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin arviolta 24.6.2020. Edellä mainittujen rekisteröintien jälkeen uudet osakkeet haettiin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä yhdessä Robit Oyj:n muiden osakkeiden kanssa (kaupankäyntitunnus: ROBIT ja ISIN-tunnus: FI4000150016). Uusien osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen Robit Oyj:llä oli yhteensä 21 179 900 osaketta. Yhtiöllä oli hallussa 150 793 omia osakkeita, jotka vastasivat noin 0,71 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Robit Oyj:n avainhenkilöille suunnatun osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta ja sen keskeisistä ehdoista tiedotettiin 25.3.2020 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Yhtiö tiedotti 26.6.2020, että Robit Oyj:lle on 25.6.2020 palautunut 2 000 omaa osaketta. Osakkeet oli myönnetty yhtiön pitkäaikaisen osakeperusteisen kannustinohjelman osallistujalle. Osakkeet palautuivat yhtiölle osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti avainhenkilön työsuhteen päättymisen johdosta. Robit Oyj:n hallussa oli palautuksen jälkeen 152 793 omaa osaketta.

Yhtiö tiedotti 4.8.2020 käynnistävänsä YT-neuvottelut Robit Finland Oy:ssä mahdollisista muutoksista ja toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on yrityksen kannattavuuden ja kassavirran varmistaminen ja vahvistaminen pitkällä aikavälillä. Robit ilmoitti Suomen yksiköissä toteutettavista lomautuksista lehdistötiedotteella 2.4.2020 johtuen varautumisesta COVID-19-tilanteeseen. Neuvotteluiden kohteena olivat kaikki Robit Finland Oy:n ylemmät toimihenkilöt. Yhtiö ilmoitti neuvottelujen voivan johtaa korkeintaan 5 neuvottelujen kohteena olevan työntekijän pysyvään vähentämiseen taloudellisten ja tuotannollisten syiden perusteella. Yhtiö ilmoitti neuvottelujen alkavan 10.8.2020 ja kestävän maksimissaan kaksi viikkoa.

Yhtiö julkaisi 6.8.2020 puolivuosikatsauksen 1.1.–30.6.2020.

Yhtiö julkaisi korjaustiedotteen 20.8.2020 liittyen osavuosikatsaukseen 1.1.2020–31.3.2020 ja puolivuosikatsaukseen 1.1.2020–30.6.2020. Yhtiö korjasi valuuttakurssimuutosten aiheuttamien kurssivoittojen ja -tappioiden esittämistä osavuosikatsauksessaan ja puolivuosikatsauksessaan. Korjauksilla ei ollut vaikutusta yhtiön omaan pääomaan, taseasemaan tai kassavirtaan. Kurssivoitot ja -tappiot tulivat konsernin sisäisistä eristä ja tytäryhtiölainoista ja olivat lähes kaikki realisoitumattomia.

Yhtiö tiedotti 21.8.2020 Robit Finland Oy:n ylempiä toimihenkilöitä koskeneiden YT-neuvottelujen päättymisestä. Neuvottelut koskivat kaikkia Robit Finland Oy:n ylempiä toimihenkilöitä. Arvioitu vähentämistarve oli enintään viisi henkilöä. Neuvottelujen tuloksena yhtiö päätti irtisanoa neljä henkilöä yhtiön tilanne sekä tulevaisuuden liiketoiminnan tarpeet ja tavoitteet huomioiden. Irtisanomisten kohteena olevat henkilöt vapautettiin työvelvoitteistaan. Yhteistoimintaneuvottelujen tarkoituksena oli yrityksen kannattavuuden sekä kassavirran varmistaminen ja vahvistaminen pitkällä aikavälillä.

Yhtiö tiedotti 2.9.2020, että yhtiön neljä suurinta rekisteröityä osakkeenomistajaa (Euroclear Finland Oy:n ylläpitämä yhtiön osakasluettelo 1.9.2020) ovat nimittäneet osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan seuraavat edustajat: Harri Sjöholm (Hallituksen puheenjohtaja, Five Alliance Oy), Timo Sallinen (Osakesijoitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma), Jukka Vähäpesola (Osakesijoitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo) ja
Tuomas Virtala (Toimitusjohtaja, OP Varainhoito Oy). Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ensimmäisessä kokouksessaan. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee ja esittelee yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten palkitsemisesta, lukumäärästä ja hallitukseen valittavista jäsenistä. Lisäksi nimitystoimikunta valmistelee ja esittelee hallitukselle hyväksyttäväksi hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta perustetaan toimimaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Nyt valittu nimitystoimikunta toimittaa yhtiön hallitukselle ehdotuksensa vuosittain viimeistään 31. tammikuuta ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta. Nimitystoimikunnan tehtäviä ja kokoonpanoa on kuvattu tarkemmin yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: https://www.robitgroup.com/investor/hallinnointi/nimitysvaliokunta/.

