Etusivu » Reka Industrial Oyj: Kannattavaa kasvua

Reka Industrial Oyj: Kannattavaa kasvua

Reka Industrial OyjReka Industrial Oyj: Kannattavaa kasvua

25.2.2021 09:00:01 EET | Reka Industrial Oyj | Tilinpäätöstiedote

Tammi–joulukuussa 2020

  • Konsernin liikevaihto oli 120,4 miljoonaa euroa (97,5 miljoonaa)
  • Käyttökate oli 9,4 miljoonaa euroa (4,8 miljoonaa)
  • Liiketulos oli 4,5 (0,4) miljoonaa euroa.
  • Tilikauden tulos oli 1,0 (-1,4) miljoonaa euroa

Lähiajan näkymät: Vuonna 2021 käyttökatteen (miljoonaa euroa) odotetaan pysyvän samalla tasolla tai parantuvan edellyttäen, että COVID-19 pandemian aiheuttamat vallitsevat olosuhteet eivät olennaisesti vaikuta yhtiön toimituskykyyn.

Toimitusjohtaja Jukka Poutanen:

Reka Kaapelin liikevaihto kasvoi selvästi viime vuodesta, vaikka COVID-19 pandemia rajoitti toisella vuosineljänneksellä kasvua.

COVID-19 pandemia ei ole merkittävästi vaikuttanut kaapelitoimialan markkinakysyntään.

Kaapelitoimialan käyttökate parani merkittävästi, vaikka COVID-19 pandemia on aiheuttanut ylimääräisiä kustannuksia ja toimitusviiveitä. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla alumiinin ja kuparin hintavaihtelut rasittivat liiketulosta. Toisella vuosipuoliskolla metallien hinnat lähtivät kasvuun ja tasaantuivat. Vuositasolla metallit tukivat käyttökatetta 0,6 miljoonalla eurolla.

Kaapelitoimialan voimakas kasvu ja varautuminen hankintaketjun häiriöihin sitoivat käyttöpääomaa ja vaikuttivat liiketoiminnan kassavirtaan. Konsernin liiketoiminnan kassavirta oli silti positiivinen.

Kesäkuussa toteutetun Reka Kumin hankinnan myötä yhtiölle muodostui uusi toimiala, kumiteollisuus, kaapeliteollisuuden rinnalle. Tämä on askel sijoitusyhtiöstä teolliseksi monialakonserniksi. Reka Kumin yhdistelyssä ei syntynyt liikearvoa. COVID -19 pandemia on vaikuttanut kumitoimialan volyymeihin, mutta asiakaskysyntä on elpymässä.

Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi yhtiön nimen vaihtamisen Neo Industrialista Reka Industrialiksi marraskuussa 2020.

Green Bond rahoitettavia hankkeita on viety eteenpäin ja uusia on työstettävänä. Panostuksia on laitettu etenkin tuulivoimaan ja energiakulutuksen vähentämiseen liittyviin kohteisiin. Ensimmäinen Green Bond joukkovelkakirjalainan sijoittajakirje julkaistiin maaliskuussa 2020. Seuraava sijoittajakirje julkaistaan maaliskuussa 2021.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

2020

2019

Liikevaihto, miljoonaa euroa

120,4

97,5

Käyttökate, miljoonaa euroa

9,4

4,8

Liiketulos, % liikevaihdosta

3,8

0,4

Tilikauden tulos

1,0

-1,4

Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI)

10,8

2,4

IAS 19 oikaistu oman pääoman tuotto, %

16,1

-14,3

IAS 19 oikaistu velkaantuneisuusaste, %

219,1

188,2

IAS 19 oikaistu omavaraisuusaste, %

19,3

16,8

Tulos/osake, euroa

0,16

-0,24

Konserni liittyi eläkekassaan vuonna 2015. Reka Industrial esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja siten, että IAS 19 etuuspohjaisten eläkevastuiden kirjausten vaikutukset eliminoidaan tunnuslukujen tase-eristä toiminnan kehittymisen seuraamiseksi paremmin. Tuloslaskelman liiketulokseen sisältyviä eriä on muutettu vuoden 2020 raportoinnissa ja vertailutieto on muutettu vastaavalla tavalla. IAS 19 etuuspohjaisen eläkejärjestelyn kirjaukset tuloslaskelmassa esitetään liiketuloksen alapuolella omana eränään ennen osuutta osakkuusyhtiöiden tuloksesta. Näin Reka Industrialin liiketoiminnan kehittymistä voi seurata paremmin.

