Etusivu » Keskisuomalainen Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2020

Keskisuomalainen Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2020

Keskisuomalainen Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2020

Keskisuomalainen Oyj Tilinpäätöstiedote 24.2.2021 klo 16.40

Keskisuomalainen Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2020

Tilikausi 2020
– Liikevaihto 206,8 Me (231,1 Me edellisenä vuonna), -10,5 % edelliseen vuoteen
– Liikevoitto 4,9 Me (14,1 Me), -65,3 % edellisen vuoteen
– Liikevoitto 2,4 % liikevaihdosta (6,1 %)
– Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto 9,1 Me (15,9 Me), -42,7 % edelliseen vuoteen
– Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto 4,4 % liikevaihdosta (6,9 %)
– Operatiivinen vertailukelpoinen käyttökate 23,2 Me (29,9 Me), -22,3 % edelliseen vuoteen
– Tulos 20,1 Me (13,3 Me), 51,5 % kasvua edelliseen vuoteen
– Tulos/osake 2,03 euroa (1,23 euroa)
– Hallitus esittää osingoksi 1,00 euroa/osake

Heinä-joulukuu 2020
– Liikevaihto 105,7 Me (118,6 Me), – 10,8 % edelliseen vuoteen
– Liikevoitto 4,7 Me (7,0 Me), -33,0 % edelliseen vuoteen
– Liikevoitto 4,5 % (5,9 %) liikevaihdosta
– Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto 8,7 Me (7,9 Me), 11,0 % kasvua edelliseen vuoteen
– Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto 8,2 % liikevaihdosta (6,6 %)
– Operatiivinen vertailukelpoinen käyttökate 15,9 Me (15,2 Me), 4,5 % kasvua edelliseen vuoteen
– Tulos 18,8 Me (7,2 Me)
– Tulos/osake 1,88 euroa (0,68 euroa)

Toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi:

”Toinen puolivuotiskausi tuloksellisesti vahva

Keskisuomalainen-konsernin vuosi 2020 oli poikkeuksellinen ja kaksijakoinen. Konsernimme, kuten koko yhteiskunnan, tekemiseen on alkuvuodesta 2020 lähtien vaikuttanut maapallon yli vyörynyt koronapandemia ja sen aiheuttama globaali kriisi.

Koronapandemian vallitessa tärkein tavoitteemme on ollut sekä henkilöstömme että ulkoisten sidosryhmiemme terveyden turvaaminen. Koronavirukselta suojautumisessa olemme toimineet viranomaisohjeistusten mukaisesti. Yhteistyössä sekä henkilöstömme että ulkoisten sidosryhmiemme kanssa olemme luoneet poikkeusolosuhteisiin tehokkaita ja toimivia toimintamalleja liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Konsernissamme on siirrytty etätyöskentelyyn sen mahdollistavissa työtehtävissä sekä rakennettu työympäristö turvalliseksi henkilöstölle, joiden työtehtävät edellyttävät fyysistä läsnäoloa. Kiitän sekä henkilöstöämme että ulkoisia sidosryhmiämme vastuullisuudesta koronapandemian vallitessa. Yhdessä olemme turvanneet liiketoiminnan kannattavuuden ja jatkuvuuden poikkeusolosuhteissa.

Koronapandemian vaikutuksesta Keskisuomalainen-konsernin tilikauden 2020 ensimmäisen puolivuotiskauden vertailukelpoinen liikevoitto muodostui ennakoitua heikommaksi, ollen 0,4 Me. Vuoden 2020 kevätkuukausina pandemian iskiessä voimakkaimmin Suomen talouteen laski myös Keskisuomalainen-konsernin mediamyynti poikkeuksellisen voimakkaasti. Erityisen kaltoin mediamyynnin lasku kohteli kaupunkilehtiämme, joiden ansainta on mediamyynnin varassa. Joidenkin kaupunkilehtiemme ilmestymispäiviä jouduttiin sopeuttamistoimena vähentämään, minkä seurauksena myös Keskisuomalainen-konserniin kuuluvan jakelupalveluja tuottavan Suomen Suoramainonnan tuloksentekokyky heikentyi merkittävästi.

Tilattavien sanoma- ja paikallislehtiemme tuloksentekoon mediamyynnin laskun vaikutus ei ollut yhtä voimakas kuin kaupunkilehdillämme. Hyvällä tasolla säilynyt kuluttajamyynti turvasi tuloksentekoa. Kuluneena vuonna laadukkaiden journalististen sisältöjen haluttavuus kasvoi. Erityisen voimakasta kiinnostus oli koronaan liittyvien sisältöjen osalta. Keskisuomalainen-konsernin lehtien lukijamäärät olivat vahvalla tasolla niin paperisten kuin digitaalistenkin lehtien osalta. Loppuvuotta 2020 kohden oli myös havaittavissa mediamyynnin elpymistä alkuvuoden jyrkän pudotuksen jälkeen.

Onnistuneiden sopeuttamistoimien ansiosta tilikauden 2020 toisen puolivuotiskauden operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto parani selvästi tilikauden 2020 ensimmäisestä puolivuotiskaudesta. Tilikauden 2020 toisen puolivuotiskauden operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto oli 8,7 Me, missä kasvua oli 11,0 % tilikauden 2019 toiseen puolivuotiskauteen verrattuna.

Koronapandemian vaikutuksesta tilikauden 2020 Keskisuomalainen-konsernin liikevaihto laski ja operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto heikkeni tilikaudesta 2019. Tilikaudella 2020 Keskisuomalainen-konsernin liikevaihto oli 206,8 Me, missä laskua oli 10,5 % tilikauteen 2019 verrattuna. Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto oli 9,1 Me, missä heikennystä oli 42,7 % tilikauteen 2019 verrattuna.

Tilikaudella 2020 Keskisuomalainen-konsernin vertailukelpoinen käyttökateprosentti heikkeni tilikaudesta 2019, mutta säilyi vahvalla tasolla, ollen 11,2 %. Tilikaudella 2020 Keskisuomalainen-konsernin operatiivinen vertailukelpoinen käyttökate oli 23,2 Me, missä heikennystä oli 22,3 % tilikauteen 2019 verrattuna. Vahvan toisen puolivuotiskauden ansiosta koko tilikauden 2020 operatiivista tulosta voidaan luonnehtia kohtuulliseksi erittäin poikkeuksellisissa ja vaativissa olosuhteissa.