Robit Oyj:n hallitus päätti 27.10.2020 varsinaisen yhtiökokouksen 2020 sille antaman valtuutuksen perusteella, että osakkeenomistajille ei jaeta varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Yhtiö varautui tällä päätöksellä mahdolliseen COVID-19-pandemian toiseen aaltoon sekä lähitulevaisuuden investointeihin automaation ja kapasiteetin lisäämiseksi. Yhtiökokous valtuutti 22.4.2020 hallituksen päättämään mahdollisesta varojen jakamisesta osakkeenomistajille yhtiön taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa yhtiön jakokelpoisista varoista enintään 0,03 euroa osakkeelta. Mahdollinen varojenjako olisi toteutettu pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Hallituksella oli oikeus päättää kaikista muista edellä mainittuun varojenjakoon liittyvistä ehdoista. Valtuutus oli voimassa 31.12.2020 saakka.

Yhtiö julkaisi 27.10.2020 osavuosikatsauksen 1.1.–30.9.2020.

Robit julkaisi 27.10.2020 yhtiön taloudellisen tiedottamisen ja yhtiökokouksen 2021 aikataulun.

Yhtiö tiedotti 13.11.2020 palauttaneensa tulosohjeistuksensa vuodelle 2020. Robit luopui 24.3.2020 tulosohjeistuksestaan tilikaudelle 2020 koronaviruksen synnyttämän epävarmuuden vaikeuttaessa toimialan ja talouden kehityksen normaalia ennakoimista. Yhtiön alkuperäisen ohjeistuksen mukaan Robit tavoitteli vuonna 2020 liikevaihdon kasvua ja edellistä tilikautta parempaa euromääräistä vertailukelpoista EBITDA-kannattavuutta. Robitin loppuvuoden näkymät olivat selkeytyneet ja tämä mahdollisti tulosohjauksen palauttamisen vuodelle 2020. Robit arvioi vuoden 2020 liikevaihdon kasvavan ja euromääräisen vertailukelpoisen EBITDA-kannattavuuden paranevan vuoteen 2019 verrattuna.

Robit Oyj:n hallitus päätti 18.12.2020 luovuttaa yhteensä 19 893 yhtiön osaketta hallituspalkkioina hallituskauden 2020 perusteella hallituksen jäsenille. Luovutus perustui yhtiökokouksen 22.4.2020 antamaan valtuutukseen. Toimitusjohtajalle päätetiin luovuttaa yhteensä 3 226 osaketta osana kiinteää vuosipalkkaa. Luovutus perustui toimitusjohtajasopimukseen. Luovutettavien osakkeiden kokonaisarvo oli 12 000,72 euroa. Talousjohtajalle päätetiin luovuttaa yhteensä 8 710 osaketta osaksi kiinteää vuosipalkkaa ja osaksi kertaluontoisena korvauksena. Luovutus perustui johtajasopimukseen. Luovutettavien osakkeiden kokonaisarvo oli 32 401,20 euroa. Edellä luovutettavien osakkeiden osakekohtainen luovutushinta oli 3,72 euroa, joka oli Robit Oyj:n osakkeen 17.12.2020 päätöskurssi. Luovutettavien osakkeiden kokonaismäärä oli näin ollen yhteensä 31 829 kappaletta ja kokonaisarvo oli 118 403,88 euroa. Osakepalkkiot maksettiin Robit Oyj:n hallussa olevilla yhtiön omilla osakkeilla, joten yhtiön osakkeiden kokonaismäärä ei muuttunut. Robit Oyj:n hallussa oli omia osakkeita 120 964 kappaletta suoritettavien luovutusten jälkeen vastaten 0,6 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä. Osakepalkkiot maksettiin 23.12.2020 mennessä.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiö tiedotti 14.1.2021 vastaanottaneensa 14.1.2021 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Fondita Rahastoyhtiö Oy:ltä. Yhtiön saamien tietojen mukaan Fondita Nordic Micro Cap -sijoitusrahaston omistusosuus Robit Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä oli laskenut alle viiden (5) prosentin 13.1.2021.

Yhtiö julkaisi 18.1.2021 Robit Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021:

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Kim Gran, Mammu Kaario, Mikko Kuitunen, Anne Leskelä, Kalle Reponen ja Harri Sjöholm. Ehdotettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot ovat nähtävillä Yhtiön internetsivulla.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ovat riippumattomia Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Harri Sjöholmia, joka on riippuvainen Yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajatahosta. Harri Sjöholm on enemmistöosakkeenomistaja Five Alliance Oy:ssä, joka omistaa 26,86 prosenttia Yhtiön osakkeista.

Hallituksen palkkiot

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 45 000 euroa, joka maksetaan 40 % osakkeina ja loput 60 % on ennakkoveroa, jonka Yhtiö pidättää ja maksaa verottajalle. Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 30 000 euroa, joka maksetaan 40 % osakkeina ja loput 60 % on ennakkoveroa, jonka Yhtiö pidättää ja maksaa verottajalle.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksetaan hallituksen kokouksista ja valiokuntakokouksista kokouspalkkiota 500 euroa per kokous, johon on osallistunut. Lisäksi korvataan matka-, yöpymis- ja muut kulut.

Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen koko toimikauden vuosipalkkio maksetaan joulukuussa 2021. Palkkion osakeosuuden maksaminen voi tapahtua antamalla uusia Yhtiön osakkeita tai hankkimalla osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antamien valtuutuksien nojalla. Maksettavasta varainsiirtoverosta vastaa palkkion saaja.

Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa ovat toimineet puheenjohtajana Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varman osakesijoitusjohtaja Timo Sallinen ja muina jäseninä Five Alliance Oy:n hallituksen puheenjohtaja Harri Sjöholm, OP Varainhoito Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Virtala ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon osakesijoitusjohtaja Jukka Vähäpesola.

Lempäälässä 18.2.2021

ROBIT OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa:

Tommi Lehtonen, toimitusjohtaja
+358 40 724 9143
tommi.lehtonen@robitgroup.com

Arto Halonen, talousjohtaja
+358 40 028 0717
arto.halonen@robitgroup.com

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, rakentaminen, geotekniikka sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kolmeen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer, Down the Hole ja Geotechnical. Yhtiöllä on 9 maassa myynti- ja palvelupisteet sekä aktiivinen myyntiverkosto yli 100 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa: www.robitgroup.com.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.robitgroup.com

Edellä esitetyt tiedot sisältävät tulevaisuudennäkymistä annettuja lausumia, jotka liittyvät tuleviin tapahtumiin tai yhtiön tulevaan taloudelliseen kehitykseen. Joissakin tapauksissa tällaiset lausumat voi tunnistaa ehdollisesta ilmaisutavasta (”saattaa”, ”odotetaan”, ”arvioidaan”, ”uskotaan”, ”ennustetaan” jne.) tai muista vastaavista ilmaisuista. Tällaiset lausumat perustuvat Robitin johdon tiedossa oleviin oletuksiin ja tekijöihin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Tulevaisuudennäkymistä annettuihin lausumiin liittyy aina riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja riippuvat olosuhteista, joiden ilmenemisestä tulevaisuudessa ei ole varmuutta. Tämän vuoksi tulevat tulokset voivat erota merkittävästikin tulevaisuudennäkymistä annetuissa lausumissa esitetyistä tai oletetuista tuloksista.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
EUR tuhatta Q4 2020 Q4 2019 2020 2019
Liikevaihto 23 691 22 157 91 631 86 482
Liiketoiminnan muut tuotot 994 32 2 524 1 703
Materiaalit ja palvelut -15 581 -14 681 -58 773 -55 088
Henkilöstökulut -4 131 -4 110 -15 747 -17 308
Poistot ja arvonalentumiset -1 426 -963 -5 984 -7 372
Liiketoiminnan muut kulut -2 922 -3 704 -14 520 -14 184
EBIT (Liikevoitto/-tappio) 626 -1 271 -868 -5 767
Rahoitustuotot ja -kulut
Korko- ja rahoitustuotot 142 229 286 807
Korko- ja rahoituskulut -533 -358 -2 936 -1 700
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -391 -128 -2 650 -893
Katsauskauden voitto/tappio ennen veroja 235 -1 399 -3 518 -6 660
Verot
Tulovero -372 -655 -380 -488
Laskennallisten verojen muutos 626 -499 1 004 -116
Tuloverot 280 -1 154 624 -604
Katsauskauden tulos 515 -2 554 -2 894 -7 265
Tilikauden tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille 515 -2 554 -2 894 -7 265
Määräysvallattomille omistajille 0 0 0 0
515 -2 554 -2 894 -7 265
Muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Muuntoerot 941 431 -1 088 273
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 941 431 -1 088 273
Tilikauden laaja tulos yhteensä 1 456 -2 123 -3 981 -6 992
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille 1 456 -2 123 -3 981 -6 992
Määräysvallattomille omistajille 0 0 0 0
Konsernin laaja tulos 1 456 -2 123 -3 981 -6 992
Osakekohtainen tulos
Laimentamaton osakekohtainen tulos 0,02 -0,12 -0,14 -0,35