31.12.2020 Reka Industrial – konsernin yhtiöt aloittivat järjestelyn IAS 19 mukaisen etuuspohjaisen eläkejärjestelyn poistamiseksi solmimalla Reka Oy:n kanssa sopimuksen, jossa Reka Industrial – konsernin yhtiöt maksavat kiinnitettyä (24 %) tyel-maksua eivätkä ole vastuussa Reka eläkekassan toiminnan, vastuiden tai taloudellisen tilanteen aiheuttamista muista velvoitteista. Reka Industrial – konsernin johdon mukaan kyseessä on maksuperusteinen järjestely, jolloin muutos tehdään 2021 IFRS raportoinnissa.

Yhtiö seuraa itse käyttökate -tunnuslukua ja siten se on lisätty vuonna 2020 raportoitaviin vaihtoehtoisiin tunnuslukuihin ja vertailutiedot on lisätty vastaavasti.

Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton.

Liikevaihto ja taloudellinen tulos

Reka Industrial -konsernin (Reka Industrial) liikevaihto 2020 oli 120,4 miljoonaa euroa (97,5). Tilikauden tulos oli 1,0 miljoonaa euroa (-1,4).

Tase ja rahoitus

Tilikauden lopussa konsernin korolliset velat olivat 33,5 (25,0) miljoonaa euroa, josta muita kuin leasing -velkoja oli 25,6 (15,6) miljoonaa euroa. Osaan korollisista veloista liittyy taloudellisia kovenantteja, jotka kaikki täyttyivät tilinpäätöshetkellä. Taloudellisista kovenanteista on kerrottu lisää konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa. Taseen loppusumma oli tilikauden päättyessä 73,2 miljoonaa euroa (58,9).

Yhtiö osti kesäkuussa Reka Kumin koko osakekannan. Kauppasumma 7,5 miljoonaa euroa maksettiin käteisellä. Kauppa rahoitettiin 7,5 miljoonan euron pankkilainalla. Reka Kumi yhdistettiin konserniin 30.6.2020.

Konserni järjesteli Keuruulla sijaitsevan, konsernin ulkopuolisessa omistuksessa olleen, kiinteistön omistusta. Reka Industrial Oyj osti kyseisen kiinteistön 1,0 miljoonan euron kauppahinnalla käyttäen aikaisemmassa vuokrasopimuksessa ollutta osto-optiota ja myi sen edelleen Reka Eläkekassalle kiinteistölle määritettyyn käypään arvoon, 2,3 miljoonaa euroa. Reka Eläkekassan kanssa tehtiin 10 vuoden vuokrasopimus. Kiinteistön käyvän arvon määrittelivät ulkopuoliset arvioitsijat. Järjestelyssä syntyneellä rahoituksella Reka Industrial Oyj maksoi pois lyhytaikaisen lainansa 1,2 miljoonaa. Järjestelyllä ei ollut merkittävää tulosvaikutusta.

Tytäryhtiö Reka Kaapeli Oy teki 2,3 miljoonan euron takuupääomasijoituksen Reka Eläkekassaan. Järjestelystä on kerrottu tarkemmin konsernitilinpäätöksen lähipiiritapahtumat-liitetiedossa.

Keskeiset tapahtumat tilikaudella

Tytäryhtiö Reka Kaapeli Oy sai tammikuussa 2020 Skandinaviasta merkittävän maakaapelisopimuksen, jonka kokonaisarvo on noin 9 miljoonaa euroa. Toimitukset ajoittuvat vuosille 2020 – 2022.

Yhtiö osti kesäkuussa 2020 Reka Kumin koko osakekannan yhtiön suurimmalta osakkeenomistajalta, Reka Oy:ltä 7,5 miljoonan euron käteisvastikkeella. Hallituksen riippumattoman komitean yrityskaupan arvioimisen tueksi hankkiman ulkopuolisen asiantuntijan fairness opinion -lausunnon mukaan osakkeista maksettava vastike on ostajan kannalta taloudellisessa mielessä kohtuullinen (fair from financial point of view).