Tilikauden 2020 taloudellisten tunnuslukujen tarkastelussa on huomioitava myös Keskisuomalainen-konserniin integroidun Kaakon Viestinnän vaikutus. Kaakon Viestintä siirtyi Keskisuomalaisen omistukseen huhtikuussa 2019.

Keskisuomalainen Oyj:n osakkuusyhtiö Arena Partners Oy myi loppuvuonna 2020 omistamansa 35 % omistusosuuden Alma Mediapartners Oy:stä Alma Media Oyj:lle 53,0 Me kauppahinnalla. Kaupan vaikutuksesta Keskisuomalainen Oyj:n tilikauden 2020 tulos parani noin 15,1 Me.

Ilman oikaisuja Keskisuomalainen Oyj:n tilikauden 2020 tulos on 20,1 Me (tilikaudella 2019 13,3 Me) ja oikaistuna alaskirjauksista 24,3 Me. Tulos per osake tilikaudelta 2020 on 2,03 euroa (1,23 euroa) ja oikaistuna 2,44 euroa osakkeelta. Vahva tilikauden tulos sekä hyvällä tasolla oleva omavaraisuusaste (46,9 %) mahdollistavat yhtiön osinkopolitiikan mukaisen osingonmaksun kuluneelta tilikaudelta. Osinkoesitys on 1,00 euroa osakkeelta ja osinko esitetään maksettavaksi kahdessa osassa.

Koronapandemiasta huolimatta Keskisuomalainen-konserni eteni vuonna 2020 kasvustrategiansa mukaisesti. Käynnistimme radioliiketoiminnan Jyväskylässä sekä Kuopiossa. Kasvatimme lehtivalikoimaamme ostamalla Keski-Häme-lehden sekä Karprintin Etelä-Suomessa olevat kaupunki- ja paikallislehdet. Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö Neonmedia Oy solmi merkittävän sopimuksen Helsingin seudun liikenteen (HSL) kanssa pääkaupunkiseudun runkoliikenteen bussien sisälle rakennettavien diginäyttöjen toimittamisesta ja hallinnoimisesta.

Yhtiön tase ja liiketoiminnan kannattavuus mahdollistavat myös tulevaisuudessa strategian mukaisen kasvuhakuisen liiketoiminnan. Koronapandemia vaikuttaa merkittävästi myös alkaneen vuoden osalta yhtiön liiketoimintaan, minkä vuoksi ennustettavuus on huono ja epävarmuustekijöitä on merkittävästi.”

Toisen puolivuotiskauden tulos

Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto toisella puolivuotiskaudella oli 105,7 Me, mikä on 12,9 Me vähemmän kuin edellisenä vuonna. Toisen puolivuotiskauden liikevoitto oli 4,7 Me, mikä on 2,3 Me edellistä vuotta vähemmän. Katsauskauden tulosta heikentää liikearvon arvonalentuminen 3,1 Me. Ilman liikearvon arvonalentumiskirjausta toisen puolivuotiskauden liikevoitto olisi ollut 7,8 Me (7,0 Me).

Katsauskauden toisen puolivuotiskauden tulokseksi muodostui 18,8 Me (7,2 Me).

Konsernin taloudellinen kehitys tilikaudella

Konsernin liikevaihto laski pääasiassa koronapandemian vaikutusten johdosta – 10,5 % ja oli 206,8 Me (231,1 Me).

Mediamyynti laski 20,9 % ja oli 71,9 Me (90,9 Me). Konsernin tilattavien lehtien tilaustuotot kasvoivat 8,0% ja olivat 84,2 Me (78,0 Me). Ulkoinen painonmyynti laski 15,5 % ja oli 14,0 Me (16,6 Me).
Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,8 Me (0,5 Me).

Vuonna 2020 liikevoittoa kertyi 4,9 Me eli 2,4 % liikevaihdosta. Edellisenä vuonna liikevoitto oli 14,1 Me ja liikevoittoprosentti oli 6,1 %. Ilman 3,1 Me liikearvojen arvonalentumista tilikauden liikevoitto olisi ollut 8,0 Me, jolloin liikevoittoprosentti olisi ollut 3,9 %.

Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto oli 9,1 Me (15,9 Me) ja operatiivinen vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 4,4 % (6,9 %). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli yhteensä 4,2 Me (1,8 Me). Merkittävin vertailukelpoisuuteen vaikuttava erä oli liikearvojen arvonalentumiskirjaus 3,1 Me sekä osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 1,3 Me. Merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät vertailuvuonna olivat liiketoimintojen hankintaan liittyneet kulut 0,7 Me, konsernissa toteutettujen rakennejärjestelyjen kulut 0,4 Me sekä osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,7 Me.

Käyttökatetta syntyi vuoden 2020 aikana 22,1 Me (28,1 Me). Operatiivinen vertailukelpoinen käyttökate oli 23,2 Me (29,9 Me).

Nettorahoitustuotot olivat 0,8 Me (1,6 Me). Rahoitustuottoja kertyi 1,8 Me (2,7 Me). Rahoituskulut olivat 1,0 Me (1,1 Me).

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli 16,3 Me (0,7 Me). Tulosta parantaa osakkuusyhtiö Arena Partners Oy:stä kirjattu osakkuusyhtiötulos 15,9 Me (0,6 Me). Arena Partnersin osakkuusyhtiötulos tulee pääasiassa Arena Partnersin kirjaamasta myyntivoitosta liittyen Alma Mediapartners Oy:n osakkeiden myyntiin Alma Media Oyj:lle. Keskisuomalaisen osakkuusyhtiöosuus myyntivoitosta oli 15,1 Me. Ilman Alma Mediapartners Oy:n osakkeiden myyntivoittoa Arena Partnersin osakkuusyhtiötulos olisi ollut 0,8 Me (0,6 Me).

Konsernin tilikauden voitoksi muodostui 20,1 Me (13,3 Me).

Emoyhtiö Keskisuomalainen Oyj:n vuoden 2020 luvut sisältävät pääosan konsernin holding-toiminnoista sekä konsernin keskitetyistä hallintopalveluista. Yhtiön liikevaihto oli 19,7 Me (16,7 Me). Liikevaihtoon on kirjattu vuokratuottoa 2,9 Me (3,0 Me).