KONSERNITASE
EUR tuhatta 31.12.2020 31.12.2019
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 5 134 5 420
Muut aineettomat hyödykkeet 3 809 5 412
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 24 641 26 779
Lainasaamiset 386 266
Muut saamiset 3 3
Laskennalliset verosaamiset 1 528 1 069
Pitkäaikaiset varat yhteensä 35 500 38 949
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 34 857 32 771
Myyntisaamiset ja muut saamiset 18 621 20 112
Lainasaamiset 125 154
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 81 127
Rahavarat 14 339 15 248
Lyhytaikaiset varat yhteensä 68 023 68 412
Varat yhteensä 103 523 107 361
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma 705 705
Ylikurssirahasto 202 202
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 82 570 82 269
Muuntoerot -2 798 -1 710
Kertyneet voittovarat -30 796 -23 480
Tilikauden voitto/tappio -2 894 -7 265
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 46 989 50 721
Velat
Pitkäaikaiset velat
Lainat 19 247 18 036
Vuokrasopimusvelat 5 166 4 070
Laskennalliset verovelat 798 1 264
Henkilöstövelvoitteet 628 512
Pitkäaikaiset velat yhteensä 25 838 23 881
Lyhytaikaiset velat
Lainat 9 941 13 409
Vuokrasopimusvelat 1 213 2 700
Ennakkosaamiset 130 266
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 283 289
Ostovelat ja muut velat 19 029 15 921
Muut varaukset 100 174
Lyhytaikaiset velat yhteensä 30 696 32 759
Velat yhteensä 56 534 56 640
Oma pääoma ja vieras pääoma yhteensä 103 523 107 361
KASSAVIRTALASKELMA
Tuhatta euroa Q4 2020 Q4 2019 2020 2019
Liiketoiminnan rahavirrat
Voitto ennen veroja 235 -1 399 -3 518 -6 660
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 1 426 491 5 984 5 538
Rahoitustuotot ja -kulut 421 -12 2 650 479
Osakeperusteiset maksut henkilöstölle 50 69 182 197
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitappiot (+) 136 -8 158 263
Muut ei rahavirtavaikutteiset erät 115 387 1 704 1 476
Rahavirrat ennen käyttöpääoman muutoksia 2 382 -472 7 160 1 293
Käyttöpääoman muutos
Myyntisaamisten ja muiden saamisten lisäys (-) 5 319 -296 1 -1 047
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -2 165 -16 -5 000 -695
Ostovelkojen ja muiden velkojen lisäys (+) -1 135 2 193 3 395 2 251
Liiketoiminnan rahavirrat ennen rahoituseriä ja veroja 4 401 1 410 5 555 1 802
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -314 -464 -1 083 -992
Saadut korot ja muut rahoituskulut 11 24 28 74
Maksetut verot 9 -233 -238 -444
Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta 4 107 737 4 263 439
Investointien rahavirrat
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta -876 -150 -1 204 -1 243
Aineettomien hyödykkeiden hankinta -71 -23 -77 -132
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot 17 149 103 2 133
Lainasaamisten takaisinmaksut -61 194 6 131
Investointien nettorahavirta -991 170 -1 173 889
Rahoituksen rahavirrat
Osakeanti 0 0 79 0
Omien osakkeiden hankinta 0 -328 0 -328
Pitkäaikaisten lainojen muutokset -1 875 -562 -1 751 -11 278
Luotollisten tilien muutos 128 41 -179 74
Leasingvelkojen maksut -437 -557 -1 774 -2 237
Rahoituksen nettorahavirta -2 184 -1 407 -3 626 -13 770
Rahavarojen nettolisäys (+) /-vähennys (-) 932 -499 -536 -12 442
Rahavarat tilikauden alussa 13 235 15 696 15 248 27 470
Valuuttakurssierot rahavaroista 174 51 -370 219
Rahavarat tilikauden lopussa 14 339 15 248 14 339 15 248

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
EUR Tuhatta Osakepääoma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertynyt muuntoero Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2019 705 202 82 266 -1 983 -23 426 57 764
Katsastuskauden tulos -7 265 -7 265
Muut laajan tuloksen erät
Muuntoerot 273 273
Laaja tulos 273 -7 265 -6 992
Omien osakkeiden hankinta -328 -328
Osakepohjaiset palkkiot työntekijöille 197 197
Omien osakkeiden käyttö hallituksen palkkioissa 3 72 75
Muut muutokset 5 5
Suoraan omaan pääomaan kirjatut liiketoimet omistajien kanssa 0 0 3 0 -54 -51
Oma pääoma 31.12.2019 705 202 82 269 -1 710 -30 744 50 721
EUR Tuhatta Osakepää-oma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertynyt muuntoero Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 31.12.2019 705 202 82 269 -1 710 -30 744 50 721
Muut muutokset* -223 -223
Oma pääoma 1.1.2020 705 202 82 269 -1 710 -30 968 50 498
Katsastuskauden tulos -2 894 -2 894
Muut laajan tuloksen erät
Muuntoerot -1 088 -1 088
Laaja tulos -1 088 -2 894 -3 981
Osakeanti 183 183
Osakepohjaiset palkkiot työntekijöille 44 172 216
Omien osakkeiden käyttö hallituksen palkkioissa 74 74
Suoraan omaan pääomaan kirjatut liiketoimet omistajien kanssa 0 0 301 0 172 473
Oma pääoma 31.12.2020 705 202 82 570 -2 798 -33 690 46 989

*Muut muutokset rivi sisältää korjauksia vuoden 2019 IFRS 16 laskelmiin sekä Robit SA varastosaldoihin

LIITETIEDOT

Sisältö

 1. Laatimisperiaatteet
 2. Tunnusluvut ja laskentakaavat
 3. Liikevaihdon jaottelu
 4. Rahoitusjärjestelyt
 5. Muutokset aineellisissa käyttöomaisuushyödykkeissä
 6. Arvonalentumistestaus
 7. Annetut takaukset
 8. Yrityshankinnat
 9. Johdannaiset

1. LAATIMISPERIAATTEET

Tämä tilinpäätöskatsaus on laadittu IAS 34 ’Osavuosikatsaukset’ -standardin mukaisesti käyttäen samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä. Tilinpäätöstiedote ja osavuosikatsaukset ovat tilintarkastamattomia. Yhtiön tilinpäätös 2020 on tilintarkastettu.