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi yrityskaupan 24.6.2020 ja kauppa toteutui yhtiökokouksen jälkeen 25.6.2020. Reka Kumi yhdistettiin konserniin 30.6.2020, sillä kaupan toteutuspäivän ja kesäkuun lopun luvuissa ei ollut olennaista eroa. Kauppahinnan kohdistuksessa edullisesta sopimuksesta tuloutui tilikaudelle 0,4 miljoonaa euroa. Hankintaan liittyviä kuluja on liiketuloksessa huomioitu 0,2 miljoonaa euroa.

Yrityskaupan myötä yhtiölle muodostui uusi toimiala, kumiteollisuus, kaapeliteollisuuden rinnalle. Tämä on askel sijoitusyhtiöstä teolliseksi monialakonserniksi.

Uuden konsernin odotetaan hyötyvän suuremmasta koosta, toimialojen eri sesongeista ja parhaiden käytäntöjen jakamisesta. Toimialojen eri sesongit pienentävät kausivaihteluiden vaikutusta yhtiön tulokseen.

Marraskuussa pidetty ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen yhtiön nimen muutoksesta. Yhtiön nimeksi päätettiin Reka Industrial Oyj ja vanha toiminimi Neo Industrial jäi aputoiminimeksi.

COVID-19

Kaapelitoimialalla COVID-19 pandemia ei ole näkynyt asiakkaiden kysyntämäärissä. COVID-19 pandemia rajoitti kuitenkin kasvua toisella vuosineljänneksellä. Ylimääräisiä kustannuksia ja toimitusviiveitä on pandemiasta kertynyt henkilöstön oltua herkemmin sairaslomalla mahdollisen tartuntariskin eliminoimiseksi. COVID-19 pandemian lisäkustannusten vaikutuksen liiketulokseen kaapelitoimialalla arvioidaan olevan tilikaudella 0,6 – 0,9 miljoonaa euroa. Lisäkustannukset ovat syntyneet kasvaneista sairaspoissaoloista, niiden paikkaamiseen käytetyistä ylitöistä ja lisähenkilöistä sekä kasvaneista rahtikuluista, joita on aiheutunut siitä, että sairaspoissaoloista johtuvia myöhästymisiä on pyritty minimoimaan pien- ja pikatoimituksilla.

Kumitoimialalla COVID-19 on näkynyt asiakkaiden kysyntämäärissä. Osalla asiakkaista volyymit ovat tavanomaisia alhaisempia johtuen joko asiakkaan omasta kysynnästä, muiden toimittajien toimitusongelmista, tehtaiden väliaikaisesta sulkemisesta tai näiden yhdistelmistä.

COVID-19 ei ole merkittävästi vaikuttanut kummankaan toimialan materiaalihankintaan. COVID-19 ei myöskään ole toistaiseksi vaikuttanut asiakkaiden maksukäyttäytymiseen.

Hankitut liiketoiminnot

Reka Industrial Oyj osti kesäkuussa 2020 Reka Kumin koko osakekannan Reka Industrialin suurimmalta osakkeenomistajalta, Reka Oy:ltä 7,5 miljoonan euron käteisvastikkeella. Varsinainen yhtiökokous hyväksyi yrityskaupan 24.6.2020 ja kauppa toteutui yhtiökokouksen jälkeen 25.6.2020. Reka Kumi yhdistettiin konserniin 30.6.2020, sillä kaupan toteutuspäivän ja kesäkuun lopun luvuissa ei ollut olennaista eroa. Kauppahinnan kohdistuksessa edullisesta sopimuksesta tuloutui 0,4 miljoonaa euroa. Hankintaan liittyviä kuluja on liiketuloksessa huomioitu 0,2 miljoonaa euroa.

Reka Kumi on Euroopan johtavia pienten ja keskisuurten kumikomponenttien valmistajia raskaalle ajoneuvoteollisuudelle ja koneenrakennusteollisuudelle. Reka Kumilla on omat tuotantoyksiköt Suomessa (Aura) ja Puolassa (tytäryhtiö Dopiewossa). Lisäksi kumituotteita valmistetaan Reka Kumin hallinnoiman alihankintaverkoston kautta Aasiassa.

Yrityskaupan myötä yhtiölle muodostui uusi toimiala, kumiteollisuus, kaapeliteollisuuden rinnalle.

Segmentit

Reka Industrialin teollisina toimialoina ovat kaapeliteollisuus ja kumiteollisuus.