2020 2019 2018
Liikevaihto Me 206,8 231,1 166,1
Liikevoitto Me 4,9 14,1 7,3
Liikevoitto % 2,4 6,1 4,4
Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto Me 9,1 15,9 12,7
Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto % 4,4 6,9 7,6
Käyttökate Me 22,1 28,1 20
Käyttökate % 10,7 12,2 12
Tilikauden tulos Me 20,1 13,3 5,4
Tulos/osake, Eur 2,03 1,23 0,51
Oman pääoman tuotto % 23,6 16,9 6,6
Omavaraisuusaste % 46,9 39,4 49,6

Kustannustoiminta

Keskisuomalainen-konserni kustantaa kuuttatoista 5-7 päiväistä lehteä ja digitaalista uutismediaa, 32 paikallislehteä sekä 35 kaupunkilehteä. 5-7 päiväiset lehdet ovat Keskisuomalainen, Saon Sanomat, Iisalmen Sanomat, Etelä-Suomen Sanomat, Uusimaa, Keski-Uusimaa, Aamuposti, Länsi-Uusimaa, Itä-Häme, Warkauden Lehti, Etelä-Saimaa, Kouvolan Sanomat, Kymen Sanomat, Länsi-Savo, Uutisvuoksi sekä Itä-Savo. Paikallislehdet ilmestyvät 1-3 kertaa viikossa pääasiassa Savossa, Keski-Suomessa, Kaakkois-Suomessa, kanta-Hämeessä sekä Uudellamaalla

Kustannustoiminnan liikevaihto oli 157,6 Me (171,2 Me).

Konsernin aikakauslehtiryhmään kuuluu ruoan ja juoman ammattilehdet Aromi ja Shaker sekä tapahtumien, viestinnän ja HR:n erikoislehti Evento. Näiden lisäksi aikakauslehtiä kustantavalla Omnipress Oy:llä on sopimusperusteisesti tuotettavanaan noin 20 asiakas- ja sidosryhmälehteä. Suurimpaan osaan Aikakauslehtiryhmän lehdistä liittyy myös digitaalista julkaisemista omilla verkkosivustoillaan. Keskisuomalainen konsernin liikevaihto aikakauslehti liiketoiminta-alueella vuonna 2020 oli 3,0 Me (4,8 Me). Edellisen vuoden liikevaihtoon sisältyi Autoliitolle 1.1.2020 myyty Moottori -lehden kustannustoiminta. Ilman Moottori -lehteä edellisen vuoden liikevaihto oli 3,5 Me.

Painotoiminta

Keskisuomalainen Oyj:n konsernin painopalveluihin kuului viisi sanomalehtipainoa, jotka sijaitsevat Jyväskylässä, Pieksämäellä, Tuusulassa, Lahdessa ja Kouvolassa. Lisäksi Lahdessa on Painotalo Plus Digital Oy:n arkkipaino.

Painotoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2020 sisältäen sisäisen ja ulkoisen liikevaihdon oli 41,0 Me (43,8 Me). Ulkoisten painotöiden liikevaihto laski noin 15% edellisestä vuodesta ja oli 13,8 Me (16,3 Me).

Tilikauden aikana toteutettiin Jyväskylän sanomalehtipainon tehostumistoimenpiteet ja niihin liittyvät Yt-neuvottelut. Myös Tuusulan ja Pieksämäen sanomalehtipainoissa käytiin loppuvuodesta tehostumista tavoittelevat YT-neuvottelut. Näillä saavutettiin yhteensä yli miljoonan euron tehostumishyödyt, jotka näkyvät täysimääräisesti vuoden 2021 aikana.

Jakelu

Konsernin jakeluliiketoiminnan liikevaihto vuonna 2020 sisältäen sisäisen ja ulkoisen liikevaihdon oli 40,5 Me (49,7 Me).

Jakeluliiketoimintaan kuuluu osoitteetonta suoramainosjakeluliiketoimintaa harjoittava Suomen Suoramainonta Oy ja sen liikevaihto oli 24,7 Me (33,0 Me). Tämän lisäksi konserni harjoittaa varhaisjakeluliiketoimintaa pääasiassa Päijät-Hämeen alueella sekä Pohjois-Savon ja Etelä-Savon pohjoisosien alueella. Varhaisjakelun yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2020 oli 15,8 Me (16,7 Me).

Tutkimuspalvelut

Konserniin kuuluu tutkimusyhtiö IROResearch Oy sekä tutkimuspalveluita tarjoava Tietoykkönen Oy. Tutkimustoiminnan liikevaihto vuonna 2020 oli 3,7 Me (4,3 Me). IROReserch Oy:n liikevaihto oli 3,2 Me (3,6 Me). Tietoykkösen liikevaihto oli 0,6 Me (0,8 Me).

Toimintaympäristö ja koronaviruspandemian vaikutukset

Maailmanlaajuinen koronaviruspandemia on vaikuttanut merkittävästi myös Keskisuomalainen -konsernin toimintaympäristöön ja liiketoimintaan. Pandemia on vaikuttanut Keskisuomalaisen pääliiketoiminta-alueiden eli kustannustoiminnan sekä paino- ja jakeluliiketoiminnan asiakkaiden toimintaan ja sen myötä yritysten mainonta ja muu asiakaskysyntä on selkeästi laskenut.

Koronaviruspandemia ja sen takia asetetut rajoitukset ovat merkittävästi laskeneet mainonnan määrää Suomessa, niin painetussa kuin digitaalisessakin mediassa. Kantar TNS AD Intelligencen mukaan mediamainonta laski Suomessa vuoden 2020 aikana 17 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Suurimmista toimialoista matkailun ja liikenteen mainonta laski – 51 %, autot – 19%, finanssiala -16 %, vähittäiskauppa -16 % ja pukeutuminen -20 %. Painettu ja digitaalinen sanomalehti- ja kaupunkilehtimainonta laski -21 %. Painetun sanoma- ja kaupunkilehtien sekä noutolehtien muutos oli -36 %. Ulkomainonta laski -29 %.