Kaikki tilinpäätöslyhennelmän ja liitetietojen luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summasta.

2.1 TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKUTAULUKKO Q4 2020 Q4 2019 2020 2019
Liikevaihto, 1000 euroa 23 691 22 157 91 631 86 482
EBIT, 1000 euroa 626 -1 271 -868 -5 767
EBIT, osuus liikevaihdosta % 2,6 % -5,7 % -0,9 % -6,7 %
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,02 -0,12 -0,14 -0,35
Oman pääoman tuotto (ROE) % -5,9 % -13,4 %
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE) % -6,0 % -8,7 %
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa 21 228 22 967
Omavaraisuusaste % 45,5 % 47,4 %
Nettovelkaantumisaste % 45,2 % 45,3 %
Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa 947 172 1 281 1 375
Bruttoinvestoinnit, osuus liikevaihdosta % 4,0 % 0,2 % 1,4 % 1,6 %
Osakkeiden lukumäärä (ulkona olevat osakkeet) 21 058 936 20 935 107
Omat osakkeet (konsernin hallussa) 120 964 148 793
Osuus äänistä / osakkeista % 0,57 % 0,71 %

VERTAILUKELPOINEN TUNNUSLUKUTAULUKKO Q4 2020 Q4 2019 2020 2019
Vertailukelpoinen EBITDA, 1000 euroa 2 052 -308 5 116 2 707
Vertailukelpoinen EBITDA, osuus liikevaihdosta % 8,7 % -1,4 % 5,6 % 3,1 %
Vertailukelpoinen EBITA, 1000 euroa 832 -1 902 -48 -3 720
Vertailukelpoinen EBITA, osuus liikevaihdosta % 3,5 % -8,6 % -0,1 % -4,3 %
Vertailukelpoinen EBIT, 1000 euroa 626 -2 112 -868 -4 560
Vertailukelpoinen EBIT, osuus liikevaihdosta % 2,6 % -9,5 % -0,9 % -5,3 %
Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE) % -5,6 % -12,5 %
Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) % -5,9 % -7,4 %

2.2 VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN TÄSMÄYTYS

Robit esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja lisätietona IFRS-standardien mukaisesti laadituissa konsernin tuloslaskelmissa, konsernin taseissa ja konsernin rahavirtalaskelmissa esitetyille tunnusluvuille. Robitin näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää lisätietoa Robitin toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista ja ovat usein analyytikkojen, sijoittajien ja muiden tahojen käyttämiä.

Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi tarkastella erillisenä IFRS:n mukaisista tunnusluvuista tai IFRS:n mukaisesti määriteltyjä tunnuslukuja korvaavina tunnuslukuina. Kaikki yhtiöt eivät laske vaihtoehtoisia tunnuslukuja yhdenmukaisella tavalla, ja siksi Robitin vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden esittämien samannimisten tunnuslukujen kanssa.

Vertailukelpoisiin eriin vaikuttavat seuraavat tapahtumat: yritysjärjestelyihin ja uudelleenorganisointiin liittyvät kulut.

Vertailukelpoinen EBITDA ja EBITA
EUR tuhatta Q4 2020 Q4 2019 2020 2019
EBIT (Liikevoitto) 626 -1 271 -868 -5 767
Poistot ja arvonalentumiset 1 426 963 5 984 7 372
EBITDA (Käyttökate) 2 052 -308 5 116 1 605
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Uudelleen organisointiin liittyvät kulut 0 6 0 1 102
Vertailukelpoinen EBITDA (Käyttökate) 2 052 -302 5 116 2 707
EBIT (Liikevoitto) 626 -1 271 -868 -5 767
Yritysjärjestelyihin liittyvät poistot 207 210 820 840
EBITA 832 -1 061 -48 -4 927
EBIT (Liikevoitto) 626 -1 271 -868 -5 767
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Uudelleen organisointiin liittyvät kulut 0 6 0 1 102
Käyttöoikeusomaisuuserän alaskirjaus 0 -847 0 104
Vertailukelpoinen EBIT (Liikevoitto) 626 -2 112 -868 -4 560
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Yritysjärjestelyihin liittyvät poistot 207 210 820 840
Vertailukelpoinen EBITA 832 -1 902 -48 -3 720

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:

EBITDA: Katsauskaudella Q4 ei kirjattu liiketoiminnan uudelleenjärjestelyyn liittyviä kustannuksia. Tilikaudella 2019 on kirjattu yhteensä 1 102 tuhatta euroa uudelleenjärjestelyyn liittyviä kuluja (651 tuhatta euroa liittyi henkilöstöön ja 445 tuhatta euroa käyttöomaisuuden realisointiin).