Kaapelitoimiala

H2/2020

H2/2019

Muutos

2020

2019

Muutos

Liikevaihto, milj. euroa

55,5

48,0

15,6 %

111,2

97,4

14,2 %

Käyttökate, milj. euroa

6,3

2,0

215,0 %

10,0

5,1

94,9 %

Kaapelitoimialan liikevaihto oli 111,2 miljoonaa euroa (97,4). Käyttökate oli 10,0 miljoonaa euroa (5,1).

Reka Kaapeli Oy:n kotimaan myyntivolyymit kasvoivat edellisvuodesta. Myös viennin myyntivolyymit kasvoivat.

Toimialan avainraaka-aineita ovat kupari ja alumiini sekä muovit. Katsauskaudella kuparin ja alumiinin hintavaihtelut ovat olleet merkittäviä.

Vuoden alussa kuparin tonnimääräinen hinta oli 5 481 euroa ja alumiinin tonnimääräinen hinta 1 603 euroa. Joulukuun 2020 lopussa kuparin tonnimääräinen hinta oli 6 308 euroa ja alumiinin tonnimääräinen hinta 1 612 euroa.

Kuparin päiväkohtainen hinta on katsauskauden aikana ollut korkeimmillaan joulukuussa, jolloin se oli 6 499 euroa tonnilta, ja alimmillaan maaliskuussa, jolloin se kävi 4 283 eurossa tonnilta. Alumiinin hinta on ollut korkeimmillaan joulukuussa, jolloin se oli 1 709 euroa tonnilta, ja alimmillaan huhtikuussa, jolloin se kävi 1 308 eurossa tonnilta.

Metallien ostoissa käytetään osittaista hintasuojausta hyödykejohdannaisten avulla.

Tehdyt investoinnit, 4,9 miljoonaa euroa (8,2 miljoonaa euroa vuonna 2019), kohdistuivat uusien tuotteiden kehittämiseen sekä tuottavuuden, materiaali- ja energiatehokkuuden tehostamiseen.

Toimialan osakkuusyhtiön Nestor Cables konsernin liikevaihto 2020 oli 32,0 miljoonaa euroa (31,5). Liiketulos oli positiivinen ja edellisvuotta parempi. Nestor Cablesin oma pääoma kääntyi positiiviseksi ja siten tulososuus 0,4 miljoonaa euroa on huomioitu konsernin tuloksessa sekä osakkuusyhtiöosuuden tasearvossa.

Kumitoimiala

Reka Kumi yhdistettiin konserniin 30.6.2020. Kumitoimialan liikevaihto konsernissa oli 9,2 miljoonaa euroa ja käyttökate oli 0,2 miljoonaa euroa. Käyttökatetta rasittaa Reka Kumin hankintaan liittyviä eriä 0,1 miljoonaa euroa.

COVID -19 pandemia on vaikuttanut kumitoimialan volyymeihin. Asiakkaiden tuotantolaitokset ovat nyt pääosin avautuneet.

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Tammikuussa 2021 Reka Kaapeli Oy teki sopimuksen 5,0 miljoonan euron lainalimiitistä. Limiitti on määräaikainen. Lainalimiittiin liittyy kovenanttiehtoja.

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Reka Industrialin rahoitusriskejä ovat valuutta-, korko-, hyödyke-, maksuvalmius-, luotto- ja sijoitustoiminnan markkinariskit. Rahoitusriskejä ja niiden suojaustoimenpiteitä on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa. Yhtiön tulevaisuuden riskitekijät liittyvät sen toimialayhtiöiden liiketoiminnan kehitykseen.

Reka Industrialin kaapelitoimialan liiketoiminnan merkittävimmät riskit liittyvät markkinatilanteen kehittymiseen, raaka-aineiden ja valuuttojen hintavaihteluihin sekä käyttöpääoman hallintaan eri tilanteissa. Suurten kausivaihtelujen aikana tavarantoimittajien maksuehdot vaikuttavat olennaisesti niiden kykyyn rakentaa riittävät varmuusvarastot kilpailukykyisen toimitusajan varmistamiseksi. Kausivaihteluiden vaikutusta tehtaiden kuormitustilanteeseen pyritään myös tasaamaan toimintamallien kehittämisellä. COVID-19 pandemia on kaapelitoimialalla näkynyt lisäkustannuksina ja toimitusviiveinä. Pandemian vaikutusta tulevaisuuteen on vaikea arvioida. Lisäkustannusten odotetaan jatkuvan vuonna 2021.