Vaikutukset mediamyyntiin

Pääosin korona epidemian vaikutuksesta konsernin mediamyynti laski katsauskaudella 19,0 miljoonaa euroa eli lähes 21 %. Mediamyynti oli 71,9 Me (90,9 Me). Ilman Kaakon medialiiketoiminnan hankinnan vaikutusta konsernin mediamyynnin lasku oli 25,4 %. Lasku kohdistui enemmän paperisiin tuotteisiimme, mutta myös digitaaliset mainostuotot vähenivät.

Mainosmyynnin lasku kohdistui voimakkaammin kaupunki- ja noutolehtiin kuin sanomalehtiin. Kaupunkilehtien ollessa pelkästään mainosrahoitteisia pandemian aiheuttama mainonnan lasku on heikentänyt tämän liiketoiminnan kannattavuutta. Tilattavien sanomalehtien kannattavuus on pysynyt vakaampana ja niiden osalta tilannetta on helpottanut tilausmyynnin vakaa kehitys.

Vaikutukset tilauksiin ja tilaustuottoihin

Konsernin tilausmyyntituotot kasvoivat 8,0 % edelliseen vuoteen verrattuna pääosin huhtikuussa 2019 tehdyn Kaakon Viestinnän hankinnan seurauksena ja olivat 84,2 Me (78,0 Me). Vertailukelpoinen tilausmyynti ilman Kaakon Viestinnän oston vaikutusta oli edellisen vuoden tasolla.

Pandemian vaikutus näkyi ennen kaikkea lisääntyneenä kiinnostuksena sisältöihin ja kasvaneena sisältöjen kulutuksena. Erityisesti tämä näkyi digitaalisissa kanavissa. Kiinnostuksen kasvu on tukenut entisestään digitaalisten tilausten vahvaa kasvua. Konsernin digitaaliset tilausmyyntituotot kasvoivat 45,2 % ja ilman Kaakon liiketoiminnan oston vaikutustakin kasvua oli 24,8 %. Pandemian negatiivisilla taloudellisilla vaikutuksilla kansantalouteemme ei ollut olennaista vaikutusta tilausmyyntituottoihin tai painettujen sanomalehtien tilauksiin.

Vaikutukset painotoimintaan

Pandemia on vaikuttanut myös rotaatiopainamisen liiketoiminnan volyymeihin. Sanomalehtipainamisen volyymi on pandemian aikana laskenut. Pandemian alkuvaiheessa myös ulkoiset painotyöt vähenivät selvästi, mutta vuoden aikana kysyntä on elpynyt kohti normaalimpaa tasoa. Konsernin painoliiketoiminnan liikevaihto oli katsauskaudella 41,0 Me, missä on laskua edellisestä vuodesta 6,6 %.

Vaikutukset varhaisjakelun liiketoimintaan

Varhais- ja kirjejakeluliiketoiminnassa pandemia on laskenut sanomalehtien jakelumääriä. Samalla kuitenkin jaettavan kirjejakelun määrä on noussut selvästi, mikä yhdessä saavutettujen tehostamisten kanssa on mahdollistanut kannattavuuden lievän parantumisen. Konsernin varhaisjakelu liiketoiminnan liikevaihto oli 15,8 Me (16,7 Me).

Vaikutukset osoitteettoman suorajakelun liiketoimintaan

Korona on laskenut myös osoitteettoman suorajakelun jakelumääriä. Volyymissä laskua on yli 30 %. Laskua kasvattaa loppuvuonna 2019 olleen postilakon vaikutus. Jakeluverkoston kiinteiden rakenteiden takia volyymin laskulla on olennainen vaikutus liiketoiminnan kannattavuuteen.

Toimenpiteet koronavirusepidemian johdosta

Keskisuomalainen -konserni ryhtyi toimintaa tehostaviin ja kustannuksia alentaviin toimenpiteisiin heti koronaviruspandemian vaikutettua Suomeen. Pääpaino on ollut toiminnan jatkuvuuden ja henkilöstön turvallisuuden varmistamisessa. Konsernin kaikki mahdolliset työntekijät siirrettiin maaliskuussa etätöihin. Etätyötä on vuoden aikana hallitusti ja rajatusti vähennetty.

Taloudellista vaikutusta on torjuttu toiminnan tehostamisella ja säästöohjelmalla. Lomautusten ja muiden henkilöstösäästöjen avulla on saatu yli 9 miljoonan euron säästöt budjetoituun henkilöstökustannukseen verrattuna. Lisäksi säästöjä saavutettiin lehtien ilmestymisten ja jakeluiden optimoinnilla, hankintojen kautta saaduilla säästöillä sekä yleisellä tehostamisella. Yhteensä katsauskaudella saavutettiin yli 16 miljoonan euron säästöt suunniteltuihin kustannuksiin verrattuna.

Konsernirakenne

Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö Suomen Lehtiyhtymä Oy myi 1.1.2020 omistamansa 52,08% osuuden Moottori Media Oy:stä Autoliitolle.

Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö Mediatalo Esa Oy osti Keski-Häme lehteä julkaisevan Hämeen Paikallismedia Oy:n 31.3.2020. Loppuvuodesta Hämeen Paikallismedia Oy sulautettiin Mediatalo Esa Oy:öön.

Keskisuomalainen tiivisti juridista organisaatiorakennettaan ja vähensi konsernin yhtiöiden määrää useammassa järjestelyssä tilikauden aikana. Merkittävimmät järjestely olivat Kaakon Viestintä Oy:n kokonaisjakautuminen, jossa kustannustoiminta yhdistettiin ESV-paikallismediat Oy:n kustannustoimintaan ja painoliiketoiminta yhdistettiin Lehtisepät Oy:öön sekä Mediatalo Esa Oy:n osittaisjakautuminen, joissa varhaisjakeluliiketoiminta siirrettiin Jakelusepät Oy:öön. Suomen Suoramainonta -konsernissa yhdistettiin paikallisia jakeluyhtiöitä isommiksi alueellisiksi yhtiöiksi. Lisäksi järjestelyissä lopetettiin useita pöytälaatikkoyhtiöitä