EBITA: Edellä esitettyjen erien lisäksi kaudelle Q4/2019 kohdistuu 847 tuhatta euroa käyttöoikeusomaisuuserän arvonalennuksen palautusta. Kirjaus perustuu yhtiön arvioon alennuksen perusteista, kun Halco Brighouse Ltd:n tilat on vuokrattu uudelle toimijalle helmikuun 2020 alussa tehdyllä sopimuksella. Tilikaudella 2019 koko arvonalennuspoiston vaikutus valuuttakurssimuutokset huomioiden on 104 tuhatta euroa.

Yhtiö on täsmentänyt arvonalennuskirjausten käsittelyä erän luonteen mukaisesti joko aineellisten tai aineettomien hyödykkeiden poistoihin ja arvonalentumisiin. Kauden Q4/2019 tuloksessa erän positiivinen tulosvaikutus 847 tuhatta euroa on esitetty käyttöoikeusomaisuuserän arvonalentumispoiston palautuksena, joka vaikuttaa EBITA:an.

2.3 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

EBITDA = EBIT + Poistot ja arvonalentumiset
EBITA = Liikevoitto + Asiakassuhteiden ja brändien poistot ja arvonalentumiset
Nettokäyttöpääoma = Varasto + Myyntisaamiset ja muut saatavat – Ostovelat ja muut velat
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa = Tilikauden voitto (tappio)
Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä (keskimäärin tilikauden aikana)
Oman pääoman tuotto (ROE), % = Tilikauden voitto (tappio) x 100
Oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana)
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % = Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja + Korkokulut ja muut rahoituskulut x100
Oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana) + Korolliset rahoitusvelat (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta, keskimäärin tilikauden aikana)
Korolliset nettovelat = Lyhytaikaiset ja pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta – Rahat ja pankkisaamiset – Lyhytaikaiset rahoitusarvopaperit
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma x 100
Taseen loppusumma – Saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset nettovelat x 100
Oma pääoma

3. LIIKEVAIHDON JAOTTELU

IFRS 15:n mukainen tuloutus on kunkin liiketoimintayksikön ja markkina-alueen sisällä samanlainen.

LIIKEVAIHTO
Liikevaihto liiketoimintayksiköittäin
Tuhatta euroa Q4 2020 Q4 2019 Muutos % 2020 2019 Muutos %
Top Hammer 11 284 9 475 19,1 % 46 348 40 322 14,9 %
Down the Hole 12 407 12 682 -2,2 % 45 283 46 160 -1,9 %
Yhteensä 23 691 22 157 6,9 % 91 631 86 482 6,0 %
Liikevaihto markkina-alueittain
Tuhatta euroa Q4 2020 Q4 2019 Muutos % 2020 2019 Muutos %
EMEA 9 289 8 668 7,2 % 40 028 36 190 10,6 %
Americas 4 000 4 191 -4,6 % 14 008 15 501 -9,6 %
Asia 2 789 2 092 33,3 % 11 397 10 482 8,7 %
Australasia 3 519 3 782 -6,9 % 13 654 15 405 -11,4 %
East 4 094 3 424 19,6 % 12 544 8 903 40,9 %
Yhteensä 23 691 22 157 6,9 % 91 631 86 482 6,0 %

4. RAHOITUSJÄRJESTELYT

Katsauskaudella Robit Oyj sopi päärahoittajapankkinsa kanssa 24,5 MEUR lainojensa uudelleenjärjestelyistä. Uuden rahoitussopimuksen mukainen nettovelkojen ja käyttökatteen suhde seuraavalla kovenanttiehtojen tarkasteluhetkellä 31.12.2020, joka saa olla korkeintaan 4,0. Tilikaudella 2021 palataan alkuperäiseen kovenanttiehtoon nettovelkojen ja käyttökatteen suhteesta, joka saa olla korkeintaan 2,5.
Robit Oyj:n rahoitussopimuksen kovenantti korolliset nettovelat/käyttökate ei ole täyttänyt rahoitussopimuksen ehtoja 31.12.2020. Yhtiö on saanut päärahoittajaltaan suostumuksen kovenantin rikkoutumiselle 18.12.2020.

Joulukuussa yhtiö sai päätöksen tuotekehityslainan osittaisesta perimättä jättämisestä. Tämä pienensi yhtiön lainoja 0,5 miljoonalla eurolla.