Reka Industrialin kaapelitoimialan liiketoiminnan avainraaka-aineita ovat metallit (kupari ja alumiini) ja muovit. Reka Industrial käyttää metallien ostoissa osittaista hintasuojausta hyödykejohdannaisten avulla. Metallien osalta on tärkeää sekä metallien dollarimääräisen hinnan että USD/EUR valuuttakurssisuhteen kehitys. Valuuttasuojauksia tehdään lisäksi tärkeimpien myyntivaluuttojen osalta. Sähkön hinnan suojauksissa käytetään hintakiinnityksiä.

Euroalueen taloustilanne ja epävarmuus poliittisessa kentässä saattaa vaikuttaa kumitoimialan asiakkaiden hankintamääriin ja uusien projektien käynnistämisiin. COVID-19 on vaikuttanut asiakkaiden hankintamääriin ja pandemian vaikutusta tulevaisuuteen on vaikea arvioida. COVID-19 pandemian odotetaan vaikuttavan asiakkaiden hankintamääriin myös vuonna 2021. COVID-19 pandemian vuoksi kumitoimiala sai Business Finlandilta 100 tuhannen euron avustuksen tuotteidensa, markkinoinnin ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Kehittämistoimet ovat käynnissä.

USA:n kauppapakotteiden ja tuotetullien nosto sekä Brexit saattavat vaikuttaa kumitoimialan asiakkaiden tuotevolyymeihin negatiivisesti. Myös aasialaisten toimijoiden lisääntynyt kilpailu Euroalueella voi vaikuttaa asiakkaiden ostopäätöksiin.

Konserni on toteuttanut ja toteuttaa konsernirakenteen yksinkertaistamista sulautumisilla. Verottaja on kyseenalaistanut vuonna 2015 toteutetun tytäryhtiösulautumisen veroneutraaliuden. Reka Industrial Oyj on valittanut veropäätöksestä. Reka Industrial Oyj:n näkemys on, että sulautuminen on yleisseuraanto ja siten veroneutraali. Yhtiön ja verottajan näkemysero on 1,2 miljoonaa euroa.

Lähiajan näkymät

Vuonna 2021 käyttökatteen (miljoonaa euroa) odotetaan pysyvän samalla tasolla tai parantuvan edellyttäen, että COVID-19 pandemian aiheuttamat vallitsevat olosuhteet eivät olennaisesti vaikuta yhtiön toimituskykyyn.

Osinkopolitiikka
Reka Industrial Oyj:n tavoitteena on käyttää nettotuloksesta vähintään 30 % osingonmaksuun.

Varsinainen yhtiökokous 2021

Varsinainen yhtiökokous 2021

Reka Industrial Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 8.4.2021 klo 14.00 Hyvinkäällä. Erillinen yhtiökokouskutsu julkaistaan maaliskuussa.

Julkistamismenettely

Reka Industrial Oyj noudattaa Finanssivalvonnan 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä ja julkistaa tilinpäätöstiedotteen tämän pörssitiedotteen liitetiedostona. Tiedote on nähtävissä kokonaisuudessaan Reka Industrial Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.rekaindustrial.fi

Hyvinkäällä 25.2.2021
Reka Industrial Oyj
Hallitus

Yhteyshenkilöt

Jukka Poutanen

Toimitusjohtaja

Puh:

+358 40 833 9007

jukka.poutanen@reka.fi

Tietoja julkaisijasta Reka Industrial Oyj

Reka Industrial investoi moderniin yhteiskuntaan ja uudistaa yhteiskunnan tukijalkana toimivaa teollisuutta. Teollisena perheyhtiönä Reka Industrial sitoutuu pitkäjänteisesti kehittämään omistamiensa yhtiöiden suorituskykyä ja kestävää kehitystä. Konserniyhtiöiden kautta Reka Industrial on mukana niin energia- kuin kulkuneuvoteollisuudenkin murroksessa. Reka Industrialin B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Pörssitiedote muilla kielillä

Liitteet

Tilaa pörssitiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla pörssitiedotteemme sähköpostiisi.

Tilaa

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

UutishuoneAlkuperäinen tiedote