Konsernin osakkuusyhtiöt

Keskisuomalainen Oyj:n osakkuusyhtiöt ovat Arena Partners Oy (41,21 %), Jyväskylän Messut Oy (26,3 %) sekä Esports Media Solutions Oy (24,99 %), Suomen Lehtiyhtymä Oy:n osakkuusyhtiöt ovat Myyntimestarit Oy (31,6 %) sekä Hämeen Ääni Oy (40,0 %). Keskisuomalainen Oyj, Suomen Lehtiyhtymä Oy että Mediatalo Esa Oy omistavat Kärkimedia Oy:tä ja konsernin yhteenlaskettu omistusosuus on 26,5 %. Suomen Suoramainonta Oy:n osakkuusyhtiöitä ovat Länsi-Uudenmaan Mainosjakelu Oy (35,0 %), Oulu Suorajakelu Oy (50,0 %) sekä Suora Lähetys Oy (49,0 %)

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Digitaaliset media- ja liiketoimintaratkaisut ovat merkittävä osa konsernin tuotekehitystoimintaa. Lisäksi konsernin osakkuusyhtiö Arena Partners Oy kehittää uusia sähköisiä ja mobiileja palveluja osakkailleen. Kehitysmenoja ei ole aktivoitu, koska niistä tulevat tuotot varmistuvat vasta, kun tuotteet tulevat markkinoille.

Henkilöstö

Työsuhteita oli vuoden lopussa 2212 (2362). Tämän lisäksi konsernissa oli 3514 (3461) osa-aikaista mainosjakajaa. Mainosjakajat huomioiden konsernissa oli yhteensä työsuhteessa 5726 (5823) henkilöä. Kokopäiväiseksi muutettuna konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 1640 henkilöä (1775). Kokopäiväiseksi muutettu konsernin henkilömäärä ei sisällä mainosjakajia, joita oli vuoden aikana keskimäärin 3574 (3660).

Investoinnit

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 7,3 Me ja 3,6 % liikevaihdosta (11,8 Me ja 7,1 %). Vuonna 2019 tytäryritysten hankintaan käytettiin 6,3 Me. Tilikauden investoinnit olivat pääsääntöisesti korvaus- ja ylläpitoinvestointeja.

Rahoitus

Keskisuomalaisella oli vieraan pääoman ehtoista lainaa vuoden 2020 lopussa 60,9 Me (61,2 Me).

Keskisuomalaisella on 4.4.2019 solmittu rahoitussopimus Nordea Bank Oyj:n kanssa. Rahoitussopimukseen liittyvää lainaa 31.12.2020 Keskisuomalaisella oli 60,3 Me. Laina erääntyy marraskuussa 2022. Sopimus sisältää taloudellisia kovenantteja, jotka perustuvat Keskisuomalainen Oyj:n nettovelan ja käyttökatteen suhteeseen sekä omavaraisuusasteeseen.

Yritys on suojautunut korkoriskiltä tekemällä pitkäaikaisen korkosuojausjärjestelyn.

Konsernin omavaraisuusaste vuoden 2020 lopussa oli 46,9 % (39,4 %). Tilikauden rahavarojen muutos oli -4,7 Me (11,7 Me) ja rahavarojen määrä oli 19,8 Me (24,6 Me).

Keskisuomalaisen maksuvalmius on säilynyt hyvällä tasolla koko tilikauden.

Hallitus ja yhtiön johto

Keskisuomalainen Oyj:n hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat henkilöt:

toimitusjohtaja Leena Hautsalo, puheenjohtaja
toimitusjohtaja Jaakko Kurikka, varapuheenjohtaja
toimitusjohtaja Mikko Paananen
toimitusjohtaja Kalle Kautto
metsätalousyrittäjä Pekka Haltia
toimitusjohtaja Riitta Vesterinen-Virtanen
toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Vesa-Pekka Kangaskorpi.

Tilintarkastajana on toiminut Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Miikka Hietala.

Yhtiössä noudatetaan Arvopaperimarkkinayhdistyksen suosituksen (Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi) mukaista hallinnointijärjestelmää. Yhtiö on antanut suosituksessa tarkoitetun erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään. Selvitys on nähtävissä yhtiön internet-sivuilla www.keskisuomalainen.com. Palkitsemisraportti vuodelta 2020 julkaistaan yhtiön internet-sivuilla viikolla 13, joka alkaa 29.3.2021.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Keskisuomalainen -konsernille maksettiin tammikuussa 2021 valtionavustusta journalistisen sisällön edistämiseen yhteensä 0,6 Me.

Osakkeet

Vuonna 2020 muunnettiin K-osakkeita pörssissä noteeratuiksi A-osakkeiksi 46.756 kpl. Yhtiö mitätöi 15.4.2020 omistamansa 223.326 K-osaketta ja 470.909 A-osaketta. Muuntojen ja mitätöintien jälkeen 31.12.2020 K-osakkeita oli yhteensä 4.666.599 kpl ja A-osakkeita 5.375.869 kpl.

Liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät

Koronapandemian pitkittyminen nykyistä ennakkoitua pidemmäksi ja siitä aiheutuvien rajoitusten jatkuminen heikentäisi Suomen taloustilannetta ja konsernin päätuotteiden markkinatilannetta ja erityisesti mediamyyntiä. Koronalla voi olla pitkäkestoisia vaikutuksia kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Jos verkkokaupan suhteellinen kasvu johtaa paikallisen kaupan heikkenemiseen, voi tämä johtaa mediamainonnan vähenemiseen ja lehtien ilmestymisalueiden elinvoiman heikkenemiseen.

Kuluttajien ostokäyttäytymisen ja mediamainonnan muutokset vaativat kykyä reagoida muuttuneisiin vaatimuksiin. Globaalit toimijat, kuten Facebook ja Google kilpailevat yhä voimakkaammin kotimaisista digimainonnan euroista. Yhteiskunnan regulaatio ja kustannusrasitukset kohdistuvat vain kotimaisiin toimijoihin.

Postin jakelustrategian ja hinnoittelun muutokset sanomalehtien varhais- ja päiväjakelussa kasvattavat riskiä kustannustason nousulle sekä jakelun palvelutason heikentymiselle ja sen myötä tilaajamenetyksille. Postilain valmistelussa esillä oleva jakelupäivien vähentäminen voi heikentää lehtien toimintaedellytyksiä.

Ylen panostukset kirjoitettuun verkkouutistoimintaan ovat olleet riski sanomalehdille. YLE-lain valmistelussa Yleisradion tekstimuotoista verkkosisältöä pyritään rajaamaan. Tämä voi vähentää sanomalehdille kohdistuvaa riskiä.