LAINOJEN KIRJANPITOARVOT
Tuhatta euroa 31.12.2020 31.12.2019
Pitkäaikaiset lainat
Lainat rahoituslaitoksilta 19 060 17 450
Muut lainat 41 585
Vuokravelat 5 312 4 070
Pitkäaikaiset lainat yhteensä 24 413 22 106
Lyhytaikaiset lainat
Lainat rahoituslainoksilta 5 850 9 414
Muut lainat 86 76
Luotolliset tilit 3 739 3 919
Vuokravelat 1 479 2 700
Lyhytaikaiset lainat yhteensä 11 154 16 109
Lainat yhteensä 35 567 38 215

5. MUUTOKSET AINEELLISISSA KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEISSÄ
Tuhatta euroa 31.12.2020 31.12.2019
Hankintameno kauden alussa 45 952 39 890
Muut muutokset* -1 376 0
Lisäykset 4 230 9 832
Vähennykset -496 -4 177
Erien väliset siirrot 0 0
Valuuttakurssierot -1 007 407
Hankintameno kauden lopussa 47 323 45 952
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden alussa -19 193 -14 066
Muut muutokset* 349 0
Poistot -4 385 -5 957
Vähennykset 235 949
Erien väliset siirrot 0 81
Valuuttakurssierot 311 -200
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden lopussa -22 682 -19 193
Kirjanpitoarvo kauden alussa 26 759 25 824
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 24 642 26 759
*Muut muutokset sisältää korjaukset vuoden 2019 IFRS 16 laskelmiin

6. ARVONALENTUMISTESTAUKSET

Liikearvon määrä tarkastellaan IFRS-säännösten mukaisesti vähintäänkin vuosittain. Liikearvon testauksen muuttujien arvoja tarkistetaan myös, mikäli liiketoiminnassa, kilpailutilanteessa, markkinoissa tai muissa liikearvotestauksen oletuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia.

Tilanteessa 31.12.2020 yhtiö on suorittanut vuosittaisen liikearvotestauksen Down the Hole ja Top Hammer -rahavirtaa tuottavien yksiköiden osalta. Testauksen yhteydessä yhtiö on arvioinut covid-19 pandemian aiheuttamia muutoksia yhtiön toimintaympäristössä ja niiden vaikutuksia yhtiön pitkän aikavälin kannattavuuteen ja rahavirtoihin. Arvonalentumistestauksen perusteella ei ole tarvetta liikearvon alaskirjauksille.

Top Hammer -rahavirtaa tuottavan yksikön kohdistuva liikearvo on testattu arvonalentumisen varalta 31.12.2020. Liikearvotestauksessa käytetyt arvot sekä niiden vaikutus on esitetty alla olevassa taulukossa. Alla esitettyjen oletusten perusteella Top Hammer -rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä olevan rahamäärän arvioidaan ylittävän testattujen nettovarojen kirjanpitoarvon 4.556 tuhannella eurolla, mikä vastaa 12 % testattujen varojen kirjanpitoarvosta.

Johto on määrittänyt arvot Top Hammer rahavirtaa tuottavan yksikön arvonalentumistestauksessa käytettäville keskeisille oletuksille seuraavasti:

Oletus Käytetty lähestymistapa arvoja määritettäessä
Liikevaihdon kasvu Liikevaihdon kumulatiivisen kasvuvauhdin kolmen vuoden ennustejakson aikana odotetaan olevan 10,0 % (2019: 16 %). Liikevaihdon odotetaan kasvavan, koska yhtiö on vahvistanut jakeluverkostoaan, kyennyt voittamaan monivuotisia kaivossopimuksia sekä vahvistanut tuotetarjoomaansa.
EBITDA Käyttökatteen (EBITDA) odotetaan olevan keskimäärin 11,5 % (2019: 11,6 %) kolmen vuoden ennustejaksolla. Pitkän aikavälin EBITDA:n odotetaan olevan 13,6 % (2019: 13,6 %) liikevaihdosta. Tämä perustuu tehtyihin toimenpiteisiin ja johdon odotuksiin tulevasta kehityksestä.
Pitkän aikavälin kasvuvauhti Kolmen vuoden ennustejakson jälkeisen pitkän aikavälin kasvuvauhdin odotetaan olevan 1,5 % vuodessa. Tämä vastaa odotettavissa olevaa pitkän aikavälin inflaatioastetta.
Ennen veroja määritetty diskonttokorko Arvonalentumistestauksessa käytetty ennen veroja määritetty diskonttokorko on 13,1 % (2019: 14,3 %). Se kuvastaa Top Hammer-liiketoimintaan ja sen toimintamaihin liittyviä erityisriskejä.