Kehitystoiminnan painopistettä pitää entistä voimakkaammin suunnata kuluttaja- ja mainosmarkkinoiden kehitystrendin mukaisesti digitaalisen ansainnan kehittämiseen. Onnistumisemme tässä kehitystyössä on ratkaisevan tärkeää yhtiön pitkän aikavälin kannattavuuden näkökulmasta.

Operatiivisista riskeistä merkittävimmät liittyvät tietotekniikkaan ja painoliiketoimintojen keskeytymiseen.

Pandemian vaikutuksesta huolimatta konsernin rahoitusasema on katsauskauden taloudellisen kehityksen myötä pysynyt vakaana.

Näkymät vuodelle 2021

Uskomme tilikauden liikevaihdon pysyvän vuoden 2020 tasolla ja vertailukelpoisen operatiivisen liikevoiton paranevan vuoden 2020 tasoon verrattuna. Koronapandemian takia näkymään liittyy merkittävästi epävarmuutta.

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle osingonjaoksi vuodelta 2020

Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 76.909.534,12 euroa.

A- ja K -osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoihin ja yhtiön varoihin. Osinkoon oikeuttavia K-sarjan osakkeita on 4.666.599 kpl ja A-sarjan osakkeita 5.375.869 kpl eli yhteensä 10.042.468 kpl.

Yhtiö pyrkii jakamaan osinkoina vähintään puolet tilikauden tuloksesta. Hallitus on OYL 13:2 §:n mukaisesti huomioinut osinkoesitystä tehdessään, ettei esitetty osingonjako vaaranna konsernin maksukykyä.

Hallitus esittää, että osinkoa maksetaan 1,00 euroa osakkeelta kahdessa erässä. Esityksen mukainen osinkojen määrä on yhteensä 10.042.468,00 euroa.

Hallitus esittää, että osingon ensimmäinen erä on 0,50 euroa osakkeelta ja täsmäytyspäivä 4.5.2021 ja maksupäivä 11.5.2021. Hallitus esittää, että osingon toinen erä on 0,50 euroa osakkeelta ja täsmäytyspäivä on 22.10.2021 ja maksupäivä 29.10.2021.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yleishyödyllisiin lahjoituksiin varataan 50.000,00 euroa.

Yhtiökokous pidetään 30.4.2021 Jyväskylässä.

Laadintaperiaatteet

Konsernin tilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Ensimmäinen IFRS -vuositilinpäätös on laadittu tilikaudelta 2005. Pörssitiedotteet ovat luettavissa Keskisuomalainen Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.keskisuomalainen.com.

Uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla, jotka tulivat voimaan 1.1.2020 tai tulevat voimaan sen jälkeen, ei ole suurta vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

Jyväskylässä 24. päivä helmikuuta 2021

KESKISUOMALAINEN OYJ HALLITUS

Vesa-Pekka Kangaskorpi
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi, p. 050 688 33.

Keskisuomalainen julkaisee tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sähköisessä muodossa viikolla 13. Se on saatavissa yhtiön kotisivulta. Puolivuosikatsaus vuodelta 2021 julkaistaan 24.8.2021. Vastuuraportti julkaistaan viikolla 13 osan vuosikertomusta.

Vuoden 2020 tilinpäätös on tilintarkastettu.

KONSERNIN TULOSLASKELMA (Me) 7-12/2020 7-12/2019 1-12/2020 1-12/2019
(6 kk) (6 kk) (12kk) (12kk)
LIIKEVAIHTO 105,7 118,6 206,8 231,1
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varaston muutos 0,0 0,1 -0,1 0,1
Liiketoiminnan muut tuotot 0,6 0,2 0,8 0,5
Liiketoiminnan kulut -101,6 -111,9 -202,6 -217,6
LIIKEVOITTO 4,7 7,0 4,9 14,1
Liikevoitto % liikevaihdosta 4,5 % 5,9 % 2,4 % 6,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut -0,5 1,2 0,8 1,6
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 16,0 0,4 16,3 0,7
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 20,2 8,7 22,0 16,4
Verot -1,4 -1,4 -1,9 -3,1
VOITTO/TAPPIO 18,8 7,2 20,1 13,3
TILIKAUDEN VOITON JAKO
Emoyhtiön osakkeenomistajille 18,9 7,3 20,4 13,2
Määräysvallattomien omistajien osuus -0,1 -0,1 -0,3 0,1
Tulos/osake, laimentamaton (eur) 1,88 0,68 2,03 1,23
Tulos/osake, laimennettu (eur) 1,88 0,68 2,03 1,23

KONSERNIN LAAJAN TULOSLASKELMAN ERÄT 7-12/2020 7-12/2019 1-12/2020 1-12/2019
(6 kk) (6 kk) (12kk) (12kk)
Tilikauden voitto 18,8 7,2 20,1 13,3
Muut laajan tuloksen erät:
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi:
Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän)
uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 0,2 0,3 0,2 0,3
Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 4,2 1,2 2,3 2,0
Verot eristä, joita ei myöhemmin siirretä
tulosvaikutteisiksi -0,9 -0,5 -0,3 -0,6
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 3,6 1,0 2,2 1,6
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 22,3 8,2 22,4 14,9
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKO
Emoyhtiön osakkeenomistajille 22,5 8,3 22,6 14,8
Määräysvallattomien omistajien osuus -0,1 -0,1 -0,3 0,1

SEGMENTTI-INFORMAATIO 7-12/2020 7-12/2019 1-12/2020 1-12/2019
LIIKEVAIHTO (Me)
Kustannustoiminta 80,0 88,3 157,6 171,2
Tuotanto- ja logistiikkapalvelut 42,2 50,1 83,9 99,9
Kohdistamaton 14,0 13,3 28,4 25,8
Segmenttien välinen liikevaihto -30,6 -33,2 -63,1 -65,8
Tuloslaskelman liikevaihto 105,7 118,6 206,8 231,1
LIIKEVOITTO
Kustannustoiminta 11,1 8,2 15,4 17,3
Tuotanto- ja logistiikkapalvelut -4,1 1,4 -5,2 2,7
Kohdistamaton -1,9 -2,1 -4,6 -4,6
Segmenttien välinen liikevoitto -0,4 -0,4 -0,7 -1,3
Tuloslaskelman liikevoitto 4,7 7,0 4,9 14,1

KONSERNIN TASE (Me) 31.12.2020 31.12.2019
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet 14,0 17,0
Liikearvo 72,9 75,7
Sijoituskiinteistöt 0,3 0,3
Aineelliset hyödykkeet 35,4 38,1
Käyttöoikeusomaisuuserät 8,2 7,4
Osuudet osakkuusyhtiöissä 20,4 4,3
Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 20,3 17,9
Muut pitkäaikaiset saamiset 1,2 1,0
Laskennalliset verosaamiset 2,3 2,6
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 1,6 1,9
Myyntisaamiset ja muut saamiset 15,0 22,0
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0,0 0,7
Muut rahoitusvarat 0,1 3,4
Rahat ja pankkisaamiset 19,8 24,5
Varat yhteensä 211,6 216,8
31.12.2020 31.12.2019
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluvan oman pääoman osuus 92,6 77,7
Määräysvallattomien omistajien osuus -0,2 0,2
Oma pääoma yhteensä 92,4 77,9
PITKÄAIKAISET VELAT
Laskennallinen verovelka 3,1 3,9
Pitkäaikaiset korolliset velat 58,5 58,1
Pitkäaikaiset korottomat velat 0,0 0,1
Pitkäaikaiset varaukset 1,9 2,0
LYHYTAIKAISET VELAT
Lyhytaikaiset korolliset velat 10,7 10,7
Saadut ennakot 14,4 19,1
Ostovelat ja muut velat 28,2 44,5
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 2,3 0,6
Oma pääoma ja velat yhteensä 211,6 216,8

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (Me) 1-12/2020 1-12/2019
(12 kk) (12 kk)
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT
Asiakkailta saadut maksut 208,1 230,5
Tavaroiden ja palvelujen toimittajille
ja henkilöstölle suoritetut maksut -187,8 -202,1
Maksetut korot -1,0 -1,2
Saadut korot 0,1 0,1
Maksetut verot -0,3 -3,5
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT 19,1 23,9
INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT
Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -0,2 -6,3
Tytäryritysten myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla -0,2
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -3,3 -4,2
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -1,1 -1,1
Aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,1 1,0
Muiden pitkäaikaisten rahoitusvarojen myynti 3,3 0,0
Investoinnit muihin pitkäaikaisiin rahoitusvaroihin -2,7 -0,1
Lainasaamisten lisäys/vähennys 0,0 -0,1
Saadut osingot 1,7 2,0
INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT -2,4 -8,9
RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT
Lainojen nostot 14,0
Lainojen takaisinmaksut -0,3 -6,4
Rahoitusleasingvelkojen maksut -4,2 -3,7
Omien osakkeiden hankinta -9,4
Määräysvallattomien osuuksien hankinta 0,0 -0,3
Maksetut osingot -7,5 -6,8
RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT -21,5 -3,3
RAHAVAROJEN MUUTOS (lisäys+/vähennys-) -4,7 11,7
Rahavarat tilikauden alussa 24,6 12,8
Rahavarat tilikauden lopussa 19,8 24,6

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (1000 euroa)

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma Määräys-
Muut Kertyneet vallattomien
Osake- sidotut Muut Omat voitto- omistajien
Oman pääoman muutos 2019 pääoma rahastot rahastot osakkeet varat Yhteensä osuus Yhteensä
OMA PÄÄOMA 1.1. 2 257 270 4 290 -357 72 560 79 020 489 79 510
Osuus osakkuusyhtiöiden suorista oman pääoman kirjauksista -11 -11 -11
Muut oikaisut 1 1 1
Laaja tulos
Tilikauden tulos 13 185 13 185 105 13 290
Muut laajan tuloksen erät
Etuuspohjaisen nettovelan (tai
omaisuuserän) uudelleen
määrittämisestä johtuvat erät 230 230 230
Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 1 399 1 399 1 399
Tilikauden laaja tulos yhteensä 1 399 13 415 14 815 105 14 920
Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako -6 748 -107 -6 855
Omien osakkeiden hankinta -9 390 -9 390
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -9 390 -6 748 -16 138 -107 -16 245
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinnat, jotka eivät johtaneet muutokseen määräysvallassa 13 13 -274 -261
Muutokset, jotka johtivat määräysvallan muutokseen 32 32 5 36
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12. 2 257 270 5 689 -9 747 79 261 77 731 218 77 949

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma Määräys-
Muut Kertyneet vallattomien
Osake- sidotut Muut Omat voitto- omistajien
Oman pääoman muutos 2020 pääoma rahastot rahastot osakkeet varat Yhteensä osuus Yhteensä
OMA PÄÄOMA 1.1. 2 257 270 5 689 -9 747 79 261 77 731 218 77 949
Osuus osakkuusyhtiöiden suorista oman pääoman kirjauksista -72 -72 -72
Laaja tulos
Tilikauden tulos 20 406 20 406 -275 20 131
Muut laajan tuloksen erät
Etuuspohjaisen nettovelan (tai
omaisuuserän) uudelleen
määrittämisestä johtuvat erät 175 175 175
Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 2 051 2 051 2 051
Tilikauden laaja tulos yhteensä 2 051 20 581 22 633 -275 22 358
Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako -7 531 -7 531
Omien osakkeiden hankinta -14 -14
Omien osakkeiden mitätöinti 9 760 -9 760 0
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 9 746 -17 291 -7 545 0 -7 545
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinnat, jotka eivät johtaneet muutokseen määräysvallassa -77 -77 63 -14
Muutokset, jotka johtivat määräysvallan muutokseen -105 -105 -168 -272
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12. 2 257 270 7 741 0 82 297 92 565 -161 92 403

Hankitut liiketoimet

Kaakon Viestintä Oy osti 1.1.2020 Mikkelin kaupunkilehden liiketoiminnan. Mikkelin kaupunkilehti ilmestyy kerran viikossa Mikkelin, Juvan, Hirvensalmen ja Mäntyharjun alueella. Mikkelin kaupunkilehti täydentää tuotevalikoimaamme Mikkelissä ja laajemmin Etelä-Savossa. Maksettu kauppasumma oli 0,2 Me, joka on maksettu rahana.