Top Hammer -rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä olisi yhtä suuri kuin sen kirjanpitoarvo, jos keskeisissä oletuksissa tapahtuisi seuraavat muutokset (muiden oletusten pysyessä muuttumattomina):

Liikearvon määrityksen oletusarvot Top Hammer 2020 Mistä Mihin
Käytetyt arvot
Keskimääräinen käyttökate (EBITDA) kolmen vuoden ennustejakson aikana 11,5 % 10,7 %
Käyttökate (EBITDA) kolmen vuoden ennustejakson jälkeen 13,6 % 12,5 %
Ennen veroja määritetty diskonttauskorko 13,1 % 14,5 %

Jos Top Hammer -rahavirtaa tuottavan yksikön pitkän aikavälin kasvuvauhti kolmen vuoden ennustejakson jälkeen olisi 0,5 prosenttia 1,5 prosentin sijaan, kerrytettävissä oleva rahavirta olisi 7 prosenttia korkeampi suhteessa kirjanpitoarvoon:

Pitkän aikavälin kasvuvauhti kolmen vuoden ennustejakson jälkeen Kasvu 1,5 % Kasvu 0,5 %
Kerrytettävissä oleva rahavirta suhteessa kirjanpitoarvoon  12,0 %  7,0 %

Down the Hole -rahavirtaa tuottavan yksikön kohdistuva liikearvo on testattu arvonalentumisen varalta 31.12.2020. Liikearvotestauksessa käytetyt arvot sekä niiden vaikutus on esitetty alla olevassa taulukossa. Alla esitettyjen oletusten perusteella Down the Hole -rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä olevan rahamäärän arvioidaan ylittävän testattujen nettovarojen kirjanpitoarvon 9.508 tuhannella eurolla, mikä vastaa 33 % testattujen varojen kirjanpitoarvosta.

Johto on määrittänyt arvot Down the Hole rahavirtaa tuottavan yksikön arvonalentumistestauksessa käytettäville keskeisille oletuksille seuraavasti:

Oletus Käytetty lähestymistapa arvoja määritettäessä
Liikevaihdon kasvu Liikevaihdon kumulatiivisen kasvuvauhdin kolmen vuoden ennustejakson aikana odotetaan olevan 8,2 % (2019: 5,2 %). Liikevaihdon odotetaan kasvavan, koska yhtiö on vahvistanut jakeluverkostoaan, kyennyt voittamaan monivuotisia kaivossopimuksia sekä vahvistanut tuotetarjoomaansa.
EBITDA Käyttökatteen (EBITDA) odotetaan olevan keskimäärin 11,2 % (2019: 11,5 %) kolmen vuoden ennustejaksolla. Pitkän aikavälin EBITDA:n odotetaan olevan 12,6 % (2019: 13,6 %) liikevaihdosta. Tämä perustuu tehtyihin toimenpiteisiin ja johdon odotuksiin tulevasta kehityksestä.
Pitkän aikavälin kasvuvauhti Kolmen vuoden ennustejakson jälkeisen pitkän aikavälin kasvuvauhdin odotetaan olevan 1,5 % vuodessa. Tämä vastaa odotettavissa olevaa pitkän aikavälin inflaatioastetta.
Ennen veroja määritetty diskonttokorko Arvonalentumistestauksessa käytetty ennen veroja määritetty diskonttokorko on 12,7 % (2019: 13,5 %). Se kuvastaa Down the Hole -liiketoimintaan ja sen toimintamaihin liittyviä erityisriskejä.

Down the Hole -rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä olisi yhtä suuri kuin sen kirjanpitoarvo, jos keskeisissä oletuksissa tapahtuisi seuraavat muutokset (muiden oletusten pysyessä muuttumattomina):

Liikearvon määrityksen oletusarvot Down the Hole 2020 Mistä Mihin
Käytetyt arvot
Keskimääräinen käyttökate (EBITDA) kolmen vuoden ennustejakson aikana 11,2 % 9,3 %
Käyttökate (EBITDA) kolmen vuoden ennustejakson jälkeen 12,6 % 10,2 %
Ennen veroja määritetty diskonttauskorko 12,7 % 16,3 %

Jos Down the Hole -rahavirtaa tuottavan yksikön pitkän aikavälin kasvuvauhti kolmen vuoden ennustejakson jälkeen olisi 0,5 prosenttia 1,5 prosentin sijaan, kerrytettävissä oleva rahavirta olisi 25,6 prosenttia korkeampi suhteessa kirjanpitoarvoon:

Pitkän aikavälin kasvuvauhti kolmen vuoden ennustejakson jälkeen Kasvu 1,5 % Kasvu 0,5 %
Kerrytettävissä oleva rahavirta suhteessa kirjanpitoarvoon  32,6 %  25,6 %

7. ANNETUT TAKAUKSET
Tuhatta euroa 31.12.2020 31.12.2019
Omista veloista annetut takaukset ja kiinnitykset 45 119 43 868
Muut takausvastuut 94 83
Yhteensä 45 213 43 951

8. YRITYSHANKKINAT

Katsauskaudella ei ole tehty yrityshankintoja.
9. JOHDANNAISET

Yhtiö suojaa merkittävimmät ajallisesti ja määrällisesti ennustettavissa olevat nettovaluuttapositiot. Raportointijaksolla suojauksella ei ollut vaikutusta tulokseen ja raportointijakson lopussa ei ollut avoimia johdannaisia.

Liite

Alkuperäinen artikkeli