Keskisuomalainen -konserni osti 1.4.2020 Keski-Häme lehteä julkaisevan Hämeen Paikallismedia Oy:n koko osakekannan. Osakkeiden hankintahinta oli 0,2 Me, joka on maksettu rahana. Hankinnalla ei ole olennaista merkitystä katsauskauden tulokseen tai taseeseen. Hankinnasta syntyi 0,1 Me liikearvo, joka ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen. Liikearvon syntymiseen vaikuttivat hankinnasta odotettavissa olevat synergiaedut. Liiketoiminta on siirretty Mediatalo ESA Oy:hyn ja on osa Päijät-Hämeen liiketoimintaa.

Konsernin liikevaihto 2020 olisi ollut 206,9 Me ja tulos 20,2 Me, jos tilikauden aikana toteutuneet liiketoimintojen hankinnat olisi yhdistelty konserniin tilikauden 2020 alusta lähtien. Hankitut lehdet on integroitu osaksi alueiden liiketoimintaa eikä niillä ole olennaista vaikutusta tilikauden tulokseen. Hankinnoista ei syntynyt merkittäviä transaktiokuluja.

Yhdistämisissä kirjatut käyvät arvot ovat seuraavat:

(1000 eur) Yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot
Aineettomat hyödykkeet 11,0
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 25,0
Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 1,0
Lyhytaikaiset myynti- ja muut saamiset 17,0
Rahavarat 165,0
Varat yhteensä 219,0
Pitkäaikaiset velat 24,0
Ostovelat ja muut velat 185,0
Velat yhteensä 209,0
Nettovarat 10,0
Hankintameno 364,0
Liikearvo 354,0
Rahana maksettu kauppahinta 364,0
Hankitun tytäryrityksen rahavarat 165,0
Rahavirtavaikutus 199,0

Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat

osakkeet ja osuudet,
(Me) noteeratut noteeraamattomat Yhteensä
Hankintameno 1.1.2020 14,3 3,6 17,9
Lisäykset 0,1 0,1
Siirrot erien välillä 0,0 0,0 0,0
Käypään arvoon arvostaminen 2,3 0,0 2,3
Kirjanpitoarvo 31.12.2020 16,7 3,7 20,4

Korolliset velat

31.12.2020
(Me) Tasearvot Käyvät arvot
Pitkäaikaiset velat
Rahalaitoslainat 53,4 53,7
Vuokrasopimusvelat 5,1 5,1
Pitkäaikaiset korolliset velat 58,5 58,8
Lyhytaikaiset velat
Rahalaitoslainat 7,5 8,1
Rahoitusleasingvelat 3,1 3,1
Johdannaiset 0,1 0,1
Lyhytaikaiset korolliset velat 10,7 11,3

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 31.12.2020 31.12.2019
Liikevaihto, Me 206,8 231,1
Liikevoitto, Me 4,9 14,1
% liikevaihdosta 2,4 6,1
Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto, Me 9,1 15,9
% liikevaihdosta 4,4 6,9
Käyttökate Me 22,1 28,1
Käyttökate % 10,7 12,2
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 22,0 16,4
% liikevaihdosta 10,7 7,1
Tilikauden voitto 20,1 13,3
% liikevaihdosta 9,7 5,8
Oman pääoman tuotto (ROE), % 23,6 16,9
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 14,9 12,5
Omavaraisuusaste, % 46,9 39,4
Bruttoinvestoinnit, Me 7,3 11,8
% liikevaihdosta 3,6 7,1
Taseen loppusumma 211,6 216,8
Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin kokopäiväisinä 1640 hlöä 1775 hlöä

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 31.12.2020 31.12.2019
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos/osake, eur 2,03 1,23
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma/osake, eur 9,19 7,26
Osakekohtainen osinko, eur
(vuoden 2020 osalta hallituksen esitys) 1,00 0,75
Osinko/emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos, % 49,4 60,9
Efektiivinen osinkotuotto, % 9,2 6,6
Hinta/voitto-suhde (P/E-luku) 5,4 9,2
Osakkeen osakeantioikaistu kurssikehitys
– alin, eur 9,50 8,72
– ylin, eur 13,30 13,10
– keskikurssi, eur 10,62 10,06
Osakekannan markkina-arvo A-osakkeille, Me 58,6 65,5
Koko osakekannan markkina-arvo, Me 109,8 121,0
Osakkeiden vaihdon kehitys
-osakkeiden lukumäärä 627.085 886.805
– % A-sarjan osakkeista 11,7 15,3
Osakkeiden osakeantioikaistu lkm, 1000 kpl 10 073 10 707

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat

(1000 eur) 2020 2019
Myynti
Osakkuus- ja yhteisyritykset 7118 8431
Muu lähipiiri 1 1
Ostot
Osakkuus- ja yhteisyritykset 3405 3800
Muu lähipiiri

Johdon työsuhde-etuudet

(1000 eur) 2020 2019
Palkat ja palkkiot 2223 1912
Lakisääteinen Tyel-maksu 308 311
Irtisanomisen yhteydessä suoritettavat etuudet
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 142 71
Johdon kompensaatiot yhteensä 2673 2293

Tunnuslukujen laskentakaavat

Oman pääoman tuotto-% (ROE) (Tilikauden tulos) x 100
Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana)
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) (Voitto ennen veroja + rahoituskulut) x 100
Oma pääoma + korolliset velat (keskimäärin vuoden aikana)
Omavaraisuusaste-% Oma pääoma x 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot (=tilausvastuu)
Tulos/osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos
Keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä
Oma pääoma/osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 31.12.
Osinko/tulos, % (Osakeantioikaistu osinko/osake) x 100
Tulos/osake
Efektiivinen osinkotuotto-% (Osakeantioikaistu osinko/osake) x 100
Osakeantioikaistu pörssikurssi 31.12.
Hinta/voitto-suhde (P/E-luku) Osakeantioikaistu pörssikurssi 31.12.
Tulos/osake
Osakekannan markkina-arvo Osakkeiden lukumäärä x tilikauden päätöskurssi
Käyttökate Liikevoitto + suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset
Käyttökate % Liikevoitto + suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset
Liikevaihto
Operatiivinen vertailukelpoinen
liikevoitto Liikevoitto +/- vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Liite

Alkuperäinen artikkeli